KSPO/12Co/11/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 12Co/11/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8814204470 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8814204470.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Milana Majerníka a JUDr. Mareka Košča, v právnej veci žalobcu: O.. D. T., F.. XX.XX.XXXX, T. U. F. Q.Z. XXX, proti žalovanému: Telovýchovná jednota C. U. F. Q., zastúpená J. O., T. U. F. Q. XXX, o zaplatenie 2.772,- eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Vranov nad Topľou zo dňa 11.9.2015 č. k. 3C/59/2014-175, Z. F. W. H. P.B. J. D.. E. R., takto

rozhodol:

J. Z. J. R. F. Q. D.. E. R. F. D. R. W. H. I. S. R. Z. J. R. F. Q. J.. W.. XC/XX/XXXX.

Odmieta odvolanie proti výroku súdu prvej inštancie o zamietnutí návrhu žalobcu na pripustenie zmeny návrhu.

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku o zamietnutí žiadosti o opravu zápisnice, o zamietnutí žaloby a o trovách konania.

Sporovým stranám nepriznáva nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1) Okresný súd Vranov nad Topľou rozsudkom č. k. 3C/59/2014-175 zamietol žiadosť o opravu zápisnice o pojednávaní zo dňa 8.4.2015 na č. l. 132 - 142. Súd zamietol návrh žalobcu na pripustenie zmeny návrhu tak, ako je to uvedené v písomnom podaní žalobcu zo dňa 23.7.2015 na č. l. 161. Súd žalobu žalobcu zamietol. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že návrhom z 23.5.2014 sa žalobca domáhal proti žalovanému zaplatenia 2.772,- eur s úrokom z omeškania 0,1 % z nárokovanej sumy za každý deň omeškania, titulom svojho podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, a to poľnohospodárskej ornej pôde zapísanej na LV č. XXX, ktorej podielovým spoluvlastníkom je v pomere 20/120. V minulosti využívalo pozemky D. S. C. T. na poľnohospodársku výrobu, neskôr premenované na H. C. (H. T.). Teraz je premenované na I. T.. Naposledy mali uzavretú nájomnú zmluvu s I. T.. Na pozemkoch mpč. XXX/X a XXX/X bol v roku 1983 postavený športový areál - futbalové ihrisko bez majetkového vyporiadania pozemkov k vlastníkom. Stavba bola tzv. čierna stavba bez stavebného povolenia. Družstvo poskytlo stavebné mechanizmy a futbalové ihrisko bolo vybudované pre Q. D. C. U. F.. Podľa oznámenia Ministerstva vnútra SR zo dňa 9.4.2010, občianske združenie s názvom Q. C. U. F. bolo Ministerstvom vnútra SR zaregistrované dňa 24.7.1990. Ministerstvo oznámilo, že pokiaľ neboli zvolené orgány občianskeho združenia Q. C. U. F., tak oprávnenou osobou konať je splnomocnenec prípravného výboru, ktorým bol J. O.. Žalobca sa obrátil na Q. C. U. F., aby mu zaplatili finančnú náhradu za obdobie od 28.2.2011 do 28.2.2013 vrátane úrokov, a to v celkovej výške 2.772,- eur. Žalobca posudzuje svoj nárok ako bezdôvodné obohatenie s poukazom na § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.. Družstvo bezdôvodne obohatenie získalo na úkor žalobcu. Podaním z 13.2.2015 na č. l. 112 žalobca požiadal o zmenu žalobného petitu na zaplatenie 35.522,16 eur. Na pozemkoch podľa geometrického plánu bolo zriadené futbalové ihrisko s výmerou 687 m2 z vlastníctva žalobcu. Preto žiada zaplatenie 33.294,16 eur za užívanie jeho pozemku v podielovom spoluvlastníctve pod futbalovým ihriskom. Nárok vypočítal tak, že 1 m2 = 2,- Sk/deň za obdobie od 28.2.2011 do 28.2.2013. Žalobca žiadal pripustiť zmenu žaloby, pričom okresný súd uznesením z 8.4.2015 (č. l. 144) nepripustil zmenu žaloby.

2) Ďalším podaním z 23.7.2015 žalobca navýšil svoj nárok o úroky z omeškania od 23.5.2014 do 23.5.2015 v rozsahu 10 % z uplatnenej nárokovej sumy 2.772,- eur, teda o ďalších 277,20 eur. Aj tu okresný súd uznesením zo dňa 14.9.2015 nepripustil zmenu žaloby. Žalobca takisto požiadal o opravu zápisnice z pojednávania zo dňa 8.4.2015 na č. l. 132 - 142 spisu.

