KSNR/9Co/719/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9Co/719/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1516202346 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:1516202346.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členov senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej- Polákovej, v právnej veci žalobcu: Poľnohospodárska Pôda s. r. o., so sídlom Žehrianska 3179/3, Bratislava, IČO: 44 138 369, zastúpený advokátskou kanceláriou LawService, s. r. o., so sídlom Stráž 3/223, Zvolen, IČO: 36 861 723 proti žalovanej: H. L., nar. XX. XX. XXXX, bytom H. XX/XX, D.-W., zastúpená advokátskou kanceláriou BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava, IČO: 36 833 533, o určenie vlastníckeho práva, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Nitra zo dňa 3. mája 2016 č. k. 19C/101/2016-18 takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie podanie žalobcu zo dňa 23. 02. 2016 v časti návrhu na nariadenie predbežného opatrenia (teraz neodkladného opatrenia) odmietol a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 43 ods. 1, 2 OSP a uviedol, že dňa 29. 02. 2016 bolo súdu doručené podanie žalobcu, ktoré okrem žaloby obsahovalo i návrh na nariadenie predbežného opatrenia a ktoré neobsahovalo náležitosti predpokladané ustanoveniami § 75 ods. 2, 42 ods. 3 a tiež § 79 ods. 1 OSP. Uznesením zo dňa 07. 03. 2016 č. k. 19C/101/2016-10 súd vyzval žalobcu, aby v lehote 10 dní doplnil písomné podanie v časti nariadenia predbežného opatrenia tak, že presne uvedie, čoho sa svojim podaním domáha tak, že špecifikuje petit návrhu, t. j. ako žiada, aby súd rozhodol, aby výrok rozhodnutia súdu bol jasný, určitý a vykonateľný, nakoľko v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia nie je dostatočne špecifikovaná a označená nehnuteľnosť, vo vzťahu ku ktorej sa domáha nariadenia predbežného opatrenia a aby doložil do spisu prílohy, ktoré označil v návrhu ako dôkaz, t.j. kúpnu zmluvu, odstúpenie od zmluvy, list vlastníctva č. XXXX, na ktorom sú zapísané nehnuteľnosti - parcely registra „E“, č. 837, č. 838 a č. 839. Žalobca bol zároveň poučený, že ak podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia nedoplní, súd jeho podanie odmietne. Žalobca predmetné uznesenie prevzal dňa 16. 03. 2016. Nakoľko žalobca svoje podanie, ktoré by mohlo byť považované za návrh na nariadenie predbežného opatrenia, v lehote 10 dní riadne nedoplnil o všetky náležitosti - presne nešpecifikoval petit návrhu, najmä nešpecifikoval, aká nehnuteľnosť má byť predmetom predbežného opatrenia a nedoložil list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom konania, pričom súd pre uvedený nedostatok nemôže v konaní o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia pokračovať, súd podanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v zmysle citovaných zákonných ustanovení OSP odmietol. O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ OSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

2. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnom stanovenej lehote odvolanie žalobca, odôvodniac ho nedostatočne zisteným skutkovým stavom veci a nesprávnym právnym posúdením veci. Uviedol, že doplnenie návrhu nie je potrebné, nakoľko v ich podaní v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia uvádzajú pojem "nehnuteľnosť", ktorý je jednoznačne definovaný v úvode ich podania spolu s presným označením parcely a LV, ako aj ďalších údajov na presnú špecifikáciu nehnuteľnosti. Predmetné konanie súdu preto vníma ako spôsob šikany. Týmto konaním súd úmyselne a účelovo marí spravodlivosť, nakoľko znemožňuje ich ochranu pred ďalšími prevodmi nehnuteľností, a tým zneisťuje nadobúdateľa HM Invest, s. r. o., ako aj v budúcnosti investora Jaguár Land Rover. Ďalej uviedol, že sa dozvedel, že dňa 03. 03. 2016 bola uzatvorená kúpna zmluva medzi žalovanou a spoločnosťou MH Invest s. r. o., ktorá nadobudla účinnosť dňa 27. 04. 2016 a prebieha zápis zmeny vlastníckeho práva, čím súd jednoznačne marí spravodlivosť v ich neprospech. Súd sám nespochybňuje, že o predmetné nehnuteľnosti má záujem štát, a pritom z Investičnej zmluvy, schválenej uznesením vlády. č 684/2015 vyplýva v zmysle jej čl. 7.2, že zabezpečí prevod Územia a Rozšíreného pozemku na Spoločnosť podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve", a preto je to len otázka času, kedy dôjde k prevodu na spoločnosť MH Invest s. r. o. a následne na investora, tak ako sa stalo vo viacerých obdobných prípadoch vedených na tunajšom súde, kedy súd svojim konaním účelovo maril nariadenie predbežného opatrenia až došlo k podpisu kúpnej zmluvy. Súd s vedomosťou, že dôjde k prevodu nehnuteľnosti svojim konaním odmieta chrániť oprávnené záujmy, čo je v rozpore so zmyslom § 74 OSP, ktorý uvádza predpoklady na nariadenie predbežného opatrenia, ktorými sú aj obava, že výkon môže byť ohrozený, pričom jeho účelom je eliminácia hrozby, resp. rozširovania možnej ujmy. Na základe uvedeného navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie zrušil a vec mu vrátil súdu na ďalšie konanie. Zároveň navrhol, aby bolo nariadené predbežné opatrenie voči novému vlastníkovi MH Invest, s. r. o., Mlynské Nivy 44/A, Bratislava. Záverom požiadal súd v zmysle ustanovenia § 138 OSP o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, vzhľadom na jeho pomery.

3. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP") preskúmal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné podľa § 389 ods. 1 písm. b) CSP zrušiť a podľa § 391 ods. 1 CSP vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

4. Podľa § 470 ods. 1 CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

5. Podľa § 470 ods. 2 CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany.

6. Podľa § 471 ods. 1 CSP predbežné opatrenia nariadené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa spravujú ustanoveniami tohto zákona o neodkladných opatreniach a zabezpečovacích opatreniach.

7. Podľa § 42 ods. 2 OSP účinného do 30. 06. 2016, pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. 8. Podľa § 79 ods. 1 OSP účinného do 30. 06. 2016 konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom zahraničná osoba, k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná. Ak je účastníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom štát, návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať. Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným (§ 90), nazýva sa žalobou. 9. Podľa § 43 ods. 1 OSP účinného do 30. 06. 2016 sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Ak ide o podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania, odošle súd uznesenie do 60 dní od doručenia takéhoto podania.

10. Podľa § 43 ods. 2 OSP účinného do 30. 06. 2016, ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Ak bolo podanie doplnené alebo opravené v celom rozsahu v súlade s uznesením podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže podľa § 210a rozhodnúť súd, ktorý ho vydal.

11. Podľa § 132 ods. 1 CSP v žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie strán, pravdivé a plné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh.

12. V danej veci bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia podaný na súde prvej inštancie dňa 23. 02. 2016, a keďže súd prvej inštancie napadnuté uznesenie vydal dňa 3. mája 2016, postupoval a rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30. 06. 2016. Od 01. 07. 2016 je účinný nový procesný predpis, Civilný sporový poriadok, ktorý v zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 CSP platí aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti, avšak keďže podľa § 470 ods. 2 CSP zostávajú účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zachované, odvolací súd posudzoval postup súdu prvej inštancie podľa predpisov účinných v čase vydania napadnutého rozhodnutia.

13. Žalobca podal žalobu na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zároveň s ňou podal aj návrh na nariadenie predbežného opatrenia. V úvode návrhu uvádzal nehnuteľnosti, ktorých sa jeho návrh týka, keď uviedol, že predmetom kúpnej zmluvy, na základe ktorej nadobudol nehnuteľnosti do vlastníctva boli nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území W., obec D., okres Nitra, zapísané Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor na LV č. XXXX, parcely reg. "E" evidované na mape určeného operátu, parc. č. 837 orná pôda o výmere 824 m2, parc. č. 839 orná pôda o výmere 1198 m2, parc. č. 838 trvalý trávny porast o výmere 1266 m2. Petit návrhu na nariadenie predbežného opatrenia špecifikoval tak, že žiadal nariadiť predbežné opatrenie, ktorým súd zakáže žalovanej nakladať - predať, žalovať, zameniť, dať do nájmu, založiť, zaťažiť vecným bremenom a vypožičať nehnuteľnosti až do právoplatného skončenia veci. V návrhu znenia rozhodnutia vo veci samej (petit rozsudku) uviedol, že žiada určiť, že Poľnohospodárska Pôda s. r. o., so sídlom Žehrianska 3179/3, 851 07 Bratislava, IČO: 44138369 je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich v katastrálnom území W., obec D., okres Nitra, zapísaných Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor na LV č. XXXX, parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc. č. 837 orná pôda o výmere 824 m2, parc. č. 839 orná pôda o výmere 1198 m2, parc. č. 838 trvalý trávny porast o výmere 1266 m2. Súd prvej inštancie žalobcu uznesením zo dňa 7. marca 2016 č. k. 19C/101/2016-10 vyzval, aby v lehote 10 dní od doručenia uznesenia doplnil podanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo Okresnému súdu Nitra postúpené Okresným súdom Bratislava V. dňa 29. 02. 2016, pričom v uznesení špecifikoval, ako má žalobca svoje podanie doplniť. Žalobca na výzvu súdu obsiahnutú v uznesení zo dňa 07. 03. 2016 nereagoval a súd prvej inštancie napadnutým uznesením podanie žalobcu zo dňa 23. 02. 2016 v časti návrhu na nariadenie predbežného opatrenia (teraz neodkladného opatrenia) odmietol.

