KSPO/10Co/107/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10Co/107/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8612203271 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Irena Dobňáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8612203271.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: P. T., nar. XX. X. XXXX, bytom XXXX V. P., V., I., E. S XXX, občan K., právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN, Law firm s.r.o., so sídlom Kmeťova 26, 040 01 Košice, IČO: 47 237 406, proti žalovanému: Z. K., nar. 8. 7. XXXX, XXXXX B. Y. W. XXXXX, V., L., občan B. M. P., právne zastúpenému FUTEJ & Partners, s.r.o., so sídlom Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35 955 341, o vydanie majetku z dedičstva, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Svidník č. k. 7C/110/2012 - 87 zo dňa 27. 5. 2013, zhodou hlasov členov senátu takto :

rozhodol:

Zrušuje uznesenie.

odôvodnenie:

Prvostupňový súd napadnutým uznesením zaviazal žalovaného nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 100,- eur na účet právneho zástupcu žalobcu AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Žalobca sa podanou žalobou na súde zo dňa 10. 5. 2012 domáhal voči žalovanému vydania 1/2 dedičstva, ktoré žalovaný nadobudol na základe osvedčenia o dedičstve pod sp. zn. 14D/106/2010, 13D/106/2010, 11D/210/2010 a 11D/211/2010. Podaním zo dňa 28. 11. 2012 si žalobca uplatnil proti žalovanému trovy konania vo výške 100,- eur v zmysle § 147a O.s.p., pretože dňa 15. 11. 2012 bolo odročené pojednávanie, na ktoré sa dostavil, pričom právny zástupca žalovaného sa pojednávania nezúčastnil a svoju neúčasť nijako neospravedlnil. Účastník zastúpený advokátom prítomným na pojednávaní, ktoré bolo odročené z dôvodu podľa ods. 1 uvedeného ustanovenia na strane zástupcu protistrany, ktorý je advokátom, má právo od účastníka ním zastúpeného požadovať sumu 100,- eur. Uvedené právo vzniklo účastníkovi, ktorý sa dostaví na nariadené pojednávanie aj v prípade, že dôvodom jeho odročenia je neospravedlnená neprítomnosť účastníka vystupujúceho v konaní ako protistrana. Právo podľa ods. 2 vznikne účastníkovi zastúpenému advokátom, ktorý sa dostavil na nariadené pojednávanie aj v prípade, že dôvodom jeho odročenia je neospravedlnená neprítomnosť zástupcu z radov advokátov účastníka vystupujúceho v konaní ako protistrana. Právo podľa ods. 1 a 2 nevznikne, ak účastník alebo jeho zástupca splnil povinnosť podľa § 119 ods. 2 O.s.p. a žiadosť o odročenie bola doručená súdu najneskôr 3 dni pred termínom pojednávania. Ust. § 147a ods. 2 O.s.p. teda umožňuje, aby účastník, ktorý je zastúpený advokátom prítomným na pojednávaní, ktoré bolo odročené z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na strane advokáta protistrany, má právo požadovať od účastníka ním zastúpeného sumu 100,- eur. Pojednávanie zo dňa 15. 11. 2012 bolo odročené z dôvodu toho, že na pojednávanie sa nedostavil právny zástupca žalovaného, ktorému bolo predvolanie riadne a včas doručené. Dňa 11. 10. 2012 bolo súdu doručené podanie označené ako vyjadrenie k zaslanému predvolaniu na pojednávanie a výzve na vyjadrenie sa, v ktorom právny zástupca žalovaného uviedol, že advokátska kancelária doposiaľ neprevzala zastupovanie žalovaného v konaní, a teda nie je právnym zástupcom žalovaného. V spise na č.l. 39 sa nachádza plnomocenstvo zo dňa 15. 6. 2012 udelené advokátskej kancelárii FUTEJ & partners s.r.o., podľa ktorého žalovaný splnomocnil advokátsku kanceláriu na všetky právne úkony voči akýmkoľvek tretím osobám vo veci uplatnených dedičských nárokov. Keďže právny zástupca žalovaného svoju neúčasť na pojednávaní neospravedlnil a ani nepožiadal o odročenie pojednávania, preto žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi sumu 100,- eur na účet právneho zástupcu žalobcu.