3) Podľa žalobcu J. O., ktorý zastupuje žalovaného, klame a zavádza aj starostu obce U. F.. Naviac, obec U. F., žalovaného zastupuje D.. T. P., ktorý je tichým poradcom Q. C. U. F., teda aj J. O..

4) Vypočutý svedok J. O. potvrdil, že občianske združenie Q. C. U. F. nemá žiadne vedenie, štatutárneho zástupcu, tajomníka, pričom toto prakticky neexistuje, nikto za neho nekoná. Podľa doložených dokladov Q. C. U. F. je síce zaregistrované ako občianske združenie, nebolo ale zrušené, avšak výbor, predseda, tajomník a ďalší funkcionári neboli zvolení. Organizáciu - združenie mal zastupovať splnomocnenec prípravného výboru - J. O.. To vyplýva z listu Ministerstva vnútra SR zo dňa 28.5.2010.

5) Z vykonaného dokazovania súd mal preukázané vlastníctvo žalobcu, keď osvedčil vydržanie ako podielový spoluvlastník v pomere 20/120 k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXX v k. ú. U. F.. Žalobca svoj podiel už prenajímal I. T.. Súd vo veci konštatuje, že podľa § 123 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (ďalej „OZ“), vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Podľa ust. § 126 ods. 1 OZ, vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje, najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Podľa § 451 ods. 1, 2 OZ, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov, pričom každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. V danom prípade súd zamietol návrh žalobcu na opravu zápisnice z pojednávania zo dňa 8.4.2015. Žalobca neuviedol žiaden dôvod, ktorý by odôvodňoval vykonať opravu zápisnice. Súd zaprotokoloval doslova to, čo žalobca uviedol. Pojednávanie trvalo dlho z toho dôvodu, že žalobca stále prednášal svoje stanoviská, pripomienky. Žalobca trval, aby bolo všetko zaprotokolované, že na súde nenachádza porozumenie. Keď bolo pojednávanie prerušené, tak z dôvodu, aby sa žalobcovi poskytol priestor vyjadriť sa ku všetkému. Preto súd zamietol žiadosť na opravu zápisnice. Súd nepripustil zmenu žaloby s poukazom na § 95 ods. 1 O.s.p.. Na základe vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že žalobca nemal ani s obcou U. F., ani s I. T., žiadnu nájomnú zmluvu za obdobie od 28.2.2011 do 28.2.2013. Žalovaný, ani nikto iný, na úkor žalobcu nezískal bezdôvodné obohatenie. Ani sám žalobca nevie uviesť, ktorú časť nehnuteľnosti užívali jeho rodičia, nakoľko medze boli rozorané. Žalobca nepotvrdil, aby mu niekto bránil v užívaní a mal z toho zisk. Ihrisko je využívané občanmi Hermanovce n/T, a to len sporadicky na jednotlivé akcie. Nájomnú zmluvu zo 14.1.2005 žalobca prenajal I. T. svoj podiel na nehnuteľnostiach, ktorých vlastníctvo osvedčil na základe vydržania. Žalobca nevie určiť, ktorá reálna časť bola v užívaní jeho rodičov, resp. samotného žalobcu, pričom žalobcovi nikto nebráni v užívaní jeho pozemkov, ktoré sa nachádzajú na ihrisku. Potom nie je možné riešiť otázku bezdôvodného obohatenia, pretože nie je jasné, kto sa na úkor žalobcu obohatil. Preto súd žalobu zamietol. O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p.. Neúspešný žalobca nemá právo na náhradu trov konania. Žalovaný si trovy konania neuplatnil, preto žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

