KSPO/19CoE/52/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19CoE/52/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8507201623 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8507201623.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v exekučnej veci oprávneného Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, proti povinnému U. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XXX, XXX XX E., o vymoženie 3.299,87 Eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Stará Ľubovňa č.k. 2Er 181/2007-40 zo dňa 29. decembra 2016, takto jednohlasne

rozhodol:

P o t v r d z u j e uznesenie s výnimkou III. výroku.

Oprávnený n e m á n á r o k na náhradu trov odvolacieho konania a povinnému sa ich náhrada n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol tak, že:

„I. Súd z a s t a v u j e exekúciu. II. Súd oprávnenému náhradu trov konania n e p r i z n á v a. III. Súd n e p r i z n á v a trovy exekúcie súdnemu exekútorovi U. U. E., B. úrad O. so sídlom P. XX, XXX XX O..“

2. Rozhodnutie právne odôvodnil ustanovením § 9a, § 57 odsek 1 písm. h/, § 58 odsek 1, § 243b ods. 1, 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“); § 256 odsek 1, § 257 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“).

3. Vychádzal zo zistenia, že v priebehu exekučného konania bol súdu zo strany povinného doručený návrh na zastavenie exekúcie, nakoľko majetok povinného nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie. Lustráciou v Katastri nehnuteľností nezistil, aby bol povinný vlastníkom nehnuteľnosti na území SR. Lustráciu v Sociálnej poisťovni zistil, že povinný je poberateľom invalidného dôchodku v sume 101,90 Eur mesačne. Poberateľom nemocenského, úrazového poistenia ani poistenia v nezamestnanosti nie je. Dožiadaním Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny X. S. zistil, že povinnému nie sú poskytované žiadne dávky alebo príspevky, ktoré úradu prináleží vyplácať. Mal za preukázané, že povinný nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné speňažiť a možný výťažok by postačoval aspoň na úhradu trov exekúcie.

4. Proti uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený. Navrhol, aby odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie a vyhovel návrhu na pokračovanie v exekúcii. Uviedol, že zo šetrenia pomerov sa zistilo, že povinný je držiteľom, resp. vlastníkom motorového vozidla, čo nesvedčí o nemajetnosti povinného. Súdny exekútor počas výkonu exekúcie vymohol od povinného čiastku 871,21 Eur, čo tiež nesvedčí o nemajetnosti povinného. 5. K odvolaniu oprávneného podal vyjadrenie povinný. Navrhol napadnuté uznesenie potvrdiť a náhradu trov odvolacieho konania žiadnej zo strán nepriznať. Pokiaľ oprávnený argumentuje tým, že v doterajšom priebehu vymohol exekútor 871,21 Eur, tak dal do pozornosti, že išlo o zrejme nezákonný postup súdneho exekútora hraničiaci s možným spáchaním trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, nakoľko od úrazu v roku 2010 je povinný invalidný a exekútor nechal odpisovať invalidný dôchodok, ktorý je jeho jediným príjmom, v plnej výške. Zmätočná je aj správa OR PZ ODI X. S., že je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Uviedol, že nikdy nebol vlastníkom predmetného motorového vozidla, iba jeho držiteľom. Ide tiež o motorové vozidlo, ktoré bolo absolútne zničené pri dopravnej nehode 20.05.2005, bolo zošrotované a vyradené na Okresnom úrade X. S..

6. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (ustanovenie § 34 CSP), preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 379 a nasl. CSP, bez nariadenia pojednávania (ustanovenie § 385 CSP a contrario) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

7. Vo veci sa v dostatočnom rozsahu zistil skutkový stav a zo zistených skutočností bol vyvodený správny právny záver. Keďže ani v priebehu odvolacieho konania sa na týchto skutkových a právnych zisteniach nič nezmenilo, odvolací súd si osvojil náležité a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia prvoinštančného súdu, na ktoré v plnom rozsahu odkazuje.

8. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia a k odvolacím námietkam odvolací súd uvádza nasledovné:

9. Podľa ustanovenia § 57 odsek 1 písm. h/ Exekučného poriadku účinného v čase rozhodovania súdu prvej inštancie, exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

10. Predmetné zákonné ustanovenie obsahuje dôvod pre zastavenie exekúcie, a to nemajetnosť povinného. Súd v súlade s týmto zákonným ustanovením je povinný skúmať, či sú preukázané dôvody na zastavenie exekúcie podľa tohto zákonného ustanovenia.

11. Z obsahu spisu vyplýva, že u povinného došlo od 11.03.2016 k poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 55 % (dovtedy bol pokles od roku 2010 na úrovni 45 %). V súvislosti s týmto je povinnému vyplácaný invalidný dôchodok vo výške 101,90 Eur mesačne. Suma dôchodku povinného nie je vyššia ako suma, ktorú nie je možné z mesačnej sumy dôchodku zraziť. Lustráciou v sociálnej poisťovni ako aj dopytovaním Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny X. S. bolo zistené, že iný príjem povinný nemá. Lustráciou v katastri nehnuteľnosti bolo zistené, že povinný nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti na území SR. Povinný nevystupuje ani v pozícii záložného veriteľa. Súdny exekútor zistil, že ako jediný hnuteľný majetok povinného prichádzalo do úvahy osobné motorové vozidlo E. B. X Z listinných dôkazov nachádzajúcich sa v spise však vyplynulo, že povinný nebol vlastníkov tohto motorového vozidla, ale iba jeho držiteľom, pričom toto vozidlo bolo vyradené z evidencie motorových vozidiel. Za takto zisteného skutkového stavu sa i odvolací súd stotožňuje so záverom o nemajetnosti povinného.

12. Vykonané dokazovanie potvrdilo úplnú nemajetnosť povinného a tá predstavuje zákonný dôvod na zastavenie exekúcie.

13. Účelom exekučného konania je nútená realizácia vykonaná zásahom do absolútnych majetkových práv povinného, ktorá sa uskutočňuje za podmienok a predpokladov vymedzených procesnými predpismi, s cieľom uspokojiť pohľadávku oprávneného, ktorá mu bola priznaná vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu. Povinný ručí celým svojím majetkom a oprávnený sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky z celého tohto majetku. Na druhej strane je nevyhnutné, aby exekučné právo zabezpečovalo ochranu povinného i práva tretích osôb pred nadmernými a neopodstatnenými zásahmi vykonanými prostriedkami núteného výkonu rozhodnutí.

14. Odvolací súd nepopiera právo oprávneného domáhať sa vymoženia pohľadávky voči povinnému, ktorá mu bola exekučným titulom priznaná, v danom prípade je však neprípustné a v rozpore s princípom proporcionality uprednostňovať právo oprávneného na peňažné plnenie pred právom povinného na život, zachovanie dôstojnosti, ktoré patria k základným ľudským právam (čl. 15 a 19 Ústavy SR).

15. Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd konštatuje, že záver súdu prvej inštancie o nemajetnosti povinného, ktorá je dôvodom pre zastavenie exekúcie podľa § 57 odsek 1 písm. h/ Exekučného poriadku bol správny.

16. Z týchto dôvodov odvolací súd nepovažoval odvolanie oprávneného za dôvodné, a preto napadnuté uznesenie ako správne potvrdil v súlade s ustanovením § 387 odsek 1 a 2 CSP.

17. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 396 odsek 1 CSP v spojení s § 255 odsek 1 CSP.

18. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa. (§ 419 Civilného sporového poriadku, v ďalšom texte už len „CSP“)

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne. Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n). (§ 421 ods. 1 a 2 CSP)

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie. (§ 422 ods. 1 a 2 CSP)

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné. (§ 423 CSP)

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde. (§ 427 ods. 1 a 2 CSP)

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania ustanovených v § 127 Ods. 1 C. s. p. (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpísania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. (§ 429 CSP)

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania. (§ 430 CSP).