KSPO/17Co/86/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 17Co/86/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8711215529 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Burešová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8711215529.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky R. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom P., U. XXXX/ X, zast. Advokátskou kanceláriou Hudzík&Partners s.r.o. so sídlom Poprad, Mnoheľova 830/15 proti odporkyni U. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom P., U. XXXX/X, zast. Advokátskou kanceláriou Beňo&partners, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Poprad, Nám. sv. Egídia 93 o zaplatenie 717,66 Eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľky aj odporkyne proti rozsudku Okresného súdu Poprad č. k. 20C/62/2013-106 zo dňa 29.10.2013 jednohlasne takto

rozhodol:

Zrušuje rozsudok súdu prvého stupňa a vracia vec na ďalšie konanie a rozhodnutie.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd odporkyni uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľke sumu 281,54 Eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti súd návrh zamietol. Rozhodol, že o trovách konania bude rozhodnuté po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Rozhodol tak o návrhu navrhovateľky, ktorá sa domáhala zaplatenia sumy 717,66 Eur spolu s príslušenstvom, pretože dňa 05.08.2011 došlo v byte navrhovateľky v P. na ulici U. X k poškodeniu zariadenia a vybavenia bytu v dôsledku poruchy na vodovodnom potrubí v byte odporkyne. Vzhľadom na to, že navrhovateľka mala uzavretú poistnú zmluvu, predmetom ktorej bolo poistenie domácnosti, na základe ohliadky a predložených dokladov bolo navrhovateľke poskytnuté poistné plnenie v sume 175,33 Eur, avšak celková škoda dosahovala sumu 892,99 Eur. Išlo o sumu, ktorú vynaložila navrhovateľka na odstránenie následkov škodovej udalosti. Nárok voči odporkyni odôvodnila § 420 Občianskeho zákonníka.

Prvostupňový súd na zistenie skutkového stavu vykonal dokazovanie, a to výsluchom účastníkov konania, svedka L. F., U. M., L. I., P. X. a Z. X., listinnými dôkazmi založenými v spise.

Nárok navrhovateľky vyhodnotil jednak podľa ust. § 11 ods. 1, 3 zákona č. 182/1993 Z. z., ďalej podľa § 415, § 417, § 420 ods. 1, 2, 3 Občianskeho zákonníka a skonštatoval, že odporkyňa nezanedbala prevenčnú povinnosť podľa § 415 a § 417 Občianskeho zákonníka, jej zodpovednosť je daná podľa § 420 Občianskeho zákonníka, pretože navrhovateľka preukázala splnenie podmienok pre náhradu škody, teda existenciu protiprávneho úkonu odporkyne. Ten spočíva v použití konkrétneho montážneho materiálu povereným zhotoviteľom L. F.. Je zrejmé, že v prípade škody spôsobenej nekvalitným výrobkom, má odporkyňa povinnosť škodu nahradiť a následne si má možnosť nahradenú škodu uplatňovať v rámci tzv. regresného nároku podľa § 454 OZ. Vzhľadom na pochybnosti ohľadom skutočne vynaložených nákladov na odstránenie následkov škodovej udalosti, a to ohľadom reálnych nákladov na odstránenie vzniknutej škody mal súd za preukázané, že navrhovateľka síce vynaložila prostriedky na škrabanie malieb, vysprávky a následnú maľbu, rovnako ako prostriedky na zakúpenie kuchynskej linky, avšak nepreukázala potrebu realizácie polystyrénového kazetového stropu. Prvostupňový súd nevzal do úvahy predloženú faktúru č. 6/2011, ktorou mal E. P. vyúčtovať práce v byte navrhovateľky, ním predložený príjmový pokladničný doklad zo dňa 18.08.2011 nie je riadne označený, nie je možné zistiť, či je súčasťou účtovnej evidencie uvedeného subjektu. Navyše svedkovia potvrdili, že v prípade E. P. sa jedná o ich rodinného známeho a bolo tiež zistené, že v čase, keď mali byť práce v byte navrhovateľky vykonané, sa v tomto byte zdržiavali vnukovia navrhovateľky P. a Z. X..