6) Proti rozsudku okresného súdu dal odvolanie včas žalobca. Rozhodnutie napáda v celom rozsahu ako rozhodnutie nespravodlivé, pričom dochádza k znevažovaniu jeho vlastníckeho práva, ktoré právo je garantované Ústavou SR. R. H. S. R. S. J. W. J.B.Z. D.. R.. J. F. Ž., Ž. E. W. F. J. S. F. Ž.. J. D. F. H. J. W. Ž.U. D.. T. P.. I. Ž. I. J. J. H. C. I. E. J. C. F. W. D. Ž.. I. P. D.. T. P. K. Ž.I. F., D. Q. I. K. H. Š. W. Q. C. H.. J. O.. Súd neúplne zistil skutkový stav, pretože nevykonal dôkazy. Podľa názoru žalobcu nevyhodnotil ani listinné dôkazy v jednotlivých súvislostiach na zistení rozhodujúcich skutočností. Q. C. U. F. je registrovaný na Ministerstve vnútra SR, má svojho štatutárneho zástupcu, ale svoju činnosť nevykonáva. Keď v r. 2005 žiadal obec U. F. o majetkové vyporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom, tak ani po tretej výzve obec nereagovala. Rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Je vyjadrením vadného stanoviska samosudcu, plné poloprávd, špekulatívnych a tendenčných tvrdení odvádzajúcich pozornosť od podstatných vecí. Vadné je tiež číslovanie parciel. Nie je spokojný s rozsudkom, ani s jeho odôvodnením. Navrhuje v odvolacom konaní prejednať vec, kde by mohol súdu vysvetliť, resp. podať objasnenie k veci. Žiada rozhodnutie zrušiť.

X) P. J. D.. E. R. P. F. W. K., Ž. Ú. F., F. D. J. F. R. Ž. R.. R. S. XXXX - XXXX T. I. I. R. Q. Z. T. I. I. D.. T. P.. T. Q. I. Ď.Í. I.; E. S. R. P. R. I. I. F. J. T. R. R. H..

X) Podľa § 470 ods. 1 CSP č. 160/2015 Z.z., ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 387 ods. 1, 2 CSP, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s rozhodnutím súdu prvej inštancie a k tomu ďalej uvádza:

X) P. Ž. H. F. H. P. J., R. W. H. J. P. I. D.. T. P., P. E. W. Q. C. U. F. R. H. J.. P. J. F. W. J. D.. P.P., I. F. Z. R. E. F. C., P. T. E. C. F. J. S. R. R., S.. Z.A. S. J.. P. S. J. H. O. T. R. W. Ú. Z. J.C. H., H. I. Z. J. R. C. S. Z. F. E. R. W. Q., Č. T. J. H. F. R. J. W. U. §. XX Z.. X Z..J..H.., Ž. J. J. R. W. H. I. S. R., I. J. W. F. O. H. P. R., Ú. I. O. W. E. E. H. Z. O. F.. Q. Ž. A. H. J. Z. W., Ž. E. H. W. J. H. D. H. W. J. D.. T. P.. R.Z. R. D. Ž.Ý. Q. C. U. F., H. Ž. F. K.É. I. W. D.. T. P.. F.O. D. E. T. Ď. F. K. H. E. P. J. I. Ž.. J. J. R. R. P. H. R., Č. P. Ú.. I.P. Ž. F. Q. F., H. F. E.F. B. I. R. F. J. W. J. H. O., H.Ľ. D. F. Ž. W.. L.K. J. H. R., I. J. F. R. R. W., I. I. J. I. B. F., H. I. Ú. E. E. C. Z. Q., Ž. S.U. R. R. F. J.. Q. F. Ž. F. J. Q. B., I. T. E. H. D.. R. W. W. J.. F. H.Á. H. E. J.B., Ž. I. D.. P.. Ž. S. C. Z. Q. F. C., F. H. I. H. W. E. Z. J., H. P. J. E. P., Ž. J. Z. J. D.. E. R. F. D. R.Ý. W. S. R. Z. J. R. F. Q. H. J.. W.. XC/XX/XXXX.

10) Čo sa týka odvolania žalobcu proti výroku súdu prvej inštancie o zamietnutí návrhu žalobcu na pripustenie zmeny návrhu, tak podľa § 202 ods. 3 písm. f/ O.s.p. účinného v čase vydania rozhodnutia, odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým sa pripustila alebo nepripustila zmena návrhu. Vtedy platný procesný predpis Občiansky súdny poriadok priamo vylučoval možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie, pokiaľ nepripustil zmenu žalobného návrhu. Podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p., súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné. Ak nie je prípustné odvolanie proti nepripusteniu zmeny návrhu, potom krajský súd odmietol odvolanie proti výroku súdu prvej inštancie o zamietnutí návrhu žalobcu na pripustenie zmeny návrhu.

