KSPO/16Co/22/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 16Co/22/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8708207741 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Kovaľová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8708207741.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: AA - centrum, s.r.o., so sídlom Levočská 6, Poprad, IČO: 31 729 851, právne zastúpeného JUDr. Mikulášom Buzgóm, advokátom, Štúrova 20, Košice, proti žalovanej: Ing. W. B., nar. XX.X.XXXX, bytom T. XXX/XX, M., zastúpená Advokátskou kanceláriou Turčeková, s.r.o., Dunajská 66, Bratislava, o určenie, že žalobca nadobudol vydržaním právo zodpovedajúce vecnému bremenu s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Poprad č.k. 17C 184/2008-461 zo dňa 21.11.2013, takto jednohlasne

rozhodol:

O d m i e t a odvolanie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa návrh na pripustenie zmeny petitu žaloby zo dňa 30.10.2013 nepripustil.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca. Navrhli, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.

Odvolací súd sa pred rozhodnutím vo veci samej zaoberal otázkou prípustnosti odvolania proti uzneseniu súdu prvého stupňa a vec prejednal bez nariadenia pojednávania v súlade s ustanovením § 214 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. (ďalej len O.s.p.). Dospel k záveru, že odvolanie žalobcu smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie prípustné nie je.

Podľa § 95 ods. 1 O.s.p., navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie konania. Zmenený návrh treba ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk, pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene.

Podľa § 95 ods. 2 O.s.p., súd nepripustí zmenu návrhu, ak by výsledky doterajšieho konania nemohli byť podkladom pre konanie o zmenenom návrhu. Súd nepripustí zmenu návrhu ani v prípade, ak by na konanie o zmenenom návrhu bol vecne príslušný iný súd. V takom prípade pokračuje súd v konaní o pôvodnom návrhu po právoplatnosti uznesenia.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p. odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým sa pripustila alebo nepripustila zmena návrhu.

Podľa § 218 ods. 1 písm. c) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné. Proti rozhodnutiu, ktorým súd zmenu návrhu nepripustil, odvolanie prípustné nie je. Z týchto dôvodov odvolací súd odvolanie proti napadnutému rozhodnutiu odmietol ako odvolanie podané proti rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné (§ 218 ods. 1 písm. c) O.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.