KSNR/9CoP/55/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9CoP/55/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4314209433 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4314209433.3Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Vallovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, vo veci starostlivosti súdu o maloletého G. C., nar. XX. XX. XXXX, v konaní zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, dieťa rodičov: N. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom B., C. XXXX/XX, zastúpená JUDr. Beátou Hilvertovou, advokátkou, so sídlom Levice, Sládkovičova 1 a G. C., nar. XX. XX. XXXX, bytom E. C., G. XX, zastúpený Mgr. Martinom Hurtajom, advokátom, so sídlom Nitra, Štefánikova 15, o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Levice zo dňa 29. júna 2016 č. k. 14P/13/2014-915 a o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia takto

rozhodol:

Odvolací súd n a r i a ď u j e neodkladné opatrenie takto:

Otec je oprávnený stretnúť sa s maloletým G. C., nar. XX. XX. XXXX počas vianočných sviatkov 2016, počnúc od 23. 12. od 9.00 hod. do 25. 12. do 19.00 hod. a vo zvyšnej časti návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia z a m i e t a .

odôvodnenie:

1. Otec sa návrhom podaným na Krajskom súde v Nitre dňa 15. 11. 2016 domáhal nariadenia neodkladného opatrenia v súlade s ust. § 324, § 325 a § 365 Civilného mimosporového poriadku tak, že bude oprávnený stretávať sa s maloletým G. C., nar. XX. XX. XXXX počas vianočných prázdnin každý párny rok, počnúc od 22. 12. od 9.00 hod. do 25. 12. do 12.00 hod., každý nepárny rok, počnúc od 25. 12. od 12.00 hod. do 28. 12. do 18.00 hod. a každý rok, počnúc od 01. 01. od 9.00 hod. do 07. 01. do 18.00 hod. s tým, že matka maloletého dieťaťa je povinná dieťa na styk riadne pripraviť a v určenom čase odovzdať otcovi maloleté dieťa v mieste bydliska maloletého dieťaťa. Otec maloletého dieťaťa je povinný maloleté dieťa riadne a včas vrátiť matke v mieste bydliska maloletého dieťaťa. Neodkladné opatrenie bude trvať až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Dôvodil tým, že na Krajskom súde v Nitre pod sp. zn. 9CoP/55/2016 sa vedie odvolacie konanie v právnej veci o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, pričom konanie nie je právoplatne skončené. Zároveň uznesením OS Levice č. k. 14P/13/2014-68 súd okrem iného zveril maloleté dieťa do osobnej starostlivosti matky, a napokon uznesením OS Levice pod č. k. 14P/13/2014-429 súd nariadil predbežné opatrenie, podľa ktorého je oprávnený stretávať sa s maloletým dieťaťom každý párny týždeň v kalendárnom roku od soboty od 9.00 hod. do nedele do 18.00 hod. a počas letných prázdnin v mesiaci august od 10. 08. od 9.00 hod. do 16. 08. do 18.00 hod. a od 24. 08. od 9.00 hod. do 30. 08. do 18.00 hod. Dôvodil tým, že napriek tomu, že bolo vo veci samej nepochybne preukázané, že syn má k nemu vytvorený silné citové puto, nedokáže sa s matkou dieťaťa dohodnúť na riadnej úprave jeho styku počas vianočných prázdnin 2016, keďže syn je predbežným opatrením zverený do osobnej starostlivosti matky a jeho styk nie je upravený počas vianočných prázdnin, a tak kontakt so synom počas Vianoc 2016 je ponechaný na milosť, či nemilosť matky maloletého dieťaťa, čo nie je v záujme maloletého syna. Bezodkladnú potrebu nariadenia neodkladného opatrenia preukazuje blížiacimi sa vianočnými sviatkami 2016, kedy chce styk so synom realizovať nielen v bežnom rozsahu garantovanom aktuálnym predbežným opatrením, ale aj v širšom rozsahu tak, aby syn mal možnosť prežiť krásne sviatky nielen s matkou, ale aj jej rodinou. Pokiaľ by súd nerozhodol neodkladným opatrením, nič nebráni matke, aby mu styk počas Vianoc zbytočne obmedzila. Má za to, že je tu potreba rovnocennej úpravy jeho styku so synom počas vianočných prázdnin. Navrhuje upraviť tento styk tak, že na Štedrý večer bude syn u neho, keďže syna nemal na Vianoce od času, čo nežije s matkou maloletého dieťaťa, čiže 2 roky. Styk navrhuje realizovať u neho od 22. 12. do 25. 12., kedy bude mať syn možnosť prežiť po 2 rokoch prvú časť vianočných sviatkov s ním a jeho rodinou a následne od 01. 01. do 07. 01., kedy chce so synom stráviť celý týždeň zrejme pobytom na horách, prípadne wellnes. S matkou sa snažil dohodnúť na úprave jeho styku s maloletým počas vianočných prázdnin v roku 2016, avšak bezúspešne. Nepodarilo sa mu dohodnúť s ňou na tejto podstatnej otázke ani osobne, ani telefonicky. Prostredníctvom SMS mu stroho oznámila, že platí „predbežko“, čo znamená, že by syna v týchto významných dňoch nevidel, preto je nevyhnutné, aby úprava jeho styku so synom počas Vianoc bola určená s dostatočným časovým predstihom, keď chce synovi pripraviť plnohodnotné sviatky, na čo potrebuje logicky vedieť, kedy bude môcť byť so synom. Upozornil na to, že styk počas vianočných sviatkov nie je v súčasnosti nijako upravený súdnym rozhodnutím. Bezodkladná potreba vydania neodkladného opatrenia je podľa jeho názoru daná najmä časovým faktorom, keď jedine neodkladné opatrenie dokáže zabezpečiť maloletému dieťaťu dostatočnú právnu istotu v kontakte so synom počas vianočných sviatkov 2016.