Prvostupňový súd mal preukázané, že došlo k vynaloženiu nákladov na nákup farieb a maliarskeho náradia v celkovej hodnote 35,64 Eur. Súd neuznal náklady na nákup skrutiek, hmoždiniek, polystyrénových kaziet. Došlo tiež k zakúpeniu kuchynskej linky v hodnote 199 Eur a jednotlivých súčastí plávajúcej podlahy v hodnote 222,23 Eur ( 215,55 + 2,59 Eur podľa účtu zo dňa 09.08.2011 a 4,09 Eur podľa účtu zo dňa 11.08.2011 ). Súčet uvedených súm predstavuje sumu 456,87 Eur a s prihliadnutím na skutočnosť, že suma 175,33 Eur bola navrhovateľke poskytnutá poisťovňou, k úhrade tak zostáva suma 281,54 Eur, ktorej úhradu súd uložil ako povinnosť odporkyne. Uvedená suma predstavuje náklady vynaložené na nákup farieb, maliarskych pomôcok, kuchynskej linky a plávajúcej podlahy, nakoľko je evidentné, že k poškodeniu maľby, kuchynskej linky a podlahy v byte navrhovateľky došlo, tieto uznáva aj navrhovateľka a tieto poškodenia bolo potrebné odstrániť.

Keďže navrhovateľka aj napriek zákonnej povinnosti vyplývajúcej z ust. § 101 ods. 1 O. s. p. nepreukázala skutočnú úhradu faktúry č. 6/2011, v tejto časti súd návrh zamietol. Výrok o trovách konania odôvodnil ust. § 151 ods. 3 O. s. p.

Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podali odvolanie navrhovateľka aj odporkyňa. Navrhovateľka namietala druhý výrok rozsudku súdu prvého stupňa, pretože prvostupňový súd dospel k nesprávnemu právnemu posúdeniu veci a na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Úvahy súdu o zodpovednosti odporkyne považoval za nesprávne. Prvostupňový súd nepriznal správaniu odporkyne žiadne zavinenie, spôsobenú škodu považuje za náhodne vzniknutú, teda takú, za ktorú podľa všeobecného princípu zodpovednosti nezodpovedá. Tieto úvahy prvostupňového súdu nie sú správne, keď bolo preukázané, že odporkyňa si nepočínala tak, aby nedošlo ku škode na majetku. Zo strany odporkyne išlo o vedomú nedbanlivosť, keď neoznámila predsedovi spoločenstva vlastníkov bytov, že v jej byte sa pokračuje v rekonštrukcii a radiátor bude odobratý. Pri splnení povinnosti ako vlastníčky bytu, by odporkyňa mohla tejto škode predísť. Odporkyňa dokonca neuviedla ani predsedovi spoločenstva telefonicky kontakt, na ktorom by ju bolo možné v prípade potreby zastihnúť.

Prvostupňový súd nesprávne vyhodnotil rozsah skutočne vynaložených nákladov na odstránenie následkov škody, keď neuznal náklady uhradené E. P.. Prvostupňový súd svoje zamietnutie rekonštrukčných prác vo vzťahu k faktúre č. 6/2011 žiadnym spôsobom neodôvodnil. Nebolo dôvodné neuznať ani náklady na polystyrénový kazetový strop. Žiadala, aby odvolací súd napadnutý výrok rozsudku súdu prvého stupňa zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie alebo, aby tento výrok sám zmenil a návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podala odvolanie aj odporkyňa. Namietala prvý výrok rozsudku súdu prvého stupňa, keď rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Nesprávne právne posúdenie veci spočíva v právnom závere súdu uvedenom v odôvodnení rozsudku, že navrhovateľka preukázala splnenie podmienok pre náhradu škody podľa § 420 ods. 1 OZ, teda existenciu protiprávneho úkonu odporkyne, ktorý mal spočívať v použití konkrétneho montážneho materiálu povereným zhotoviteľom, ktorý vykonával v byte odporkyne rekonštrukciu. Odporkyňa si na rekonštrukciu svojho bytu objednala služby spoločnosti Svitana, s.r.o., ktorá mala oprávnenie na vykonávanie objednaných prác. Objednaním prác u odborníka si splnila svoju všeobecnú prevenčnú povinnosť podľa § 415 OZ, po poškodení ventilu svojim postupom splnila si povinnosť podľa § 417 OZ a teda nedošlo ani k porušeniu jej povinnosti podľa § 420 ods. 1 OZ. Odporkyňa svojim konaním neporušila žiadnu zákonnú povinnosť, ani jej takéto porušenie nebolo v konaní preukázané. Ani prvostupňový súd v odôvodnení rozsudku neuviedol, akú povinnosť mala odporkyňa porušiť, čo by zakladalo jej zodpovednosť za vzniknutú škodu. Preto je rozsudok súdu prvého stupňa nepreskúmateľný. Odporkyňa namietala svoju pasívnu legitimáciu, keď neporušila žiadnu povinnosť.

