KSPO/2Co/3/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Co/3/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8713201205 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8713201205.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu Home Credit Slovakia, a.s. so sídlom Piešťany, Teplická 147, proti žalovanej O. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. X, o zaplatenie 1.802,29 Eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Poprad zo dňa 03.09.2013 č.k. 20C 112/2013 - 50 takto

rozhodol:

Zrušuje rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti a v rozsahu zrušenia vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.357,25 Eur s prísl. s tým, že tento dlh povolil žalovanej splácať v mesačných splátkach po 20 Eur mesačne vždy do posledného dňa v mesiaci počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku pod následkom straty výhody splátok v prípade neuhradenia jedinej splátky. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a vyslovil, že o trovách konania bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku vo veci samej.

V dôvodoch rozhodnutia súd prvého stupňa poukázal na to, že na základe úverovej zmluvy žalobca poskytol žalovanej finančné prostriedky v sume 1.650 Eur, z ktorých žalovaná do odstúpenia žalobcu od zmluvy uhradila sumu 292,75 Eur. Súd prvého stupňa zamietol návrh na úhradu istiny prevyšujúcej sumu 1.357,25 Eur, nakoľko tým, že žalobca odstúpil od uzavretej zmluvy podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na § 457 Občianskeho zákonníka vznikol žalobcovi nárok na úhradu rozdielu medzi poskytnutým úverom a uhradenými splátkami. Žalobca však má nárok na zaplatenie tejto sumy nie z titulu úveru, ale z titulu bezdôvodného obohatenia. Pokiaľ došlo odstúpením od zmluvy k jej zrušeniu a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenie, vznikol tak rozdiel medzi prostriedkami poskytnutými žalovanej žalobcom a objemom prostriedkov žalobkyňou uhradených žalobcovi vo výške 292,75 Eur. Z toho dôvodu súd prvého stupňa žalobe vyhovel čo do sumy 1.357,25 Eur s prísl., rozhodol o splácaní tohto dlhu žalovanou v splátkach a to s ohľadom na jej zistené príjmové a majetkové pomery, keďže žalovaná poberá len starobný dôchodok vo výške 311,10 Eur. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol, keďže žiadané nároky žalobcu nevznikli a o trovách konania si vymienil rozhodnúť podľa § 151 ods. 3 O.s.p. po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Proti tomuto rozsudku, a to proti výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalobca, ktorý v tejto časti navrhol rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vrátiť mu vec na ďalšie konanie. V dôvodoch odvolania žalobca poukazuje predovšetkým na skutočnosť, že žalobca od úverovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi účastníkmi konania 18.04.2011 neodstúpil, a teda nemohlo dôjsť k účinkom určeným § 457 Občianskeho zákonníka tak, ako to uzavrel súd prvého stupňa. Poukázal ďalej na to, že žalobca na základe výzvy k splateniu celého úveru od úverovej zmluvy neodstúpil, ale len využil právo na zosplatnenie celého úveru podľa § 3 hlavy 7 úverových podmienok. V tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 565 Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na omeškanie dlžníka, žalobca využil svoje právo na zosplatnenie úveru, od zmluvy však neodstúpil, čiže k zániku, resp. k zrušeniu zmluvného vzťahu nedošlo a v dôsledku toho urobený záver o tom, že žalobcovi vzniklo len právo na vrátenie dlžnej sumy titulom bezdôvodného obohatenia žalovanou, je nesprávny. Nesúhlasí tiež s rozhodnutím ohľadom úroku z omeškania, tak ako to posúdil súd prvého stupňa, keď zdôrazňuje, že kapitalizovaný úrok z omeškania od zosplatnenia do podania návrhu predstavoval 157,44 Eur. Ďalej si žalobca uplatnil úrok z omeškania vo výške 0,024 % denne zo sumy 1.797,71 Eur od 17.01.2013 do zaplatenia. Súd prvého stupňa ignoroval žalobcom uplatnený nárok na kapitalizovaný úrok z omeškania za obdobie od zosplatnenia do podania návrhu a priznal žalobcovi len úrok z omeškania za obdobie od podania žaloby. Podľa žalobcu si tento uplatnil nárok na úroky z omeškania v zákonnej výške a nepriznanie týchto nárokov je podľa jeho názoru nedôvodné. Súd prvého stupňa tak podľa žalobcu dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, nedostatočne zistil skutkový stav, na právny vzťah aplikoval nesprávne právne normy a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. V zmysle týchto dôvodov žalobca navrhol podanému odvolaniu vyhovieť.

Žalovaná sa k odvolaniu žalobcu nevyjadrila.

Odvolací súd preskúmal rozsudok v napadnutom rozsahu, a teda vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti, v zmysle zásad vyjadrených v § 212 ods. 1,2 O.s.p., a to spolu s konaním, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, vec prejednal bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú dané podmienky pre potvrdenie, ani pre zmenu tejto časti rozsudku, keďže tento nie je pre absenciu dostatočných dôvodov preskúmateľný a zároveň súd prvého stupňa sa nezaoberal všetkými okolnosťami podstatnými pre správne rozhodnutie o veci.