2. Krajský súd v Nitre ako odvolací súd rozhodoval o podanom návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia v zmysle § 362 Civilného mimosporového poriadku.

3. Podľa § 362 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorý bol podaný v priebehu odvolacieho konania, je príslušný rozhodnúť odvolací súd. Odvolací súd môže neodkladné opatrenie nariadiť aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu.

4. Podľa § 2 ods. 1 CMP na konanie podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.

5. Podľa § 324 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.

6. Podľa § 325 ods. 1 CSP neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery, alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

7. Podľa § 328 ods. 1 CSP, ak súd nepostupoval podľa § 327, nariadi neodkladné opatrenie, ak sú splnené podmienky podľa § 325 ods. 1, inak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietne.

8. Podľa § 331 ods. 1 CSP návrh na nariadenie neodkladného opatrenia doručí súd ostatným stranám až spolu s uznesením, ktorým bolo neodkladné opatrenie nariadené. Ak bol návrh na jeho nariadenie odmietnutý alebo zamietnutý, uznesenie o jeho odmietnutí alebo zamietnutí ani prípadné odvolanie navrhovateľa súd ostatným stranám nedoručuje; uznesenie odvolacieho súdu im doručí, len ak ním bolo neodkladné opatrenie nariadené.

9. Tretia hlava tretej časti v ustanoveniach § 324 - § 354 CSP ako novoprijatá právna úprava neodkladných opatrení súdu radikálne mení pôvodnú koncepciu predbežných opatrení. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy predbežných opatrení možno neodkladné opatrenie nariadiť nielen pred alebo počas konania, ale v odôvodnených prípadoch aj po skončení konania. Ďalšou zásadnou zmenou je, že pri nariadení neodkladného opatrenia pred začatím konania nemusí súd navrhovateľovi obligatórne uložiť podať v určitej lehote žalobu vo veci samej, a to najmä za splnenia predpokladu, že neodkladným opatrením možno dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi účastníkmi. V takom prípade, rovnako ako pri neodkladnom opatrení, po skončení konania konzumuje nariadenie neodkladného opatrenia vec samu a návrh na jeho nariadenie má charakter podania vo veci samej v zmysle § 123 ods. 2 CSP. Otázky úpravy doterajších predbežných opatrení vo veciach maloletých (príp. v iných mimosporových konaniach) sa presunuli do samostatného mimosporového kódexu - zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok. 10. Jedným z neodkladných opatrení upravených Civilným mimosporovým poriadkom je aj inštitút neodkladného opatrenia vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého.

