KSPO/21Co/189/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 21Co/189/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115225597 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Antónia Kandravá ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8115225597.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a sudcov JUDr. Elišky Wagshalovej a JUDr. Evy Šofrankovej v spore žalobcu: Quantum Credit a. s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 980, zastúpeného: PERSPECTA Legal, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 36 668 745, proti žalovanému: E. H., zomrelý XX.XX.XXXX, naposledy bytom XX. novembra XXX/XX, XXX XX H., o zaplatenie 62,14 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prešov, č.k.: 10C/407/2015-20 zo dňa 11.05.2016, jednohlasne takto

rozhodol:

I. Zrušuje sa rozsudok a konanie sa zastavuje.

II. Náhrada trov konania sa stranám sporu nepriznáva.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len ,, súd prvej inštancie“ ) žalobu žalobcu zamietol a náhradu trov konania stranám nepriznal.

2. Vychádzal zo zisteného, že žaloba, ktorou sa žalobca domáhal zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy 62,14 Eur s príslušenstvom bola podaná 9.10.2015, teda po márnom uplynutí všeobecnej 3-ročnej premlčacej dobe. Súd prvej inštancie ex offo prihliadol na oslabenie práva jeho premlčaním a preto považoval za dôvodne žalobu zamietnuť ako premlčanú.

3. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

4. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku, ďalej len „C.s.p“) v zmysle zásad uvedených v § 470 ods. 1 a 2 C.s.p., vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 362 ods. 1 C.s.p.), preskúmal napadnuté rozhodnutie ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 379 a nasl. C.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 385 C.s.p. a contrario) a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné zrušiť.

5. Podľa § 7 ods. 1 prvá veta a ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Smrťou táto spôsobilosť zanikne.

6. Podľa § 61 C.s.p., procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

7. Podľa § 62 C.s.p, ak strana nemá procesnú subjektivitu, súd konanie zastaví. 8. Podľa § 161 ods. 1 a 2 C.s.p., ak tento zákon neustanovuje inak, súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať a rozhodnúť (ďalej len „procesné podmienky“). Ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví

9. Podľa § 389 ods. 1 písm. a) C.s.p., odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší, len ak neboli splnené procesné podmienky.

10. Z obsahu spisu vyplýva, že dňa 09.10.2015 žalobca podal žalobu, ktorou sa domáhal zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy 62,14 Eur s príslušenstvom titulom nezaplatených faktúr vystavených jeho právnym predchodcom za poskytnutie služieb podľa zákona o elektronických komunikáciách.

11. Z odpovede na lustráciu v Registri obyvateľov zo dňa 21.06.2016 vyplýva, že žalovaný zomrel dňa 06.09.2015.

12. Citované ustanovenia § 161 ods. 1 a 2 C.s.p. ukladajú súdu povinnosť v každom štádiu konania prihliadnuť na to, či sú splnené zákonom stanovené podmienky (procesné podmienky konania), aby súdne konanie mohlo prebehnúť a súd mohol vydať rozhodnutie. Medzi základné procesné podmienky (okrem iných), ktoré má súd povinnosť si všímať aj bez návrhu po celý čas konania, je splnenie podmienky procesnej subjektivity. Procesná subjektivita znamená mať procesné práva a povinnosti, ktoré zákon účastníkovi priznáva, resp. ukladá. Jej predpokladom je hmotno-právna subjektivita vo význame spôsobilosti mať procesné práva a povinnosti podľa hmotného práva. Hmotno-právna spôsobilosť mať práva a povinnosti vzniká u fyzických osôb narodením (prípadne počatím, ak sa dieťa narodí živé) a zaniká smrťou fyzickej osoby, prípadne jej vyhlásením za mŕtveho.

13. V danom prípade žalobcom označený žalovaný neexistuje. Odvolací súd mal zo spisu preukázané, že ten o koho právach sa má konať zomrel ešte pred začatím civilného konania, a teda išlo o osobu, ktorá nemala procesnú subjektivitu. Uvedené predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, na ktorého existenciu musí súd prihliadať z úradnej povinnosti.

14. Odvolací súd s poukazom na uvedené skutočnosti rozsudok súdu prvej inštancie zrušil podľa § 387 ods. 1 písm. a) C.s.p. a zastavil konanie podľa § 62 C.s.p..

15. O trovách konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 C.s.p. v spojení s § 256 ods. 1 C.s.p so zreteľom na to, že zastavenie konania zavinil žalobca podávajúci žalobu proti žalovanému, ktorý v tej dobe už nemal procesnú subjektivitu. Keďže však z tohto dôvodu nemohli vzniknúť žalovanému žiadne trovy konania, rozhodol odvolací tak, že nepriznal žiadnej zo strán sporu náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 C.s.p).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods.2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).