KSPO/17Co/170/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 17Co/170/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8813203480 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Burešová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8813203480.2Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej a členov senátu JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a JUDr. Mariany Muránskej, v spore žalobcu: CD Consulting s.r.o., Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 29 705, zastúpený: Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti žalovanej I. W., nar. X.XX.XXXX, bytom XXX XX K. XXX, o zaplatenie 406,- eur s prísl., o späťvzatí žaloby žalobcom takto

rozhodol:

Pripúšťa späťvzatie žaloby.

Zrušuje rozsudok súdu prvej inštancie a konanie zastavuje.

Žalovanej priznáva náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Prvoinštančný súd rozsudkom č.k. 10C/421/2013-74 zo dňa 20.04.2014 žalobu zamietol a rozhodol, že nepriznáva žalovanému náhradu trov konania. Rozhodol tak o uplatnenom nároku žalobcu, ktorý pôvodne žiadal, aby prvoinštančný súd rozhodol o povinnosti žalovanej zaplatiť mu istinu 406 eur so zmenkovým úrokom vo výške 0,25 % denne, s 6% ročným úrokom zo zmenkovej sumy, ďalej zmenkovú odmenu a náhradu trov konania. V priebehu konania žalobca čiastočne zobral žalobu späť, a to podaním, ktoré došlo prvoinštančnému súdu dňa 22.12.2015, kde zobral späť žalobu čiastočne v rozsahu zmenkového úroku vo výške 0,19 % denne, v časti uplatneného zmenkového úroku vo výške 0,25 % denne, čím si uplatnil len zmenkový úrok vo výške 0,06 % denne. Prvoinštančný súd čiastočne o späťvzatí rozhodol uznesením Okresného súdu Vranov nad Topľou č.k. 10C 421/2013-69 zo dňa 03.02.2016. Následne prvoinštančný súd o žalobe rozhodol tak, že ju zamietol. Rozsudok prvoinštančného súdu bol doručený žalobcovi prostredníctvom jeho právneho zástupcu dňa 25.05.2016 a žalovanej dňa 25.05.2016. Po doručení prvoinštančného rozsudku dňa 06.06.2016 žalobca oznámil prvoinštančnému súdu späťvzatie návrhu na začatie konania v plnom rozsahu podľa § 208 O.s.p. Žiadal konanie zastaviť. Prvoinštančný súd vyzval žalovanú na vyjadrenie k tomuto procesnému úkonu žalobcu. Do rozhodnutia odvolacieho súdu žalovaná sa k späťvzatiu nevyjadrila.

2. Procesný úkon späťvzatia žaloby bol vykonaný žalobcom dňa 06.06.2016 v čase, keď ešte platilo ust. § 208 Občianskeho súdneho poriadku. Podľa § 473 Civilného sporového poriadku Občiansky súdny poriadok bol ako zák. č. 99/1963 Zb. zrušený a od 01.07.2016 (§ 474 CSP) platí ako základný procesný predpis zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Podľa § 470 ods. 1 Civilného sporového poriadku, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 Civilného sporového poriadku právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia činnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany. Z prechodných a záverečných ustanovení tohto predpisu vyplýva, že nový procesný predpis je okamžite aplikovateľný na všetky procesy a na všetky konania, ktoré prebiehajú na súde a boli začaté podľa doterajších (zrušených) predpisov. Z princípu justifikácie účinkov procesných úkonov platí, že procesné úkony subjektov civilného súdneho konania (strán sporu, ale aj súdu) vykonané počas platnosti a účinnosti skoršieho predpisu sa vo sfére svojich účinkov prejavujú s relevanciou pre konanie samotné aj počas účinnosti nového procesného predpisu. Následky úkonov vykonaných počas starých procesných predpisov sa uznávajú aj vtedy, ak novšia procesná úprava už s takýmito následkami nepočíta. Pri aplikácii tohto zákonného ustanovenia § 470 CSP platí zásada ultraaktivity procesného predpisu, ktorá spočíva v tom, že len v obzvlášť zreteľa hodných dôvodoch sa aktivizuje starý procesný režim na konania, ktoré boli ešte začaté za tohto starého procesného predpisu a prebiehajú ešte počas účinnosti nového procesného predpisu v prípadoch, kedy to zákonodarca vyslovene, či vo vzťahu k celému konaniu alebo k jednotlivým procesným úkonom, pripúšťa. V danom prípade ultraaktivita procesného predpisu nie je aplikovateľná. Preto na procesný úkon žalobcu späťvzatie návrhu v celom rozsahu, ktorý došiel prvoinštančnému súdu dňa 6.6.2016 je potrebné hľadieť v súlade s ust. § 370 CSP. Podľa § 370 ods. 1 CSP ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Podľa § 370 ods. 2 CSP súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví. Odvolací súd skúmal procesný úkon žalobcu a zistil, že žalobca zobral žalobu v celom rozsahu (po už predchádzajúcom pripustenom čiastočnom späťvzatí) späť v lehote, kedy bol vyhlásený rozsudok prvoinštančného súdu, avšak tento ešte nenadobudol svoju právoplatnosť. Žalovaná neuviedla súdu žiaden vážny dôvod, pre ktorý by s týmto postupom žalobcu nesúhlasila, preto odvolací súd späťvzatie žaloby pripustil. Ďalším zákonným postupom bola povinnosť odvolacieho súdu rozsudok prvoinštančného súdu zrušiť a konanie zastaviť, pretože žalobca svojou žalobou disponoval, na čo má sám výlučne právo. O trovách konania odvolací súd rozhodol podľa § 256 ods. 1 CSP, podľa ktorého žalobca zavinil zastavenie celého konania, preto priznal náhradu trov konania žalovanej. Vychádzal len z procesného zavinenia zastavenia konania. O výške náhrady trov konania žalovanej rozhodne prvoinštančný súd podľa § 262 ods. 2 CSP.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Podľa § 420 CSP, dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Podľa § 421 ods. 1 CSP, dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

Podľa § 421 ods. 2 CSP, dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n).

Podľa § 423 CSP, dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné.

Podľa § 424 CSP, dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.

Podľa § 427 ods. 1 CSP, dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa § 427 ods. 2 CSP, dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde.

Podľa § 428 CSP, v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Podľa § 429 ods. 1 CSP, dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

Podľa § 429 ods. 2 CSP, povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.