11. V preskúmavanej veci, rozhodujúc o podanom návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia v odvolacom konaní odvolací súd zistil, že na Krajskom súde v Nitre pod sp. zn. 9CoP/55/2016 prebieha konanie o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu G. C., nar. XX. XX. XXXX. Súd prvej inštancie rozhodol o podanom návrhu rozsudkom zo dňa 29. 06. 2016 pod č. k. 14P/13/2014-915 tak, že maloletého G., nar. XX. XX. XXXX zveril do osobnej starostlivosti matke. Obidvaja rodičia sú oprávnení maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Otec je povinný prispievať na výživu maloletého dieťaťa, počnúc dňom 25. 04. 2014 sumou 70 eur mesačne a počnúc dňom 01. 12. 2015 sumou 100 eur mesačne, ktoré výživné je povinný platiť vždy do 15. dňa toho-ktorého mesiaca vopred k rukám matky. Zaostalé výživné za obdobie od 25. 04. 2014 do 29. 06. 2016 vo výške 1.172,98 eura je otec povinný zaplatiť v mesačných splátkach po 30 eur popri bežnom výživnom pod stratou výhody splátok, počnúc výživným splatným v mesiaci nasledujúcom po právoplatnosti rozsudku. Zároveň bol upravený styk otca s maloletým G. tak, že tento je oprávnený stretávať sa s maloletým každý párny týždeň v roku od piatku 17.00 hod. do nedele 18.00 hod.; každý nepárny týždeň v roku vždy v utorok a vo štvrtok v čase od 16.00 hod. do 19.00 hod.; každý párny rok od Zeleného štvrtka od 19.00 hod. do Veľkonočného pondelka do 18.00 hod.; každý párny rok od 23. 12. od 19.00 hod. do 27.12. do 19.00 hod.; každý nepárny rok od 27. 12. od 19.00 hod. do 02. 01. do 19.00 hod.; každoročne od 01. 07. od 9.00 hod. do 15. 07. do 19.00 hod. a od 01. 08. od 9.00 hod. do 15. 08. do 19.00 hod.; každý nepárny rok počas jarných prázdnin od pondelka od 9.00 hod. do piatku do 18.00 hod.; každý párny rok dňa 21. 01. od 9.00 hod. do 18.00 hod. a každý nepárny rok v deň menín maloletého od 9.00 hod. do 18.00 hod. s tým, že rodičia sú navzájom oprávnení a povinní maloleté dieťa si v stanovený čas odovzdať a prevziať pred bytom matky. Súd návrh otca na zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti zamietol. O trovách konania súd rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

