KSPO/19Co/184/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19Co/184/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8611206309 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8611206309.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: MIKUMA, s.r.o., so sídlom 64, 090 23 Varechovce, IČO: 36 766 488, právne zast. JUDr. Marekom Bujdošom, advokátom, Hlinky 262/6, 091 01 Stropkov, proti žalovanej: E. J., bytom U. X, XXX XX U., zast. R. J., bytom U. XXX/XX, T., o zaplatenie 894,62 Eur s prísl., o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Okresného súdu Svidník č. k. 7C/224/2011-77 zo dňa 17.06.2013 takto jednohlasne

rozhodol:

Potvrdzuje uznesenie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa návrh žalovanej na prerušenie konania zo dňa 13.04.2012 zamietol.

V odôvodnení uznesenia uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal, aby súd zaviazal žalovanú na zaplatenie 894,62 Eur s príslušenstvom.

Podaním zo dňa 18.02.2013 žalovaná navrhla prerušiť konanie do právoplatného skončenia dedičského konania po nebohom Y. V., ktorý bol jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti MIKUMA, s.r.o.. Keďže uvedený Y. V. zomrel, nároky z predmetnej spoločnosti, resp. z predmetného podielu spoločnosti boli prevedené v rámci dedičského konania na iného oprávneného dediča, a teda v súčasnosti žalobca nie je aktívne legitimovaný na vedenie tohto sporu.

Súd prvého stupňa poukázal na uznesenie Okresného súdu Svidník zo dňa 06.12.2012 sp. zn. 5D/521/2012, z ktorého zistil, že za správcu dedičstva spoločnosti MIKUMA, s.r.o., bol ustanovený Ing. Y. V., nar. XX.XX.XXXX, ktorý bol poverený vykonávaním funkcie konateľa so všetkými tomu zodpovedajúcimi právami a povinnosťami do právoplatného skončenia konania o dedičstve. Z uvedeného usúdil, že žalobca je právnická osoba, za ktorú koná do právoplatného skončenia dedičského konania správca dedičstva, preto návrh na prerušenie konania zamietol.

Proti uvedenému uzneseniu v zákonom stanovenej lehote podala odvolanie žalovaná. V odvolaní uviedla, že zamietnutie návrhu na prerušenie konania nezodpovedá platnej právnej úprave. Aj keď právnická osoba má určeného správcu pre potreby dedičského konania, z uznesenia zo dňa 06.12.2012 nie je zrejmé, kto bude nástupcom konateľa, ako aj reálnym konateľom spoločnosti MIKUMA, s.r.o. po skončení dedičského konania. Tiež nie je zrejmé, čo je najdôležitejšie, či v rámci dedičského konania boli prejednávané aj pohľadávky a záväzky spoločnosti MIKUMA s.r.o. a či predmetom dedičského konania je aj pohľadávka, ktorá je predmetom súdneho sporu. V tomto stave konania nemôže súd v právnej veci žalobcu MIKUMA s.r.o. contra E. J. o zaplatenie 894,62 Eur konať, lebo nemá vedomosť o tom, či pohľadávka, ktorá je predmetom sporu, bola prevedená a prejednaná v rámci dedičského konania. Navrhla preto napadnuté uznesenie v celom rozsahu zrušiť a rozhodnutie zmeniť tak, že návrh žalovanej na prerušenie konania potvrdzuje a konanie prerušuje do právoplatného skončenia dedičského konania spoločnosti MIKUMA s.r.o. - žalobcu v predmetnej žalovanej veci. Odvolateľka zároveň uviedla, že si uplatňuje trovy odvolacieho konania, ktoré vyčísli samostatným podaním.

K odvolaniu žalovanej sa písomne vyjadril žalobca tak, že napadnuté uznesenie navrhol potvrdiť poukazujúc na to, že uznesením Okresného súdu Svidník sp. zn. 5D/521/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2012 súd ustanovil za správcu dedičstva v spoločnosti MIKUMA, s.r.o. Ing. Y. V. vykonávaním funkcie konateľa so všetkými tomu zodpovedajúcimi právami a povinnosťami. Správca dedičstva tak vykonáva práva a povinnosti vyplývajúce z funkcie konateľa spoločnosti a tento trvá na podanej žalobe, preto nevidí dôvod prerušenia konania.

Krajský súd v Prešove ( ďalej len "odvolací súd" ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní podľa § 10 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len O. s. p. ), vzhľadom na včas podané odvolanie ( § 204 ods. 1 O. s. p. ) preskúmal napadnuté uznesenie ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 212 O. s. p. a bez nariadenia pojednávania v súlade s ust. § 214 ods. 1, 2 O. s. p. zistil, že odvolanie žalovanej nie je dôvodné.

Ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať. Konanie súd preruší najmä vtedy, ak ide o majetkovú vec a navrhovateľ alebo odporca zomrel; v konaní pokračuje s dedičmi účastníka, prípadne s tými, ktorí podľa výsledku dedičského konania prevzali právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve, ak povaha veci nepripúšťa, aby sa v konaní pokračovalo skôr. Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví ( § 107 ods. 1, 3, 4 O.s. p. ).

Uvedené ustanovenie upravuje osobitné prípady zmenu účastníctva v civilnom súdnom konaní v prípadoch, keď účastník počas konania stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, teda ak právnická osoba zanikne alebo fyzická osoba zomrie.

V prejednávanom prípade však nedošlo k strate spôsobilosti byť účastníkom konania u žalobcu úmrtím jeho jediného konateľa a spoločníka. Žalobca teda MIKUMA s.r.o. ako spoločnosť nezanikla, zomrel jej štatutár a jediný spoločník. Z dôvodu úmrtia konateľa tejto spoločnosti nie je možné, aby za spoločnosť konal mŕtvy konateľ. V rámci dedičského konania vedeného na Okresnom súde Svidník sp. zn. 5D/521/2012 však uznesením zo dňa 06.12.2012 bol za správcu dedičstva v spoločnosti MIKUMA s.r.o. ustanovený Ing. Y. V. s oprávneniami vykonávať funkciu konateľa so všetkými tomu zodpovedajúcimi právami a povinnosťami, a to až do právoplatného skončenia konania o dedičstve vedenom na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 5D/521/2012. Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť 06.12.2012. Vzhľadom na to, že Ing. Y. V. bol poverený vykonávať funkcie konateľa spoločnosti MIKUMA s.r.o., táto spoločnosť môže prostredníctvom správcu dedičstva Ing. Y. V. realizovať všetky procesné práva a povinnosti v prospech žalobcu, teda spoločnosti MIKUMA s.r.o.

Z uvedeného dôvodu aj odvolací súd je toho názoru, že nie je potrebné predmetné konanie prerušiť do právoplatného konania vedeného Okresným súdom Svidník pod sp. zn. 5D/521/2012 vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Y. V..

V prejednávanej veci totiž nenastala situácia, aby žalobca ako taký zanikol, a to bez likvidácie a aby už nemohol vystupovať v konaní ako účastník konania, teda, aby stratil procesnú spôsobilosť. Súd prvého stupňa preto správne ustálil, že za danej situácie, keď za žalobcu môže konať správca dedičstva Ing.Y. V., je namieste v konaní pokračovať. Neboli totiž preukázané a zistené dôvody na to, aby súd konanie v dôsledku úmrtia jediného konateľa a spoločníka žalobcu prerušil.

Z uvedených dôvodov odvolací súd preto napadnuté uznesenie postupom podľa § 219 ods. 1 O. s. p. ako vo výroku vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.