KSPO/20Co/57/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20Co/57/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8715213768 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8715213768.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu Q. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XXXX/XX, U., právne zastúpeného PUCHALLA SLÁVIK & PARTNERS, Kmeťova 24, Košice, proti žalovanému PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, o vydanie predbežného opatrenia a určenie neplatnosti Dohody o zrážkach zo mzdy, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Poprad č. k. 17C/466/2015-16 zo dňa 10.12.2015 takto jednohlasne

rozhodol:

Potvrdzuje sa uznesenie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením Okresný súd Poprad (ďalej len prvostupňový súd) uložil spoločnosti P. P. s.r.o. so sídlom A. XXXX/XXJ., U., IČO: XX XXX XXX, aby sa zdržala realizácie zrážok zo mzdy žalobcovi v prospech žalovaného na základe Dohody o zrážkach zo mzdy č. XXXXXXXXXX zo dňa 30.10.2014 odo dňa doručenia uznesenia o nariadení predbežného opatrenia až do právoplatného skončenia konania vo veci samej a zároveň žalovanému uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 33 eur na účet Okresného súdu Poprad do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobou doručenou súdu 03.12.2015 žalobca žiadal, aby súd určil, že Dohoda o zrážkach zo mzdy č. XXXXXXXXXX zo dňa 30.10.2014 uzavretá medzi žalobcom a žalovaným je neplatná a zaviazal žalovaného na náhradu trov konania. Žalobca žalobu odôvodnil tým, že uzatvorená Dohoda o zrážkach zo mzdy je absolútne neplatný právny úkon, keďže je neurčitá, neobsahuje výšku zabezpečenej pohľadávky; ustanovenie o výške dohodnutých splátok je neurčité, predstavuje jednostranné neprimerané zvýhodnenie veriteľa, ktorý má byť bezpodmienečne uspokojený aj nad dohodnutú výšku. Dohoda predstavuje formulárovú zmluvu, ktorá nebola individuálne dojednaná.

Podaním doručeným súdu dňa 03.12.2015 súčasne žiadal nariadiť predbežné opatrenie, ktorým by súd uložil zamestnávateľovi žalobcu zdržať sa realizácie zrážok zo mzdy žalobcu v prospech žalovaného na základe Dohody o zrážkach zo mzdy č. XXXXXXXXXX zo dňa 30.10.2014 odo dňa doručenia uznesenia o nariadení predbežného opatrenia až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Návrh odôvodnil tým, že vykonávaním zrážok zo mzdy žalobcovi na základe neplatnej dohody o zrážkach zo mzdy dochádza k zásahom do majetkovej sféry žalobcu a udržiava tak objektívny stav právnej neistoty. Žalobca nemá inú možnosť obrany ako predbežným opatrením docieliť stav zamedzenia neoprávnených zásahov do majetkovej sféry žalobcu.

Proti tomuto uzneseniu sa v zákonnej lehote odvolal žalovaný, ktorý namietal, že neexistuje dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, nakoľko dohoda o zrážkach zo mzdy je zákonný spôsob zabezpečenia pohľadávky. Žalobca nijako neosvedčil , v čom spočíva jeho naliehavá potreba úpravy vzťahov medzi účastníkmi a v čom spočíva nebezpečenstvo hroziacej ujmy pre navrhovateľa. Navrhol napadnuté uznesenie zmeniť tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamietne, pričom si uplatnil aj trovy odvolacieho konania, ktoré aj špecifikoval. K odvolaniu žalovaného sa vyjadril prostredníctvom svojho právneho zástupcu žalobca. Uviedol, že sa stotožňuje s právnym názorom prvostupňového súdu a odvolanie žalovaného považuje za nedôvodné. Poukázal na rozpor s princípmi európskeho práva o ochrane spotrebiteľa. Dohoda o zrážkach zo mzdy bola podľa jeho názoru uzavretá v rozpore so zákonom, čo odôvodňuje potrebu dočasnej úpravy pomerov medzi účastníkmi. Zrážkami zo mzdy dochádza k zásahu do majetkovej sféry žalobcu, teda aj k zásahu do jeho vlastníckeho práva. Odkázal na viaceré rozhodnutia slovenských súdov ako aj rozhodnutia ESD. K prípustnosti dohody o zrážkach zo mzdy uviedol, že táto je zákonným zabezpečovacím prostriedkom iba ak je uzavretá v súlade so zákonom a obsahuje predpísané náležitosti. Namietal, že v danom prípade ide o spotrebiteľskú zmluvu. Navrhol, aby odvolací napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil v celom rozsahu.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie v zmysle zásad vyjadrených v § 212 ods. 1,2 O.s.p. spolu s konaním, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a zistil, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

Podľa § 102 ods. 1 veta prvá O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Podľa § 76 ods. 1 písm. f/ O.s.p., predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Podľa § 76 ods. 2 O.s.p., predbežným opatrením možno nariadiť povinnosť niekomu inému než účastníkovi, len vtedy, ak to možno od neho spravodlivo žiadať.

Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca sa návrhom vo veci samej domáha určenia neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy. Je nepochybné, že účelom predmetnej žaloby je dosiahnutie zdržania sa vykonávania zrážok zo mzdy.

