KSPO/19Co/183/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19Co/183/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115228784 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8115228784.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Moniky Juskovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcu: Bytová agentúra SK, s.r.o., so sídlom Levočská 2, 080 01 Prešov, IČO: 47 011 173, proti žalovanému: Pri mliekárni, so sídlom Komenského 4, 080 01 Prešov, IČO: 420270098, právne zastúpeného: Mgr. Peter Világi, advokát so sídlom Reimanova 9, 080 01 Prešov, o neplatnosť schôdze vlastníkov bytov, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Prešov, č. k. 29C/509/2015-43 zo dňa 27.04.2016 takto

rozhodol:

Potvrdzuje uznesenie v napadnutom výroku o trovách konania s tým, že trovy je potrebné zaplatiť na účet právneho zástupcu žalovaného.

Žalovanému priznáva voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému trovy konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 149,16 eur na účet právneho zástupcu žalovaného (nesprávne uvedené žalobcu) v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca ako vlastník bytu č. X na Z. X v Q., ktorý nadobudol v dobrovoľnej dražbe dňa 11.04.2014 sa domáhal voči žalovanému určenia, že schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov Q. so sídlom Z. X, Q., konaná dňa 31.08.2015 (nesprávne uvedené 13.08.2015) o 18:00 hod. je neplatná. Podaním doručeným súdu 31.03.2016 žalobca zobral žalobu v plnom rozsahu späť s odôvodnením, že rozhodnutím Okresného súdu Prešov vo veci 12C/172/2014 bolo rozhodnuté, že dobrovoľná dražba zo dňa 11.04.2014 je neplatná. Podaním doručeným súdu dňa 06.04.2016 žalovaný navrhol žalobu zamietnuť pre nedostatok pasívnej legitimácie a zaviazať žalobcu na náhradu trov konania vo výške 149,16 eur.

3. Súd prvej inštancie citujúc ust. § 96 ods. 1 až 3 O.s.p. konanie zastavil z dôvodu späťvzatia žaloby pred začatím pojednávania vo veci samej.

4. Výrok o trovách konania odôvodnil ust. § 146 ods. 2 O.s.p. konštatujúc, že žalobca zobral žalobu v plnom rozsahu späť z dôvodu nezavinenia žalovaného, preto v zmysle vyššie citovaného ustanovenia je povinný nahradiť trovy konania úspešného žalovaného, a to nevyhnutne a účelne vynaložených na procesnú obranu v predmetnom konaní. Preto súd uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovanému trovy konania vo výške 149,16 Eur, ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia za dva úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie vyjadrenia k žalobe) po 66,- Eur podľa § 11 ods. 1 písm. a), § 13a ods. 1 písm. a), c) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov a z režijného paušálu 2 x 8,58 Eur podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky. 5. Proti uvedenému uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote a to čo do výroku o trovách konania odvolanie žalobca. Vytýkal súdu prvej inštancie, že tento vychádzal z nesprávneho, nezisteného stavu veci, neposúdil vec správne a nerozhodol v zmysle O.s.p. Podrobne rozviedol okolnosti týkajúce sa konania schôdze vlastníkov bytov spoločenstva, vlastníkov bytov a nebytových priestorov dňa 31.08.2015 o 18:00 hod. Keďže sa mu nepodarilo zistiť priebeh konania tejto schôdze, ani na základe výzvy mu žalovaný nesprístupnil zápisnicu z konania schôdze podal žalobu. Tak dostatočne preukázal súdu, že pri zvolávaní schôdze a sprístupnení zápisnice o schôdzi žalovaný pochybil a porušil zákon, preto na ochranu práv nemal inú možnosť ako podať žalobu o neplatnosť schôdze. Následne Okresný súd rozhodol v konaní 12C/172/2014, že dražba je neplatná, čím stratil žalobca aktívnu vecnú legitimáciu a predmetné konanie muselo byť zastavené. Keďže sám podal návrh na späťvzatie žaloby len výlučne z dôvodu, že Okresný súd Prešov rozsudkom 12C/172/2014 vyslovil neplatnosť dražby. Žalovaný sa zúčastnil osobne dňa 22.03.2016 na pojednávaní, kde sa rozhodlo o neplatnosti dražby, preto musel vedieť, že predmetná žaloba je bezpredmetná a následne bolo dňa 31.03.2016 podané späťvzatie žaloby, a to ešte pred doručením vyjadrenia žalovaného. Konanie žalovaného je motivované tým, že v spore o neplatnosť dražby sa žalobca pridal na stranu žalobcu a žiadal dražbu vyhlásiť za neplatnú. Navrhol preto rozhodnúť tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

