KSPO/1To/25/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1To/25/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8316010869 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Pirkovská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8316010869.2Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Evy Pirkovskej a sudcov JUDr. Vladimíra Monoka a Mgr. Iva Maruščáka na neverejnom zasadnutí konanom dňa 27.06.2017 v trestnej veci proti obv. P.. N. C. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zákona, o sťažnostiach okresného prokurátora a poškodenej P.. P. T. proti uzneseniu Okresného súdu Humenné sp. zn. 1T/159/2016 zo dňa 05.12.2016, takto

rozhodol:

Podľa § 193 ods. 1 písm. b) Tr. por. z a m i e t a sťažnosti okresného prokurátora a poškodenej P.. P. T..

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 241 ods. 1 písm. b/ Tr. poriadku, pre okolnosti uvedené v § 214 ods. 1 Tr. poriadku, s poukazom na § 10 ods. 2 Tr. zákona trestnú vec P.. N. C., nar. XX.XX.XXXX v D., trvale bytom Q. XXX, okres D., pre skutok v obžalobe právne kvalifikovaný ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zákona, ktorého sa mal dopustiť tak, že:

dňa 03.06.2016 v čase okolo 10.20 hod. na schodisku na 3. poschodí v budove spoločnosti H. U., a.s. so sídlom na ulici L. č. X v D., po tom, čo sa tam stretol s P.. P. T., ktorá sa mu pozdravila, najprv k nej pristúpil a opýtal sa jej, čo robí a následne ju bezdôvodne fyzicky napadol tak, že ju udrel otvorenou dlaňou pravej ruky do ľavej časti tváre, čím takýmto konaním spôsobil poškodenej P.. P. T. zranenie a to perforáciu bubienka vľavo a vestibulárny syndróm s dobou liečenia a obmedzenia v obvyklom spôsobe života 12 dní,

postúpil Okresnému úradu Humenné, pretože výsledky vyšetrovania preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb., o priestupkoch.

Proti tomuto uzneseniu podali sťažnosť okresný prokurátor a prostredníctvom svojho splnomocnenca aj poškodená P.. P. T..

Okresný prokurátor v dôvodoch sťažnosti uvádza, že napadnuté uznesenie okresného súdu považuje za nezákonné nakoľko má za to, že v danom prípade nie sú splnené podmienky pre aplikáciu ustanovenia § 10 ods. 2 Tr. zákona. V prvom rade poukazuje na spôsob vykonania činu a okolnosti, za ktorý bol spáchaný. Z výpovede obvineného vyplýva, že dôvodom fyzického útoku na poškodenú bolo psychické napätie, ktorému bol v tom čase vystavený a provokácia zo strany poškodenej, nakoľko k 31.06.2016 končil vo funkcii podpredsedu predstavenstva spoločnosti H. U., a.s. a to aj dôsledkom intríg, na ktorých sa mala podieľať poškodená. Skutočnosť, že pracovné vzťahy medzi obvineným a poškodenou boli napäté je zrejmá aj zo svedeckej výpovede P.. A. E.. Nemožno teda prehliadnuť, že zo strany obvineného ide do istej miery o tendenčné konanie nasmerované voči P.. T., ktorá podľa obvineného spôsobila jeho neistú budúcnosť, a preto nesúhlasí s odôvodnením súdu, že zo strany obvineného nešlo o premyslenú činnosť so zámerom ublížiť poškodenej. V druhom rade dáva do pozornosti sklony obvineného k agresívnemu správaniu, ktoré vyplývajú nielen z výpovede poškodenej, ale potvrdzuje ich výpoveď svedka P.. E.. Uvedené je možné konštatovať aj z výpisu priestupkov obvineného. V neposlednom rade, vychádzajúc zo znaleckého posudku Z.. M. K., je potrebné uviesť, že obvinený svojím konaním spôsobil poškodenej perforáciu blany bubienka vľavo, doprevádzanú znížením sluchu vľavo, pričom podľa znalca ide o poranenie stredne ťažkého stupňa na dolnej hranici stupňa závažnosti s dobou liečenia 12 dní. Vzhľadom na uvedené navrhol, aby krajský súd zrušil napadnuté uznesenie a vec vrátil okresnému súdu na opätovné prejednanie a rozhodnutie.

Poškodená v dôvodoch sťažnosti uvádza, že rozhodnutie prvostupňového súdu považuje za nezákonné, neopodstatnené a nedôvodné. Poukazuje na skutkovú podstatu prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zákona a skutočnosť, že v posudzovanom prípade sú naplnené všetky formálne znaky skutkovej podstaty uvedeného trestného činu, pretože obvinený spáchal skutok vedome a k tomu sa aj priznal. Má za to, že ak sú splnené znaky skutkovej podstaty trestného činu je potrebné hovoriť o skutku ako o trestnom čine a nesúhlasí s postupom okresného súdu s tým, že by malo ísť o skutok, ktorý by mal byť považovaný za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona o priestupkoch. Akékoľvek postúpenie veci okresnému úradu je nezákonné. Navrhla, aby okresný súd postupom podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. poriadku uznesenie zrušil a pokračoval v trestnom stíhaní obvineného pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zákona.

Na základe podaných sťažnosti bol predmetný trestný spis predložený na rozhodnutie krajskému súdu a ten po preskúmaní jeho obsahu zistil, že sťažnosť bola podaná v prípade poškodenej osobou neoprávnenou a v prípade okresného prokurátora po zákonnom stanovenej lehote.

