KSPO/17CoP/9/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 17CoP/9/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8810200584 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Burešová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8810200584.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci X. U., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom F. XX/XX, Q. W. M., zastúpenej opatrovníčkou Q. L., súdnou tajomníčkou Okresného súdu Q. a JUDr. Miroslavom Gogom, advokátom, AK, Dr. C. Daxnera 86, Vranov nad Topľou za účasti Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou, Nám. slobody 5, Vranov nad Topľou a Mesta Q. W. M. o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, o odvolaní X. U. proti rozsudku Okresného súdu Vranov nad Topľou č. k. 8Ps/2/2010-166 zo dňa 07.02.2013 jednohlasne takto

rozhodol:

Zrušuje rozsudok súdu prvého stupňa a vracia vec na ďalšie konanie a rozhodnutie.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd obmedzil spôsobilosť k právnym úkonom X. U., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej F. XX/XX,Q. M. v takom rozsahu, že menovaná nie je spôsobilá podávať podnety, návrhy, žaloby, sťažnosti a iné podania na súdy, orgány štátnej a verejnej správy a samosprávy a taktiež nie je spôsobilá zastupovať fyzické osoby, právnické osoby pred súdmi a štátnymi orgánmi.

X. U., nar. XX.XX.XXXX sa rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony nedoručuje.

Ustanovil X. U., nar. XX.XX.XXXX v rozsahu uvedeného obmedzenia spôsobilosti na právne úkony opatrovníka Mesto Q. W. M., Y. XXX/X, Q. W. M..

Štátu náhradu trov konania nepriznal a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Prvostupňový súd tak rozhodol na základe podnetu Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou, pričom vo veci začal konať ex offo a zistil z vykonaného dokazovania, že X. U. trpí poruchami myslenia v zmysle paranoidných a paranoidne - perzekučných bludov, poruchou vnímania, ma narušený kontakt s realitou. Organické zmeny centrálnej nervovej sústavy najskôr súvisia práve s postupne niekoľkoročne sa vyvíjajúcou psychickou poruchou, a preto ju obmedzil k spôsobilosti na právne úkony podľa § 10 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka. Zároveň jej ustanovil opatrovníka v rozsahu obmedzenia, rozhodol, že jej nebude doručovať rozhodnutie.

O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. a/ O. s. p. Trovy znaleckého dokazovania odôvodnil ust. § 191 ods. 1 O. s. p.

Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podala odvolanie X. U.. V odvolaní namietala, že prvostupňový súd neúplne zistil skutkový stav vo veci, nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností. Napriek výhradám proti znaleckému posudku MUDr. H. F. prvostupňový súd nevykonal dôkaz kontrolným znaleckým posudkom, znalcom z odboru zdravotníctva - odvetvia psychiatrie tak, ako to navrhovala X. U. a nevykonal ďalšie dôkazy výsluchom svedkov, ako boli navrhované v písomnom podaní na č. l. 79 obsahu spisu a na pojednávaní dňa 18.01.2013. Nevykonaním navrhnutých dôkazov zo strany súdu prvého stupňa nebol náležite zistený skutkový stav a následne vec právne posúdená. Za daného stavu nie je dôvod na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. X. U. v súčasnosti navštevuje Univerzitu tretieho veku, nikdy nebola duševne ani psychicky chorá a nikto jej neodporučil psychiatrické vyšetrenie. Žiadala odvolací súd, aby rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

K odvolaniu sa písomne vyjadrila Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou, ktorá oznámila odvolaciemu súdu, že sa s odvolaním nestotožňuje, dokazovaním bolo dostatočne preukázané, že sú tu dôvody na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony X. U.. Rozsudok prvostupňového súdu je zákonný.

Odvolací súd v rámci kompetencií vyplývajúcich z ust. § 10 ods. 1 O. s. p. preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v ust. § 212 O. s. p., vo veci nenariadil odvolacie pojednávanie, čo je v súlade s ust. § 214 ods. 1, 2 O. s. p. a zistil, že prvostupňový súd sa v priebehu konania dopustil takej vady konania, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Aj keď táto vada nebola prvostupňovému súdu v odvolaní vyčítaná, odvolací súd musí na túto vadu podania prihliadnuť, pretože mala za následok odňatie možnosti účastníkom konať pred súdom.