6. K odvolaniu žalobcu sa žalovaný nevyjadril.

7. Odvolací súd pre zrozumiteľnosť rozhodnutia odvolacieho súdu konštatuje, že pokiaľ súd prvej inštancie (Okresný súd) správne rozhodol podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, t.j. zákona č. 99/1963 Zb. v znení doplnkov (účinného do 30.06.2016), tak odvolací súd musí postupovať a vec posúdiť už podľa nového Civilného procesného kódexu, a to zákona č. 160/2015 Z.z. - Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP), ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.07.2016, pričom aplikoval ust. § 470 ods. 1, 2 CSP s tým, že účinky procesných úkonov zrealizovaných pred súdom prvej inštancie (Okresným súdom) do 01.07.2016 ostali zachované.

8. Krajský súd v Prešove ako súd odvolací (§ 34 CSP) po zistení, že odvolanie bolo podané v zákonom stanovenej lehote (§ 362 ods. 1 CSP), oprávnenou osobou (§ 359 CSP), proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné (§ 357 CSP), preskúmal rozhodnutie v napadnutom rozsahu, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 389 a nasl. CSP, a bez nariadenia pojednávania (§ 385 CSP a contrario) dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

9. Ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane (§ 256 ods. 1 CSP).

10. Ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca (§ 146 ods. 2 O.s.p.).

11. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia súdu prvej inštancie čo do výroku o trovách konania v zmysle ust. § 387 ods. 2 CSP, konštatuje jeho správnosť a len na doplnenie a zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia uvádza nasledovné dôvody. Zo spisu je nepochybné, že zastavenie konania zavinil žalobca späťvzatím žaloby. Správne ho preto súd prvej inštancie zaviazal zaplatiť žalovanému trovy konania. Nie je možné akceptovať tvrdenie žalobcu, že žalobu vzal späť po rozhodnutí Okresného súdu Prešov vo veci 12C/172/2014 o tom, že dražba bola vyhlásená za neplatnú, a to tá, ktorou nadobudol byt č. X na Z. X v Q., čím stratil aktívnu legitimáciu v predmetnom spore. To, že žalobca v konaní o vyslovení neplatnosti dražby sa pridal na stranu žalobcu a žiadal dražbu vyhlásiť za neplatná svedčí len o tom, že žalobca v predmetnom konaní podal žalobu predčasne. Ak ju preto vzal späť, procesne zavinil, že konanie bolo zastavené. V zmysle citovanej právnej úpravy je preto povinný nahradiť protistrane trovy konania. Pri rozhodovaní o trovách konania nie je možné sa zaoberať skutkovými okolnosťami vo veci samej, na ktoré žalobca poukazuje v odvolaní. Konanie vo veci samej bolo totiž zastavené, preto je nutné iba procesne vyhodnotiť, kto zavinil zastavenie konania.

12. Odvolací súd má preto za to, že súd prvej inštancie správne rozhodol vo výroku o trovách konania, keď tieto uložil žalobcovi zaplatiť žalovanému. Aj výška priznaných trov konania bola vypočítaná správne, preto aj v tejto časti odvolací súd v celom rozsahu odkazuje na odôvodnenie rozhodnutia súdu prvej inštancie čo do výroku o trovách konania.

13. Súd prvej inštancie však pochybil, keď vo výroku o trovách konania uviedol, že žalobca je povinný zaplatiť žalovanému trovy konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 149,16 eur na účet právneho zástupcu žalobcu, keď správne mal uviesť právneho zástupcu žalovaného. Odvolací súd preto postupom podľa § 224 CSP opravil túto zrejmú nesprávnosť.

14. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté postupom podľa § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP a § 262 CSP tak, že v odvolacom konaní úspešnému žalovanému priznal plnú náhradu trov odvolacieho konania proti neúspešnému žalobcovi. O výške trov odvolacieho konania rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

15. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Podľa § 420 CSP, dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Podľa § 421 ods. 1 CSP, dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

Podľa § 421 ods. 2 CSP, dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n).

Podľa § 423 CSP, dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné.

Podľa § 424 CSP, dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.

Podľa § 427 ods. 1 CSP, dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa § 427 ods. 2 CSP, dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde.

Podľa § 428 CSP, v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). Podľa § 429 ods. 1 CSP, dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

Podľa § 429 ods. 2 CSP, povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.