KSPO/23CoE/24/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 23CoE/24/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8409201991 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8409201991.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom v Bratislave, ul. Pribinova č. 25, právne zastúpenej JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, so sídlom v Bratislave, ul. Pribinova č. 25, proti povinnému F. R., IČO: 44 042 523, s miestom podnikania O.. XX, v konaní o vymoženie pohľadávky vo výške 661,25 Eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Kežmarok č. k. 2Er/323/2009-12 zo dňa 16. marca 2012, jednohlasne takto

rozhodol:

Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, a to vo výroku o povinnosti oprávnenej zaplatiť súdny poplatok za úkony súdu podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov vo výške 1,50 Eur za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh.

odôvodnenie:

Okresný súd Kežmarok (ďalej len „súd prvého stupňa“) napadnutým uznesením rozhodol podľa ust. § 30 ods. 1 a 3 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) o vylúčení súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého z exekúcie vedenej na jeho Exekútorskom úrade pod sp. zn. EX 1358/09 a rozhodol vo vzťahu k súdnemu exekútorovi, ako aj k oprávnenej o ich povinnosti zaplatiť súdny poplatok za úkony súdu podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov vo výške 1,50 Eur za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia.

O súdnom poplatku rozhodol aplikujúc ust. § 148 zákona č. 99/1963 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) na základe podania súdneho exekútora, označeného ako „Splnenie povinnosti podľa § 30 ods. 3 Exekučného poriadku“ a podania oprávnenej, označeného ako „Vyjadrenie spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. k dožiadaniam okresných súdov týkajúcich sa zaujatosti súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého“, za vyhotovenie rovnopisu týchto podaní a ich príloh.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa o poplatkovej povinnosti podala včas odvolanie oprávnená, a to z dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a) a f) a § 221 ods. 1 písm. i) O.s.p. a tiež z dôvodu, že napadnuté uznesenie neakceptovateľným spôsobom obmedzilo jej právo vlastniť majetok, zaručené čl. 20 ods. 1 Ústavy SR a právo na pokojné užívanie majetku, zaručené čl. 1 Protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Oprávnená poukázala na skutočnosť, že bola k súdnemu poplatku zaviazaná bez bližšieho vysvetlenia v odôvodnení predmetného uznesenia, čo v žiadnom prípade nespĺňa požiadavku presvedčivosti. Odvolateľka ďalej uviedla, že listom zo dňa 9. novembra 2011 zaslala predsedovi Okresného súdu Kežmarok vyjadrenie k dožiadaniam okresných súdov týkajúcim sa zaujatosti súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého. Predmetný list bol adresovaný k rukám predsedu súdu a nie do tohto konkrétneho exekučného konania. Podľa jej názoru nie je možné pripustiť vyhotovovanie rovnopisov tam, kde chýba vôľový prvok účastníka konania, t.j. prejav vôle smerujúci k tomu, aby určité podanie bolo súčasťou súdneho spisu. Z pohľadu ústavnoprávneho ide o zásah do práva vlastniť majetok, konkrétne o zníženie majetku uložením povinnosti plniť. Je toho názoru, že predmetné vyjadrenie malo byť zaevidované v správnom registri konajúceho súdu a pre potreby exekučného konania mal konajúci súd nahliadnuť do tohto správneho registra. Poukázala na to, že uvedený postup zvolil okrem iného Okresný súd Galanta. Javí sa neúčelné vyhotovovať rovnopisy podaní, ak takéto podania sa už na konajúcom súde v jeho správnom registri nachádzajú. Odvolateľka preto žiadala, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v zmysle ust. § 221 O.s.p. v napadnutej časti zrušil.

Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) prejednal odvolanie oprávnenej bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Podľa § 1 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov súdne poplatky (ďalej len „poplatky“) sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len „poplatkový úkon“) uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „sadzobník“), ktorý tvorí prílohu tohto zákona. Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) citovaného zákona vzniká poplatková povinnosť podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa Položky 20a II. Časti Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, vzniká za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona povinnosť poplatníka uhradiť súdny poplatok za každú stranu 0,06 Eur najmenej 6,50 Eur za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami, najmenej 1,50 Eur za ostatné podania s prílohami.

Podľa čl. 8 ods. 2 Inštrukcie č. 13/2012 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 29. marca 2012 (č. 17594/2012-110) o postupe pri prijímaní, overovaní a evidencii elektronických podaní na súdy podpísaných zaručeným elektronickým podpisom, vyhotovenie rovnopisov podaní a ich príloh doručovaných účastníkom konania, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom, je spoplatnené podľa osobitného predpisu. Týmto je Položka 20a Sadzobníka súdnych poplatkov zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 273/2007 Z.z..

V zmysle uvedených ustanovení, aplikácia Položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov v prípade spoplatnenia podaní účastníkov konania, urobených elektronickou formou a podpísaných zaručeným elektronickým podpisom, je možná za splnenia podmienok, že ide o úkon súdu, ktorým je vyhotovenie rovnopisov takýchto podaní a ich príloh, a to v prípade, ak predstavujú súčasť spisu (§ 42 O.s.p.) a vyvstáva tak potreba ich založenia doň alebo za účelom doručenia takýchto podaní účastníkom.

V prípade podania oprávnenej zo dňa 9. novembra 2011, založeného v spise vo fotokópii č.l. 15, označeného ako „Vyjadrenie spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. k dožiadaniam okresných súdov týkajúcich sa zaujatosti súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého“ je zrejmé, že ide o podanie adresované k rukám predsedu Okresného súdu Kežmarok, bez označenia konkrétnej spisovej značky konania pred týmto súdom, zaevidované v Správnom denníku pod zn. 1 Spr. O/1029/2011 dňa 22. novembra 2011. Nejedná sa preto o podanie tvoriace súdny spis na návrh poplatníka - oprávnenej, ani o podanie, ktoré je potrebné doručovať účastníkom konania, svojím charakterom tak napĺňajúce predpoklady aplikácie Položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov, ako to dôvodne namietala odvolateľka.

Z uvedených dôvodov odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti podľa § 221 ods. 1 písm. i) O.s.p. zrušil. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.