Proti tomuto uzneseniu bolo podané odvolanie zo strany žalovaného. Odvolanie podal z dôvodov, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci v súlade s § 205 ods. 2 písm. b) O.s.p. a že súd neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností (§ 205 ods. 2 písm. c) O.s.p.) a z tohto dôvodu dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 205 ods. 2 písm. d) O.s.p.) a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. f) O.s.p.). Napadnutým uznesením súd uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi sumu 100,- eur z dôvodu údajnej neospravedlnenej neúčasti právneho zástupcu žalovaného, ktorým by podľa názoru súdu mala byť advokátska kancelária, ktorá sa nezúčastnila na pojednávaní dňa 15. 11. 2012. Plnomocenstvo nachádzajúce sa v spise zo dňa 15. 6. 2012 malo by spĺňať skutočnosti pre zastupovanie žalovaného v celom rozsahu právnym zástupcom vo veci samej. Kancelária upozorňuje na zjavne nesprávny záver prvostupňového súdu v tomto smere, pretože žalovaný ako ani kancelária doposiaľ prvostupňový súd žiadnym spôsobom neupovedomila o prevzatí právneho zastúpenia žalovaného v konaní vo veci samej. Prvostupňový súd pred vydaním uznesenia nesprávne stotožnil založenie uvedeného plnomocenstva do spisu s prevzatím právneho zastúpenia žalovaného v konaní, opomenul zohľadniť skutočnosti, že predmetné plnomocenstvo zo dňa 15. 6. 2012 bolo do spisu založené len ako podklad k substitučnému plnomocenstvu udelenému substitučnému zástupcovi JUDr. Zuzane Štekláčovej, na ktorom je jasne uvedené, že splnomocňuje len na nahliadnutie do súdneho spisu a robenie si výpisov, odpisov a kópií, nie však na zastupovanie žalovaného v súdnom konaní. Kancelária pre úplnosť sa snažila túto skutočnosť prvostupňovému súdu vysvetliť ešte pred predmetným prvým pojednávaním vo veci poukazujúc v uznesení na list kancelárie doručený dňa 11. 10. 2012, v ktorom súdu obratom po tom, čo od súdu obdŕžala výzvu na vyjadrenie sa k žalobe vo veci, oznámila, že žalovaného v konaní v žiadnom prípade nezastupuje. Z tohto dôvodu nie je zrozumiteľné a jasné, ako mohol prvostupňový súd zaujať arbitrárny a neodôvodnený názor, že k prevzatiu zastúpenia žalovaného v konaní kanceláriou došlo. Navrhuje napadnuté uznesenie o uložení povinnosti nahradiť žalobcovi sumu 100,- eur zrušiť a konanie zastaviť.

K odvolaniu bolo podané vyjadrenie zo strany žalobcu, v ktorom poukazuje na ust. § 25 ods. 1 O.s.p., že ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta a toto plnomocenstvo nemožno obmedziť. Z obsahu plnej moci zo dňa 27. 4. 2012 sa zisťuje, že žalovaný splnomocňuje advokátsku kanceláriu, aby „zastupoval splnomocniteľa a konal v mene splnomocniteľa vo všetkých právnych úkonoch a v celom rozsahu voči p. P. T.....“. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že žalovaný podpisom danej plnej moci splnomocnil advokátsku kanceláriu na zastupovanie v občianskom súdnom konaní a následne advokátska kancelária podpisom svojho štatutárneho orgánu danú plnú moc akceptovala. Advokátska kancelária prevzala zastupovanie žalovaného akceptáciou plnej moci zo dňa 27. 4. 2012 a hoci sa advokátska kancelária snaží obmedziť danú plnú moc iba na čiastkové úkony, tak takéto konanie advokátskej kancelárie je v rozpore s ust. § 25 ods. 1 posledná veta O.s.p., a teda je toto konanie neplatné v zmysle ust. § 39 Občianskeho zákonníka. Prvostupňový súd správne postupoval vo veci, ak na základe uvedených skutočností považuje advokátsku kanceláriu za právneho zástupcu žalovaného v tomto konaní. Ak advokátska kancelária alebo žalovaný mali záujem ukončiť zastúpenie žalovaného advokátskou kanceláriou v predmetnom konaní, tak zo strany žalovaného mohlo byť toto zastupovanie ukončené na základe odvolania plnomocenstva v zmysle § 33b ods. 1 písm. b) Občianskeho zákonníka a zo strany advokátskej kancelárie tak mohlo byť urobené vypovedaním plnomocenstva podľa § 33b ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka. Ani jeden z uvedených spôsobov zániku plnomocenstva nebol doteraz oznámený ani preukázaný. Nakoľko prvostupňový súd správne dospel k záveru, že plnomocenstvo v prospech advokátskej kancelárie zo strany žalovaného bolo na zastupovanie v tomto konaní udelené, advokátska kancelária dané plnomocenstvo akceptovala a doteraz udelené plnomocenstvo nezaniklo, preto sú splnené predpoklady pre priznanie sumy 100,- eur v prospech žalobcu podľa § 147a O.s.p. Len pre úplnosť žalobca uvádza, že v predmetnom konaní je problematické doručiť do zahraničia žalovanému predvolanie na pojednávanie vo veci samej. Žalobca si pre prípad úspechu v odvolacom konaní uplatňuje náhradu trov odvolacieho konania, ktoré pozostávajú z náhrady trov právneho zastúpenia za 1 úkon právnej služby podľa ust. § 14 ods. 3 písm. b), ako aj ust. § 11 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2004 Z.z. za vyjadrenie k odvolaniu v sume 45,42 eur. Navrhuje odvolaciemu súdu, aby po dôkladnom zvážení skutkového a právneho stavu uznesenie okresného súdu potvrdil a uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania v uvedenej výške.

