KSPO/17Co/126/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 17Co/126/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8812214647 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Burešová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8812214647.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky Mgr. Y. O., bytom Z. V. B. č. XXX, právne zastúpenej JUDr. Petrom Barňákom, advokátom so sídlom v Humennom, Kukorelliho 58, proti odporcovi Rapid life životná poisťovňa, a. s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO: 31 690 904, právne zastúpenému JUDr. Gabrielom Gulbišom, advokátom so sídlom Němcovej 22, 040 01 Košice, o návrhu na odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Vranov nad Topľou č. k. 4C/702/2012-30 zo dňa 14.05.2013 jednohlasne takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e uznesenie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa odložil vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku Arbitrážneho súdu Košice sp. zn. 2C/3570/2012 zo dňa 19.01.2012 do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Svoje rozhodnutie súd prvého stupňa právne odôvodnil ust. § 40 ods. 2 zák. č. 244/2002 Z. z.. Zákon nestanovuje kritériá, ktoré by obligatórne mali byť zohľadnené pi rozhodovaní súdu o návrhu na odklad vykonateľnosti, dôvodnosť takto podaného návrhu je daná samotným charakterom prejednávanej veci.

Proti tomuto uzneseniu včas podal odvolanie odporca. Navrhol zrušiť rozhodnutie vydané súdom o odložení vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku Arbitrážneho súdu Košice sp. zn. 2C/3570/2012 z 19.01.2012, pretože ním súd prejudikuje svoje budúce rozhodnutie v neprospech odporcu v čase, keď ešte nedisponuje jeho vyjadrením k veci samej.

Odporca sa domnieva, že v rozhodcovskom konaní si uplatnil vzájomne zmluvne dohodnutý záväzok vyplývajúci z čl. XVII. Ods. 7a) Všeobecných poistných podmienok odporcu z 01.01.2007.

Navrhovateľka dňa 30.05.2007 podpísala poistnú zmluvu č. 4428790014 a spolu s ňou ako nedeliteľnú súčasť aj Všeobecné poistné podmienky účinné od 01.01.2007. Potom, po vysvetlení treťou osobou - sprostredkovateľom poistenia, mala možnosť rozhodnúť sa, či podpíše aj tzv. Ďalšie zmluvné dojednania, v ktorých bola obsiahnutá rozhodcovská doložka nasledovného znenia:

„Poistník a poisťovňa týmto vyjadrujú obaja spoločne a každý zároveň svojím podpisom samostatne svoju vôľu v prípade vzniku akéhokoľvek sporu medzi zmluvnými stranami, že sa na miesto súdneho konania z dôvodu účelnosti, praktickosti a rýchlosti podrobia rozhodcovskému konaniu v zmysle XV. časti týchto VPP. Toto ustanovenie chápu zmluvné strany ako rozhodcovskú doložku.“

Táto rozhodcovská doložka doložená podpisom oboch strán bola jednoznačne individuálne dojednaná, naviac práve pre svoj osobitný charakter bola osobitne a výrazne oddelená od ostatného textu VPP, zrejmá aj navrhovateľovi ako účastníkovi zmluvného vzťahu. Rozhodcovská doložka bola pri uzatváraní zmluvy vysvetlená navrhovateľovi tretím subjektom - viazaným finančným agentom, ktorým bol v danom prípade p. P. L..

V predmetnej veci je rozhodcovská doložka jednoznačne dohodnutá ako individuálna zmluvná podmienka v zmysle ust. § 53 OZ, a ako taká vylučuje, aby bola považovaná za neprijateľnú a teda neplatnú podmienku.

Odporca považuje rozhodcovský rozsudok za riadny, právoplatný a vykonateľný právny titul, ktorým si vymáha od navrhovateľky zmluvne dohodnutý nárok špecifikovaný časti XVII. Ods. 7a) VPP z 01.01.2007.

Odporca poukázal na to, že rozhodcovský rozsudok bol vydaný v skrátenom konaní a na základe podkladov predložených odporcom ako navrhovateľom ( obdobne ako v konaní pred všeobecným súdom pri vydávaní platobného rozkazu), pričom prípadným podaním odporu zo strany navrhovateľa by došlo k jeho zrušeniu a následne by došlo k ďalšiemu riadnemu konaniu pred rozhodcom vo veci samej.

Z návrhu navrhovateľa nevyplýva, či využil možnosť podať opravný prostriedok. Túto skutočnosť však považuje odporca za právne významnú, pretože v prípade podania odporu navrhovateľom je prednosť kompetencie rozhodcovského súdu pred súdom všeobecným daná zo zákona a všeobecný súd v tomto konaní by nemal založenú príslušnosť v takom spore konať a rozhodovať pre nedostatok podmienky konania.

Rozhodcovské konanie v prípade podania odporu môže aj naďalej prebiehať, je daná prednosť kompetencie rozhodcovského súdu pred kompetenciu všeobecného súdu. Preto je namieste zastaviť konanie o žalobnom návrhu pre nedostatok podmienky konania z dôvodu, že prejednávanie sporov si navrhovateľ a odporca dojednali rozhodcovskú doložku.

Odvolací súd v rámci kompetencií podľa § 10 ods. 1 O. s. p. na základe podaného odvolania preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v ust. § 212 O. s. p., bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa ust. § 214 ods. 1, 2 O. s. p. a zistil, že odvolanie odporcu nie je dôvodné.

Z obsahu spisu vyplýva, že navrhovateľka sa návrhom zo dňa 18.12.2012, ktorý bol doručený Okresnému súdu Vranov nad Topľou dňa 20.12.2012 domáhala, aby súd povolil odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku Arbitrážneho súdu Košice, so sídlom Alžbetina 41, Košice, sp. zn. 2C/3570/2012 zo dňa 19.01.2012.

Podľa ust. § 40 ods. 2 zák. č. 244/2002 Z.z., ak podá účastník rozhodcovského konania žalobu na príslušnom súde, napadnutý rozhodcovský rozsudok zostáva právoplatný. Súd, ktorý rozhoduje o žalobe, môže na návrh účastníka konania odložiť vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku odložiť.

Možno prisvedčiť súdu prvého stupňa, že zákon o rozhodcovskom konaní umožňuje odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku na návrh účastníka. Tento má preventívny charakter, ktorý spočíva v snahe predísť vzniku škôd ako aj ďalším sporom medzi účastníkmi konania.

Odvolací súd mal za to, že súd prvého stupňa správne zobral do úvahy, že bol návrh na zrušenie rozhodcovského rozsudku podaný zo zákonných dôvodov a v zákonom stanovenej lehote. V prípade exekúcie existuje reálna hrozba majetkovej ujmy navrhovateľky.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. Zároveň dodáva, že v prípade nepovolenia odkladu vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku by uvedený postup znamenal značný zásah do majetkových práv žalobcu a pôvodný stav by následne bolo možné obnoviť len z obzvlášť veľkými ťažkosťami.

K odvolacej námietke žalovaného treba uviesť, že odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia neprejudikuje rozhodnutie súdu o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Aj po odklade vykonateľnosti nie je totiž vylúčené aj iné rozhodnutie súdu než to, ktorého sa žalobca domáha v petite žaloby. Čo sa týka ďalších námietok žalovaného v podanom odvolaní (platnosť rozhodcovskej doložky, plnenie priznané rozhodcovským rozsudkom v súlade s dobrými mravmi) tieto môžu mať význam pri rozhodovaní vo veci samej, bolo preto bez právneho významu sa s nimi v tomto štádiu konania zaoberať.

Odvolací súd z uvedených dôvodov v súlade s ustanovením § 219 ods. 1 a 2 O. s. p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.