KSPO/1Sa/18/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1Sa/18/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200750 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Zoľáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8016200750.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou JUDr. Vierou Zoľákovou v právnej veci žalobcu U. V., bytom v L., P. ul. č. XXX/XX, právne zastúpeného JUDr. Mariánom Ďurinom, advokátom, AK, ul. Sibírska č. 4, 831 02 Bratislava proti žalovanému Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, ul. Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného zo dňa 30. augusta 2016 č. SEĽUZ-4-59-2/2016-OdSP na základe žaloby takto

rozhodol:

Žalobu zamieta.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

I.

1. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Špitálska 22, Bratislava rozhodnutím zo dňa 15.06.2016 č. VÚSZ-65406002865008 zvýšil U. V. výsluhový dôchodok od 1. júla 2016 zo sumy 715,98 EUR na sumu 716,05 EUR mesačne.

2. Žalovaný rozhodnutím zo dňa 30. augusta č. SEĽUZ-4-59-2/2016-OdSP rozhodol o odvolaní proti uvedenému rozhodnutiu tak, že odvolanie zamietol a rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia č. VÚSZ-65406002865008 z 15. júna 2016 potvrdil.

3. Výrok rozhodnutia odôvodnil tým, že odvolateľ v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu žiadal, aby mu na účel zvýšenia (valorizácie) jeho výsluhového dôchodku od 1. júla 2016 boli započítané všetky doby zamestnania dvojnásobkom, a to tak, ako boli zhodnotené pri priznaní dôchodku za výsluhu rokov. Odvolací orgán zistil, že vojenskú činnú službu odvolateľ vykonával od 1. septembra 1959 do 31. mája 1974 v trvaní 14 ukončených rokov, služobný pomer vojaka z povolania bol s odvolateľom skončený prepustením dňom 31. mája 1974, v dobe od 1. júna 1974 do 31. decembra 1991 bol ako pilot zamestnaný v SLOV-AIR Bratislava, rozhodnutím Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia č. 28650/2 z 29. apríla 1992 bol odvolateľovi od 1. januára 1992 priznaný dôchodok za výsluhu rokov. Pre výmeru tohto dôchodku bola odvolateľovi spolu s dvojnásobným zápočtom doby zamestnania výkonného letca zhodnotená doba 62 ukončených rokov zamestnania, z toho 14 ukončených rokov zamestnania v I. kategórii funkcií z výkonu vojenskej činnej služby a 17 ukončených rokov zamestnania v I. pracovnej kategórii z výkonu civilného zamestnania, rozhodnutím Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia č. 65406002865008-DO/VÚSZ z 22. apríla 1998 bol odvolateľov dôchodok za výsluhu rokov od 1. mája 1998 transformovaný na výsluhový dôchodok podľa § 94 zákona č. 114/1998 Z.z., rozhodnutím Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia č. 65406002865008 z 21. augusta 2002 podľa § 125 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z.z. bol odvolateľovi od 1. júla 2002 priznaný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z.z., v súlade s platnou právnou úpravou bol výsluhový dôchodok odvolateľovi priebežne zvyšovaný. O zvýšení výsluhového dôchodku od 1. júla 2015 rozhodol Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia právoplatným rozhodnutím č. VÚSZ-65406002865008 z 18. júna 2015, ktorým podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. odvolateľovi zvýšil výsluhový dôchodok na sumu 715,98 EUR mesačne s výpočtom za 14 rokov trvania služobného pomeru. O zvýšení výsluhového dôchodku od 1. júla 2016 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodol napadnutým rozhodnutím.

4. Preskúmaním napadnutého rozhodnutia a spisového materiálu zistil, že odvolateľ vykonal vojenskú službu v trvaní 14 skončených rokov. Doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, a preto je podľa § 68 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. na výpočet zvýšenia odvolateľovho výsluhového dôchodku ustanovený ako koeficient číslo 1. Suma zvýšenia starobného dôchodku na rok 2016 ustanovená vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení je 1,90 EUR. Odvolateľovi teda patrí zvýšenie výsluhového dôchodku o pevnú sumu 0,07 EUR x 1 = 0,063 apo zaokrúhlení na eurocent smerom nahor = 0,07. Odvolateľovi teda od 1. júla 2016 patrí výsluhový dôchodok vo výške 716,05 EUR mesačne. Výsluhový dôchodok bol odvolateľovi zvýšený v súlade so zákonom č. 328/2002 Z.z. v znení platnom ku dňu vzniku nároku na jeho zvýšenie.

5. Námietku, ktorou sa odvolateľ domáha zvýšenia výsluhového dôchodku so zápočtom zvýhodnenej doby 62 rokov, ktorá mu bola zhodnotená na priznanie a vymeranie dôchodku za výsluhu rokov považuje odvolací orgán s odkazom na § 68 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. za neopodstatnenú.

6. Poukázal na to, že v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia vojakov sa dávky výsluhového zabezpečenia nezvyšujú rovnako ako dôchodkové dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ale ich valorizácia je priamo závislá od dĺžky trvania služobného pomeru. Odvolateľov služobný pomer preukázateľne trval 14 ukončených rokov. Zvýhodnené započítanie celej doby vojenského a civilného zamestnania na zvýšenie (valorizovanie) výsluhového dôchodku tak, ako sa toho domáha odvolateľ by bolo porušením zákona č. 328/2002 Z.z.

7. Konštatoval, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia nezistil dôvod pre jeho zmenu alebo zrušenie.

II.

8. Žalobca sa žalobou zo dňa 13.09.2016 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Zároveň si uplatnil nárok na náhradu trov konania.

9. Žalobu odôvodnil tým, že žalobcovi rozhodnutím VÚSZ Praha č. 28650/2 zo dňa 29.04.1992 od 01.01.1992 podľa § 40 a § 43 zákona č. 100/1988 Zb. bol priznaný dôchodok za výsluhu rokov. Na tento dôchodok mu bola zohľadnená doba činnej služby od 01.11.1959 do 31.05.1974 vojaka z povolania v ČSĽA - pilot v I. kategórií funkcií, pretože od 01.06.1974 do 31.12.1991 nepretržite pracoval ako pilot - inšpektor v I. pracovnej kategórii u podniku SLOV-A1R Bratislava podľa zákona č. 100/1988 Zb., podľa § 14 ods.2 písm. d). Počas celej tejto doby určené dávky sociálneho zabezpečenia boli povinne odvádzané do všeobecného systému sociálnej poisťovne. Z rozhodnutia o priznaní dôchodku za výsluhu rokov VÚSZ č. 28650/2 zo dňa 29.04.1992 vyplýva, že mu bolo priznaných fyzicky odpracovaných vo vojenskom a civilnom sektore v I. AA kategórii 31 rokov a 90 dní. Pre výmeru dôchodku za výsluhu rokov bola žalobcovi zohľadnená zvýhodnená doba funkcií výkonného letca od 08.03.1960 do 31.05.1974 od 01.06.1974 do 31.12.199 . Od 15.01.1992 podľa § 44 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a ustanovení § 172 vykonávacej Vyhlášky č. 149/1988 Zb. mal žalobca krátený dôchodok za výsluhu rokov o sumu, ktorú prevyšoval úhrn tohto dôchodku a priemeru hrubých pracovných príjmov prevyšujúcich priemerný mesačný zárobok neobmedzený podľa § 12 ods. 6 citovaného zákona za každý rok od 1992 až do 01.05.1998, keby bol prijatý zákon č. 114/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení vojakov. Rozhodnutím VÚSZ-65406002865008 zo dňa 22.04.1998 mu bolo oznámené, že zmenou zákona č. 114/1998 Zb. má priznaný výsluhový dôchodok podľa § 94, podľa ktorého dôchodky za výsluhu rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajšieho predpisu, tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a na ktorých výplatu sú príslušné orgány sociálneho zabezpečenia vojakov sa považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti a zvyšujú sa od tohto dňa o 12 %. Od 01.01.1992 ešte nespĺňal fyzický vek na priznanie starobného dôchodku podľa zákona č. 100/1988 Zb., preto od 15.01.1992 clo 31.12.2001 musel byť naďalej zamestnaný v civilnom sektore. Od 01.05.1998 podľa zákona č. 114/1998 Zb. dostával výsluhový dôchodok s príjmom zo zárobkovej činnosti neobmedzený. Zmenou zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov zákona č. 328/2002 Z.z. od 01.07.2003 má priznaný výsluhový dôchodok podľa § 125 ods. 13 zákona, podľa ktorého výsluhové dôchodky priznané a vyplácané podľa § 89 ods. 2 a 3, § 91, § 92 ods. 2 a § 94 zákona č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, t. j. dodatočne sa nezmenili podmienky nároku na dôchodok za výsluhu rokov v dĺžke odpracovaných a priznaných rokov výkonného letca. V rozhodnutí VÚSZ č. j.: VÚSZ-65406002865008 zo dňa 12.12.2006 podľa zákona č. 586/2006 Z.z., ustanovenia § 1 ods. 3 písm. a), a ods. 4 o zvýšení výsluhových dôchodkov v s poukazom na ustanovenie § 68 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 328/2002 Z.z. od 01.12.2006 má pri zvýšení dôchodku za výsluhu rokov zhodnotených len 28 rokov služobného pomeru, t.j. 14 rokov x dvojnásobné započítanie zvýhodnenej doby letcov, lebo spĺňal podmienky na dvojnásobný zápočet podľa počtu odlietaných hodín v jednotlivých rokoch. Bola mu zhodnotená doba až o 34 rokov menej, správne malo byť započítaných zvýhodnených 62 rokov. Takéto výrazne diskrepancie sa nedajú prehliadať, to nie sú náhody, ale úmysel.

