KSPO/11Co/72/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 11Co/72/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8715209360 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Šamo ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8715209360.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Šama a sudcov JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Jozefa Škraba, v právnej veci žalobcov: 1/ L. N., O.. XX.X.XXXX, V. F. M. XXX, 2/ L. N., O.. XX.X.XXXX, V. Č. XXXX/XX, Z., 3/ U. V., O.. XX.X.XXXX, V. P. XXXX/X, X., proti žalovanej: E. N., O.. X.X.XXXX, V. M. XXXX/X, P. - X., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, o odvolaní žalobcu v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu Poprad č. k. 17C/330/2015-50 zo dňa 1.2.2016, takto

rozhodol:

Potvrdzuje uznesenie súdu prvej inštancie.

Nepriznáva žalovanej náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1) Súd prvej inštancie napadnutým uznesením konanie zastavil. V dôvodoch tohto uznesenia uviedol, že žalobcovia podaným návrhom žiadali, aby súd zrušil a vyporiadal podielové spoluvlastníctvo k označeným nehnuteľnostiam. Súdny poplatok za žalobu nebol zaplatený s podaním žaloby, preto súd vyzval výzvou zo dňa 23.11.2015 na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 870,- eur v lehote 10 dní podľa položky 1a/ Sadzobníka súdnych poplatkov každého žalobcu. Výzvu žalobca v 1. rade prevzal 2.12.2015, žalobkyňa v 2. rade dňa 4.12.2015 a žalobkyňa v 3. rade dňa 9.12.2015. V stanovenej lehote súdny poplatok za návrh na začatie konania nebol zaplatený. V tejto súvislosti súd odcitoval ust. § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, a na základe tohto rozhodol o zastavení konania.

2) Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca v 1. rade, a to z dôvodu, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Žalobcovia v 2. a 3. rade nezaplatili stanovený poplatok, nakoľko im to údajne nepriaznivá ekonomická situácia nedovoľuje, on však na danom návrhu trvá a svoj diel súdneho poplatku zaplatí. Vzhľadom na to, že predmetná nehnuteľnosť nie je sprístupnená na užívanie všetkým vlastníkom a žalovaná užíva celú nehnuteľnosť bez platenia nájomného ostatným spoluvlastníkom, je právny záujem žalobcov o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva odôvodnený. Pokiaľ teda žalobcovia v 2. a 3. rade nezaplatili súdny poplatok v stanovenej lehote, navrhuje, aby súd konal s týmito podielovými spoluvlastníkmi ako so žalovanými. Navrhol, aby odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie.

3) Odvolací súd odvolanie žalobcu prejednal podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, a to so zreteľom na ust. § 470 ods. 2 CSP, podľa ktorého, právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Civilný sporový poriadok nadobudol účinnosť 1.7.2016 a odvolanie žalobcu bolo podané 15.3.2016. Odvolací súd so zreteľom na princíp legitímneho očakávania a princíp právnej istoty prejednal odvolanie žalobcu podľa právnej úpravy účinnej v čase, kedy odvolanie bolo podané. Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu podľa § 212 ods. 1 v spojení s § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné. Z obsahu spisu vyplýva, že žalobcovia v 1. až 3. rade podali návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Z uznesení č. k. 17C/330/2015-38, č. k. 17C/330/2015-39 a č. k. 17C/330/2015-40 vyplýva, že súd žalobcom nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov, pričom tieto rozhodnutia sú právoplatné 23.10.2015, 22.10.2015 a 21.10.2015. Na základe uvedeného potom výzvou zo dňa 23.11.2015 bol žalobca v 1. rade, ale aj žalobkyne v 2. a 3. rade vyzvané na zaplatenie súdneho poplatku z návrhu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vo výške 870,- eur. Žalobcovia poplatok mali zaplatiť v lehote 10 dní od doručenia výzvy, pričom žalobcovi v 1. rade bola výzva doručená 7.12.2015, žalobkyni v 2. rade dňa 4.12.2015 a žalobkyni v 3. rade dňa 9.12.2015. Žalobcovia súdny poplatok do dňa rozhodnutia súdu prvej inštancie nezaplatili, a tak neurobili ani v čase rozhodovania odvolacieho súdu. Odvolací súd z uvedených dôvodov preto musel uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdiť.

4) Rozhodnutie o náhrade trov odvolacieho konania má oporu v ust. § 257 CSP, podľa ktorého výnimočne súd neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa. V danom prípade dôvody hodné osobitného zreteľa spočívali v tom, že žalovaná jednak neuplatnila žiadnu náhradu trov konania a zo spisu ani nevyplýva, že by jej nejaké trovy v súvislosti s týmto konaním vznikli.

5) Rozhodnutie senátu bolo prijaté pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh - § 428 CSP).