KSPO/19Co/140/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19Co/140/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8714212170 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8714212170.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Martina Barana v právnej veci žalobcu: C. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom G., T. XX, zast. Mgr. Marekom Tauberom, advokátom, Hviezdoslavova 11, 052 01 Spišská Nová Ves proti žalovanému: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, zast. Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., Kubániho 16, 811 04 Bratislava, IČO: 47233516, o vydanie bezdôvodného obohatenia s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Poprad č.k. 10C/273/2014-58 zo dňa 10.02.2016 jednohlasne takto

rozhodol:

Potvrdzuje rozsudok súdu prvého stupňa.

Žalovaný j e p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 79,95 eura na účet právneho zástupcu žalobcu v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

odôvodnenie:

Prvostupňový súd napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 1.329,37 eur s príslušenstvom titulom bezdôvodného obohatenia. Konajúci súd svoje rozhodnutie odôvodnil skutočnosťou, že medzi účastníkmi konania boli uzavreté dve úverové zmluvy, pričom v predchádzajúcich súdnych konaniach, z ktorých žalovaný sa domáhal zaplatenia finančných prostriedkov od žalobcu súdy skonštatovali, že uzavreté úverové zmluvy sú bezúročné a bez poplatkov a v oboch prípadoch žaloby žalovaného zamietli. Súd mal za preukázané, že v prvom prípade došlo k prijatiu finančných prostriedkov na strane žalovaného v sume o 538,37 Eur vyššej než poskytol žalobcovi a v druhom prípade v sume o 791,- Eur vyššej než žalobcovi poskytol. Z tohto zisteného skutkového stavu mal za preukázané, že na strane žalovaného došlo k bezdôvodnému obohateniu, ktoré uložil zaplatiť žalovanému spolu s úrokom z omeškania a zároveň priznal žalobcovi právo na náhradu trov konania. Súd prvého stupňa poukázal na závery v konaní vedených na Okresnom súde v Poprade pod sp.zn. 17C/159/2014 a 21C/16/2014, kde bolo skonštatované, že poskytnuté úvery sú bezúročné a bezpoplatkové.

Proti uvedenému rozsudku podal v zákonnej lehote žalovaný odvolanie, pričom toto odôvodnil skutočnosťou, že súd prvého stupňa aplikoval ust.§ 135 ods.2 Občianskeho súdneho poriadku a z tohto dôvodu vyhovel žalobe. Preto rozhodnutie súdu je bez bližšieho zdôvodnenia a arbitrárne, pričom porušuje právo žalovaného na spravodlivé konanie. Namietol skutočnosť, že rozsudok súdu prvého stupňa je nepreskúmateľný a že sa nevyporiadal s argumentáciou žalovaného. Zároveň poukázal aj na rozhodovaciu činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorého je zrejmé, že právo na spravodlivý proces zahŕňa aj právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Z týchto dôvodov žiadal napadnutý rozsudok zrušiť a vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie. Žalobca vo svojom vyjadrení k podanému odvolaniu navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. Poukázal na skutočnosť, že prvostupňový súd jasne, podrobne a zrozumiteľne vysvetlil dôvody, pre ktoré vyhovel žalobe a žiadal priznať trovy odvolacieho konania.

Krajský súd v Prešove ako odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad vyplývajúcich z ust.§ 212 ods.1,3 O.s.p., pričom bol viazaný rozsahmi a dôvodmi podaného odvolania nad rámec ktorých nebol oprávnený ani povinný rozhodnutie súdu prvého stupňa preskúmavať v súlade s § 214 ods. 2 O.s.p. a to bez nariadenia pojednávania s tým, že miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku zverejnil na internete a úradnej tabuli súdu dňa 23.06.2016 a zistil, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd dospel k záveru, že uplatnené odvolacie dôvody nie sú spôsobilé privodiť zmenu, či zrušenie napadnutého rozsudku, pričom odvolací súd nezistil vady konania pred súdom prvého stupňa, ktoré by mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Odvolacia námietka žalovaného spočívajúca v nesprávnej aplikácií § 135 ods.2 O.s.p. neobstojí. V danom prípade súd prvého stupňa správne postupoval, keď vychádzal zo zistení, že v predchádzajúcich konaniach súdy rozhodovali o nároku žalovaného na zaplatenie finančných prostriedkov titulom totožných úverových zmlúv. Z týchto rozhodnutí bolo zistené, že súdy posúdili úverový vzťah medzi účastníkmi konania ako bezpoplatkový a bezúročný, pričom nemožno súhlasiť s odvolacou námietkou žalovaného, že viazanosť takýmto rozhodnutím by bola namieste len v prípade, ak otázka bezúročnosti a bezpoplatkovosti je riešená meritórne a nielen ako otázka prejudiciálna. V zmysle konštantnej judikatúry za situácie, kedy možno podať žalobu na plnenie, čo v tomto prípade aj bolo učinené, spravidla neexistuje naliehavý právny záujem na podaní určovacej žaloby, preto neobstojí námietka žalovaného o tom, že o neplatnosti, resp. bezpoplatkovosti a bezúročnosti úverových zmlúv nebolo rozhodnuté meritórne. Jednoznačný záver, že tieto úverové zmluvy sú bezúročné a bez poplatku sa prejavil v meritórnom rozhodnutí o zamietnutí žalôb žalovaného na zaplatenie, tak ako to vyplynulo z odôvodnenia prvostupňového súdu.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že aj keď v tomto prípade nejde o viazanosť súdu rozhodnutím v zmysle § 135 ods.1 O.s.p., postup súdu prvého stupňa, ktorý ako základ pre svoje rozhodnutie bral do úvahy prejudiciálnu otázku vyriešenú Okresným súdom Poprad neodporuje ustanoveniu zákona. Z týchto dôvodov posúdil odvolací súd túto námietku ako nedôvodnú.

K námietke nedostatočného odôvodnenia napadnutého rozhodnutia odvolací súd uvádza, že odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa spĺňa všetky náležitosti vyžadujúce § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, kedy súd prvého stupňa stručne, jasne a výstižne vysvetlil ktoré skutočnosti mal za preukázané, z akých dôkazov vychádzal a ako vec právne posúdil. Rozhodnutie súdu je presvedčivé, a preto subjektívny pocit žalovaného o nepreskúmateľnosti odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa odvolací súd nezdieľal. Naopak v celom rozsahu odvolací súd poukazuje na odôvodnenie prvostupňového súdu, ktorý jasne opísal postup na základe ktorého dospel k celkovému výsledku ohľadom výšky bezdôvodného obohatenia žalovaného a to či už v prípade prvej úverovej zmluvy alebo aj druhej úverovej zmluvy. Prvostupňový súd vo svojom rozsudku tiež správne citoval ust. § 451 a § 517 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods.1 O.s.p., keď súd priznal úspešnému žalobcovi právo na náhradu trov konania spočívajúcich v trovách právneho zastúpenia a to za jeden úkon právnej služby vo výške 71,37 eur a jeden režijný paušál vo výške 8,58 eura, ktorých výška bola určená v zmysle vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z.

Preto odvolací súd postupom podľa § 219 ods.1 O.s.p. napadnutý rozsudok potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.