Žalobca spolu so Žiadosťou o poskytnutie revolvingového úveru / Zmluvy o revolvingovom úvere zo dňa 30.10.2014 so žalovaným uzavrel aj Dohodu o zrážkach zo mzdy a iných príjmov dlžníka č. XXXXXXXXXXX. Obidve tieto zmluvy sú formulárové. Na základe Dohody o zrážkach zamestnávateľ v súčasnosti vykonáva pravidelné mesačné zrážky zo mzdy žalobcu. Výšku dlhu sám diktuje, a to bez akéhokoľvek odsúhlasenia súdom. Napriek tomu, že neexistuje žiadne rozhodnutie súdu, ktoré by mu uložilo povinnosť plniť, vykonávajú sa zrážky zo mzdy a dlžník nemá možnosť ich priamo zastaviť.

Možno prisvedčiť žalobcovi i súdu prvého stupňa, že účelom predbežného opatrenia je rýchla, avšak dočasná úprava pomerov účastníkov alebo zabezpečenie výkonu existujúceho, prípadne ešte nevykonateľného alebo možného rozhodnutia. Nariadenie predbežného opatrenia predpokladá aspoň osvedčenie práva a osvedčenie ohrozenia tohto práva, a tiež aby neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy.

Nie je sporné, že žalovaný predložil žiadosť na vykonávanie zrážok zo mzdy žalobcu jeho zamestnávateľovi (čl.12) vo výške mesačnej splátky 16,39 Eur, pričom celkový dlh činí k 11.12.2014 688,45 Eur ( vyplatená čiastka a zmluvná odmena úveru v sume 688,38, plus ostatné záväzky klienta za omeškanie v sume 0,07 Eur). Na základe toho dochádza k zrážkam zo mzdy žalobcu.

Odvolací súd nevidí dôvod na odklon od judikatúry a názoru vyjadrenému v uzneseniach Krajského súdu v Prešove sp. zn. 15Co 28/2013, 15Co 29/2013, 5Co 121/2011 a naviac dodáva:

Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje obísť dôležitý prvok unijného práva, a to ex offo súdnu kontrolu zmluvných podmienok, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa (neprijateľné zmluvné podmienky). Je dôležité spotrebiteľovi poskytnúť ochranu, najmä ak existuje nebezpečenstvo, že sa v euronekonformnom procese zrážok zo mzdy, na základe dohody o zrážkach zo mzdy, umožňuje uhradiť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok bez súdnej kontroly, na ktorú skutočnosť musí brať súd ohľad (porov. rozsudok C-106/77 Simmenthal). Neprijateľnou zmluvnou podmienkou je podmienka,, ktorá vyvoláva v neprospech spotrebiteľa, ako slabšej zmluvnej strany, hrubú nerovnováhu. Znaky neprijateľnej zmluvnej podmienky napĺňa nielen podmienka, ktorá je neprimeraná (napr. neprimeraná sankcia za porušenie záväzku spotrebiteľa), ale aj podmienka, ktorá je neurčitá alebo je v rozpore s „ratio legis“ zákonného ustanovenia, podľa ktorého bola dojednaná (napr. úroky z omeškania nad limit podľa nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.) (rozsudok Krajského súdu v Prešov vo veci 18Co 108/2011).

Bude úlohou prvostupňového súdu v ďalšom konaní podrobiť Zmluvu o revolvingovom úvere uzavretú medzi účastníkmi konania súdnej kontrole z hľadiska prijateľnosti zmluvných podmienok najmä s dôrazom na časť 8 - Sankcie.

Na zdôraznenie správnosti záveru prvostupňového súdu odvolací súd poukazuje na znenie písomných pripomienok Európskej komisie vo veci C-30/12, Valéria Marcinová/POHOTOVOSŤ, s.r.o.:

„Článok 6 smernice Rady 93/13/EHS z 5.4.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vo svetle efektivity vykladať v tom zmysle, že bráni uplatňovaniu takej vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá neumožňuje vnútroštátnemu súdu preskúmať aj bez návrhu nekalosť zmluvných podmienok v zmluve o spotrebiteľskom úvere zabezpečenej dohodou o zrážkach zo mzdy, alebo neumožňuje v tejto súvislosti vnútroštátneho súdu vydať predbežné opatrenie za účelom pozastavenia vykonávania zrážok z dlžníkovej mzdy.

Článok 4 a 14 smernice Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonom, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov , ktoré sa týkajú efektivity v tom zmysle, že bránia uplatneniu takej vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá neumožňuje vnútroštátnemu súdu preskúmať aj bez návrhu súlad zmluvy o spotrebiteľskom úvere zabezpečenej dohodou o zrážkach zo mzdy s ustanoveniami preberajúcimi do vnútroštátneho právneho poriadku článok 4 uvedenej smernice alebo neumožňuje v tejto súvislosti vnútroštátnemu súdu vydať predbežné opatrenie za účelom pozastavenia vykonávania zrážok z dlžníkovej mzdy.“

Uvedené skutočnosti nepochybne osvedčujú tvrdenie žalobcu o nutnosti dočasnej úpravy pomerov účastníkov do skončenia konania vo veci samej. Preto bolo namieste nariadiť vo veci predbežné opatrenie.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie ako správne podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. potvrdil.

O náhrade trov konania účastníkov aj v tomto štádiu o nariadení predbežného opatrenia rozhodne súd prvého stupňa v konaní o veci (§ 145 O.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.