KSPO/21Co/68/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 21Co/68/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8116224382 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Antónia Kandravá ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8116224382.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Martina Barana v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 proti žalovanému: P. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. XXXX/X, XXX XX O. , v konaní o zaplatenie 1.983,49 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č.k. 29Csp/182/2016-59 zo dňa 07.03.2017, takto jednohlasne

rozhodol:

Zrušuje sa uznesenie a vec sa vracia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

odôvodnenie:

Obsah napadnutého rozhodnutia

1. Napadnutým uznesením Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) zastavil konanie a priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

2. Vychádzal zo zisteného, že sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia istiny vo výške 1.983,49 eur s príslušenstvom titulom nesplateného spotrebiteľského záveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 0000000000207577 uzatvorenej medzi žalobcom a žalovaným dňa 04.05.2015. Zároveň mal zistené, že sa žalobca domáhal rovnakého nároku voči žalovanému aj v konaní sp. zn. 9C/76/2016, pričom o tejto žalobe bolo rozhodnuté rozsudkom tunajšieho súdu č.k. 9C/76/2016-55 zo dňa 16.05.2016, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 13.09.2016. Vzhľadom na uvedené dospel k záveru, že v prejednávanej veci bráni prekážka rozsúdenej veci, tzv. res iudicata s odkazom na ust. § 230 C.s.p., keďže ide o právoplatne skončenú vec, a teda sa jedna o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť a preto konanie o podanej žalobe podľa § 161 ods. 2 C.s.p. zastavil.

Obsah odvolania

3. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, ktorý namietal, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia. Mal za to, že v uvedenej veci nejde a nemôže isť o res iudicata. Ide síce o konanie rovnakých účastníkov, avšak nejde o konanie o tej istej veci. V konaní sp. zn. 29Csp/182/2016 nejde o totožný skutkový stav ako v konaní sp. zn. 9C/76/2016. Kým v konaní sp. zn. 9C/76/2016 si žalobca uplatňoval nárok zo zmluvy č. 207577 vzhľadom na predčasné zosplatnenie dňa 28.09.2015, v konaní sp. zn. 29Csp/182/2016 si žalobca uplatňoval nárok zo zmluvy č. 207577 vzhľadom na predčasne zosplatnenie dňa 10.11.2016, keďže pôvodne predčasne zosplatnenie súd mal za nespĺňajúce zákonne podmienky. Uvedené skutočnosti súd prvej inštancie v odvolaní vôbec nezohľadnil a ani sa nimi nezaoberal. Odopretie zákonného práva na predčasne zosplatnenie nemôže byť v súlade so zákonom a znamenal by tiež porušenie ústavného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 Ústavy SR. Navrhol, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie Hodnotenie odvolacieho súdu

4. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „C.s.p.“), vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 362 ods. 1 C.s.p.), preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 379 C.s.p. a nasl., bez nariadenia pojednávania (§ 385 C.s.p. a contrario) a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné.

5. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil predmetné konanie o podanej žalobe žalobcu, o zaplatenie 1983,49 eur s príslušenstvom z dôvodu existencie prekážky právoplatne rozhodnutej veci (res iudicata), keď dospel k záveru, že v tej istej veci a medzi tými istými stranami bolo už právoplatne rozhodnuté v konaní vedenom na tamojšom sude pod sp. zn. 9C/76/2016.

6. Žalobca v odvolaní namieta nesprávne právne posúdenie veci na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu, keď súd prvej inštancie nesprávne posúdil splnenie podmienky totožnosti predmetu konania ako jednej z podmienok prekážky právoplatne rozhodnutej veci.

7. Podľa § 161 ods. 1 až 3 C.s.p., ak tento zákon neustanovuje inak, súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať a rozhodnúť (ďalej len "procesné podmienky"). Ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý možno odstrániť, súd urobí vhodné opatrenia na jeho odstránenie. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok procesnej podmienky odstrániť, súd konanie zastaví.

8. Podľa § 230 C.s.p., ak sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať a rozhodovať znova.

9. Prekážka právoplatne rozhodnutej veci (res iudicata) nastáva vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Totožnosť predmetu konania je daná vtedy, keď ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, na základe ktorých bol uplatnený (t.j. ak je založený na rovnakých skutkových okolnostiach a rovnakom právnom dôvode). Podmienky totožnosti strán sporu a totožnosti predmetu konania musia byť splnené súčasne.

10. Z obsahu priložené spisu sp. zn. 9C/76/2016 odvolací súd zistil, že žalobca sa v danom spore domáhal voči žalovanému zaplatenia 1.983,49 eur s príslušenstvom. Žalobca odôvodnil žalobu tým, že so žalovaným uzavrel dňa 04.05.2015 Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. 2075577 na základe ktorej poskytol žalovanému peňažné prostriedky vo výške 2000 eur, pričom po vyčerpaní úveru žalovaný porušil svoje zmluvne povinnosti, a preto ho listom zo dňa 28.09.2015 vyzval na predčasné splatenie poskytnutého úveru. Súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 16.05.2016, sp.zn. 9C/76/2016 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi nezaplatené poplatky za poistenie vo výške 1,46 eur a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol, keď dospel k záveru, že k predčasnému zosplatneniu úveru a teda k strate výhody splátok u dlžníka - žalovaného nedošlo, z dôvodu nedodržania postupu podľa § 53 ods.9 Občianskeho zákonníka. Zároveň žalobca nepreukázal doručenie upozornenia na možné zosplatnenie úveru z dôvodu omeškania s jeho splácaním. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 13.09.2016.

11. Z obsahu spisu v prejednávanej spore odvolací súd zistil, že žalobca sa domáha zaplatenia 1.983,49 eur s príslušenstvom na skutkovom základe, že so žalovaným uzavrel dňa 04.05.2015 Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. 207577, na základe ktorej žalobca poskytol žalovanému peňažné prostriedky vo výške 2000 eur. Žalobca žalobu ďalej odôvodnil tým, že po vyčerpaní poskytnutého úveru žalovaný prestal uhrádzať jednotlivé splátky riadne a včas a preto na základe výzvy na predčasne splácanie úveru rozhodol o predčasnej splatnosti úveru dňa 10.11.2016 a to po zaslaní upozornenia na omeškanie a možnosť predčasného zosplatnenia zo dňa 21.10.2016. K žalobe žalobca priložil upozornenie zo dňa 21.10.2016 a výzvu na predčasne splatenie úveru zo dňa 10.11.2016 adresované žalovanému s kópiami doručeniek. 12. Na základe takto zisteného skutkového stavu odvolací súd dospel k záveru, že neboli naplnené podmienky pre konštatovanie existencie prekážky právoplatne rozhodnutej veci vo vzťahu ku totožnosti predmetu konania. Nárok žalobcu uplatnený žalobou v konaní sp.zn. 9C/76/2014 vyplýval z iných skutkových skutočnosti než v prejednávanom spore. Kým v konaní sp. zn. 9C/76/2016 žalobca vychádzal z predčasného zosplatenia úveru ku dňu 28.09.2015, v prejednávanom spore žalobca vychádzal z predčasného zosplatnenia ku dňu 10.11.2016. Podmienka totožnosti predmetu konania teda nebola splnená.

13. So zreteľom na vyššie uvedené, odvolací súd v zmysle ust. § 389 ods. 1 písm. c) C.s.p. uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, s tým, že úlohou súdu prvej inštancie bude vec meritórne prejednať.

14. V novom rozhodnutí súd prvej inštancie rozhodne aj o trovách odvolacieho konania (§ 396 ods. 3 C.s.p.).

15. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 C.s.p).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods.2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).