KSPO/10CoE/14/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10CoE/14/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8412210230 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Škrab ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8412210230.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného advokátskou kanceláriou Advocate s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 36 865 141, proti povinnému: A. B., nar. XX.X.XXXX, K. XX, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, o vymoženie 855,17 eur s príslušenstvom, na odvolanie oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Kežmarok zo dňa 25.2.2013 pod č. k. 2Er 1167/2012-11, jednohlasne takto

rozhodol:

Vracia vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

odôvodnenie:

Okresný súd Kežmarok vyššie označeným uznesením žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia zamietol, a to podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal oprávnený odvolanie, ktorým žiadal uznesenie zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

Podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul; ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 Zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo v návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d). Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.

Uznesenie, ktoré sa doručuje účastníkom konania (§ 168 ods. 2 O.s.p.), je právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; v prípade, že odvolanie nie je prípustné, doručením uznesenia. Riadne doručenie uznesenia účastníkovi konania je tak základnou podmienkou preto, aby mohlo uznesenie nadobudnúť právoplatnosť. Osobitný predpis - Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov neustanovuje, že by sa uznesenie, ktorým sa žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietla, a naň nadväzujúce potvrdzujúce uznesenia odvolacieho súdu, nedoručovali jednému z účastníkov konania - povinnému (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2010 sp. zn. 1M Cdo/12/2009).

Odvolací súd prv, než pristúpil k prejednaniu veci v dôsledku podaného odvolania, rozhodol o jej vrátení ako predčasne predloženej z dôvodu, že z predloženého spisu vyplýva, že napadnuté uznesenie nebolo súdom prvého stupňa doručené povinnému, o vymáhaní plnenia voči ktorému sa koná. Úlohou súdu prvého stupňa bude preto účinne doručiť predmetné uznesenie účastníkovi konania na strane povinného, a následne po tom, po uplynutí lehoty na podanie odvolania, vec znovu predložiť odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní oprávneného.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.