KSNR/9Co/676/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9Co/676/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4314203394 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Marčeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4314203394.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členiek senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci žalobcu: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad 4, IČO: 00 151 700, proti žalovanému: C. K. nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom T., C. G. XXX, o zaplatenie 219,53 eura s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby takto

rozhodol:

Odvolací súd pripúšťa späťvzatie žaloby, rozsudok súdu prvej inštancie zo dňa 10. marca 2016 č. k. 6C/17/2015-63 vo vyhovujúcej časti týkajúcej sa zaplatenia úroku z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 219,53 eura od 22. 12. 2011 do zaplatenia zrušuje a konanie v tejto časti zastavuje.

Žiadnej zo strán nevznikol nárok na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 10. marca 2016 č. k. 6C/17/2015-63 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 219,53 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 219,53 eura od 22. 12. 2011 do zaplatenia a titulom náhrady trov konania sumu 16,50 eura, všetko spolu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

2. Predmetný rozsudok bol žalobcovi doručený dňa 19. 04. 2016. 3. Žalobca podaním zo dňa 19. 04. 2016, doručeným súdu prvej inštancie dňa 22. 04. 2016, zobral svoju žalobu v časti zaplatenia úroku z omeškania 9% zo sumy 219,53 eura od 22. 12. 2011 do zaplatenia späť a v tejto časti navrhol konanie zastaviť.

4. Krajský súd v Nitre ako odvolací súd (§ 34 CSP) preskúmal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania a dospel k záveru, že vzhľadom k čiastočnému späťvzatiu žaloby žalobcom po tom, ako súd prvej inštancie rozhodol a jeho rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, je potrebné podľa § 370 ods. 1 a 2 CSP čiastočné späťvzatie žaloby pripustiť, rozsudok súdu prvej inštancie v tejto časti zrušiť a konanie zastaviť.

5. Podľa § 470 ods. 1 CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

6. Podľa § 370 ods. 1 CSP ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia.

7. Podľa § 370 ods. 2 CSP súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví. 8. V konaní pred súdom prvej inštancie môže strana vziať žalobu späť (§ 144) dovtedy, kým sa nezačne vyhlasovať rozsudok. Ak strana vezme späť žalobu v celom rozsahu bez podania opravného prostriedku, avšak v lehote na jeho podanie alebo v priebehu odvolacieho konania, koná odvolací súd podľa ustanovenia § 370 CSP. Účinnosť dispozičného úkonu späťvzatia žaloby je viazaná na privolenie odvolacieho súdu, ktoré bude odopreté, ak druhá strana z vážnych dôvodov s úkonom nesúhlasí.

9. Keďže žalobca po rozhodnutí súdu prvej inštancie do času, kým rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, písomným podaním zo dňa 19. 04. 2016 (č. l. 48 spisu) vzal svoju žalobu v časti príslušenstva - úroku z omeškania 9% zo sumy 219,53 eura od 22. 12. 2011 do zaplatenia späť a žiadal v tejto časti konanie zastaviť a opatrovníčka žalovaného, ktorá žalovaného na súde prvej inštancie zastupovala s čiastočným späťvzatím žaloby v zmysle ustanovenia § 370 ods. 2 CSP súhlasila, odvolací súd dospel k záveru, že sú splnené všetky podmienky stanovené v § 370 CSP. Pre uvedené dôvody odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie vo vyhovujúcej časti týkajúcej sa zaplatenia úroku z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 219,53 eura od 22. 12. 2011 do zaplatenia zrušil a konanie v tejto časti zastavil.

10. O trovách konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 256 ods. 1 CSP, a keďže konanie bolo zastavené a žalovanému žiadne trovy nevznikli, odvolací súd rozhodol, že žiadnej zo strán nevznikol nárok na náhradu trov konania.

Toto rozhodnutie prijal odvolací senát Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).