Vo vzťahu k sťažnosti poškodenej je potrebné uviesť, že prvostupňový súd v danom prípade postúpil vec na prejednanie podľa ustanovenia § 241 ods. 1 písm. b/ Tr. poriadku. Priamo z uvedeného ustanovenia § 241, konkrétne ods. 4 Tr. poriadku plynie, kto je oprávnený takéto rozhodnutie sťažnosťou napadnúť.

Podľa § 241 ods. 4 Tr. poriadku proti rozhodnutiu uvedenému v odseku 1 písm. a) až h) môže prokurátor a obvinený podať sťažnosť, ktorá má, ak nejde o prerušenie trestného stíhania, odkladný účinok.

Zákon teda právo podať sťažnosť v tomto prípade poškodenému nepriznáva a ak poškodený sťažnosť podá, ide o sťažnosť podanú neoprávnenou osobou, čo v zmysle ustanovenia § 193 ods. 1 písm. b/ Tr. poriadku znamená, že je nevyhnutné takúto sťažnosť zamietnuť.

Vo vzťahu k sťažnosti poškodenej je potrebné ešte uviesť, že tak trocha zmätočne vyznieva okrem časti dôvodov aj samotný návrh, pretože sa ním domáha, aby okresný súd sám napadnuté uznesenie zrušil a pokračoval v trestnom stíhaní, pričom sa v tejto súvislosti takéhoto postupu sťažovateľka domáha podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. poriadku.

Podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. poriadku, ak nariadený orgán nezamietne sťažnosť zruší napadnuté uznesenie, a ak je podľa povahy veci potrebné nové rozhodnutie, rozhodne vo veci sám.

Ustanovenie § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. poriadku teda upravuje prípady, v ktorých nariadený orgán na podklade včas a oprávnenou osobou podanej sťažnosti vo veci rozhoduje a zruší napadnuté uznesenie, ale neukladá orgánu, proti rozhodnutiu ktorého sťažnosť smeruje, aby vo veci znova konal, ale vo veci rozhodne sám.

Postup, kedy môže rozhodnúť sám orgán, proti ktorého uznesenie sťažnosť smeruje (aj v takomto prípade však musí ísť o sťažnosť podanú oprávnenou osobou a v zákonom stanovenej lehote) upravuje ustanovenie § 190 ods. 1 Tr. poriadku.

Podľa § 190 ods. 1 Tr. poriadku orgán, proti ktorého uzneseniu sťažnosť smeruje, môže jej sám vyhovieť, ak sa zmena pôvodného uznesenia nedotkne práv inej strany trestného konania.

Aj keby teda bola poškodená oprávnenou osobou, nemohol by v tomto prípade prvostupňový súd sám vyhovieť jej sťažnosti a pokračovať v trestnom stíhaní, pretože zmena pôvodného uznesenia by sa nepochybne práv inej strany trestného konania (v tomto prípade teda obvineného) dotkla. Tzv. autoremedúra v takých prípadoch rozhodne do úvahy neprichádza. Pokiaľ ide o sťažnosť okresného prokurátora, ako už bolo vyššie uvádzané, krajský súd zistil, že sťažnosť bola z jeho strany podaná po zákonom stanovenej lehote.

Sťažnosťou napadnuté uznesenie bolo prokurátorovi oznámené doručením uznesenia dňa 08.12.2016 a keďže sťažnosť je v zmysle ustanovenia § 187 ods. 1 Tr. poriadku (tak ako boli strany aj správne poučené v písomne vyhotovenom uznesení) možné podať do 3 dní od oznámenia uznesenia, tretí deň od oznámenia uznesenia uplynul prokurátorovi 11.12.2016.

11.12.2016 však pripadlo na nedeľu, teda deň pracovného pokoja, takže v zmysle ustanovenia § 63 ods. 5 Tr. poriadku za posledný deň lehoty sa pokladá najbližší pracovný deň, čiže v danom prípade to bolo 12.12.2016.

Z podania okresného prokurátora, ktorým bola zahlásená sťažnosť síce vyplýva, že mala byť vyhotovená 09.12.2016, podaná však bola až 13.12.2016. Uvedené podanie bolo podané jednak osobne na okresnom súde dňa 13.12.2016 (toto podania sa nachádza na č.l. 103), ale bolo urobené aj faxom (č.l. 101 resp. 102), avšak aj z faxového podania došlého okresnému súdu plynie, že z okresnej prokuratúry bolo uvedené podanie zasielané 13.12.2016, stalo sa tak teda deň po zákonnom stanovenej lehote.

Podľa § 193 ods. 1 písm. b/ Tr. poriadku nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak bola podaná oneskorene, neoprávnenou osobu, osobou, ktorá sa jej výslovne vzdala, alebo ktorá znovu podala sťažnosť, ktorú už predtým výslovne vzala späť.

Podané sťažnosti teda musel krajský súd jednak ako sťažnosť podanú oneskorene (u okresného prokurátora) a jednak ako sťažnosť podanú neoprávnenou osobou (u poškodenej) zamietnuť bez toho, aby mal možnosť akýmkoľvek spôsobom na ich podklade preskúmať správnosť napadnutého uznesenia či konania, ktoré tomuto uzneseniu predchádzalo. jednohlasne

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.