KSPO/16Co/76/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 16Co/76/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8514206242 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Kovaľová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8514206242.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kovaľovej a členov senátu JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Branislava Brezu v spore žalobcu: žalobcu PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752, právne zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 810 11 Bratislava, P.O.BOX 41, IČO: 47 233 516 proti žalovaným X/D. O., nar.XX.X.XXXX, bytom N.. XXX/XX, XXX XX X. S., 2/ F. O., nar. X.X.XXXX, bytom N.. XXXXXX, XXX XX X. S., za účasti vedľajšieho účastníka Združenie na ochranu spotrebiteľov Slovenska, IČO: 42 331 579, so sídlom Farská 32, 071 01 Michalovce, právne zastúpeného JUDr. Imrichom Hrubým, advokátom, so sídlom Farská 32, 071 01 Michalovce, o zaplatenie 1 822,99 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Stará Ľubovňa zo dňa 26.1.2016, č.k. 2C 3/2015-64, v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Stará Ľubovňa zo dňa 26.4.2016, č.k. 2C 3/2015-79, takto jednohlasne

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok v spojení s opravnými uznesením vo výroku o trovách konania vedľajšieho účastníka.

Vedľajší účastník m á n á r o k na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 % voči žalobcovi.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom v spojení s opravným uznesením Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) uložil žalovaným v 1. a 2. rade povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 150,02 eur s 9 % ročným úrokom z omeškania od 29.4.2012 do zaplatenia do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol. Žalovaným súd právo na náhradu trov konania nepriznal. Žalobcovi uložil povinnosť nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia v sume 179,88 eur na účet právneho zástupcu JUDr. Imricha Hrubého, advokáta so sídlom Farská 30, Michalovce do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

2. O náhrade trov konania rozhodol súd prvej inštancie podľa § 142 ods. 2 O.s.p., v zmysle ktorého, ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Pri celkovej žalovanej sume 1 822,99 eur bol žalobca úspešný v sume 150,02 eur, čo je 8,23 % úspešnosť a žalovaní v sume 1 672,97 eur čo je 91,77 %. Z uvedeného vyplýva, že úspech žalovaných prevyšoval úspech žalobcu o 83,54 %, preto v takomto pomere majú žalovaní právo na náhradu trov konania od neúspešnejšieho žalobcu. Žalovaní si však právo na náhradu trov konania neuplatnili a z obsahu spisu nevyplýva, aby im nejaké trovy vznikli, preto súd vyslovil, že žalovaným právo na náhradu trov konania nepriznáva. Trovy konania patria aj vedľajšiemu účastníkovi vystupujúcemu na podporu žalovaných. Uviedol, že podľa právneho názoru odvolacieho súdu, ktorý vyslovil v množstve iných spotrebiteľských konaní vedených tunajším súdom, trovy právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka sú účelne, v súdenej veci právny zástupca vedľajšieho účastníka podal kvalifikované vyjadrenie, ktoré bolo podkladom pre súdne rozhodnutie preto má vedľajší účastník právo na náhradu trov právneho zastúpenia. Právny zástupca vedľajšieho účastníka si podaním doručeným súdu dňa 21.4.2015 (čl. 33 spisu) uplatnil trovy konania v sume 215,32 eur pozostávajúce z trov právneho zastúpenia za 2 úkony právnych služieb prevzatie a príprava zastúpenia a vyjadrenie k návrhu á 81,33 eur a 2 x režijný paušál á sume 8,39 eur a 20 % DPH v sume 35,88 eur. Súd vychádzal z hodnoty predmetu sporu 1 822,99 eur, podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov je odmena za jeden úkon právnej služby vo výške 81,33 eur, pričom súd je viazaný návrhom úspešného účastníka do takej miery, že nemôže priznať úspešnému účastníkovi viac alebo iné trovy, ako si výslovne uplatnil. Odmena v takejto výške patrí za 2 úkony právnych služieb, a to prevzatie a prípravu zastúpenia (§ 13a ods. 1 písm. a/), písomné podanie zo dňa 24.4.2015 (§ 13a ods. 1 písm. c/). Celkovo patrí vedľajšiemu účastníkovi odmena jeho právneho zástupcu v sume 162,66 eur. K tejto odmene sa pripočítava aj paušálna náhrada miestneho prepravného a miestnych telekomunikačných poplatkov, za 2 úkony právnych služieb vykonané v roku 2015 á 8,39 eur. Celkovo patrí vedľajšiemu účastníkovi paušálna náhrada jeho právneho zástupcu vo výške 16,78 eur. Právny zástupca vedľajšieho účastníka je platcom DPH, preto v zmysle § 18 ods. 3 citovanej vyhlášky sa jeho odmena zvyšuje o DPH čo pri základe 179,44 eur 20 % DPH činí 35,88 eur, odmena vrátane DPH činí 215,32 eur. V dôsledku toho na trovách právneho zastúpenia patrí vedľajšiemu účastníkovi suma 191,42 eur. Ako bolo vyššie konštatované úspech žalovaných prevyšoval úspech žalobcu o 83,54 %, preto v takejto výške má vedľajší účastník, ktorý vystupoval na podporu žalovaných právo na náhradu trov konania, čo zo sumy 215,32 eur činí 179,88 eur.