10. Poukázal na to, že v civilnom sektore odpracoval 17 rokov a 210 dní v podniku SI.OV-AIR Bratislava od 01.06.1974 do 31.12.1991, ktoré boli súčasťou priznaného dôchodku za výsluhu rokov od 01.01.1992 ako letec - pilot a pilot - inšpektor v I. pracovnej kategórií u poskytovateľa dôchodkovej dávky VÚSZ, ale neboli zohľadnené od 01.12.2006 pri zvyšovaní dôchodku za výsluhu rokov, aj keď naďalej sústavne odvádzal za tieto roky zamestnania určené odvody do systému sociálneho zabezpečenia a pri priznaní dôchodku za výsluhu rokov boli brané do úvahy a podľa vtedy platných právnych predpisov aj boli započítané. V roku 2007 rozhodnutím VÚSZ č. j.: 65406002865008 zo dňa 04.07.2007 platným ku dňu 01.07.2007 podľa § 68 ods. l písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov mal zvýšený dôchodok o 20,78 %, teda mu už naďalej boli zhodnocované len roky v I. kategórii funkcií bez zvýhodneného započítania dvojnásobkom rokov v činnosti pilota, čo ho výrazne poškodzuje. Ďalším rozhodnutím VÚSZ č.j.: 65406002865008 zo dňa 29.11.2007, platným ku dňu 30.11.2007 podľa ustanovenia § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 508/2007 Z.z. o zvýšení výsluhových dôchodkov s poukázaním na ustanovenie § 68 ods. 3 a 4 zákona č. 328/2002 Z.z. má zhodnotených už len 14 rokov služobného pomeru a ostatné odpracované roky v civilnom sektore ako pilot v I. pracovnej kategórii mu už neboli naďalej zohľadnené. Rozhodnutím zo dňa 27.11.2008 č. 65406002865008 mu bolo zhodnotených opäť iba 14 rokov služobného pomeru v ČSĽA. Od 01.07.2009 do 01.07.2013 boli s prestávkou v roku 2012 zvyšované výsluhové dôchodky percentuálne bez odvolania sa na počty odslúžených rokov. Rozhodnutiami VÚSZ- 65406002865008 zo dňa 19.06.2013, č.: VÚSZ-65406002865008 zo dňa 10.06.2014, č. VÚSZ-65406002865008 zo dňa 18.06.2015 a č. VÚSZ-65406002865008 zo dňa 15.06.2016 má pri zvýšení výsluhového podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene dôchodku opäť zhodnotených len 14 rokov služobného pomeru. S odôvodnením, že do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1.

11. Podotkol, že v rozhodnom čase prebiehalo paralelne súdne konanie aj na Krajskom súde v Prešove (rozsudok č. lSd/55/2015 zo dňa 31.03.2016) a čakal na jeho výsledok. Z rozsudku Krajského súdu v Prešove vyplýva, že nezhodnotené roky (SLOV-AIR Bratislava 1974 - 1991) si má doriešiť s vojakmi. Dňa 20.10.2014 podal na VÚSZ prvú žiadosť o nové prepočítanie dôchodku za výsluhu rokov. Z odpovede nezistil, či má alebo nemá nárok na nové prepočítanie dôchodku za výsluhu rokov a chýba v nej odpoveď na otázku, prečo nemá zhodnotené roky odpracované v civilnom sektore od účinnosti zákona č. 328/2002 Z.z. Dňa 30.01.2015 podal opätovne žiadosť o nové prepočítanie dôchodku za výsluhu rokov a obdŕžal odpoveď, ktorá nekorešpondovala s tým, o čo žiadal. Dňa 02.03.2015 podal na VÚSZ opakovanú žiadosť o nové prepočítanie dôchodku za výsluhu rokov a dňa 12.03.2015 mu bolo listom oznámené začatie správneho konania a poučenie účastníka správneho konania. Dňa 14.04.2015 bolo vydané rozhodnutie VÚSZ č.j.: 65406002865008/2015, ktorým podľa § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní bolo konanie zastavené z dôvodu, že v tejto veci už bolo právoplatne rozhodnuté a skutkový stav sa podstatne nezmenil. Dňa 07.05.2015 poslal na Krajský súd v Bratislave návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia VÚSZ v Bratislave č. j.: VÚSZ- 65406002865008/2015 zo dňa 14.04.2015 vo veci prepočítania dôchodku za výsluhu rokov. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. 5S/114/2015-26 zo dňa 28.09.2015 bol vyzvaný na doplnenie napadnutého rozhodnutia. Dňa 27.10.2015 doplnil listinné dôkazy na Krajský súd v Bratislave. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. 5S/114/2015 zo dňa 05.04.2016 bolo konanie zastavené s odôvodnením, že sa má v tejto veci obrátiť na MO SR podľa ustanovení § 81 a § 84 zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa odôvodnenia tohto uznesenia podal na VÚSZ dňa 31.05.2016 žiadosť o nové prepočítanie dôchodku za výsluhu rokov. Rozhodnutím VÚSZ-65406002865008-29/2016 zo dňa 28.07.2016 bolo konanie podľa § 30 ods. l písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavené z dôvodu, že v tejto veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil. Voči tomuto rozhodnutiu podal odvolanie prostredníctvom VÚSZ na MO SR. Dňa 30.08.2016 bolo vydané rozhodntuie MO SR č. j.: SEĽUZ-4-59-2/2016-OdSP zo dňa 30.08.2016, ktorým podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zastavil konanie a voči tomuto rozhodnutiu toto odvolanie.