Podľa § 120 ods. 2 O. s. p. vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev ( § 200e ), súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci účastníci nenavrhli.

Podľa § 157 ods. 2 O. s. p., v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca ) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca ( žalovaný ), prípadne iný účastník konania. Stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal, akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé ( § 157 ods. 2 O. s. p. ).

Z obsahu prvostupňového spisu vyplýva, že skutočne X. U. v zastúpení advokátom JUDr. Miroslavom Gogom v priebehu konania navrhla vykonať dôkazy, a to kontrolným znaleckým posudkom a ďalej výsluchmi svedkov, ktorí svedkovia sú presne označení na č. l. 79 súdneho spisu a ďalej svedkami, ktorí sú označení v účastníckej výpovedi X. U. na pojednávaní dňa 18.01.2013.

V zásade podľa Občianskeho súdneho poriadku platí, že súd nemusí vykonať všetky účastníkom navrhnuté dôkazy. Výber dôkazov, ktoré sa budú v rámci dokazovania vykonávať je výlučne na súde. Súd však musí dbať na to, aby nevylúčil taký dôkazy, ktorý má potenciál preukázať rozhodný skutkový poznatok tvrdený účastníkom, ak tento skutkový poznatok nebude preukazovať iným dôkazom.

Súd na pojednávaní oboznámi účastníkov s tým, ktoré dôkazy bude vykonávať a ktoré nie. Keďže účastník konania môže navrhovať dôkazy aj v priebehu konania, súd rozhoduje o tom, či navrhnutý dôkaz vykoná aj priebežne počas konania. Dokonca súd môže vykonať aj dôkazy, ktoré vyjdú najavo v priebehu konania alebo dôkazy na preukázanie okolností dôležitých pre rozhodnutie, ktoré okolnosti sa zistia v priebehu konania a dokonca môže aj vyzvať účastníkov konania na preukázanie určitých dôležitých skutočností.

Ak však navrhnutý dôkaz účastníkmi konania súd nevykoná, musí to odôvodniť v odôvodnení svojho rozhodnutia. Povinnosť súdu odôvodniť rozsudky podľa § 157 ods. 2 O. s. p. je jedným z princípov riadneho a spravodlivého procesu, ktorý vyplýva z listiny základných práv a slobôd a z Ústavy SR. Ak rozsudok nie je náležite odôvodnený a ak chýba odôvodnenie niektorých ustanovení z § 157 ods. 52 O. s. p., v konečnom dôsledku to vedie k tomu, že rozsudok sa stáva nepreskúmateľným.

Keďže prvostupňový súd v odôvodnení rozsudku, ktorý je napadnutý odvolaním sa nezaoberal dôvodmi, prečo nevykonal dôkazy, ktoré navrhla X. U. ( nie je povinnosťou súdu takéto dôkazy vykonať, je povinnosťou súdu odôvodniť svoje rozhodnutie takéto dôkazy nevykonať ), zaťažil toto konanie vadou, ktorá má za následok zrušenie rozhodnutia prvostupňového súdu pre odňatie práva účastníkom konania konať pred súdom podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p.

Bude úlohou prvostupňového súdu opäť sa zaoberať navrhovanými dôkazmi X. U., a to dôkazom na vykonanie kontrolného znaleckého posudku a výsluchom svedkov označených na č. l. 79 súdneho spisu a v zápisnici z pojednávania zo dňa 18.01.2013. Pokiaľ prvostupňový súd sa rozhodne, že tieto dôkazy nevykoná, svoje rozhodnutie odôvodní v rozhodnutí vo veci samej. V opačnom prípade, ak sa rozhodne niektorý z týchto dôkazov vykonať alebo všetky dôkazy vykonať, tieto dôkazy posúdi v súvislosti s ostatnými dôkazmi tak, aby čo najúplnejšie zistil skutkový stav veci.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.