12. Uvedený rozsudok napadol v zákonnej lehote odvolaním otec maloletého, ktorý sa domáhal jeho zmeny tak, že maloletý G. bude zverený do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov a to tak, že každý párny týždeň v kalendárnom roku, počnúc od piatka, ktorý predchádza párnemu týždňu od 19.00 hod. do nasledujúceho piatku do 19.00 hod. bude maloleté dieťa v osobnej starostlivosti matky a každý nepárny týždeň v kalendárnom roku, počnúc od piatka, ktorý predchádza nepárnemu týždňu od 19.00 hod. do nasledujúceho piatku do 19.00 hod. bude maloleté dieťa v osobnej starostlivosti otca maloletého dieťaťa. Otec maloletého dieťaťa je povinný maloleté dieťa odovzdať matke v mieste bydliska otca maloletého dieťaťa v čase, kedy jeho osobná starostlivosť o maloleté dieťa prechádza na matku maloletého dieťaťa. Matka maloletého dieťaťa je povinná maloleté dieťa odovzdať otcovi maloletého dieťaťa v mieste bydliska matky maloletého dieťaťa v čase, kedy jej osobná starostlivosť o maloleté dieťa prechádza na otca maloletého dieťaťa. Každý z rodičov je oprávnený maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach. Otec je povinný prispievať na výživu maloletého dieťaťa sumou 50 eur mesačne vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca vopred k rukám matky maloletého dieťaťa, počnúc od 25. 04. 2014 odo dňa nariadenia striedavej starostlivosti. Zaostalé výživné za obdobie od 25. 04. 2014 odo dňa nariadenia striedavej starostlivosti vo výške určenej súdom je otec maloletého dieťaťa povinný splácať v splátkach po 30 eur mesačne vždy do 15. dňa v kalendárnom mesiaci k rukám matky maloletého dieťaťa pod hrozbou výhody splátok. Súd výživné počas trvania striedavej starostlivosti o maloleté dieťa neurčuje. Napokon sa otec domáhal, aby súd upravil i styk oboch rodičov s maloletým dieťaťom. Odvolanie otec odôvodnil tým, že súd prvej inštancie nekonal v najlepšom záujme syna, keď ho nezveril do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, čím ho zbytočne pripravil o možnosť rovnocennej výchovy zo strany oboch rodičov a to napriek tomu, že súdom zistené pozitívne predpoklady takejto formy striedavej starostlivosti ďaleko prevyšujú prípadné riziká. Zároveň navrhol odvolaciemu súdu ustanoviť znalca z odboru poradenskej psychológie detí a dospelých za účelom zistenia vhodnosti striedavej starostlivosti o dieťa, jednak za účelom zistenia dôvodov neprimeraných reakcií maloletého dieťaťa, ktoré odmieta návrat k matke a v minulosti malo dokonca fyziologické prejavy ako pomočovanie, zajakávanie, žmurkanie, a prostredníctvom znalca zistiť primerane veku a rozumovej vyspelosti názor dieťaťa k otázke jeho zverenia.

13. K podanému odvolaniu otca sa vyjadrila matka, ktorá navrhla rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny potvrdiť, keď mala za to, že nie je v záujme maloletého G. zverenie do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. 14. K podanému odvolaniu otca sa vyjadril i kolízny opatrovník, ktorý navrhol rozsudok súdu prvej inštancie potvrdiť v celom rozsahu.

15. V priebehu odvolacieho konania bol podaný otcom na odvolacom súde (Krajský súd v Nitre) dňa 15. 11. 2016 návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa otec do právoplatného skončenia konania vo veci samej domáhal nariadenia neodkladného opatrenia tak, že s maloletým G., nar. XX. XX. XXXX bude oprávnený stretávať sa počas vianočných prázdnin každý párny rok, počnúc od 22. 12. od 9.00 hod. do 25. 12. do 12.00 hod., každý nepárny rok, počnúc od 25. 12. od 12.00 hod. do 28. 12. do 18.00 hod. a každý rok, počnúc od 01. 01. od 9.00 hod. do 07. 01. do 18.00 hod. s tým, že matka je povinná dieťa na styk riadne pripraviť a v určenom čase odovzdať otcovi maloleté dieťa v mieste bydliska maloletého dieťaťa a otec je povinný maloleté dieťa riadne a včas vrátiť matke v mieste bydliska maloletého dieťaťa s tým, že neodkladné opatrenie bude trvať až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Otec dôvodil tým, že je tu potreba rovnocennej úpravy jeho styku so synom počas vianočných prázdnin, keď navrhovaným neodkladným opatrením v prípade jeho vyhovenia by mal možnosť po 2 rokoch prežiť prvú časť vianočných sviatkov so svojím synom.

16. Odvolací súd pri rozhodovaní o návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia vychádzal z účelu neodkladného opatrenia, ktorým je bezodkladná úprava pomerov strán, pričom potreba takejto bezodkladnej úpravy pomerov musí byť pritom naliehavá a právna úprava sa nemôže vzťahovať na minulý čas. Pretože Civilný mimosporový poriadok v jeho tretej časti obsahuje len úpravu niektorých ustanovení o neodkladných aj iných opatreniach súdu, keď v zmysle § 365 - § 368 CSP je možné nariadiť neodkladné opatrenia vo veciach ochrany maloletého, výživného, osobnej starostlivosti a vo veciach povolenia súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých na neodkladné opatrenie o úprave styku rodiča s maloletým je potrebné aplikovať úpravu ustanovení § 324 a nasl. CSP.