12. Ďalej namietal, že k 01.01.1992 žalobca nespĺňal fyzický vek nároku na dôchodok podľa príslušných ustanovení zákona č. 100/1988 Zb., a preto od 15.01.1992 do 31.12.2001 bol naďalej zamestnaný v civilnom sektore, aby ho dovŕšil v pracovnom procese. Po skončení svojej fyzicky a psychicky náročnej práce chcel požiadať sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok, na ktorý mal nárok už od 01.11.1996 s tým, že predpokladal, že za ďalšie odpracované roky po tomto dátume bude mať podstatne vyšší dôchodok. V roku 2002 spísal prvú žiadosť o dôchodok, ktorú doručil sociálnej poisťovni a pri osobnom rokovaní s pracovníčkou sociálnej poisťovne mu bola vrátená žiadosť späť s poznámkou, že ju zbytočne spisovali, lebo nemá na nič nárok, lebo poberá dôchodok od vojakov. Od skončenia pracovného pomeru k 31.12.2001 do roku 2006 sporadicky chodil do sociálnej poisťovne a priebežne sa informoval o možnosti spísania a priznania starobného dôchodku. Nakoniec podal novú žiadosť, o ktorej rozhodla sociálna poisťovňa rozhodnutím zo dňa 06.07.2006 č. 411 101 7290 0, ktorým bola jeho žiadosť o pomerný starobný dôchodok zamietnutá z dôvodu, že ku dňu 05.05.2006 nebol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov, ale len 9 rokov a 234 dní a okrem iných dôb zamestnania ani doba štúdia na Vojenskej leteckej škole, t. j. prípravy na budúce povolanie žalobcu, nebola zohľadnená. Voči tomuto rozhodnutiu podal odvolanie, ale nakoniec ho na pojednávaní pred súdom v roku 2006 vzal späť. V roku 2006-2007 ako dobrovoľne dôchodkovo poistená fyzická osoba, žalobca doplatil za údajne chýbajúcich 131 dní dôchodkového zabezpečenia dávky do sociálnej poisťovne už podľa účinnosti zákona 461/2003 Z.z. a opätovne požiadal o dôchodok, kde bol čiastočne úspešný. Bol mu priznaný len pomerný starobný dôchodok, ktorý' je finančne nižšie ohodnotený ako klasický starobný dôchodok, hoci spĺňal od 01.11.1996 podmienky na priznanie starobného dôchodku podľa zákona č. 100/1988 Zb. po dovŕšení 55 rokov veku. Po podaní odvolania bolo rozsudkom Krajského súdu v Prešove č. 5Sd/l55/2007-57, 80007200672 zo dňa 05.09.2008 potvrdené rozhodnutie sociálnej poisťovne zo dňa 06.05.2007 v spojení s ďalšími troma zmenovými rozhodnutiami zo dňa 26.11.2007 v spojení s ďalšími šiestimi zmenovými rozhodnutiami sociálnej poisťovne zo dňa 20.02.2008 a čiastočne vyhovela žalobcovým námietkam zmenovými rozhodnutiami zo dňa 20.02.2008, keď mu sociálna poisťovňa priznala pomerný starobný dôchodok od 01.02.2004, t. j. 3 roky spätne od podania druhej žiadosti o pomerný starobný dôchodok zo dňa 01.02.2007. Pri vybavovaní dôchodku od 06.07.2006 bez jeho zavinenia vôbec mu nebola zhodnotená celá doba zamestnania. Sociálna poisťovňa účelovou právnou argumentáciou vytvárala diskriminačné prostredie voči jeho osobe v posudzovaní oproti iným subjektom s rovnakým počtom odpracovaných rokov, ktorí boli posudzovaní iba v jednom systéme dôchodkového zabezpečenia.

13. Argumentoval tým, že od roku 2006 už nemal od VÚSZ zhodnocované odpracované roky v dôchodku za výsluhu rokov a sociálna poisťovňa mu nesprávne a chaoticky priznala pomerný starobný dôchodok, lebo ustanovenie § 26a zákona č. 100/1988 Zb, podmienky nároku na pomerný starobný dôchodok profesionálneho vojaka bolo až dodatočne doplnené do zákona č. 100/1988 Zb. v roku 1999 zákonom č. 107/1999 Z.z. s účinnosťou 01.07.1999. Žalobcovi vznikol nárok na starobný vo veku 55 rokov k 01.11.1996. Vznikla nezákonná situácia, ktorú je potrebné napraviť. O priznanie starobného dôchodku znovu požiadal sociálnu poisťovňu dňa 21.06.2013 podľa zákona č. 461/2003 Z.z. a podľa zákona č. 100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení o priznanie starobného dôchodku a o prepočet dôchodku podľa § 274 zákona č. 461/2003 ods. 1 a 2., nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie, pretože prevažnú časť svojho profesijného života pracoval ako pilot v I. pracovnej kategórii a v I. kategórií funkcií, nárok na starobný dôchodok dosiahol vo veku 55 rokov dňa 01.11.1996. Sociálna poisťovňa rozhodnutím zo dňa 06.09.2013 č. 411 101 7290 0 zamietla jeho žiadosť o priznanie starobného dôchodku zo dňa 21.06.2013. Voči tomuto rozhodnutiu podal odvolanie a následne rozsudkom Krajského súdu v Prešove č. 3Sd/92/2013-26 zo dňa 03.12.2013 bolo zrušené rozhodnutie sociálnej poisťovne č. 411 101 7290 0 zo dňa 06.09.2013 a vec jej bola vrátená na ďalšie konanie Rozsudkom Krajského súdu v Prešove č. 2Sd/46/2014 zo dňa 15.10.2014 bolo zrušené rozhodnutie sociálnej poisťovne č. 411 101 7290 0 zo dňa 30.04.2014 a vec jej bola vrátená na ďalšie konanie. Ďalším rozsudkom Krajského súdu v Prešove č. lSd/55/2015 zo dňa 31.03.2016 bolo zrušené rozhodnutie sociálnej poisťovne zo dňa 17.06.2015 č. 411 101 7290 0 a vec jej bola vrátená na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa rozhodnutím zo dňa 22.07.2016 č. 411 101 7290 0 podľa § 259 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. a § 26a ods. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Zb. opakovane zamietla jeho žiadosť žalobcu zo dňa 21.06.2013 v znení jej doplnenia zo dňa 20.07.2013, a to aj napriek rozsudku Krajského súdu v Prešove č. 3Sd/92/2013-26 zo dňa 03.12.2013 a č. 2Sd/46/2014 zo dňa 15.10.2014, ako aj ďalším rozsudkom, v ktorých bolo jasne uvedené. že sociálna poisťovňa je povinná vydať nové rozhodnutie v jeho prospech a nie vydať ďalšie protirečivé rozhodnutie, ktoré zakaždým odštartovalo súdny spor. Dňa 30.08.2016 podal na Krajský súd v Prešove návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia sociálnej poisťovne, č. 411 101 7290 0 zo dňa 22.07.2016 vo veci priznania starobného dôchodku.

14. Popísal odpracované roky v zamestnaní I. kategórii funkcií a v I. pracovnej kategórii s tým, že splnil podmienku zamestnania najmenej 25 rokov. K 01.11.1996 dosiahol fyzický vek 55 rokov a odpracoval minimálne 36 rokov a 233 dní.

15. Zdôraznil, že prevažnú časť vojenskej služby u ČSĽA vykonával vo funkcii výkonných letcov ako pilot vrtuľníkov v dopravnom leteckom pluku. V roku 1969 bol vyčiarknutý z radov členov komunistickej strany, čo malo závažný vplyv na budúcnosť a existenciu jeho kariéry v dobe tzv. „normalizácie“, najmä na jeho funkčné a profesijné zaradenie u armády. Z vysokej funkcie veliteľa leteckého roja bol preradený postupne na najnižšiu priečku funkcií ako mladší pilot - učiteľ lietania. Nižšia funkcia v činnosti, ktorú vykonával už nebola, nemal ďalšiu perspektívu profesijného a funkčného uplatnenia u armády, preto bol týmito deprimujúcimi okolnosťami donútený požiadať o uvoľnenie a odchod z armády. V civilnom sektore sa žalobca zamestnal u obchodnej spoločnosti SLOV-AIR Bratislava, kde lietal ako obchodný a dopravný pilot, skúšobný pilot, zalietavač lietadiel a testovací pilot, inštruktor a inšpektor - pilot vrtuľníkov. Je jedným zo zakladateľov leteckej záchrannej služby v bývalom Československu a na Slovensku. Pôsobenie v tomto civilnom zamestnaní malo priamy vplyv na jeho zaradenie v I. AA. pracovnej kategˇˇCórii podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 100/1988 Zh. o zamestnaní členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu. Sociálna poisťovňa tomuto kľúčovému faktu nevenovala dostatočnú pozornosť a aj VÚSZ mal konať oveľa objektívnejšie a svedomitejšie, pri následnom zvyšovaní dôchodku za výsluhu rokov. Doteraz zostáva právne nevyriešená a obchádzaná otázka štúdia na Vojenskej škole leteckej od 01.09.1959 do 07.03.1960, t. j. obdobie prípravy na budúce povolanie vojaka z povolania dĺžke 189 dní, ktoré je zaradené len do III. pracovnej kategórie.

