KSPO/23Co/76/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 23Co/76/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114224762 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Miloš Kolek ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8114224762.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Miloša Koleka a členov senátu JUDr. Mariany Muránskej a JUDr. Daniely Babinovej v právnej veci žalobcu: Orange Slovensko a.s., Bratislava, Metodova 8, IČO: 35 697 270, zastúpený advokátskou kanceláriou Bobák, Bollová a spol., s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava proti žalovanej: Q. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. X, o zaplatenie 697,96 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu O. č.k. 10C/328/2014-64 zo dňa 18.02.2015 takto

rozhodol:

Potvrdzuje rozsudok vo výroku o zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti a vo výroku o náhrade trov konania.

Žalobca nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania, žalovanému náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Okresný súd O. rozsudkom č.k. 10C/328/2014-64 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 194,96 eur s úrokom z omeškania, v prevyšujúcej časti návrh zamietol, náhradu trov konania účastníkom nepriznal. Rozsudok odôvodnil tým, že žalovaná nesplnila dohodnuté zmluvné podmienky a nezaplatila cenu poskytnutých služieb vo výške 194,96 eur, a preto v tejto časti súd žalobe vyhovel. Pokiaľ sa týka posúdenia nároku žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty, súd vychádzal z toho, že sa jedná o vzťah zo spotrebiteľskej zmluvy. Žalovaná nemala možnosť ovplyvniť zmluvné dojednania pred podpisom zmluvy. Znenie ustanovení o zmluvnej pokute je objektívne spôsobilé vytvoriť nerovnováhu vo vzťahu medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Konanie spotrebiteľa spočívajúce v nezaplatení čo len poslednej faktúry za dojednané obdobie spôsobuje jeho povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu v zmysle zmluvy uzavretej medzi účastníkmi konania. Podľa názoru súdu prvého stupňa sa jedná o neprimeranú sankciu spojenú s nesplnením záväzku spotrebiteľa, čo je v rozpore s platnou právnou úpravou upravujúcou spotrebiteľské záväzky. Vo veci nie je relevantné to, či došlo k naplneniu podmienok vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ale samotné posúdenie potencionálnej možnosti vzniku tejto nerovnováhy. Táto podľa názoru súdu je nepochybná, čo spôsobuje neplatnosť dojednania. Z týchto dôvodov bol nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty zamietnutý.

