KSPO/20Co/7/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20Co/7/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8112200520 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8112200520.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne B. Z., bytom X. Z. XX, S., proti žalovanej MUDr. O. Z. - COSMODERM, IČO: 37 532 545, s miestom podnikania K. XXXXX/XXB, S., o zaplatenie 8.747,88 Eur s prísl., o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č.k. 16C 3/2012-123 zo dňa 4.11.2013 jednohlasne takto

rozhodol:

Z r u š u j e sa uznesenie vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia sa vec v r a c i a súdu I. stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Okresný súd Prešov (ďalej len „prvostupňový súd“) napadnutým uznesením konanie zastavil. O trovách konania rozhodol tak, že žalobkyňa je povinná nahradiť žalovanej trovy konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 1 691,74 Eur a náhrady za zaplatený preddavok na znalecké dokazovanie vo výške 350 Eur na účet právneho zástupcu žalovanej do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil citujúc ust. § 146 ods. 2 veta prvá zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) tým, že žalobkyňa späťvzatím návrhu na začatie konania zavinila zastavenie konania. Trovy právneho zastúpenia za jeden úkon právnej služby určil podľa § 10 ods. 1 vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. na sumu 253,94 Eur. Ďalej uviedol, že dôvody hodné osobitného zreteľa neboli zistené ani tvrdené.

Proti tomuto uzneseniu proti výroku o trovách konania podala v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalobkyňa namietajúc nepreskúmateľnosť rozhodnutia. Namietala nesprávne posúdenie veci pri stanovení výšky trov právneho zastúpenia. Prvostupňový súd sa nevyporiadal s jeho právnou argumentáciou posúdenia vzťahu ako spotrebiteľského.

Odvolací súd v zmysle zásad ust. § 212 O.s.p. preskúmal vec vo výroku o trovách konania spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo, vec prejednal bez nariadenia pojednávania v súlade s ust. § 214 O.s.p. a zistil, že uznesenie v napadnutom výroku je potrebné zrušiť.

Preskúmateľnosť rozhodnutia sa v plnom rozsahu vzťahuje i na rozhodnutie o náhrade trov konania.

V podaní zo dňa 17.7.2013, ktorým vzala žalobkyňa žalobu späť poukázala na to, že v predmetnej veci vystupuje ako spotrebiteľka, preto nie je dôvodné vychádzať z výšky žalovanej náhrady.

Keďže v rozhodnutí súdu prvého stupňa absentuje riadne a náležité vyporiadanie sa s argumentmi a skutočnosťami, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie, bolo nutné uzavrieť, že prvostupňový súd svojím postupom odňal účastníkom konania možnosť konať pred súdom, a to vydaním nepresvedčivého, a preto nepreskúmateľného rozhodnutia. To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, jednoznačne vyplýva aj z ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

Samotné súdne rozhodnutie, ktorým sa završuje poskytovanie súdnej ochrany, musí byť logickým a právnym vyústením doterajšieho priebehu a výsledkov konania pri rešpektovaní zásad (princípov) spravodlivého súdneho konania, pri jeho vydaní musia byť zachované formálne a obsahové náležitosti s dôrazom na prvky zrozumiteľnosti, určitosti, jasnosti, a súladu jeho skutkových i právnych dôvodov vo vzťahu k výroku.

Rovnako tak odvolací súd nepovažuje za dostatočné odôvodnenie neaplikácie ust. § 150 ods. 1 O.s.p.

Podľa § 150 ods. 1 O.s.p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Zmyslom a účelom náhrady trov konania je poskytnúť úspešnému účastníkovi konania alebo účastníkovi, ktorému to priznáva zákon, náhradu tých trov konania, ktoré vo vecnej a časovej súvislosti s konaním musel alebo bude musieť nepochybne zaplatiť, pričom by ich nemusel zaplatiť, ak by tu nebolo konanie pred všeobecným súdom.

Zákon upravuje odchýlku od zásady zodpovednosti za výsledok konania a zodpovednosti za zavinenie pri rozhodovaní o náhrade trov konania, a to v podobe ust. § 150 O.s.p.

Zákon explicitne nevypočítava, ktoré okolnosti sú relevantné do takej miery, že môžu predstavovať dôvod na nepriznanie náhrady trov konania. Judikatúra považuje za nepostačujúci na aplikáciu § 150 O. s. p. len všeobecný záver hodnotiaci dopad rozhodnutia o určitom druhu nároku (porov. R 34/1982, R 23/1989).

Úlohou súdu je sa pri rozhodovaní o náhrade trov konania s aplikáciou ust. § 150 O.s.p. dôsledne vyporiadať. Je potrebné vziať na zreteľ tiež to, či možno od žalovaného spravodlivo žiadať, aby si náklady vzniknuté v súvislosti s predmetným konaním hradil sám.

Keďže sa súd prvého stupňa s aplikáciou výnimočného ust. § 150 O.s.p. nevyporiadal dostatočným spôsobom, jeho rozhodnutie o náhrade trov konania je predčasné.

Za tohto stavu odvolací súd uznesenie vo výroku o trovách konania zrušil v súlade s ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. a vec vrátil na ďalšie konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa bude opätovne rozhodnúť o náhrade trov konania vo vyššie naznačených intenciách, pričom sa musí vyporiadať so všetkými argumentmi účastníkov konania tak, aby jeho rozhodnutie pôsobilo presvedčivo (§ 157 ods. 2 O.s.p.). Bude nevyhnutné sa vyrovnať so skutočnosťou, že žalobkyňa podstúpila spotrebiteľský dermatologický zákrok. Následkom poskytnutej služby boli nežiaduce účinky, i keď podľa znaleckého posudku nedošlo k poškodeniu zdravia. Javí sa preto, že uvedené okolnosti odôvodňujú aplikáciu výnimočného ust. § 150 ods. 1 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.