16. Poukázal na „Nařízení náčelníka GŠ ČSĽA“ č. 11 zo dňa 02.08.1985, z ktorého vyplýva, že I. kategória funkcií je: „ostatní vojenská služba: v dílčích rubrikách součtu dob (roky, mesiace, dni) se uvede veškerá doba strávená ve vojenských školách při přípravě na službu voiáka z povolání před přijetím do služebního poměru vojáka z povolání nebo před přijetím do další služby. Veškerá služba ve vojenských školách před přijetím do služebního poměru (další službv) se vykáže v celkovým součtu (roky, mesiace, dni).“ Z tohto dokumentu jednoznačne vyplýva, že absolventi Vojenskej leteckej školy sa zaraďujú do I. kategórie funkcií, pretože ich celá doba štúdia sa ráta „před přijetím do služebního pomeru“. Zdôraznil, že podľa § 18 ods. 1 zákona 100/1988 Zb. ako doba zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie sa započítava doba výkonu práce podľa opisu pracovnej činnosti zamestnania uvedeného v príslušnom rezortnom zozname zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia. Napriek jeho výzvam všetkým príslušným orgánom Slovenskej a Českej republiky mu nebol doručený oficiálny rezortný zoznam preverovaný v zamestnaní Ministerstva obrany ČSSR. Vyslovil obavu, že takýto rezortný zoznam ani neexistuje a MNO ČSSR si počínalo svojvoľne, preto aj jeho dnešné vyjadrenia treba brať s rezervou. Trval na tom, aby žalovaný predložil súdu takýto oficiálny zoznam, kde by bolo vyhranené rozhodné obdobie služby študentov vojenských stredných škôl, resp. ktorý by oficiálne vylučoval túto dobu ich štúdia z I. kategórii funkcií. Inak neunesie dôkazné bremeno.

17. Poukázal na to, že rezortné zoznamy preferovaných zamestnaní musia byť registrované v Zbierke zákonov ČSSR a nielen vychádzať z údajov evidenčného listu vojaka, ale aj zo všetkých prípustných dôkazných prostriedkov preukazujúcich vznik nároku na znížený dôchodkový vek. Takým dôkazom nože byť aj čestné vyhlásenie dvoch svedkov, že je to úplne inak, ako sa domnieva žalovaný. Má k dispozícii niekoľko svedkov, ktorí sú ochotní prísť vypovedať na krajský súd.

18. Trval na tom, že absolvoval Vojenskú školu leteckú 189 dní v I. kategórii funkcií a je nevyhnutné, aby aj táto doba bola rešpektovaná a započítaná dvojnásobkom k jeho prospechu na účely dôchodkového zabezpečenia. Keďže sa pripravoval na budúce vojenské povolanie pilota - letca, žiadal, aby táto doba služby bola rešpektovaná a započítaná k jeho prospechu na účely dôchodkového zabezpečenia v I. kategórii funkcií, a nie v III. pracovnej kategórii.

19- Poukázal na to, že za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6 Nariadenia vlády ČSSR č. 117/1988 Zb. Opätovne poukázal na rozhodovanie sociálnej poisťovne rozdielne u rôznych poistencov. Postup sociálnej poisťovne považuje za diskriminačný. Poukázal na nedokonalú právnu úpravu zhodnocovania výsluhových dôchodkov zo systému sociálneho zabezpečenia vojakov a na pochybnosti, či žalovaný porušuje princíp primeranosti, o ktorom sa v niektorých prípadoch zmieňuje už legislatíva EU.

20. Vytýkal žalovanému, že pravdepodobne a nesprávne a protiprávne vyhodnotil celkovú dobu zamestnania žalobcu, kde nezohľadnil fakty pri zvyšovaní - valorizácii dôchodku za výsluhu rokov, ako aj doby zamestnania v I. kategórií funkcií, čo ho vážnym spôsobom diskriminuje a poškodzuje.

III.

21. Žalovaný v písomnom vyjadrení k žalobe navrhol žalobu ako nedôvodnú zamietnuť.

22. Predovšetkým namietal nesprávne označenie žalovaného, keď označil ako žalovaného Slovenskú republiku, aj keď Slovenská republika nie je orgánom verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Keďže žalobca je právne zastúpený advokátom, bolo jeho povinnosťou poskytnúť žalobcovi kvalifikovanú právnu pomoc. U žalovaného označeného ako Slovenská republika ide o samostatnú právnickú osobu, ktorá nemôže byť v tomto prípade nositeľom právnych povinností vyplývajúcich zo zodpovednosti orgánu verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a teda v tomto konkrétnom prípade Slovenská republika nemá pasívnu vecnú legitimáciu. Navrhol, aby súd z toho dôvodu žalobu zamietol.

23. Ďalej poukázal na to, že Ministerstvo obrany SR ako druhostupňový správny orgán vydalo vo svojej pôsobnosti dve rozhodnutia, a to rozhodnutie o odvolaní zo dňa 30. augusta 2016 č. SEĽUZ-4-59-2/2016-OdSP, ktorým žalovaný odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia č. VÚSZ-65406002865008 z 15. júna 2016, ktorým zvýšil žalobcovi od 1. júla 2016 výsluhový dôchodok zo sumy 715,98 EUR na sumu 716,05 EUR zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. V druhom rozhodnutí zo dňa 14. októbra 2016 č. SEĽUZr4-59-5/2016-OdSP, odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu VÚSZ č. VÚSZ-65406002865008-29/2016 z 28. júla 2016, ktorým bolo zastavené konanie o prepočítanie dôchodku za výsluhu rokov, zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

24. Preskúmavaným rozhodnutím bolo potvrdené rozhodnutie VÚSZ zo dňa 15. júna 2016 č. VÚSZ-65406002865008 o zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu od 1. júla 2016 podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. a zrušenia tohto rozhodnutia sa žalobca aj domáha. Z celého obsahu podanej žaloby však vyplýva, že žalobca sa domáha preskúmania zákonnosti iného rozhodnutia žalovaného, a to rozhodnutia zo dňa 14. októbra 2016 č. SEĽUZ-4-59-5/2016-OdSP, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie o zastavení konania a prepočítania dôchodku za výsluhu rokov.

25. Vo vyjadrení ďalej popísal celú genézu priznávania výsluhového dôchodku žalobcovi od vzniku nároku na tento dôchodok a na rozhodovanie o žiadostiach žalobcu o nové prepočítanie dôchodku za výsluhu rokov.

26. K preskúmavanému rozhodnutiu uviedol, že rozhodnutím o odvolaní z 30. augusta 2016 č. SEĽUZ-4-59-2/2016 bolo v odvolacom konaní podľa § 59 zákona č. 71/1969 Zb. potvrdené rozhodnutie VÚSZ č. VÚSZ-65406002865008 z 15. júna 2016, ktorým VÚSZ podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. zvýšil žalobcovi od 1. júla 2016 výsluhový dôchodok zo sumy 715,98 EUR na sumu 716,05 EUR. 27. Uviedol, že žalobca vojenskú činnú službu preukázateľne vykonával od 1. septembra 1959 do 31. mája 1974 v trvaní 14 ukončených rokov.