Odvolací súd podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie aj konanie, ktoré mu predchádzalo, bez nariadenia pojednávania. Pri tomto preskúmavaní bol viazaný rozsahom a dôvodmi podaného odvolania do tej miery, že nebol oprávnený preskúmavať rozhodnutie súdu prvého stupňa z iných dôvodov, než ktoré boli výslovne uvedené v podanom odvolaní. Výnimkou sú len vady konania, pokiaľ by mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 212 ods. 1, 3 O.s.p.). Po takomto preskúmaní dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné.

Pre správne posúdenie odvolania v prvom rade odvolací súd sa musel vysporiadať s otázkou, či žalovaný je zastúpený právnym zástupcom. Z obsahu spisu, z vyjadrenia k zaslanému predvolaniu na pojednávanie a výzve na vyjadrenie FUTEJ & Partners s.r.o. prvostupňovému súdu zaslal stanovisko, že advokátska kancelária doposiaľ voči súdu neprevzala zastupovanie žalovaného Z. K. a ani nedoručila súdu plnomocenstvo na zastupovanie v uvedenom konaní a doposiaľ nie je právnym zástupcom žalovaného v konaní vedenom pod sp. zn. 7C/110/2012. Z tohto dôvodu žiada súd, aby predvolanie na pojednávanie spolu s výzvou na vyjadrenie sa k návrhu na začatie konania v záujme zachovania procesných práv odporcu adresoval a zaslal priamo odporcovi Z. K. do B. M. P., a to spôsobom a postupom stanoveným a predpokladaným pre tento prípad v Dohovore o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 15. 11. 1965, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhláškou Ministerstva zahraničných vecí SR č. 85/1982 Zb. a predstavuje prednostnú a priamo aplikovateľnú a záväznú medzinárodnú zmluvu.

S poukazom na uvedené vyjadrenie uvedenej spoločnosti nebol dôvod zo strany súdu rozhodovať o neospravedlnenej neúčasti na súdnom pojednávaní dňa 15. 11. 2012. Žiadosť právneho zástupcu žalobcu o priznanie sumy podľa § 147a O.s.p. je nedôvodná, pretože žalovaný doposiaľ nie je právne zastúpený v uvedenom konaní. Z tohto dôvodu odvolací súd má za to, že prvostupňový súd nesprávne rozhodol o priznaní trov podľa ust. § 147a O.s.p. žalobcovi. Preto s poukazom na to, že právny zástupca, ktorý sám o sebe vyhlásil, že nie je právnym zástupcom žalovaného, nemôže byť postihnuteľný podľa ust. § 147a ods. 3 O.s.p. na náhradu trov vo výške 100,- eur. Odvolací súd má za to, že v danom prípade nenastala skutočnosť, na základe ktorej by mohol prvostupňový súd rozhodovať v zmysle ust. § 147a ods. 3 O.s.p. a za neospravedlnenú neúčasť na strane advokáta protistrany uložiť povinnosť nahradiť trovy vo výške 100,- eur.

S poukazom na uvedené odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 221 ods.1 písm. j) O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.