KSPO/10Co/7/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10Co/7/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8615201011 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Kohút ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8615201011.2Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: TAJANA, s.r.o., so sídlom Dukelská 58/65, 087 01 Giraltovce, IČO: 31 703 585, proti žalovanému: R.. W. B., Y. 4, XXX XX Z.-I. O., správca konkurznej podstaty úpadcu SVOJPOMOC, spotrebné družstvo Bardejov, so sídlom Štefánikova 682/4, 085 01 Bardejov, IČO: 31 732 305, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Svidník č. k. 3C/42/2015-59 zo dňa 23.9.2015, takto

rozhodol:

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa nariadil predbežné opatrenie, podľa ktorého je žalovaný povinný zdržať sa konania, smerujúceho k speňaženiu nehnuteľností zapísaných vo vlastníctve žalobcu na LV č. XXX k. ú. N., LV č. XXXX k. ú. Q., LV č. XXX k. ú. E., do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Zároveň vyslovil, že o náhrade trov predbežného opatrenia bude rozhodnuté v konečnom rozhodnutí vo veci samej.

V zákonnej lehote proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalovaný.

Podľa § 168 ods. 2 O.s.p., uznesenie súd doručí účastníkom, ak je proti nemu odvolanie, alebo ak to je pre vedenie konania potrebné, alebo ak ide o uznesenie, ktorým sa účastníkom ukladá nejaká povinnosť.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že napádané rozhodnutie, napriek tomu, že proti nemu je odvolanie prípustné, nebolo zaslané žalobcovi, t. j. nie je možné zistiť, kedy sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným. Odvolací súd prv, než pristúpil k prejednaniu veci v dôsledku podaného odvolania, rozhodol o jej vrátení ako predčasne predloženej z dôvodu, že doposiaľ toto nebolo zaslané žalobcovi, ktorý má rovnaké právo proti tomuto uzneseniu podať odvolanie, prípadne žiadať opravu alebo doplnenie výrokovej časti, resp. odôvodnenia napádaného uznesenia.

Úlohou súdu prvého stupňa bude doručiť toto rozhodnutie žalobcovi a po uplynutí lehoty žalobcu na podanie odvolania následne vec znovu predložiť odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní žalovaného.Toto rozhodnutie prijal odvolací senát Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch). Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.