28. Poukázal na ustanovenie § 68 ods. 1 zákona a 68 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. a uviedol, že v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia vojakov sa dávky výsluhového zabezpečenia nezvyšujú rovnako ako dôchodkové dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ale ich valorizácia je priamo závislá od dĺžky trvania služobného pomeru. Zvýhodnené započítanie celej doby vojenského a civilného zamestnania na zvýšenie (valorizovanie) výsluhového dôchodku tak, ako to požaduje žalobca by bolo porušením zákona č. 328/2002 Z.z. Zvyšovanie dôchodku (valorizácie) od 1, júla 2002, 1. júla 2003, 1. júla 2004 sa vykonalo podľa § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. tak, že suma výsluhového dôchodku priznaná a vyplácaná do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa u profesionálnych vojakov zvyšovala od 1. júla príslušného kalendárneho roka o príslušné percento rastu priemerného služobného príjmu zisteného za predchádzajúci kalendárny rok. Na dobu služobného pomeru sa pri týchto zvyšovaniach neprihliadalo, rozhodujúca bola výška vyplácanej dôchodkovej dávky. Výsluhový dôchodok žalobcu bol vždy zvýšený v súlade s § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. Keďže podľa § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. valorizácia výsluhových dôchodkov bola naviazaná na rast priemerného služobného príjmu profesionálnych vojakov zisteného za predchádzajúci kalendárny rok, v termíne od 1. júla 2005 sa valorizácia výsluhových dôchodkov profesionálnych vojakov nerealizovala, pretože u profesionálnych vojakov v predchádzajúcom kalendárnom roku nedošlo k rastu priemerného služobného príjmu. Z obsahu žaloby je možné predpokladať, že nespokojnosť žalobcu sa týka spôsobu valorizácie výsluhových dôchodkov, ku ktorým došlo v termínoch od 1. decembra 2006, 1. decembra 2007, 1. decembra 2008, 1. júla 2013 a 1. júla 2014. Konštatoval, že postup VÚSZ pri jednotlivých zvyšovaniach priznanej dávky bol v súlade s platnou právnou úpravou. Pokiaľ sa pri valorizácii prihliadalo na dobu služobného pomeru alebo dokonca sa z valorizácie vylúčila zvýhodnená doba služobného pomeru, dialo sa tak vždy len na základe zákona. Od 1. decembra 2006 sa zvýšenie výsluhových dôchodkov na základe § 68 ods. 3 a 4 zákona č. 328/2002 Z.z. vykonalo na základe zákona č. 586/2006 Z.z. o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006. Podľa § 1 ods. 3 a 4 zákona č. 586/2006 Z.z. výsluhové dôchodky príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície, ktoré neprevyšujú sumu 15.300 Sk mesačne sa zvyšujú za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku o a) 0,15 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných pred L májom 1998, b) 0,1 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. májom 1998 do 30. júna 2002. Po zvýšení podľa odseku 3 sa výsluhové dôchodky zvýšili aj o pevnú sumu od 100 Sk do 1000 Sk v závislosti od výšky dávky, ktorú poberateľ výsluhového dôchodku poberal pred týmto zvýšením. Žalobcovi bol na základe tohto rozhodnutia č. VÚSZ-65406002865008 z 27. novembra 2008 zvýšený výsluhový dôchodok za v skutočnosti 14 skončených rokov služobného pomeru, bez zvýhodneného zápočtu. Z citácie § 1 ods. 2 zákona Č. 433/2008 Z.z. vyplýva, že pre zvýšenie vyplácaného výsluhového dôchodku, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, bolo možné zhodnotiť len dobu služobného pomeru, ktorá bola zhodnotená na nárok na dôchodok a jeho výšku, avšak bez zvýhodneného zápočtu. Dobu jeho pracovného pomeru v civilnom sektore, ktorá nebola vykonaná v služobnom pomere podľa § 58 zákona č. 328/2002 Z.z. zákon neumožňoval zhodnotiť pre zvýšenie výsluhového dôchodku od 1. decembra 2008. Od 1. júla 2011 sa zvýšenie výsluhového dôchodku profesionálnych vojakov vykonalo podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. v znení zákona č. 543/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že suma dávky vyplácaná k 30. júnu 2011 sa zvýšila o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zisteného za predchádzajúci kalendárny rok. Na dobu služobného pomeru sa pri tomto zvyšovaní neprihliadalo. Výsluhový dôchodok žalobcu bol zvýšený v súlade s § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. Od 1. júla 2012 sa zvýšenie výsluhových dôchodkov na základe § 68 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z.z. v znení zákona č. 185/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevykonalo.

29. Od 1. júla 2013, I. júla 2014, I. júla 2015 a od 1. júla 2016 sa zvyšovanie výsluhových dôchodkov vykonalo na základe § 68 ods. 1 a 3 zákona č. 328/2002 Z.z. v znení zákona č. 80/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na základe týchto ustanovení sa výsluhový dôchodok zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov ustanovený koeficient je číslo 1. Výsluhový dôchodok žalobcu bol v uvedených termínoch vždy zvýšený v súlade s § 68 ods. 1 a 3 zákona č. 328/2002 Z.z. Z uvedeného dôvodu, nakoľko služobný pomer žalobcu trval len 14 skončených rokov, v uvedených obdobiach sa výsluhový dôchodok žalobcu mohol zvýšiť len za 14 skončených rokov služobného pomeru (bez zvýhodneného zápočtu). Rovnako ani dobu jeho pracovného pomeru v civilnom sektore, ktorá nebola vykonaná v služobnom pomere podľa § 58 zákona č. 328/2002 Z.z. od účinnosti zákona č. 80/2013 Z.z. zákon neumožňuje zhodnotiť pre zvýšenie výsluhového dôchodku.

30. Poukázal na to, že žalobca v žalobe nenamieta porušenie nejakého konkrétneho ustanovenia právneho predpisu zo strany VÚSZ alebo žalovaného. Pri zvyšovaní vyplácaných dôchodkových dávok (valorizácii) nejde o zhodnocovanie odpracovanej doby (odslúženej doby) pre účely dôchodkového zabezpečenia, ale ide o zvyšovanie priznanej a vyplácanej dávky sociálneho zabezpečenia, pričom zhodnotené doby pre jej priznanie zostávajú zachované. Je rozdiel medzi zhodnotením určitej doby pracovného alebo služobného pomeru pre nárok na dôchodkovú dávku a medzi zvyšovaním vyplácanej dôchodkovej dávky. Opätovne rozhodnúť o zvýšení dávky od 1. decembra 2006 a následne od všetkých valorizácií vykonaných po tomto termíne, a to tak, že pre zvýšenie dávky sa zhodnotí aj zvýhodnená doba služobného pomeru, ako aj doba pracovného pomeru so zvýhodneným zápočtom tak, ako to žiada žalobca v podanej žalobe nie je možné, pretože predpisy, na základe ktorých sa zvyšovanie dávky od 1. decembra 2006 vykonalo takýto postup neumožňujú.

31. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný rozhodol o zvýšení výsluhového dôchodku od 1. júla 2016. Medzi účastníkmi konania nie je sporné, že žalobca vykonal vojenskú službu v trvaní 14 skončených rokov. Doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, a preto je podľa § 68 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. na výpočet zvýšenia žalobcovho výsluhového dôchodku ustanovený ako koeficient číslo 1. Suma zvýšenia starobného dôchodku na rok 2016 ustanovená vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení je 1,90 EUR. Žalobcovi teda patrí zvýšenie výsluhového dôchodku o pevnú sumu 0,07 EUR [(1,90/30) x 1 = 0,063 a po zaokrúhlení na eurocent smerom nahor = 0,07]. Žalobcovi teda od 1. júla 2016 patrí výsluhový dôchodok vo výške 716,05 € mesačne [715,98 + 0,07 = 716,05].

32. K žalobnej námietke, ktorou sa žalobca domáha predloženia rezortného zoznamu zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie, ktorý by oficiálne vylučoval dobu štúdia na vojenských stredných školách z I. a II. kategórie funkcií, uviedol, zoznam zamestnaní zaradených do II. pracovnej kategórie sa uverejní vyhláškou Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia v úradnom liste. Zoznam zamestnaní zaradených do II. pracovnej kategórie bol uverejnený vyhláškou Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia v úradnom liste a nevzťahoval sa na výkon funkcií vojakov z povolania. Ďalej uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 3 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení, na ktoré poukazuje žalobca sa nevzťahuje na výkon funkcií vojakov z povolania. Sociálne zabezpečenie vojakov, ktorým sa služobný pomer skončil počas účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. sa predchádzajúce právne predpisy o sociálnom zabezpečení a vykonávacie predpisy k nim, pokiaľ zákon č. 100/1988 Zb. neustanovil inak, nevzťahovali.

