KSPO/13Co/97/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 13Co/97/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8813203491 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Škrab ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8813203491.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Škraba a členov JUDr. Petra Šama a JUDr. Mareka Kohúta, v právnej veci žalobcu: CD Consulting s.r.o., so sídlom Politických věznů 1272/21, Nové Město, Praha 1, IČO: 26 429 705, ČR, zastúpeného: Advokátska kancelária Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti žalovanej: V. Q., K.. X.XX.XXXX, O. W. XXX, o uplatnenie pohľadávky zo zmenky, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Vranov nad Topľou zo dňa 23.3.2016 pod č. k. 9C/430/2013-99, takto

rozhodol:

Pripúšťa späťvzatie žaloby, ruší rozsudok súdu prvej inštancie a konanie zastavuje.

Žalovaná má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

odôvodnenie:

1) Okresný súd Vranov nad Topľou vyššie označeným rozsudkom zamietol žalobu, ktorou žalobca žiadal zaviazať žalovanú na zaplatenie zmenkovej sumy 192,- eur s príslušenstvom.

2) Podaním zo dňa 12.5.2016 (ešte pred právoplatnosťou rozsudku) vzal žalobca návrh na začatie konania v celom rozsahu späť a navrhol konanie zastaviť. Zároveň žiadal o vrátenie zaplatených súdnych poplatkov.

3) Okresný súd po doručení späťvzatia návrhu na začatie konania vyzval prípisom zo dňa 20.5.2016 (č. l. 110) žalovanú na vyjadrenie v lehote 3 dní, či so späťvzatím návrhu súhlasí a zároveň aby sa vyjadrila k trovám konania. Zároveň bola poučená, že pokiaľ sa v stanovenej lehote k späťvzatiu návrhu nevyjadrí, bude sa mať za to, že s jeho späťvzatím súhlasí (§ 101 ods. 3 O.s.p.).

4) Podľa § 470 ods. 2 CSP, právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

5) Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

6) Keďže žalobca vzal návrh na začatie konania späť ešte pred právoplatnosťou súdu prvej inštancie, pričom sa má za to, že žalovaná so späťvzatím súhlasí (§ 101 ods. 3 O.s.p.), odvolací súd pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok súdu prvej inštancie a konanie zastavil.

7) O trovách celého konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 262 ods. 2 CSP. 8) Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Prešove pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2, posledná veta, CSP).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh - § 428 CSP).