11) V ostatnom odvolací súd potvrdzuje rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o zamietnutí žiadosti, o opravu zápisnice, o zamietnutí žaloby a o trovách konania. Žalobca požadoval zmeniť obsah zápisnice z pojednávania zo dňa 8.4.2015, pričom v odvolaní neuviedol, ktoré vady vytýka súdu prvej inštancie, ak je zamietnutá žiadosť o opravu zápisnice z pojednávania zo dňa 8.4.2015. Preto ani odvolací súd nevie zhodnotiť, v čom je vada zápisnice z pojednávania, aj keď žalobca vo svojom stanovisku z 13.7.2015 (č. l. 151 spisu) vytýka skôr 85 štylistických chýb. Je potrebné poukázať na to, že z pojednávania bola robená obsiahla zápisnica, kde sudca mal snahu zachytiť podstatu vyjadrení žalobcu za pojednávanie trvajúce od 9.10 hod. do 13.35 hod.. Jedná sa prakticky o doslovné zachytenie verbálnych prejavov žalobcu, ktoré neskôr boli prepísané do písomnej formy - zápisnice. Úlohou zápisnice je zachytiť podstatu vyjadrení účastníkov v súdnom konaní, pričom žalobca ale na č. l. 152 spisu jasne uvádza, že požaduje urobiť korekcie so správne napísaným textom. Opravy zápisnice, resp. návrhy na opravu zápisnice sa majú týkať obsahu zápisnice, nie gramatických pochybení pri opise. Preto odvolací súd potvrdzuje rozhodnutie súdu prvej inštancie vo výroku o zamietnutí žiadosti o opravu zápisnice. V ďalšom krajský súd potvrdzuje rozhodnutie súdu prvej inštancie o zamietnutí žaloby a o trovách konania. Tu sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, pokiaľ sa týka veci samej. Je potrebné potvrdiť tú skutočnosť, že žalobca v konaní označil ako žalovaného Q. C. U. F., ktorý mal užívať nehnuteľnosti, ktorých je žalobca podielovým spoluvlastníkom v podiele 20/120. V konaní nebolo preukázané, aby zo strany Q. C. U. F. boli vykonané činnosti, ktoré by znamenali bezdôvodné obohatenie na úkor žalobcu. Je nesporné, že vymedzené športové ihrisko postavené bez stavebného povolenia, v súčasnosti je bez reálneho užívateľa a nie je ním ani žalovaný Q. C. U. F.. Okrem toho, že žalobca nepreukázal, aby Q. C. U. F. užívala nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve žalobcu, tak ani sám žalobca nevedel identifikovať subjekt, ktorý reálne zneužíva spoluvlastníctvo žalobcu. Nie je preukázané, aby žalobcovi bolo bránené v užívaní jeho podielového spoluvlastníctva, pričom je nesporné aj to, že s I. T. mal v rokoch 2005 - 2010 uzavretú nájomnú zmluvu. Aj keď Q. C. U. F. je registrovaná Ministerstvom vnútra SR, tak nebolo preukázané, aby Q. C. U. F. vykonávala na sporných nehnuteľnostiach činnosť v rozhodnom období, pričom je viac ako sporná tá skutočnosť, aby Q. C. U. F. vôbec vyvíjala nejakú činnosť. Tomu svedčí aj to, že registrácia nebola dotiahnutá dokonca určením orgánov zodpovedných za konanie Q. C. U. F.. Nebolo preukázané, aby niekto, v danom prípade žalovaný, vykonával činnosť, ktorá by obmedzovala žalobcu v užívaní jeho vlastníckeho práva k sporným pozemkom, a že práve žalovaná Q. C. U. F. je ten subjekt, ktorý sa bezdôvodne obohacuje na úkor žalobcu. Preto rozhodnutie súdu prvej inštancie je správne, pokiaľ návrh žalobcu proti Q. C. U. F. bol zamietnutý.

12) Krajský súd potvrdzuje rozhodnutie súdu prvej inštancie aj vo výroku o náhrade trov konania, pretože o nich rozhodol súd správne s poukazom na § 142 ods. 1 O.s.p. podľa úspechu v súdnom konaní.

13) O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté s poukazom na § 396 v spojení s § 255 CSP č. 160/2015. Neúspešný žalobca nemá právo na náhradu trov konania. Žalovanému v odvolacom konaní trovy konania nevznikli, preto sporovým stranám nebol priznaný nárok na náhradu trov odvolacieho konania. 14) Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Prešove pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2, posledná veta, CSP).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh - § 428 CSP).