33. Ďalej uviedol, že rozkazom ministra národnej obrany ČSSR č. 6/1988 bol podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. vydaný rezortný zoznam zamestnaní vykonávaných občianskymi pracovníkmi vojenskej správy a výrobných hospodárskych organizácii, v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. alebo II. pracovnej kategórie, ktorý nadobudol účinnosť od 1. mája 1988. Podľa oznámenia o vydaní právneho predpisu č. 150/1990 Zb. Federálne ministerstvo národnej obrany vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce asociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov Česko-slovenskej armády výnos č. 1 z 2. apríla 1990, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní vykonávaných občianskymi pracovníkmi vojenskej správy a výrobných hospodárskych organizácií v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do 1. alebo II. pracovnej kategórie vydaná rozkaz ministra národnej obrany ČSSR č. 6 zo 7. apríla 1988. Zamestnania v I. a II. pracovnej kategórii sú vedené v rezortných zoznamoch zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie vydaných pred 1. júnom 1992. Do III. pracovnej kategórie patria zamestnania, ktoré nie sú zaradené do I. a II. pracovnej kategórie. Rezortný zoznam zamestnaní zamestnancov vojenskej správy zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. alebo II. pracovnej kategórie sa nevzťahoval na vojakov z povolania. Tento bol určený pre zamestnancov vojenskej správy (civilných zamestnancov) vykonávajúcich pracovné činnosti tzv. robotníckych funkcií a technicko-hospodárskych funkcií pracujúcich vo vojenských útvaroch a zariadeniach.

34. U vojakov z povolania sa druhy služieb (výkonu funkcií) vykazovali v I. alebo II. kategórii funkcií podľa údajov, ktoré boli uvedené v tabuľkách počtov. Toto zaradenie bolo súčasťou údajov uvedených v rozkazoch vo veciach kádrových (personálnych) pri ustanovení vojaka do funkcie a bolo evidované v záznamoch osobných spisov alebo na osobných kartách vedených na každého vojaka v služobnom pomere. Rezortný zoznam zamestnaní zamestnancov vojenskej správy, zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. alebo II. pracovnej kategórie sa teda na nevzťahoval ani na žiakov a poslucháčov vojenských škôl a ani na vojakov v činnej službe. Dobu zamestnania, t. j. dobu trvania vojenskej činnej služby od 1. septembra 1959 do 31. mája 1974 v trvaní 14 rokov a 9 mesiacov žalobca mal síce zaradenú do I. kategórii funkcií, ale táto skutočnosť nemala na výšku vymeraného dôchodku za výsluhu rokov (výsluhového dôchodku) žiaden vplyv, pretože podľa § 41 zákona č. 100/1988 Zb. bola pre posúdenie nároku na dôchodok za výsluhu rokov (výsluhový dôchodok) je rozhodujúca dĺžka doby zamestnania a druh zamestnania, a nie to, do akej kategórie bolo toto zamestnanie zaradené. Rovnako výkon služby v preferovanej I. alebo II. kategórii funkcií nemá žiaden vplyv ani na zvyšovanie (valorizáciu) dávok výsluhového zabezpečenia podľa § 68 zákona č. 328/2002 Z.z.

IV.

35. V tretej hlave rozhodovanie o správnych žalobách v sociálnych veciach podľa § 199 ods. 1 S.s.p. sociálnymi vecami sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie: a) Sociálnej poisťovne, b) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, c) Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, d) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, e) zdravotných poisťovní, f) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, g) Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ministra obrany Slovenskej republiky a nadriadeného určeného podľa osobitného predpisu, h) príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia, i) obcí, miest, mestských častí a samosprávnych krajov v oblasti sociálnych služieb.

36. Podľa odseku 2 § 199 S.s.p. v konaní podľa tejto hlavy správny súd zohľadňuje špecifické potreby vychádzajúce zo zdravotného stavu a sociálneho postavenia účastníka konania - fyzickej osoby a poskytuje jej poučenie o jej procesných právach a povinnostiach.

37. Podľa § 202 ods. 1 S.s.p v správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť: a) označenie druhu žaloby, b) označenie žalovaného, c) označenie konania alebo veci, v ktorej sa žalobca domáha nápravy, d) deň vydania rozhodnutia a deň jeho doručenia alebo iného oznámenia žalobcovi, e) opísanie rozhodujúcich skutočností, f) označenie dôkazov, ak sa žalobca dovoláva, g) žalobný návrh. 38. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia správnu žalobu fyzickej osoby správny súd posudzuje neformálne. Ak je žalobcom právnická osoba, správna žaloba musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v odseku 1 a § 182 ods. 1.

V.

39. Preskúmaním veci súd dospel k záveru, že v danom prípade sa jedná o rozhodovanie o správnej žalobe v sociálnych veciach podľa tretej hlavy S.s.p.

40, Žaloba žalobcu, aj keď je spísaná advokátom, trpí formálnymi vadami, keďže neobsahuje označenie druh žaloby a nesprávne označený aj žalovaný. Správny súd pri posudzovaní žaloby žalobcu túto posudzoval neformálne. Z obsahu žaloby jednoznačne vyplýva, že sa jedná o správnu žalobu vo veciach sociálnych a žalovaným je Ministerstvo obrany SR, ktoré rozhodovalo o odvolaní žalobcu, a teda žalovaný mal byť označený orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie, ktorého preskúmania sa žalobca domáha. Z označenia žalovaného v žalobe vyplýva, že žalovaným je Ministerstvo obrany SR, ktoré koná za Slovenskú republiku. A aj keď sa jedná o nepresné označenie žalovaného súd na námietku žalovaného v súvislosti s nesprávnym označením žalovaného neprihliada.

VI.

41. Z administratívneho spisu bolo zistené, že Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia ex offo vydal rozhodnutie zo dňa 15.06.2016 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšil žalobcovi výsluhový dôchodok od 1. júla 2016 zo sumy 715,98 EUR na sumu 716,05 EUR mesačne.

42. V odôvodnení výroku rozhodnutia poukázal na ustanovenie § 68 ods. 1 a ods. 3

43. V administratívnom spise sa nachádza rozhodnutie Vojenského úřadu sociálního zabezpečení, Křížiková 12, Praha zo dňa 29.04.1992 č. 28650/2, ktorým bol žalobcovi od 01.01.1992 podľa § 40 až 43 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v priznaný dôchodok za výsluhu rokov v čiastke 3.050 Kčs. Dôchodok bol vypočítaný z najvýhodnejšieho priemerného mesačného zárobku zisteného z hrubých zárobkov za kalendárne roky 1990, 1988-7, 1985-4, ktorý po úprave podľa § 12 ods. 6 zákona č. 100/1988 Zb. činí 14.907 Kčs. Pre výmeru dôchodku bola zhodnotená doba 62 rokov, 6 mesiacov, t.j. 62 ukončených rokov. Následne rozhodnutím Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava č. 28650/6 zo dňa 21.03.1995 bol rozhodnuté o krátení dôchodku za výsluhu rokov žalobcovi podľa § 44 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení s tým, že po krátení od 01.04.1995 žalobcovi za výsluhu rokov patrí dôchodok v sume 3.532 Sk. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava vydal dňa 16.04.1998 pod č. 28650/1 ďalšie rozhodnutie o krátení dôchodku za výsluhu rokov, ktorým rozhodol, že žalobcovi od 01.04.1998 patrí dôchodok za výsluhu rokov v čiastke 4.789 Sk.

