KSPO/13CoE/46/2011


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 13CoE/46/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8410205803 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 12. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Škrab ECLI: ECLI:SK:KSPO:2011:8410205803.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, Bratislava, IČO: 36432105, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Máčaj a Novák, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Karpatská 18, IČO: 35940875, proti povinnému: V. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom v V., Y. XX/X, vedenej súdnou exekútorkou JUDr. Vierou Uhríkovou, Exekútorský úrad Košice, Letná 40, Košice, o vymoženie 1.277,74 Eur s príslušenstvom, na odvolanie oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Kežmarok zo dňa 24.10.2011 pod č.k. 8Er/975/2010 - 13, jednohlasne takto

rozhodol:

Vracia vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

odôvodnenie:

Okresný súd Kežmarok vyššie označeným uznesením exekučné konanie vedené súdnym exekútorom JUDr. Vierou Uhríkovou pod sp. zn. Ex 1254/2010 zastavil. Zároveň rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov exekučného konania.

Proti uzneseniu okresného súdu podal oprávnený odvolanie, ktorým žiadal o jeho zrušenie a vrátenie veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Aj keď súd prvého stupňa exekučné konanie zastavil podľa § 45 ods. 1, 2 zákona o rozhodcovskom konaní, v odôvodnení uznesenia sa odvoláva aj na § 44 ods. 2 Exekučného poriadku.

Podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu; táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c/ a d/. Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.

Odvolací súd prv, než pristúpil k prejednaniu veci v dôsledku podaného odvolania, rozhodol o jej vrátení ako predčasne predloženej z dôvodu, že z predloženého spisu vyplýva, že napadnuté uznesenie nebolo súdom prvého stupňa doručené povinnému, o vymáhaní plnenia proti ktorému sa koná. Keďže proti uzneseniu o zamietnutí poverenia na vykonanie exekúcie, ale aj proti uzneseniu, ktorým exekučné konanie bolo zastavené, je prípustné odvolanie, bude úlohou súdu prvého stupňa účinne doručiť napadnuté uznesenie účastníkovi konania na strane povinného a následne po tom, po uplynutí lehoty na podanie odvolania, vec znovu predložiť odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní oprávneného.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.