KSNR/9CoP/37/2016


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 9.2.2017

Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9CoP/37/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4215205522 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4215205522.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: K. E. J., nar. XX. XX. XXXX, v konaní zastúpená kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, dieťa rodičov: O. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom Grécka republika, Kréta, J. I., XX XXX, občan Gréckej republiky, zastúpený advokátkou Maria Psaraki, so sídlom Grécka republika, 731 34 Chania, Square Eleutherias no. 2 a J. H., nar. XX. XX. XXXX, bytom J., D. R. XXX, zastúpená advokátom JUDr. Ondrejom Tóthom, so sídlom Komárno, Dunajské nábrežie 14, o návrhu matky na úpravu práv a povinností rodičov voči maloletému dieťaťu, o odmene prekladateľa, takto

rozhodol:

Súd p r i z n á v a Ing. Michaelovi Charalambos, tlmočníkovi a prekladateľovi z jazyka slovenského do jazyka gréckeho a naopak, s miestom výkonu činnosti Legionárska 7, Bratislava, na základe faktúry č. 74/2016 odmenu za preklad písomností vo výške 151,06 eura, vyúčtovanú v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Súd u k l a d á učtárni Krajského súdu v Nitre, aby vyplatila tlmočníkovi a prekladateľovi Ing. Michaelovi Charalambos odmenu v sume 151,06 eura na jeho účet vedený v Tatra Banka a. s., číslo účtu: I XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, konštantný symbol: 03008, variabilný symbol: 4090399816, po právoplatnosti tohto uznesenia z rozpočtových prostriedkov súdu.

odôvodnenie:

1. Na Krajskom súde v Nitre prebieha konanie o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Komárno zo dňa 28. 01. 2016 č. k. 12P/94/2015-181, ktorým Okresný súd Komárno rozhodol vo veci samej v konaní o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. V predmetnom konaní je otec maloletého dieťaťa gréckym štátnym príslušníkom, neovláda slovenský jazyk, preto súd prvej inštancie uznesením zo dňa 07. 08. 2015 č. k. 12P/94/2015-22 do konania pribral prekladateľa a tlmočníka Ing. Michaela Charalambosa do gréckeho jazyka a naopak. Prípisom zo dňa 31. 10. 2016 Krajský súd v Nitre požiadal prekladateľa Ing. Michaela Charalambosa o preloženie pripojených podaní. Prekladateľ doručil odvolaciemu súdu dňa 15. 11. 2016 preklad písomností s vyúčtovaním odmeny vo výške 151,06 eur (vyúčtovanie č. 74/2016). Prekladateľ hotové výdavky za preklad písomností nežiadal priznať.

2. Podľa § 10 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len "vyhláška") tarifná odmena za preklad je za každú aj začatú stranu prekladu medzi slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi 19,92 eura.

3. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky, tarifná odmena podľa odseku 1 za preklad medzi jazykmi, z ktorých aspoň jeden nepoužíva latinku, sa zvyšuje o 1,66 eura za každú aj začatú stranu prekladu. 4. Po preskúmaní vyúčtovania súd dospel k záveru, že jednotlivé položky predloženej faktúry sú v súlade s § 10 ods. 1 písm. b) a ods. 2 vyhlášky č. 491/2004 Z. z., ktorá vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, a preto rozhodol, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia.

5. Celková výška odmeny prekladateľa Ing. Michaela Charalambosa predstavuje sumu 151,06 eura, a to za preklad písomností predložených súdu dňa 15. 11. 2016, 7 normostrán á 21,58 eura.

Toto rozhodnutie bolo prijaté v senáte pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).