3. Žalobca vo včas podanom odvolaní proti výroku rozsudku o trovách konania vedľajšieho účastníka namietal účelnosť vynaložených trov právneho zastúpenia. Poukázal na uznesenie Najvyššieho súdu SR R 62/2014. Rovnako poukázal i na absenciu súhlasu žalovaných so vstupom vedľajšieho účastníka do konania. Navrhol rozsudok v napadnutom výroku zmeniť a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznať.

4. Vedľajší účastník vo svojom vyjadrení k odvolaniu navrhol rozsudok v napadnutom výroku ako vecne správne potvrdiť.

5. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“), vzhľadom na včas podané odvolanie, preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z § 379 a nasl. CSP, bez nariadenia pojednávania (§ 385 CSP a contrario) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je opodstatnené.

6. Podľa § 470 ods. 1 CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

7. Podľa § 470 ods. 2 CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

8. Podľa § 93 ods. 2 O.s.p. účinného do 31.12.2014, ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu.

9. Podľa § 93 ods. 3 O.s.p. účinného do 31.12.2014, do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh.

10. I napriek skutočnosti, že v čase rozhodovania odvolacieho súdu nadobudol účinnosť nový procesný predpis, t.j. zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, pokiaľ však ide o náhradu trov konania vedľajšieho účastníka, o ktorej bolo rozhodnuté pred 1.7.2016, je potrebné brať zreteľ na procesnú právnu úpravu účinnú do 30.6.2016, t.j. Občiansky súdny poriadok. V zmysle § 470 ods. 2 CSP totiž právne účinky úkonov, ku ktorým došlo pred nadobudnutím účinnosti CSP (t.j. pred 1.7.2016) zostávajú zachované. S ohľadom na potrebu rešpektovania zásady právnej istoty teda zostáva zachované procesné postavenie vedľajšieho účastníka, ktorý do konania vstúpil pred 01.07.2016 zákonným spôsobom upraveným v ust. § 93 ods. 2 a 3 O.s.p. a rovnako mu preto zostáva zachované okrem iného aj jeho právo na náhradu trov konania.

11. V predmetnej veci súd prvej inštancie správne aplikoval ustanovenie § 142 ods. 2 O.s.p. v otázke náhrady trov konania, pretože úspech žalovaných prevyšoval úspech žalobcu v spore o 83,54 %. V dôsledku pomerného úspechu žalovaných prichádzala do úvahy náhrada účelne vynaložených trov konania aj vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi, ktorý vystupoval na strane žalovaných.

12. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že vedľajší účastník - Združenie na ochranu spotrebiteľov Slovenska vstúpilo do konania dňa 22.12.2014 a vo vyjadrení k žalobe zo dňa 16.4.2015 namietalo neprimerane vysokú zmluvnú odmenu a zároveň poukázalo aj na absenciu obligatórnych náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere, v dôsledku čoho je úver bezúročný a bez poplatkov. Súd prvej inštancie sa s jeho námietkami stotožnil a žalobcovi z uplatnenej sumy 1822,99 eur priznal len sumu 150,02 a vo zvyšku žalobu zamietol.

13. Odvolací súd je toho názoru, že vedľajší účastník je plne legitimovaným subjektom na vystupovanie v tomto konaní ako subjekt, ktorý ochraňuje práva spotrebiteľa, a to v zmysle § 93 ods. 2 O.s.p.. Zákonom č. 353/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola do § 93 ods. 3 O.s.p. za prvú vetu vložená nová druhá veta, ktorá znela: "Ak ako vedľajší účastník vstupuje do konania z vlastného podnetu právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa podľa osobitného predpisu, 10b) súčasťou oznámenia o vstupe musí byť aj súhlas účastníka, popri ktorom sa zúčastňuje na konaní, inak súd na oznámenie o vstupe neprihliada.". Tento zákon nadobudol účinnosť 1.1.2015. Odvolací súd po preskúmaní veci rešpektujúc ústavnú zásadu práva na spravodlivý proces dospel k záveru, že vstup vedľajšieho účastníka do konania je potrebné posudzovať podľa zákona účinného v čase jeho vstupu. Je rozhodné, že vstup vedľajšieho účastníka do konania bol súdu prvej inštancie oznámený dňa 22.12.2014 (č.l. 15 spisu) a v rozhodnom období sa explicitne zákonom súhlas účastníka, na strane ktorého vystupovať v konaní mieni, nevyžadoval tak, ako to predpokladali právne predpisy účinné v čase oznámenia vstupu. Iba takýto ústavnokonformný výklad dáva zadosť zásade práva na spravodlivý proces. Vo svetle týchto úvah odvolací súd pristúpil k preskúmaniu veci v zmysle ustanovení účinných v čase oznámeného vstupu (t.j. ku dňu 22.12.2014).

14. Právo na právne zastúpenie je garantované Ústavou SR, ktorá v článku 47 ods. 2 stanovuje, že každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdom, inými štátnymi orgánmi, alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Vedľajší účastník ako právnická osoba - občianske združenie, nemôže byť výnimkou v tom smere, že by sa takému účastníkovi malo toto ústavné právo odopierať. Je nelogické tvrdiť, že občianske združenie, ktoré bolo založené na ochranu práv občana - spotrebiteľa, musí vo svojej podstate samo o sebe zabezpečovať aj právne služby a ochranu práv spotrebiteľa po právnej stránke. Zabezpečenie právneho zástupcu z radov advokátov je plne v súlade s plnením účelu a poslania tohto občianskeho združenia, pretože najmä v súčasnosti pri komplikovanej právnej úprave a často meniacej sa legislatíve, pri potrebe naštudovania a zvládnutia noriem Európskej únie je nepochybné, že zastupovanie kvalifikovaným právnym zástupcom z radov advokátov je nutné a žiaduce, pričom nijakým spôsobom sa takto nespochybňuje podstata a poslanie občianskeho združenia. Práve naopak, ide o prejav zodpovedného a kvalifikovaného prístupu pri ochrane práv spotrebiteľa.

