KSPO/21Co/65/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 21Co/65/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8212206041 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Antónia Kandravá ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8212206041.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu Orange Slovensko, a.s., so sídlom Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270, proti žalovanému C. T., bytom A. XX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Námestie legionárov 5, Prešov, IČO: 42 176 778, právne zastúpeného JUDr. Ambrózom Motykom, advokátom so sídlom Nám. SNP č. 7, 091 01 Stropkov, o zaplatenie 99,21 eur s príslušenstvom, o odvolaní vedľajšieho účastníka proti rozsudku Okresného súdu Bardejov č.k. 3C/82/2012-10 zo dňa 04.12.2012 jednohlasne takto

rozhodol:

Z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec vracia na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Okresný súd Bardejov (ďalej len „prvostupňový súd“) napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 99,21 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne z dlžnej sumy od 08.10.2010 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania..

Rozhodnutie vo výroku o trovách vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi odôvodnil s poukazom na § 142 ods. 2 O.s.p. tým, že vedľajší účastník mal vo veci len čiastočný úspech, keďže žalobca zavinil zastavenie konania späťvzatím žaloby čo do sumy 497,91 eur (uplatnenej zmluvnej pokuty) a čo do sumy 99,21 eur bol žalobca úspešný.

Proti uzneseniu sa vo výroku o náhrade trov vedľajšieho účastníka v zákonnej lehote odvolal vedľajší účastník. V odvolaní uviedol, že do konania vstúpil len vo vzťahu k nároku týkajúceho sa zmluvnej pokuty a argumentoval jeho neopodstatnenosťou, pričom oprávnenosť nároku na zaplatenie 99,21 eur za poskytnuté elektronické služby nenamietal. Žalobca si totiž jednou žalobou uplatnil dva samostatne žalovateľné nároky. S poukazom na judikatúru súdov v obdobných právnych veciach žiadal vedľajší účastník napadnuté uznesenie zmeniť a žiadal priznať náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 101,45 eur. Zároveň si uplatnil právo na náhradu trov odvolacieho konania vo výške 30,29 eur.

Odvolací súd preskúmal rozsudok v rozsahu suspenzívneho (odkladného) účinku odvolania vo výroku o trovách konania (§ 206 ods. 3 O.s.p.) spolu s konaním ktoré mu predchádzalo, vec prejednal bez nariadenia pojednávania v súlade s ustanovením § 214 O.s.p. a zistil, že odvolanie je dôvodné.

Podľa § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Podľa § 93 ods. 2 O.s.p. ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Podľa § 93 ods. 4 O.s.p. v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Koná však iba sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktorého v konaní podporuje, posúdi ich súd po uvážení všetkých okolností.

Z obsahu spisu vyplýva, že vedľajší účastník (Združenie na ochranu spotrebiteľa) vstúpil do konania za účelom ochrany spotrebiteľa pred uplatňovaním nekalých podmienok zo strany žalobcu (dodávateľa), čo je aj cieľom združení pôsobiacich na ochranu spotrebiteľa (ako „slabšej“ strany spotrebiteľského zmluvného vzťahu) vo všeobecnosti. Odvolací súd preto nevidí dôvod, prečo by vedľajší účastník, ktorého predmetom činnosti je ochrana spotrebiteľa pred uplatňovaním nekalých podmienok, nemohol do konania vstúpiť len v tej časti uplatneného nároku, v ktorej považuje nárok za uplatňovaný v rozpore s právom na ochranu spotrebiteľa. Z vyjadrenia vedľajšieho účastníka k podanej žalobe (vyjadrenie na č.l. 46 vo veci sp. zn. 3C/197/2011, pod ktorou bola vedená aj prejednávaná vec pred vylúčením na samostatné konanie) vyplýva, že vedľajší účastník výslovne namietal len uplatnenú zmluvnú pokutu vo výške 497,91 eur, avšak nárok vo zvyšnej časti nenamieta, pretože v ňom nenachádza porušenie spotrebiteľských práv.

Zákonodarca v § 137 O.s.p. explicitne u právnických osôb zaoberajúcich sa kolektívnou ochranou práv zvýraznil v rámci indikatívneho výpočtu trov konania aj výdavky takejto osoby. Z dôvodovej správy ,,Navrhovaná právna úprava bude dopadať aj na ďalšie právnické osoby, ktoré sú v súlade s právnymi aktmi Európskej únie aktívne legitimované na kolektívnu ochranu zákonom chránených záujmov, napr. vo sfére ochrany pred diskrimináciou, alebo vo sfére kolektívnej ochrany práv spotrebiteľa. V týchto prípadoch budú osobitnými predpismi napr. zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Navrhovaná právna úprava bude predstavovať aj výrazný príspevok ku kolektívnej ochrane práv osôb“. Niet dôvodu na výnimku ani v prípade vedľajšieho účastníka.

Občiansky súdny poriadok v ust. § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i advokát. Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pritom nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý uplatňovať svoje záujmy v konaní pred súdom sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastupovaním. U právnických osôb zameraných na kolektívnu ochranu práv môže ísť o rôzne záujmové zameranie a dokonca špecializáciu (napr. bytové spotrebiteľské veci, finančný trh a iné). Služba advokáta je pochopiteľná a logická, pretože úspech v súdnom konaní je determinovaný nielen tým, kto a aké právo má (hmotnoprávny aspekt), ale aj schopnosťou toto právo uplatniť (procesnoprávny aspekt). Náklady s tým spojené sú v zásade účelné. Vyššie uvedené sa v plnej miere vzťahuje tiež na možnosť vedľajšieho účastníka dať sa zastupovať v konaní advokátom. Odvolacie námietky vedľajšieho účastníka sú preto opodstatnené.

V časti nároku o zaplatenie zmluvnej pokuty a jej príslušenstva, teda celej časti, ohľadom ktorej vstúpil vedľajší účastník do konania, zavinil zastavenie konania žalobca využitím svojho dispozičného práva - späťvzatím žaloby, bez zavinenia procesnej protistrany. Pretože dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 150 O.s.p. v tomto prípade neexistovali, o trovách vedľajšieho účastníka na strane žalovaného malo byť rozhodnuté podľa prvej vety § 146 ods. 2 O.s.p. (vo vzťahu k časti, v ktorej bolo konanie zastavené) v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. (vo vzťahu k časti, v ktorej bola žaloba zamietnutá). Prvostupňový súd preto nerozhodol správne, keď pri určovaní pomeru úspechu a neúspechu vedľajšieho účastníka zohľadňoval aj tú časť uplatneného nároku, vo vzťahu ku ktorému vedľajší účastník do konania nevstupoval a nenamietal ho.

Nepriznaním náhrady trov konania vedľajšiemu účastníkovi mu prvostupňový súd odňal možnosť konať pred súdom. Preto odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. zrušuje a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Súd prvého stupňa rozhodne aj o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.