Ďalej odporkyňa namietala rozsah priznanej náhrady škody, keď bola zaviazaná na náhradu nákladov vynaložených na nákup maliarskeho náčinia, hoci opravy v byte navrhovateľky vykonával živnostník, ktorého predmetom činnosti bolo aj maľovanie interiérov a teda mal mať takéto náčinie k dispozícii. Odporkyňa namietala aj výšku náhrady nákladov na nákup plávajúcej podlahy vo výške 222,23 Eur, ktorá bola vymenená vo väčšom rozsahu, aké bolo poškodenie pôvodnej podlahy, resp. bola vymenená vo väčšom rozsahu ako bolo potrebné. Keďže odporkyňa škodu nezavinila, žiadala, aby súd žalobu voči nej zamietol a uplatnila si náhradu trov konania.

K odvolaniu navrhovateľky sa písomne vyjadrila odporkyňa, ktorá napadnutý výrok rozsudku súdu prvého stupňa žiadala potvrdiť ako vecne správny, keď nárok navrhovateľky v tejto časti preukázaný nebol.

K odvolaniu odporkyne sa písomne vyjadrila navrhovateľka, ktorá uviedla, že považuje za preukázané poškodenie kuchynskej linky, poškodenie podlahovej krytiny z PVC. Sumu 199 Eur vynaložila na zaobstaranie novej kuchynskej linky, pretože pôvodná kuchynská linka bola zatečená a nepoužiteľná.

Odvolací súd v rámci kompetencií vyplývajúcich z ust. § 10 ods. 1 O. s. p. preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v ust. § 212 O. s. p., vo veci nenariadil odvolacie pojednávanie, čo je v súlade s ust. § 214 ods. 1, 2 O. s. p. a zistil, že prvostupňový súd sa v konaní dopustil takých vád konania, na ktoré musí odvolací súd prihliadnuť, pretože mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Na takúto vadu konania musí odvolací súd prihliadnuť aj vtedy, ak nie je v odvolaní namietaná. O vadu tejto povahy ide tiež vtedy, ak súd skutkové závery, z ktorých vyvodil svoje právne závery, založil na výsledkoch dokazovania nevykonaného v súlade so zákonnými ustanoveniami upravujúcimi spôsob vykonania dokazovania určitým dôkazným prostriedkom.

O tom, ako v tejto veci prebehlo súdne konanie, vrátane dokazovania, môže odvolací súd usudzovať len z obsahu spisu, osobitne zo zápisníc o súdnych pojednávaniach ( § 40 ods. 1 O. s. p. a § 122 ods. 1 O. s. p. ).

Podľa rozsudku súdu prvého stupňa prvostupňový súd vo veci vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov, výsluchom svedkov presne označených v rozsudku a listinnými dôkazmi založenými v spise. Odvolací súd preskúmal vykonanie dôkazov výsluchom účastníkov a výsluchom svedkov, ktoré dôkazy boli vykonané v súlade s ust. § 131 O. s. p. a § 126 O. s. p.

Pre dôkazy listinou platí, že podľa § 129 ods. 1 O. s. p. sa dôkaz listinou vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah; to neplatí, ak súd vo veci nenariaďuje pojednávanie.

