KSPO/14Co/37/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 14Co/37/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8112237399 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Majerník ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8112237399.3Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, správcu úpadcu Parts & Components Slovakia s.r.o. v konkurze, so sídlom Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 35 941 189, proti žalovanému: G.. D. P., so sídlom Z. XXX, J. P. X., správca úpadcu EKOBYT Slovakia, s.r.o. v konkurze, so sídlom Lipany, Kpt. Nálepku 11, IČO: 36 482 510, o vydanie vecí, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Prešov č. k. 13C/387/2012-130 z 22.4.2013, o späťvzatí návrhu, takto

rozhodol:

Pripúšťa späťvzatie návrhu, zrušuje rozsudok súdu prvého stupňa č.k 13C/387/2012-130 zo dňa 22.4.2013 a konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Prvostupňový súd rozsudkom č.k. 13C/387/2012-130 zo dňa 22.4.2013 rozhodol, že:

„Žalovaný je povinný vydať žalobcovi nasledujúce hnuteľné veci: - vozík nízkozdvižný NV druh 6 - KDM, - čelný plynový VZV H80, druh 2 - HDM, - stôl 1250 x 1000, druh 6 - KDM, - paletový vozík Junghein, druh 6 - KDM, - plech s rozmermi 1,5 x 1500 x 3000 DCO1, spolu 430 kg, - plech s rozmermi 8 x 1500 x 3000, - plech s rozmermi 6 x 1500 x 3000, spolu 953 kg, - plech s rozmermi 2 x 1500 x 3000, spolu 9.840 kg, - plech s rozmermi 8 x 1500 x 3000, spolu 46.137 kg, - plech s rozmermi 10 x 1500 x 3000, spolu 12.435 kg, - plech s rozmermi 3 x 1500 x 3000, spolu 1.264 kg, - plech s rozmermi 5 x 1500 x 3000, spolu 175 kg, - plech s rozmermi 1 x 1000 x 2000 dierovaný, - kompresor - Compressor Atlas Copco v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania pozostávajúce zo súdneho poplatku vo výške 99,50 eur a trovy konania právneho zastúpenia vo výške 318,77 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, na účet právneho zástupcu žalobcu.“

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas odvolanie žalovaný. Odvolací súd mal opakovane predkladanú vec na rozhodnutie o odvolaní. Skúmal pritom podmienky, za ktorých mohol vo veci konať a rozhodnúť. Uvedené rozhodnutie bolo vydané ešte v čase, keď žalobca i žalovaný neboli v zmysle zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov úpadcami. Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/19/2013 z 22.7.2013, zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 144/2013 bol na majetok žalobcu vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s..

Uznesením Okresného súdu Prešov 1K/55/2013 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 243/2013 dňa 17.12.2013 bol na majetok žalovaného vyhlásený konkurz.

Z dôvodu účinkov daných ust. § 47 ods. 1 ZKR odvolací súd uzneseniami č.k. 14Co/106/2013-155 zo 6.11.2013 a č.k.14Co/14/2016-186 z 18.2.2016 vracal vec súdu prvého stupňa bez rozhodnutia o podanom odvolaní.

Správcovia úpadcov (na strane žalobcu i žalovaného) vyjadrili súhlas s pokračovaním v konaní, a preto prvostupňový súd opätovne predložil vec odvolaciemu súdu. Ten akceptoval účinky spojené s návrhom správcu pokračovať v konaní ako sú dané ust. § 47 ods. 3 ZKR a následne bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal vec.

Zo spisu vyplýva, že ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozsudku doručil žalobca súdu podanie, ktorým vzal návrh na začatie konania v celom rozsahu späť a navrhol, aby súd konanie zastavil.

Vzhľadom na to, že žalobca vzal návrh na začatie konania späť po rozhodnutí súdu prvého stupňa (po vydaní rozsudku), avšak pred nadobudnutím jeho právoplatnosti, predložil prvostupňový súd vec odvolaciemu súdu na rozhodnutie podľa § 208 O.s.p..

Okresný súd Prešov vyzval žalovaného (G.. D. P., správcu úpadcu EKOBYT Slovakia, s.r.o. v konkurze), aby sa vyjadril k späťvzatiu žaloby. Žalovaný vo vyjadrení k späťvzatiu uviedol, že súhlasí so späťvzatím návrhu na začatie konania vo veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 13C/387/2012 a navrhol, aby súd predmetné konanie zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

Podľa ustanovenia § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, alebo jeho rozhodnutie nie je doposiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

V prípade, že po vynesení rozhodnutia prvostupňovým súdom, avšak pred nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia, dôjde súdu podanie označené ako späťvzatie návrhu na začatie konania (žaloby), je po predložení veci odvolací súd povinný skúmať len to, či takýto prejav vôle urobil účastník, ktorý predtým žalobu podal (žalobca), či z hľadiska obsahu sa jedná skutočne o späťvzatie návrhu (žaloby) a či späťvzatie výslovne nenamieta druhý účastník (žalovaný). Pokiaľ sú tieto podmienky splnené, odvolací súd späťvzatie pripustí, rozhodnutie súdu prvého stupňa zruší a konanie zastaví.

V danom prípade došlo k späťvzatiu návrhu (žaloby) skutočne žalobcom a podľa obsahu podania, ktorým došlo k tomuto podaniu, je jednoznačné, že ide o späťvzatie návrhu (žaloby) v celom rozsahu. Žalovaný so späťvzatím návrhu (žaloby) súhlasil.

Preto odvolací súd späťvzatie návrhu pripustil, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie, z dôvodu späťvzatia návrhu žalobcom v odvolacej lehote, zastavil.

O trovách konania rozhodol odvolací súd podľa ustanovenia § 224 ods. 1, § 146 ods. 1 písm. c/, § 151 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené. Rešpektoval, že žalovaný návrh na priznanie náhrady trov nepodal.

Žalobca v späťvzatí žiadal, aby súd rozhodol aj o vrátení zaplatených súdnych poplatkov žalobcom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 8 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „ZoSP“). Podľa § 12 ods. 1 ZoSP vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon.

Keďže v prejednávanej veci je oprávnený vyrubiť súdny poplatok súd prvého stupňa, rozhoduje aj o žiadosti na vrátenie súdneho poplatku. Preto o žiadosti na vrátenie súdneho poplatku rozhodne prvostupňový súd.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Prešove pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.