44. V administratívnom spise sa ďalej nachádzajú žiadosti žalobcu o prepočítanie výsluhového dôchodku.

45. Ďalej sa v ňom nachádzajú rozhodnutia o zvyšovaní dôchodku, a to rozhodnutie zo dňa 07.06.1993 č. 65406002865008, ktorým sa žalobcovi zvýšil dôchodok za výsluhu rokov podľa zákona č. 97/1993 Z.z. od 01.03.1993 na sumu 3.711 Sk, rozhodnutie zo dňa 06.09.1994 č. 65406002865008-VÚSZ/DO, ktorým sa žalobcovi podľa § 1, § 5 zákona č. 195/1994 Z.z. o zvýšení dôchodkov v roku 1994 a o úprave dôchodkov priznaných v roku 1995 zvýšil dôchodok od 01.09.1994 za výsluhu rokov na sumu 4.390 Sk mesačne a zároveň upravila výplata tohto dôchodku na 1.954 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 11.07.1995 č. 65406002865008-VÚSZ/DO, ktorým sa žalobcovi podľa § 1 zákona č. 135/1995 Z.z. o zvýšení dôchodkov v roku 1995 a o úprave dôchodkov priznaných v roku 1996 a o zmene niektorých predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia zvýšil dôchodok od 01.07.1995 za výsluhu rokov na sumu 4.750 Sk mesačne a z dôvodu krátenia jeho dôchodku sa upravila výplata na 3.822 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 14.05.1996 č. 65406002865008-DO/VÚSZ, ktorým sa žalobcovi podľa čl. 1 ods. 1 zákona č. 110/1996 Z.z. o zvýšení dôchodkov v roku 1996 a o zmene niektorých zákonov s účinnosťou od 01.06.1996 zvýšil dôchodok za výsluhu rokov na sumu 5.320 Sk a z dôvodu krátenia jeho dôchodku v súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti sa upravila výplata na 3.101 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 22.04.1998 č. 65406002865008-DO/VÚSZ, ktorým sa žalobcovi podľa § 94 zákona Národnej rady SR o sociálnom zabezpečení vojakov priznal miesto doterajšie dôchodku za výsluhu rokov vo výške 5.852 Sk mesačne od 01.05.1998 výsluhový dôchodok zvýšený na sumu 6.555 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 26.06.1999 č. 65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 59 zákona č. 14/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z.z. zvýšil výsluhový dôchodok z doterajšej sumy 6.555 Sk mesačne na sumu 6.985 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 28.07.2000 č. 65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 59 zákona č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z.z. zvýšil od 01.08.2000 výsluhový dôchodok z doterajšej sumy 6.985 Sk mesačne na sumu 7.563 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 09.01.2002 č. 65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 1 ods. 3 zákona č. 494/2001 Z.z. o zvýšení príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001 a § 59 zákona č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov zvýšil od 01.10.2001 výsluhový dôchodok z doterajšej sumy 7.563 Sk mesačne na sumu 8.448 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 21.08.2002 č. 65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 1 zákona č. 335/2002 Z.z. o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002 zvýšil od 01.07.2002 výsluhový dôchodok na sumu 9.758 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 02.07.2003 č. 65406002865008 o zvýšení dôchodku, adresované žalobcovi, ktorým Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznámil, že podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa výsluhové príspevky, výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka u profesionálnych vojakov o príslušné percento rastu priemerného služobného príjmu zisteného za predchádzajúci kalendárny rok. Vzhľadom na uvedené ustanovenie zákona sa ním poberaná dávka zvyšuje od 1. júla 2003, t.j. od splátky splatnej za júl 2003, o 13,23 % zo sumy 9.758 Sk mesačne na sumu 11.049 Sk mesačne, oznámenie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava o zvýšení dôchodku zo dňa 16.12.2003 č. 65406002865008, adresované žalobcovi, ktorým sa mu oznámilo, že podľa § 4 ods. 1 zákona č. 471/2003 Z.z. o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2003 výsluhové dôchodky, ktoré boli priznané a vyplácané podľa § 89 ods. 2 a 3, § 91, § 92 ods. 2 a § 94 zákona č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považuj za výsluhové dôchodky podľa § 125 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zvyšujú o 4,2 % a ním poberaná dávka sa zvyšuje na sumu 11.514 Sk mesačne, rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava o zvýšení dôchodku zo dňa 02.07.2004 č. 65406002865008, ktorým sa podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvyšuje o 7,09 % na sumu 12.331 Sk mesačne, rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava zo dňa 22.06.2006 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 68 os. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvyšuje výsluhový dôchodok od l. júla 2006 na sumu 13.687 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 12.12.2006 č. VÚSZ-65406002865008 Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ktorým sa žalobcovi podľa ustanovenia § 1 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 586/2006 Z.z. o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 s poukazom na ustanovenie § 68 ods. 3 a 4 zákona č . 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvyšuje výsluhový dôchodok od 1. decembra 2006 na sumu 14.362 Sk mesačne, rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava zo dňa 04.07.2007 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 68 ods. l písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov zvýšil výsluhový dôchodok od 1. júla 2007 na sumu 17.347 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 29.11.2007 Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 508/2007 Z.z. o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007 s poukazom na ustanovenie § 68 ods. 3 a 4 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšil výsluhový dôchodok od 1. decembra 2007 na sumu 18.076 Sk mesačne, rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia zo dňa 03.07.2008 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 68 ods. l písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zvýšil výsluhový dôchodok od l. júla 2008 na sumu 18.239 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 27.11.2008 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 433/2008 Z.z. o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 s poukazom na ustanovenie § 68 ods. 3 a 4 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšil výsluhový dôchodok od 1. decembra 2008 na sumu 18.270 Sk mesačne, rozhodnutie zo dňa 26.06.2009 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 68ods.l písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zvýšil výsluhový dôchodok od l. júla 2009 na sumu 656.23 EUR mesačne, rozhodnutie zo dňa 14.06.2010 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 68 ods. l písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zvýšil výsluhový dôchodok od l. júla 2010 zo sumy 656.23 EUR na sumu 700.41 EUR mesačne, rozhodnutie zo dňa 13.06.2011 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšil výsluhový dôchodok od l. júla 2011 na sumu 715.12 EUR mesačne, rozhodnutie zo dňa 19.06.2013 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšil výsluhový dôchodok od l. júla 2013 na sumu 715.50 EUR mesačne, rozhodnutie zo dňa 10.06.2014 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšil výsluhový dôchodok od l. júla 2014 zo sumy 715.50 EUR na sumu 715.80 EUR mesačne, rozhodnutie zo dňa 18.06.2015 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým sa žalobcovi podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšil výsluhový dôchodok od l. júla 2015 na sumu 715.98 EUR mesačne.

46. Rozhodnutia z roku 2013, 2014 a 2015 boli odôvodnené tým, že do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1. Žalobca vykonal službu v trvaní 14 ukončených rokov. Koeficient činí 1, suma zvýšenia starobného dôchodku je stanovená podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

47. V administratívnom spise sa nachádza aj rozhodnutie zo dňa 14.04.2015 č. VÚSZ-65406002865008/2015, ktorým Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava rozhodol o žiadosti žalobcu o nové prepočítanie už priznaného dôchodku za výsluhu rokov tak, že konanie podľa § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavil z dôvodu, že v tejto veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil.

48. V administratívnom spise sa nachádza aj návrh na preskúmania rozhodnutia VÚSZ č. VÚSZ-65406002865008/2015 zo dňa 14.04.2015 vo veci prepočítania dôchodku za výsluhu rokov. Ďalej sa v spise nachádza uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 5S/114/2015-46, ktorým Krajský súd v Bratislave zastavil konanie vo veci preskúmania rozhodnutia žalovaného zo dňa 14.04.2015 č. VÚSZ-65406002865008/2015.

49. V administratívnom spise sa nachádza aj ďalšie podanie žalobcu prostredníctvom jeho právneho zástupcu zo dňa 23.06.2016, ktorým sa žalobca domáha nového prepočítania dôchodku, ako aj odvolanie žalobcu voči rozhodnutiam žalovaného zo dňa 15.06.2016 č. 65406002865008, ktorým mu bol zvýšený výsluhový dôchodok a rozhodnutie žalovaného zo dňa 28. júla 2016 č. VÚSZ-65406002865008-29/2016, ktoré je predmetom tohto konania.

VII.

50. Podľa § 107 ods. 1 a 2 Správneho súdneho poriadku predseda senátu nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak: a) o to požiada aspoň jeden z účastníkov konania, b) vykonáva dokazovanie, c) to vyžaduje verejný záujem, d) je to na prejednanie veci potrebné alebo e) tak ustanovuje tento zákon. V ostatných prípadoch rozhoduje správny súd bez pojednávania.