Z obsahu citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že dôkaz listinou sa vykoná na pojednávaní predsedom senátu prečítaním listiny alebo oznámením jej obsahu. Oznámením obsahu listiny sa uskutočňuje dôkaz v prípade, ak by obsiahlosť údajov zachytených v listine vyžadovala neprimerane dlhý čas na vykonanie dôkazu prečítaním listiny, resp. ak to vo vzťahu k dokazovaným skutočnostiam postačuje. Spôsob vykonania dôkazu listinou musí vyplývať zo zápisnice o pojednávaní. V zápisnici o pojednávaní musí byť uvedené presné označenie listiny, ktorá bola prečítaná, ak predseda senátu alebo samosudca prečítal celú listinu alebo jej časť. V takom prípade musí zaprotokolovať presné označenie prečítanej časti listiny. Listinu je potrebné predložiť účastníkom, aby sa mohli vyjadriť k jej pravosti, prípadne namietať iné dôležité skutočnosti. Vyjadrenie účastníkov súd musí zaznamenať v zápisnici o pojednávaní.

V danom prípade obsah zápisníc z pojednávania, ktoré sa uskutočnili na prvostupňovom súde dňa 26.04.2013 ( č. l. 53 spisu ), dňa 04.06.2013 ( č. l. 72 spisu ), dňa 16.09.2013 ( č. l. 88 spisu ), dňa 22.10.2013 ( č.l. 101 spisu ) a dňa 29.10.2013 ( č. l. 104 spisu ) svedčí o tom, že dokazovanie ani jednou z listín, z ktorých prvostupňový súd vyvodil skutkové a následne právne závery nebolo vôbec vykonané. Pritom z odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa vyplýva opak, keď prvostupňový súd vyvodzoval skutkové zistenia, na ktorých založil právne posúdenie veci aj z listín, ktoré sa nachádzajú v spise. Prvostupňový súd svoje skutkové zistenia nemal podložené procesne správnym dokazovaním, teda dokazovaním vykonaným spôsobom, ktorý určuje zákon. Preto nemal, ani nemohol mať pre svoje právne závery žiadne podklady. Preto odvolací súd bol povinný na takúto vadu prihliadnuť, pretože má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Odvolací súd preto rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. zrušil, pretože účastníkom konania sa postupom súdu odňatá možnosť konať pred súdom.

S prihliadnutím na dôvody, ktoré viedli k potrebe zrušiť toto rozhodnutie sa odvolací súd ďalšími námietkami uvedenými v odvolaniach nezaoberal.

Úlohou prvostupňového súdu bude v ďalšom konaní vykonať dokazovanie zákonom stanoveným a predpokladaným spôsobom, náležitým spôsobom ustáliť skutkový stav, vec právne posúdiť a zákonným spôsobom vo veci aj rozhodnúť. Naviac, prvostupňový súd sa vysporiada aj so všetkými námietkami navrhovateľky aj odporkyne namietanými v odvolaniach. Rozsudok súdu prvého stupňa náležitým spôsobom a hlavne presvedčivo podľa § 157 ods. 2 O. s. p. aj odôvodní.

Odvolací súd dáva do pozornosti prvostupňovému súdu ďalej skutočnosť, že zápisnica o pojednávaní je verejnou listinou, ktorá verejná listina musí spĺňať zákonné náležitosti.

Podľa § 52 ods. 7 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. zápisnicu o súdnom pojednávaní podpisuje predseda senátu a asistent, ktorý ju spísal alebo vyhotovil jej prepis, ako aj iné osoby, ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi.

Z obsahu spisového materiálu však vyplýva, že prvostupňový súd sa tejto povinnosti náležitým spôsobom nezhostil. Zápisnicu z pojednávania zo dňa 26.04.2013 nepodpísal zákonný sudca, takisto ani zápisnicu zo dňa 04.06.2013, 16.09.2013 a 29.10.2013. Zápisnicu z pojednávania zo dňa 22.10.2013 nepodpísal ani zákonný sudca a ani asistentka senátu. Bude preto úlohou prvostupňového súdu tento vytýkaný nedostatok odstrániť tak, aby zápisnice z pojednávania plnili svoju funkciu verejnej listiny.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.