Proti tomuto rozsudku s výnimkou vyhovujúceho výroku podal odvolanie žalobca. Uviedol, že dojednanie zmluvnej pokuty ako tzv. zabezpečovacieho inštitútu je plne v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. V minulosti niektoré súdy vyhodnotili dohodu o zmluvnej pokute v dodatku žalobcu ako neprijateľnú zmluvnú podmienku z dôvodu, že zmluvnú pokutu považovali za neprimerane vysokú a že dohoda o zmluvnej pokute nezohľadňovala čas, kedy užívateľ služieb prestal plniť svoje zmluvné povinnosti. Žalobca nedostatky dohody o zmluvnej pokute odstránil. Dohoda o zmluvnej pokute zohľadňuje rozsah výhod, ktoré žalobca žalovanej poskytol, a zohľadňuje aj časový aspekt porušenia zmluvných povinností. Žalobca pri uzatvorení dodatku z 11.01.2013 poskytol žalovanému ako účastníkovi služby zvýhodnenie spočívajúce v poskytnutí 100 % zľavy z výšky aktivačného poplatku za zvolený TV program, 100 % zľavu z výšky aktivačného poplatku za mobilnú TV a zľavu z mesačného poplatku za užívateľský program TV extra na dobu viazanosti 24 mesiacov. Žalovaná mala možnosť voľby či zaplatí za aktiváciu užívateľského programu podľa platného cenníka alebo či uzavrie dodatok k zmluve a následne po dobu viazanosti zotrvá v zmluvnom vzťahu so žalobcom ako aktívny užívateľ služieb a bude riadne platiť za poskytnuté služby. Žalobca poskytol žalovanej ako účastníkovi služby aj zvýhodnenie spočívajúce v poskytnutí zľavy z hodnoty mobilného telefónu. V dodatkoch, z ktorých si žalobca uplatňuje nároky na zaplatenie zmluvných pokút, je časový aspekt porušenia zmluvných povinností zohľadnený. Dohoda o zmluvnej pokute rozlišuje či došlo k porušeniu zmluvných povinností po uzavretí dodatku alebo pred uplynutím dohodnutej doby viazanosti. Predpoklad zotrvania žalovanej v záväzkovom vzťahu počas dohodnutej doby podnietil možnosť žalobcu poskytnúť zľavu z cien mesačných poplatkov a zľavu z cien mobilných telefónov. Model vzájomne akceptovanej modifikácie záväzkového vzťahu nie je možné realizovať bez platného dojednania zmluvnej pokuty, ktorej jednou z funkcií je zabránenie špekulatívnemu konaniu zo strany účastníka, ktorý pri vzniku zmluvného vzťahu využije poskytnutú výhodu. Odvolateľ má za to, že dojednanie zmluvnej pokuty, ako aj jej výšky nemohlo spôsobiť nerovnováhu medzi účastníkmi zmluvného vzťahu. Dôvodom uzavretia dodatkov bola pre žalovanú možnosť získať cenové zvýhodnenie. Poukázal na rozhodnutie NS SR 2Cdo 172/2007, podľa ktorého primeranosť výšky zmluvnej pokuty treba posúdiť v každom prípade individuálne vzhľadom na všetky okolnosti. V danom prípade bola v dodatkoch v zmluvách medzi účastníkmi konania dohodnutá pre prípad porušenia zmluvných povinností zmluvná pokuta. V dohode o zmluvnej pokute bol zohľadnený časový aspekt porušenia zmluvných povinností a maximálna výška zmluvnej pokuty zodpovedala rozsahu výhod, ktoré žalobca žalovanej poskytol. Žalobca si dohodnuté zmluvné povinnosti plnil, žalovaná si svoje povinnosti neplnila. Súd prvého stupňa nesprávne ako neplatnú vyhodnotil zmluvnú pokutu, ktorej výška zodpovedala rozsahu poskytnutých výhod, za situácie, že žalovaná si neplnila záväzok zotrvať v zmluvnom vzťahu a plniť si zmluvné povinnosti po dohodnutú dobu. Navrhol, aby odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil a návrhu vyhovel.

Odvolací súd preskúmal napadnuté rozhodnutie ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a zistil, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je vo výroku vecne správne. Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a správne vo veci rozhodol. Odvolací súd súhlasí s jeho názorom, že dojednanie zmluvnej pokuty spôsobom, akým to urobil žalobca, je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, pretože vytvára možnosť aj pre zanedbateľné porušenie povinností uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 503 eur. Zo žaloby vyplýva, že žalovaný nezaplatil cenu poskytnutých služieb za obdobie január 2013 až február 2013 vo výške 194,96 eur a za toto mu bola uložená zmluvná pokuta vo výške 503 eur. Takáto sankcia je podľa názoru odvolacieho súdu neprimeranou sankciou, a preto správne súd prvého stupňa žalobu v tejto časti zamietol. Je nepochybné, že žalobca poskytol žalovanému pri uzatváraní zmluvného vzťahu ekonomické výhody, avšak žalobca mal spôsob, akým platne zabezpečiť návratnosť týchto poskytnutých výhod. Žalobca však zvolil spôsob uloženia zmluvnej pokuty, ktorý je podľa názoru odvolacieho súdu poškodzujúci spotrebiteľa. Nezvolil napríklad možnosť zotrvať naďalej v zmluvnom vzťahu a vymáhať si svoje splatné nároky, resp. možnosť dojednať zmluvnú pokutu vo výške zohľadňujúcej finančné vyjadrenie porušenej povinnosti. Aj keď zmluvná pokuta určitým spôsobom zohľadňuje časový aspekt, ako aj výhody, ktoré poskytol žalobca žalovanému, vytvára možnosť aj takého uplatnenia, ktoré poškodzuje práva spotrebiteľa, a preto je neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti ako vecne správny potvrdil postupom podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p.. V odvolacom konaní žalobca nebol úspešný, nemá preto právo na náhradu trov odvolacieho konania. Žalovaný v odvolacom konaní úspešný bol, žiadne trovy mu však nevznikli.

Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch).

Poučenie: Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.