51. V danom prípade nepožiadal o nariadenie pojednávania vo veci samej ani jeden z účastníkov konania, preto súd pojednávanie vo veci nenariadil a vo veci upovedomil účastníkov konania o termíne verejného vyhlásenia rozsudku upovedomením zo dňa 23.01.2017 vyvesením na úradnej tabuli súdu dňa 23.01.2017. Zároveň oznámil termín verejného vyhlásenia rozsudku aj na webovej stránke Krajského súdu v Prešove dňa 23.01.2017. (§ 137 ods. 4 S.s.p.). Upovedomenie o termíne verejného vyhlásenia rozsudku bolo zvesené z úradnej tabule krajského súdu 27.02.2017.

VIII.

52. Preskúmaním veci súd dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

53. Žalobca sa svojou žalobou domáha preskúmania rozhodnutia žalovaného, ktorý rozhodol o jeho odvolaní proti rozhodnutiu Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia zo dňa 15.06.2016 č. VÚSZ-65406002865008, ktorým Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšil žalobcovi výsluhový dôchodok od 1. júla 2016 zo sumy 715,98 EUR na sumu 716,05 EUR.

54. Žalobca v žalobe popísal spôsob výpočtu výšky priznaného dôchodku za výsluhu rokov, ktorý sa neskôr zmenil na výsluhový dôchodok a poukázal na zohľadnené doby činnej služby. Ďalej na rozhodovanie sociálnej poisťovne a vyjadril nesúhlas s rozhodovaním sociálnej poisťovne. Ďalej namietal postup VÚSZ pri rozhodovaní o jeho žiadostiach na nové prepočítanie dôchodku za výsluhu rokov. Namietal, že VÚSZ pri zvyšovaní dôchodkov podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. nezohľadnil odpracované roky, ktoré odpracoval ako pilot v I. pracovnej kategórii v SLOV-AIR Bratislava od 01.06.1974 do 31.12.1991, a toto obdobie nezohľadnil pri rozhodovaní o zvyšovaní dôchodku od 01.12.1996. V súvislosti so zvyšovaním dôchodku (valorizáciou) namietal u rozhodnutí zo dňa 29.11.2007 č. VÚSZ-65406002865008, zo dňa 27.11.21008 č. VÚSZ-65406002865008, rozhodnutia zo dňa 19.06.2013 č. VÚSZ-65406002865008, rozhodnutia zo dňa 10.06.2014 č. VÚSZ-65406002865008 a rozhodnutia zo dňa 18.06.2015 č. VÚSZ-65406002865008, ako aj rozhodnutia zo dňa 15.06.2016 č. VÚSZ-65406002865008, o ktorom rozhodol žalovaný preskúmavaným rozhodnutím, že mu bolo zhodnotených len 14 rokov služobného pomeru a domáhal sa započítania všetkých posudzovaných, odslúžených, či odpracovaných dôb aj v civilnom sektore od 01.12.2006 podľa zákona č. 328/2002 Z.z. v znení § 105, 106 a107 a správneho vyznačenia dvojnásobku odslúženej doby výkonného letca a so správnym vyčerpávajúcim započítania posudzovaných odslúžených, či odpracovaných dôb od 11.12.2006, ktoré neboli zohľadnené pri zvyšovaní - valorizácii dôchodku za výsluhu rokov.

55. Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.

56. Podľa § 68 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom l a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku ne7.apočitava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 pism. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1. 57. Podľa § 68 ods. 4 zákona č. 328/2002 Z.z. invalidný výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu zvýšenia invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok. 58. Podľa § 68 ods. 5 zákona č. 328/2002 Z.z. vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok sa zvyšujú o 60 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.

59. Podľa § 68 ods. 6 zákona č. 328/2002 Z.z. sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšuje o 40 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.

60. Podľa § 68 ods. 7 zákona č. 328/2002 Z.z. výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 3 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 3 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.

61. Podľa § 68 ods. 8 zákona č. 328/2002 Z.z. invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 4 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 4 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto invalidný výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška invalidného výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku invalidných výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.

62. Podľa § 68 ods. 9 zákona č. 328/2002 Z.z. vdovské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 5 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 5 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovský výsluhový dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška vdovského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdovských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.

63. Podľa § 68 ods. 10 zákona č. 328/2002 Z.z. vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 5 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 5 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovecký výsluhový dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška vdoveckého výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdoveckých výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.

64. Podľa § 68 ods. 11 zákona č. 328/2002 Z.z. sirotské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 6 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 40 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 6 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol sirotský dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška sirotského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku sirotských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007. 65. Z obsahu administratívneho spisu, ako aj z rozhodnutia žalovaného a prvostupňového správneho rozhodnutia a rozhodnutí o zvyšovaní - valorizácii výsluhových dôchodkov v termínoch od 01.12.2006, 01.12.2007, 01.12.2008, 01.07.2013, 01.07.2014, 01.07.2015 vyplýva, že správne orgány postupovali v súlade s ustanovením § 68 zákona č. 328/2002 Z.z. Od 1. júla 2013, 1. júla 2014, 1. júla 2015 a od 1. júla 2016 sa zvyšovanie výsluhových dôchodkov vykonalo na základe § 68 ods. 1 a 3 zákona č. 328/2002 Z.z. v znení zákona č. 80/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na základe týchto ustanovení sa výsluhový dôchodok zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1. Výsluhový dôchodok žalobcu bol v uvedených termínoch vždy zvýšený v súlade s § 68 ods. 1 a 3 zákona č. 328/2002 Z.z. Z uvedeného dôvodu, nakoľko služobný pomer žalobcu trval len 14 skončených rokov, v uvedených obdobiach sa výsluhový dôchodok žalobcu mohol zvýšiť len za 14 skončených rokov služobného pomeru (bez zvýhodneného zápočtu). Rovnako ani dobu jeho pracovného pomeru v civilnom sektore, ktorá nebola vykonaná v služobnom pomere podľa § 58 zákona č. 328/2002 Z.z. od účinnosti zákona č. 80/2013 Z.z. zákon neumožňuje zhodnotiť pre zvýšenie výsluhového dôchodku a od roku 2006 podľa § 1 ods.3 a 4 zákona č. 586/2006 Z.z.

66. Z citovaného ustanovenia § 1 ods. 3 zákona č. 586/2006 Z.z. vyplýva, že pri výsluhovom dôchodku, ktorý neprevyšoval sumu 15.300 Sk bolo možné zhodnotiť len dobu služobného pomeru, ktorá bola zhodnotená na nárok na dôchodok a jeho výšku. Žalobcovi bolo zhodnotených 14 rokov služobného pomeru.

67. Správny súd konštatuje, že rozhodnutie žalovaného, ako aj rozhodnutia VÚSZ, na ktoré poukazuje žalobca v žalobe boli vydané v súlade so zákonmi, na ktoré poukazujú vo svojich rozhodnutiach. Žalobca v žalobe neuviedol, v čom vidí rozpor rozhodnutia žalovaného a rozhodnutia VÚSZ v rozpore s citovanými ustanoveniami zákona.

68. Aj keď sa žalobca u VÚSZ domáhal aj prepočtu zhodnoteného obdobia, zatiaľ neexistuje právoplatné rozhodnutie správnych orgánov, ktorým by došlo k prepočtu zhodnoteného obdobia pri rozhodovaní o zvýšení výsluhového dôchodku podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z. v platnom znení.

69. Vzhľadom na uvedené súd žalobu podľa § 190 S.s.p. ako nedôvodnú zamietol.

70. O trovách konania súd rozhodol podľa § 167 ods. 1 S.s.p. a žalobcovi nepriznal nárok na náhradu trov konania, pretože v konaní nebol úspešný. Nárok na náhradu trov konania nepriznal ani žalovanému, lebo nezistil, že by mu vznikol nárok na náhradu dôvodne vynaložených trov konania (§ 168 ods. 1 S.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustná kasačná sťažnosť v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia (§ 443 ods. 1 S.s.p.) na Najvyšší súd Slovenskej republiky prostredníctvom Krajského súdu v Prešove, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V kasačnej sťažnosti sa musí popri všeobecných náležitostiach (§ 57 ods. 1, 2 S.s.p.) uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 S.s.p. sa podáva a návrh výroku rozhodnutia. Sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom (§ 449 ods. 1 S.s.p.). Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom, okrem prípadov podľa § 449 ods. 2 S.s.p.