KSPO/1Tos/6/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1Tos/6/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8715010354 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Pirkovská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8715010354.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Evy Pirkovskej a sudcov JUDr. Vladimíra Monoka a JUDr. Evy Rešatkovej na neverejnom zasadnutí konanom dňa 22.3.2016, v trestnej veci odsúdeného H. T. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zákona a iné, v konaní o návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu F. sp. zn. 4Nt 9/15 zo dňa 5.11.2015 takto

rozhodol:

Podľa § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por. z a m i e t a sťažnosť odsúdeného H. T..

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 399 ods. 2 Tr. por. zamietol návrh ods. H. T., nar. XX.X.XXXX na obnovu konania vo veci Okresného súdu F. sp. zn. 2T 8/2015, pretože neboli zistené podmienky obnovy konania podľa § 394 Tr. por.

Proti tomuto uzneseniu podal odsúdený ihneď po jeho vyhlásení a po poučení o opravnom prostriedku, priamo do zápisnice o verejnom zasadnutí, sťažnosť, ktorú prostredníctvom obhajcu aj odôvodnil. V dôvodoch sťažnosti uvádza, že podľa jeho názoru, boli uvedené konkrétne dôkazy, ktoré neboli okresnému súdu pri rozhodovaní o veci známe, prípadne boli známe, avšak sú s novým obsahom. Z týchto dôvodov sa dožadoval, aby ich súd v rámci konania o obnove vykonal. Na základe vykonania dôkazov, ktoré navrhoval na verejnom zasadnutí 5.11.2015 má za to, že by súd bol dospel k záveru, že sa trestného činu v rozsahu uvádzanom na konanom zasadnutí nedopustil a je nutné povoliť obnovu konania. Skutočnosti, ktoré uvádzal, sú podľa jeho názoru tak závažné, že odôvodňujú zásah do stability a nezmeniteľnosti právoplatného rozhodnutia sami o sebe a v spojení so skutočnosťami a dôkazmi vykonanými v predchádzajúcom konaní by mohli odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo treste. Na základe uvedeného žiada, aby súd obnovu konania v jeho prospech povolil, a preto navrhol, aby odvolací súd predmetné uznesenie zrušil a rozhodol tak, že obnova konania sa povoľuje.

Na základe podanej sťažnosti preskúmal krajský súd v zmysle ust. § 192 ods.1 Tr. por. správnosť výroku napadnutého uznesenia, proti ktorému sťažovateľ podal sťažnosť, ako aj konanie napadnutému výroku predchádzajúce, a dospel k záveru, že sťažnosť odsúdeného nie je dôvodná.

V posudzovanej veci konal prvostupňový súd na základe návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania v trestnej veci vedenej na tamojšom súde pod sp. zn. 2T 8/15. Tak, ako to konštatuje v dôvodoch napadnutého uznesenia aj súd prvého stupňa, rozsudkom sp. zn. 2T 8/15 zo dňa 21.5.2015 bola podľa § 334 ods. 4 Tr. por. schválená dohoda o vine a treste uzavretá dňa 21.5.2015 na Okresnej prokuratúre F. medzi obžalovaným H. T. a Okresnou prokuratúrou v F. a obžalovaný bol uznaný vinným v bode 1/ rozsudku z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zák., v bode 2/ z pokračovacieho prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák., v časti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. a v časti dokonaného a v bode 3/ rozsudku z pokračovacieho prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák., a to na tom skutkovom základe, že 1/ dňa XX.X.XXXX v čase okolo 21.30 hod. v F. - P. na ul. X. č. 7, v byte, kde býval spoločne so N. L., potom, čo ho táto ponúkla večerou, po chvíli večeru aj s tanierom vyhodil do vzduchu, prevrátil stôl a neustále N. L. kričal: „vypadni von, ty kurva, štetka, lebo ťa zabijem“ a sekáčikom na mäso, ktorý mal v ruke rozbil dve okná, na čo menovaná ušla z izby aj so svojimi tromi maloletými deťmi, čím svojim konaním vzbudil u poškodenej N. L. dôvodnú obavu o jej život a zdravie a poškodením okien spôsobil majiteľke bytu M. N. škodu na sumu 20 eur,