17. V zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení, ako aj Charty základných práv a dohovoru o právach dieťaťa, najlepší záujem dieťaťa zostáva prvoradým hľadiskom pri akomkoľvek rozhodovaní súdu vo veciach týkajúcich sa maloletých detí, teda pri rozhodovaní o nariadení neodkladného opatrenia, i keď to Civilný sporový poriadok už výslovne v § 324 a nasl. neuvádza.

18. Z vykonaného dokazovania nesporne vyplynulo, že obaja rodičia sú schopní vytvoriť vo svojich domácnostiach adekvátne podmienky na primeranú výchovu maloletého, zabezpečiť saturáciu jeho dôležitých životných potrieb ne zodpovedajúcej úrovni. Otec je schopný riadne zabezpečiť starostlivosť počas realizovaného styku s maloletým, keď tento je doposiaľ upravený uznesením súdu prvej inštancie pod sp. zn. 14P/13/2014-429 zo dňa 28. 07. 2015, ktorým súd nariadil predbežné opatrenie, podľa ktorého je otec oprávnený stretávať sa s maloletým dieťaťom každý párny týždeň v kalendárnom roku od soboty od 9.00 hod. do nedele do 18.00 hod. a počas letných prázdnin v mesiaci august od 10. 08. od 9.00 hod. do 16. 08. do 18.00 hod. a od 24. 08. od 9.00 hod. do 30. 08. do 18.00 hod. Za situácie, že súd prvej inštancie vo veci samej rozhodol rozsudkom zo dňa 29. 06. 2016 pod č. k. 14P/13/2014-915, ktorým zveril maloletého G. do osobnej starostlivosti matky a zároveň upravil vyživovaciu povinnosť otca na maloletého, ako aj styk otca s maloletým, avšak rozsudok súdu prvej inštancie nie je právoplatný v dôsledku podaného odvolania otca, odvolací súd návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým otec sleduje primárne upraviť styk so synom počas vianočných prázdnin, do právoplatného skončenia vo veci samej, považoval sčasti za dôvodný. Z vykonaného dokazovania je nesporné, že otec realizuje pravidelne styk s maloletým a to na základe už spomínaného nariadenia predbežného opatrenia, avšak vzhľadom na to, že rozhodnutie vo veci samej, kde sú upravené aj vianočné sviatky, nenadobudlo právoplatnosť a otec prejavil eminentný záujem stráviť vianočné sviatky v roku 2016 spolu s maloletým, i s poukazom na to, že predchádzajúce 2 roky vianočné sviatky trávil maloletý s matkou, považoval odvolací súd túto skutočnosť za dôvodnú, aby styk otca s maloletým počas vianočných sviatkov v roku 2016 bol upravený neodkladným opatrením. Odvolací súd pritom vychádzal z toho, že nariadením neodkladného opatrenia v rozsahu, ako je uvedený vo výrokovej časti tohto uznesenia bude chránený najlepší záujem maloletého bez narušenia jeho pocitu domova a istoty, ako aj v súlade s rešpektovaním práva na styk maloletého dieťaťa s druhým rodičom - otcom. Okrem stanoveného rozsahu nariadeného neodkladného opatrenia, pokiaľ sa otec domáhal upraviť styk aj nepárny rok, počnúc od 25. 12. od 12.00 hod. do 28. 12. do 18.00 hod., ako aj každý rok, počnúc od 01. 01. od 9.00 hod. do 07. 01. do 18.00 hod., odvolací súd nevidel potrebu bezodkladnej úpravy pomerov v širšom rozsahu, keď styk otca s maloletým je zabezpečený predchádzajúcim v tom čase nariadeným predbežným opatrením (uznesenie OS Levice sp. zn. 14P/13/2014-429) a zároveň súd prvej inštancie rozhodol vo veci samej, o ktorej bude rozhodovať odvolací súd. Z uvedených dôvodov vo zvyšnej časti odvolací súd zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia.

19. Odvolací súd v zmysle § 262 ods. 1 CSP nerozhodoval o nároku na náhradu trov konania, pretože o tomto nároku rozhodne v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Toto rozhodnutie prijal odvolací senát Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).