Ako je zrejmé z obsahu spisu, podanou žalobou sa žalobca vo vzťahu k žalovanej domáhal zaplatenia sumy 1.802,29 Eur, keď táto suma má podľa žalobcu pozostávať z nesplatenej výšky úveru v sume 1.573,56 Eur, ďalej z úroku z tejto istiny do času zosplatnenia vo výške 49,25 Eur, z úroku z vyššie uvedenej zosplatnenej istiny tzv. ušlého úroku, ktorý by mala žalovaná uhradiť v prípade riadneho platenia úveru v sume 174,90 Eur a z poplatku za vedenie účtu v sume 4,58 Eur. Žalobca ďalej žiadal priznať kapitalizovaný denný úrok z omeškania od zosplatnenia do podania návrhu vo výške 157,44 Eur, ako aj úrok z omeškania vo výške 0,024 % denne zo sumy 1.797,71 Eur od 17.01.2013 do zaplatenia.

Tieto nároky žalobca uplatňoval na základe úverovej zmluvy, ktorá bola medzi ním a žalovanou uzatvorená dňa 18.04.2011, keď touto zmluvou bol žalovanej poskytnutý úver v celkovej výške 1.650 Eur s dohodnutou mesačnou splátkou 37,75 Eur a počtom dohodnutých splátok 84. Zmluva o úvere obsahuje ročnú úrokovú sadzbu 18,64 %, priemernú hodnotu RPMN 17,44 % a celkovú výšku nákladov spotrebiteľa v sume 1.521 Eur.

Písomnou výzvou zo dňa 30.01.2012 (č.l. 14) žalobca vyzval žalovanú k splateniu celého úveru čerpaného na základe tejto zmluvy, a to z dôvodu omeškania s úhradou záväzkov vyplývajúcich zo spomínanej úverovej zmluvy. Žalobca touto výzvou požiadal žalovanú zaplatiť 1.940,04 Eur do 15 dní od odoslania výzvy.

Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka, spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Podľa § 52 ods. 2 veta prvá Občianskeho zákonníka, ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom.

Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne, alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.

Podľa § 48 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Podľa § 457 Občianskeho zákonníka, ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

Podľa § 565 Občianskeho zákonníka, ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté, alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšej nasledujúcej splátky.

Súd prvého stupňa v preskúmavanom rozhodnutí skonštatoval, že žalobca odstúpil od zmluvy o úvere, ktorá bola uzatvorená medzi účastníkmi konania dňa 18.04.2011, a preto žalovaná má povinnosť plniť z titulu ustanovenia § 451 a § 457 Občianskeho zákonníka. Z listinných dôkazov predložených v tomto konaní však nevyplýva, aby žalobca od uzatvorenej úverovej zmluvy odstúpil, v tejto súvislosti sa v spise nachádza iba výzva žalobcu k splateniu celého úveru zo strany žalovanej z dôvodu omeškania s úhradou jej záväzkov. Na základe akých skutočností súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalobca odstúpil od úverovej zmluvy, z preskúmavaného rozhodnutia ďalej zistiteľné nie je.

Štruktúra odôvodnenia rozhodnutia je v priamej spojitosti so základným právom na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy SR. Ak súd pri odôvodňovaní rozhodnutia nepostupuje spôsobom, ktorý záväzne určuje § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, dochádza nielen k tomu, že rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, alebo pre ich nezrozumiteľnosť, ale aj k tomu, že základné právo na súdnu ochranu nie je naplnené reálnym obsahom. Tieto požiadavky odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa dostatočným spôsobom nespĺňa, v dôsledku čoho je dané rozhodnutie nepreskúmateľné, čo je dôvodom pre zrušenie veci postupom podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p., pretože v dôsledku nepreskúmateľnosti rozhodnutia sa odníma účastníkovi možnosť konať pred súdom za situácie, že nie je transparentne jasné, na čom je založené rozhodnutie súdu.

Úlohou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní v nadväznosti na uvedené zistenia bude vysporiadať sa s ostávajúcou časťou žiadaného nároku žalobcu, ktorý podľa dôkazov predložených v tomto konaní pristúpil k zosplatneniu úveru po tom, čo žalovaná bola v omeškaní s plnením dlhu podľa úverovej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi konania dňa 18.04.2011. Súd prvého stupňa v tejto súvislosti ustáli predmet konania a jeho rozsah a vyporiada sa dôsledným spôsobom s námietkou žalobcu poukazujúceho od začatia konania na to, že tento nárok uplatňuje v súvislosti s uzatvorenej úverovou zmluvou, keď k zaplateniu zostatku úveru bola žalovaná vyzývaná po zosplatnení vzniknutého dlhu výzvou z 30.01.2012. Súd prvého stupňa sa taktiež vyporiada s ďalšími nárokmi zo strany žalobcu, predovšetkým pokiaľ ide o žiadané úroky či poplatky požadované v nadväznosti na existujúci úverový vzťah.

V novom rozhodnutí o veci súd prvého stupňa rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.