2/ dňa XX.X.XXXX v čase od 17.00 hod. do 6.51 hod. dňa XX.X.XXXX na ul. T. M. č. 1 v F., na parkovisku pred OC P. rozbil sklenú výplň dverí na osobnom motorovom vozidle tov. značky F. XXX, EVČ: KK-XXXBF na strane spolujazdca a prehľadával vnútro vozidla, nič však neodcudzil, čím poškodením sklenej výplne spôsobil majiteľovi vozidla poškodenému W. Y. U. škodu vo výške 84,58 eur a tohto konania sa dopustil, hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, a to rozsudkom Okresného súdu F. pod číslom konania 6T/68/13 zo dňa 17.6.2013, právoplatným dňa 17.6.2013, za prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Trestného zákona, -následne dňa XX.X.XXXX bezprostredne po tom čo poškodil osobné motorové vozidlo F. 307, pristúpil k neďaleko zaparkovanému autobusu zn. U. M. P. K 112, EVČ: PP-XXXCI, kameňom rozbil sklenú výplň dverí autobusu a vošiel dnu, odkiaľ odcudzil autorádio Blaupunkt v hodnote 100 eur, Wi-fi zariadenie zn. Huawei B 260a v hodnote XX eur, sadu papierových kotúčikov na dokumentáciu tachografu v hodnote 29,80 eur, dve lekárničky v hodnote 25 eur, elektrické poistky 24 V, 10/20A v hodnote 12 eur, čím svojim konaním spôsobil škodu pre majiteľa autobusu spol. EURO-I. S. a.s., IČO: XX XXX 765 škodu odcudzením vecí vo výške 186,80 eur a poškodením sklenenej výplne dverí vo výške 100 eur a tohto konania sa dopustil, hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, a to rozsudkom Okresného súdu F. pod číslom konania 6T/68/13 zo dňa 17.6.2013, právoplatným dňa 17.6.2013, za prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Trestného zákona, 3/ v presne nezistenom čase dňa XX.X.XXXX prišiel k záhradkárskej osade „F. viaduktom“, ktorá sa nachádza za železničnou traťou pri sídlisku U. v F., okres F., kde sa vlámal do murovanej záhradnej chatky č. 105, na parcele č. XXXX/X a XXXX/XX, zapísanej na liste vlastníctva XXXX, katastrálne územie F. - X. X., tým spôsobom, že krompáčom vypáčil dva visiace zámky na vchodových dverách, cez tieto vnikol do chatky, kde z neuzamknutej drevenej skrinky odcudzil fľašu alkoholu zn. M. v objeme 0,7 litra, čím svojim konaním spôsobil poškodenému H. O. škodu krádežou vo výške 6,20eur a tohto konania sa dopustil, hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, a to rozsudkom Okresného súdu F. pod číslom konania 6T/68/13 zo dňa 17.6.2013, právoplatným dňa 17.6.2013, za prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Tr. zák.

Návrh na obnovu konania odsúdený odôvodnil tým, že on 21.5.2015 uzavrel dohodu s prokurátorkou okresnej prokuratúry o vine a treste za dva trestné činy, a to prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zák. a prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák., teda vo vzťahu k skutkom uvedeným pod bodom 1/ a 3/. Dohodu o vine a treste uzavrel s tým, že skutok pod bodom 2/ nespáchal, ani sa preto k týmto skutkom nepriznal a že tento bod sa z dohody o vine a treste vynecháva, pričom na hlavnom pojednávaní len na tieto dva body odpovedal v zmysle § 333 ods. 3 Tr. por. na položené otázky desaťkrát áno. Až keď obdržal rozsudok okresného súdu, zistil, že v rozsudku sú uvedené všetky tri body, ad 1/, ad 2/, ad 3/ a že vraj uzavrel dohodu o vine na všetky tri skutky, vraj že sa priznal ku všetkým trom bodom, ktoré sa mu kladú za vinu, čo však nie je pravda. To, že dohodu uzavrel len na vyššie uvedené skutky majú, podľa neho, dosvedčiť svedkovia Y. L., Y. N., ustanovený obhajca a prokurátorka.

Tak, ako to konštatuje prvostupňový súd, z ust. § 394 ods. 1 Tr. por. vyplýva, že obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by samy o sebe, alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi, mohli odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania, alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by bolo v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo by bolo v zrejmom rozpore s účelom trestu.

Okolnosťami, prečo v danom prípade nie je návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania dôvodný, teda nie sú splnené podmienky uvedené vo vyššie citovanom ustanovení, sa prvostupňový súd v odôvodnení svojho rozhodnutia podrobne zaoberal a správne na všetky rozhodné skutočnosti v tomto smere poukázal, takže krajský súd sa so závermi súdu prvého stupňa stotožňuje, osvojuje si ich a v podrobnostiach na ne poukazuje.

Len na doplnenie a zvýraznenie toho, že v danom prípade nie je návrh odsúdeného dôvodný, považuje krajský súd za potrebné poukázať na skutočnosť, že z obsahu zápisnice o hlavnom pojednávaní vo veci sp. zn. 2T 8/15 zo dňa 21.5.2015 vyplýva, že po tom, čo bolo pokračované v hlavnom pojednávaní, ktoré bolo prerušené za účelom konania dohody o vine a treste, prítomný prokurátor predniesol návrh dohody o vine a treste a uvedený návrh obsahuje aj odsúdeným namietaný skutok uvedený pod bodom 2/. Následne potom obžalovaný odpovedal na otázky uvedené v § 333 ods. 3 Tr. por. a po tom, čo kladne zodpovedal na všetky uvedené otázky, bolo udelené slovo na záverečné návrhy, v rámci ktorých okrem prokurátora a obhajcu aj sám obžalovaný navrhol schváliť uvedenú dohodu a až po tomto bol rozsudok vyhlásený.

Naviac je potrebné zvýrazniť ešte aj skutočnosť, že zápisnicu o konaní o dohode o vine a treste spísanú na Okresnej prokuratúre F. dňa 21.5.2015 obžalovaný vlastnoručne podpísal a takisto podpísal aj každú stranu dohody o vine a treste nachádzajúcu sa na čl. 277 - 280 pôvodného trestného spisu a v uvedenej dohode je výslovne skutok pod bodom 2/, ktorý odsúdený namieta a vo vzťahu ku ktorému sa domáha povolenia obnovy konania, uvedený.

Vzhľadom na uvedené teda nie je zrejmé aké nové skutočnosti a už vôbec nie tie, ktoré sú odsúdeným tvrdené, by mali preukazovať, že dohodu v tomto smere neuzavrel.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa preto, ako už bolo vyššie uvedené, považuje krajský súd za správne a sťažnosť odsúdeného v zmysle ust. § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por. ako nedôvodnú zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.