14. Právo na spravodlivý proces je naplnené tým, že všeobecné súdy zistia skutkový stav a po výklade a použití relevantných právnych noriem rozhodnú tak, že ich skutkové a právne závery nie sú svojvoľné, neudržateľné a nie sú prijaté v zrejmom omyle konajúcich súdov, ktoré by popreli zmysel a podstatu práva na spravodlivý proces. Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre opakovane zdôraznil, že nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa má uskutočňovať v ústavnom a zákonnom procesnoprávnom a hmotnoprávnom rámci. Procesnoprávny rámec predstavujú predovšetkým princípy riadneho a spravodlivého procesu, ako vyplývajú z čl. 46 a nasl. Ústavy a čl. 6 ods. 1 Dohovoru. Jedným z týchto princípov predstavujúcich súčasť práva na spravodlivý proces (čl. 46 ods. 1 Ústavy, čl. 6 ods. 1 Dohovoru) a vylučujúcich ľubovôľu pri rozhodovaní je aj povinnosť súdu presvedčivo a správne vyhodnotiť dôkazy a svoje rozhodnutia náležite odôvodniť, pritom starostlivo prihliadať na všetko, čo vyšlo počas konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci. Z odôvodnenia súdneho rozhodnutia) musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. Všeobecný súd by mal vo svojej argumentácii obsiahnutej v odôvodnení svojho rozhodnutia dbať tiež na jeho celkovú presvedčivosť, teda, inými slovami, na to, aby premisy zvolené v rozhodnutí, rovnako ako závery, ku ktorým na základe týchto premís dospel, boli pre širšiu právnickú (ale aj laickú) verejnosť prijateľné, racionálne, ale v neposlednom rade aj spravodlivé a presvedčivé. Všeobecný súd pritom musí súčasne vychádzať z materiálnej ochrany zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov (obdobne napr. IV. ÚS 1/02, II. ÚS 174/04, III. ÚS 117/07, III. ÚS 332/09, I. ÚS 501/11). Z práva na spravodlivé súdne konanie v tejto súvislosti vyplýva aj povinnosť všeobecného súdu zaoberať sa účinne námietkami, argumentmi a dôkaznými návrhmi strán (avšak) s výhradou, že majú význam pre rozhodnutie (I. ÚS 46/05, II. ÚS 76/07, obdobne Kraska c. Švajčiarsko z 29. apríla 1993, séria A, č. 254-B, s. 49, § 30).

15. Podľa § 389 ods. 1 písm. b) CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší, len ak súd neprávny procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, ak tento nedostatok nemožno napraviť v konaní pre odvolacím súdom.

16. Doterajšia právna úprava v § 79 ods. 1 OSP stanovovala, že z návrhu malo byť zrejmé, čoho sa žalobca domáha, bez toho, že by i petit návrhu (návrh znenia rozhodnutia súdu) musel byť formulovaný presne, tak, ako ho súd potom formuluje vo výroku rozhodnutia. Súdna prax judikovala, že žalobcovi sa neukladá povinnosť formulovať návrh rozsudku, ale iba to, aby sa z návrhu na začatie konania dalo zistiť, čoho sa žalobca domáha. Nová právna úprava, účinná od 01. 07. 2016 takúto povinnosť už ukladá. Odvolací súd, vzhľadom k uvedenému dospel k záveru, že z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia bolo zrejmé, čoho sa žalobca domáha, keď predbežné opatrenie, ako aj žaloba vo veci samej sa týkal tých istých nehnuteľností, uvedeným v úvode žaloby a tiež v petite rozsudku. Len skutočnosť, že aj petit predbežného opatrenia neobsahoval rovnako špecifikované nehnuteľnosti ako v petite rozsudku, neznamená, že nebolo zrejmé, nariadenia predbežného opatrenia vo vzťahu k akým nehnuteľnostiam sa žalobca domáhal. V danej veci preto nebolo potrebné žalobcu vyzývať na doplnenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, a pokiaľ súd prvej inštancie po nedoplnení návrhu napadnutým uznesením návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietol, jeho postupom bolo porušené právo žalobcu na spravodlivý proces, preto odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 389 ods. 1 písm. b) CSP zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Keďže napadnutým uznesením bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý, odvolací súd mohol napadnuté uznesenie len potvrdiť alebo zrušiť a vrátiť, avšak nemohol nariadiť predbežné opatrenie, pretože vecným posúdením návrhu sa súd prvej inštancie doposiaľ nezaoberal. V ďalšom konaní sa súd prvej inštancie vysporiada aj s návrhom žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia (teraz neodkladného opatrenia) vo vzťahu k spoločnosti MH Invest, s. r. o., Bratislava, ako novému vlastníkovi nehnuteľností, ako i s návrhom žalobcu na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov. Názorom odvolacieho súdu je súd prvej inštancie v ďalšom konaní viazaný (§ 391 ods. 2 CSP).

Toto rozhodnutie prijal odvolací senát Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).