15. Odvolací súd zároveň poukazuje na rozhodnutie NS SR z 29.09.2015, sp. zn. 4MCdo/16/2014, v ktorom NS SR uviedol: „Pojem „účelný“ je nevyhnuté chápať ako určitú poistku pred hradením nákladov nesúvisiacich s konaním, pred nadbytočnými či nadmernými nákladmi (napr. opakované uplatnenie náhrady za prevzatie a prípravu zastupovania, nepotrebné konzultácie s klientom atď.). Vzhľadom na ústavne zaručené právo na právnu pomoc nie je možné prostredníctvom uvedeného termínu (neúčelne vynaložené náklady konania) vymedziť kategóriu subjektov, ktorá by tak z hľadiska právneho zastúpenia mala odlišné postavenie, a tak jej de facto právo na zastúpenie advokátom v konaní upierať a z hľadiska ostatných účastníkov ju diskriminovať. Účastníka nie je možné sankcionovať tým, že mu nebude priznaná náhrada nákladov zodpovedajúca výške odmeny advokáta s tým, že sa mohol v konaní brániť sám.“ Odvolací súd konštatuje, že uvedené závery sa rovnako vzťahujú na vedľajšieho účastníka, teda nie je možné súhlasiť s názorom žalobcu, že trovy právneho zastúpenia vedľajších účastníkov sú neúčelné z dôvodu, že vedľajší účastník - občianske združenie na ochranu spotrebiteľov má byť samé zo svojej podstaty schopné poskytnúť právnu pomoc spotrebiteľovi v súdnom konaní.

16. Pri posudzovaní účelnosti trov je potrebné prihliadnuť aj na to, že vedľajší účastník poskytol žalovanému kvalifikovanú ochranu. Aktivity vedľajšieho účastníka v predmetnom konaní evidentne súvisia s ochranou spotrebiteľa. Činnosť vedľajšieho účastníka bola účelná, pretože viedla k sledovanému cieľu za použitia primeraných prostriedkov. Z obsahu spisu je zrejmé, že potom čo vedľajší účastník vstúpil do konania a vo vzťahu k žalobe podal prostredníctvom svojho právneho zástupcu relevantné vyjadrenie, došlo k zamietnutiu žaloby vo vzťahu k sume 1 672,97 eur, a to práve z dôvodov, ktorými argumentoval vedľajší účastník. Pokiaľ činnosť vedľajšieho účastníka viedla k sledovanému cieľu, nie je možné hodnotiť ju ako neúčelnú, a to aj za takého stavu, že súd z úradnej moci je povinný prihliadať na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, či premlčanie nároku.

17. Odvolací súd nevidí dôvod, prečo by práve pre tento typ právnickej osoby malo byť nadbytočné nechať sa zastúpiť advokátom a niet na to opory v žiadnom ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu. Každý má totiž právo na to, aby hoci aj v jednoduchej, skutkovo a právne menej zložitej veci bol zastúpený advokátom, bez ohľadu na to, ako sa javí súdu právne posúdenie veci. To platí, aj pokiaľ ide o vedľajšieho účastníka, ktorým je právnická osoba zameraná na ochranu spotrebiteľa. Navyše musí každý účastník musí počítať s tým, že v súdnom konaní môže neuspieť a najtypickejším negatívnym následkom v takomto prípade je aj náhrada trov konania protistrane, ale aj na jej podporu vedľajšiemu účastníkovi.

18. Aktivity vedľajšieho účastníka evidentne súvisia s ochranou spotrebiteľa a aj v predmetnej veci je zjavné, že žalovaný spotrebiteľ by musel čeliť žalobe profesionála naviac zastúpeného advokátom.

19. Z vyššie uvedeného vyplýva, že trovy vedľajšieho účastníka vynaložené v predmetnom konaní nie je možné považovať za neúčelné a keďže úspech žalovaných prevyšoval úspech žalobcu v spore o 83,54 %, bolo v súlade s § 142 ods. 2 O.s.p. dôvodné priznať náhradu účelne vynaložených trov konania v uvedenom rozsahu aj vedľajšiemu účastníkovi vystupujúcemu na strane žalovaných.

20. So zreteľom na uvedené odvolací súd postupom vyplývajúcim z § 387 ods. 1,2 CSP rozsudok v spojení s opravným uznesením vo výroku o trovách vedľajšieho účastníka ako vecne správne potvrdil.

21. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP tak, že úspešný vedľajší účastník má vo vzťahu k žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

22. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 CSP v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).