KSPO/10To/32/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10To/32/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8715010522 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Monok ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8715010522.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Monoka a sudcov JUDr. Evy Rešatkovej a Mgr. Iva Maruščáka, na verejnom zasadnutí konanom dňa 21.06.2017 v trestnej veci proti obžalovanému V. H. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zákona, o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Poprad sp. zn. 5T/144/2015 zo dňa 22.06.2016, takto

rozhodol:

Podľa § 321 ods. 1 písm. d/ Tr. por. z r u š u j e napadnutý rozsudok v celom rozsahu.

Na základe § 322 ods. 3 Tr. por.

obž. V. H. - nar. 17.05.1967 v J. - R. R., trvale bytom J., Y. č. XXXX/XX,

podľa § 285 písm. f/ Tr. por. o s l o b o d z u j e spod obžaloby prokurátorky Okresnej prokuratúry Poprad zo dňa 3.12.2015 pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. b/ Tr. zákona, ktorého sa mal dopustiť tak, že

- si ako otec mal. H., nar. XX.XX.XXXX a mal. H., nar. XX.XX.XXXX, hoci mu vyživovacia povinnosť vyplýva priamo zo Zákona o rodine a z rozsudku Okresného súdu Bratislava III pod sp. zn. 51P/39/2013 zo dňa 17.06.2013, právoplatného dňom 24.07.2013, ktorým bol zaviazaný prispievať na výživu mal. H. sumou 80,- eur mesačne a na výživu mal. H. sumou vo výške 80,- eur mesačne v pravidelne sa opakujúcich plneniach splatných vždy najneskôr k 15. dňu mesiaca vopred k rukám matky, si od 25.07.2013 do 01.11.2015 úmyselne túto svoju vyživovaciu povinnosť v Poprade, okres Poprad, ani inde vôbec neplní, pričom nebol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce a nepoberal dávky a príspevky v hmotnej núdzi, od roku 1992 je vedený ako živnostník v Živnostenskom registri SR a pracuje, s výnimkou mesiaca marec 2016, kedy matke detí uhradil z dlhu na výživnom sumu 160,- eur a mesiaca máj 2016, kedy matke detí z dlhu na výživnom uhradil spolu sumu 440,- eur, čím mu vznikol dlh na výživnom pre matku detí A.. R. H., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom J. - H., V. štvrť XXXX/X, okres J., toho času L. - X. H., ul. X. č. XX vo výške 3 720,- eur,

pretože trestnosť činu zanikla.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom uznal okresný súd obžalovaného V. H. vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zákona, na tom skutkovom základe, že - si ako otec mal. H., nar. XX.XX.XXXX a mal. H., nar. XX.XX.XXXX, hoci mu vyživovacia povinnosť vyplýva priamo zo Zákona o rodine a z rozsudku Okresného súdu Bratislava III pod sp. zn. 51P/39/2013 zo dňa 17.06.2013, právoplatného dňom 24.07.2013, ktorým bol zaviazaný prispievať na výživu mal. H. sumou 80,- eur mesačne a na výživu mal. H. sumou vo výške 80,- eur mesačne v pravidelne sa opakujúcich plneniach splatných vždy najneskôr k 15. dňu mesiaca vopred k rukám matky, si od 25.07.2013 do 01.11.2015 úmyselne túto svoju vyživovaciu povinnosť v Poprade, okres Poprad, ani inde vôbec neplní, pričom nebol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce a nepoberal dávky a príspevky v hmotnej núdzi, od roku 1992 je vedený ako živnostník v Živnostenskom registri SR a pracuje, s výnimkou mesiaca marec 2016, kedy matke detí uhradil z dlhu na výživnom sumu 160,- eur a mesiaca máj 2016, kedy matke detí z dlhu na výživnom uhradil spolu sumu 440,- eur, čím mu vznikol dlh na výživnom pre matku detí A.. R. H., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom J. - H., V. Y..

Za to mu podľa § 207 ods. 3 Tr. zákona, § 38 ods. 2, 3 Tr. zákona, § 36 písm. l/ Tr. zákona uložil trest odňatia slobody v trvaní 1 (jedného) roka.

Podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona výkon trestu podmienečne odložil.

Podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona určil skúšobnú dobu v trvaní dvoch rokov.

Podľa § 51 ods. 4 písm. d/ Trestného zákona mu uložil povinnosť zaplatiť v skúšobnej dobe matke detí A.. R. H., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom J. - H., V. štvrť XXXX/X, okres J., t.č. L. - X. H., ul. X. XX, dlh na výživnom vo výške 3 720,--eur.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonom stanovenej lehote prostredníctvom obhajcu obžalovaný odvolanie. V písomných dôvodoch odvolania uviedol, že dňa 24.8.2016 v celom rozsahu zaplatil dlžné výživné za obdobie od 25.7.2013 do 1.11.2015 na mal. H. a H. H. v sume 3 720,- eur k rukám matky R. H.. Dôkaz o zaplatení dlžného výživného k odvolaniu pripojil v podobe čestného prehlásenia R. H. zo dňa 24.8.2016, kde pravosť podpisu menovanej bola notársky osvedčená. Súčasne doplnil, že podľa neho zanedbanie povinnej výživy nemalo trvalo nepriaznivé následky, deti sú zdravé, tešia sa zo života, matka ich v tom období riadne živila, obžalovaný bežné výživné riadne pravidelne platí a dlžné výživné v celom rozsahu zaplatil skôr, ako sa odvolací súd odobral na záverečnú poradu, preto trestnosť činu zanikla a trestné stíhanie je neopodstatnené.

Na základe podaného odvolania preskúmal krajský súd napadnutý rozsudok v intenciách ustanovenia § 317 ods. 1 Tr. poriadku, podľa ktorého ak odvolací súd nezamietne odvolanie podľa § 316 ods. 1 alebo nezruší rozsudok podľa § 316 ods. 3, preskúma zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo, pričom na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané prihliadne len vtedy, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 a dospel k záveru, že vzhľadom na okolnosti, ktoré nastali po vyhlásení rozsudku prvostupňového súdu, je odvolanie obžalovaného dôvodné.

Ako už z vyššie uvedeného vyplýva, prvostupňový súd vo výroku napadnutého rozsudku ustálil, že obžalovaný ako otec maloletých H. a H. H. neprispieval na ich výživu pravidelne a včas, takže za obdobie od 25.7.2013 do 1.11.2015 dlhoval na výživnom sumu 3720,- eur.

Súčasťou odvolacích námietok obžalovaného je tvrdenie, že zaostalé výživné v rozsahu, ako bolo súdom prvého stupňa ustálené uhradil, keďže dňa 24.8.2016 uhradil sumu v sume 3 720,- eur k rukám matky R. H., o čom doložil čestné prehlásenie R. H. zo dňa 24.8.2016, kde pravosť podpisu menovanej bola notársky osvedčená.

Podľa § 86 ods. 1 písm. a/ Tr. zákona trestnosť činu zaniká, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

Z čestného prehlásenia matky maloletých detí, prečítaného na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní plynie, že obžalovaný si svoju vyživovaciu povinnosť splnil dodatočne a to skôr, než sa odvolací súd odobral na záverečnú poradu. To, že trestný čin nemal trvalo nepriaznivé dôsledky plynie z obsahu výpovede matky maloletých, ktorá v prípravnom konaní mimo iného uviedla, že deti núdzou netrpeli, snažila sa zabezpečovať všetky ich potreby, školskú dochádzku riadne navštevovali.

Keďže v danom prípade došlo z dôvodu účinnej ľútosti k zániku trestnosti trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Tr. zákona, pre ktorý bol obžalovaný napadnutým rozsudkom uznaný vinným, krajský súd napadnutý rozsudok z dôvodov uvedených v § 321 ods. 1 písm. c/, d/ Tr. poriadku zrušil a keďže vo veci mohol rozhodnúť sám, následne na podklade ust. § 322 ods. 3 Tr. poriadku obžalovaného podľa § 285 písm. f/ Tr. poriadku, teda z dôvodu, že zanikla trestnosť činu, spod obžaloby slobodil. jednohlasne

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.