KSNR/9Co/577/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9Co/577/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4114219155 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4114219155.2Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej v právnej veci žalobcu: ZH Kredit, s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO: 36 049 581, zastúpeného JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom, so sídlom Advokátska kancelária FELIX NEUPAUER & PARTNERS, Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, proti žalovanému: Q. T., nar. XX. XX. XXXX, bytom C. XXX, o zaplatenie 398,03 eura s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby po doručení uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 8. decembra 2014 č. k. 18Ro/248/2014-50 takto

rozhodol:

Odvolací súd p r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, uznesenie súdu prvej inštancie zo dňa 8. decembra 2014 č. k. 18Ro/248/2014-50 zrušuje a konanie zastavuje.

Žiadnej zo strán nevznikol nárok na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie uznesením zo dňa 8. decembra 2014 č. k. 18Ro/248/2014-50 konanie zastavil a rozhodol, že po právoplatnosti uznesenia bude vec postúpená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 829 24 Bratislava 25, Žellova 2. Posledným výrokom rozhodol o trovách konania podľa § 146 ods. 1 písm. c) OSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie vo veci samej odôvodnil ustanoveniami § 103, § 104 ods. 1 OSP, § 2, § 18 ods. 9, § 23 ods.1, 2, 4 zákona č. 273/1994 Z. z., § 2 ods. 1, 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 77a ods. 1, 2, 3, § 18 ods. 1 písm. a) bod 3, § 85h ods. 1, 2, 3, § 87 bod. 1, 3 a čl. VIII zákona č. 581/2004 Z. z. a zisteným skutkovým stavom, na základe ktorého dospel k záveru, že v predmetnej veci nie je daná právomoc súdu konať vo veci. Vzhľadom na to, že nedostatok právomoci je neodstrániteľnou podmienkou konania, súd prvej inštancie konanie zastavil podľa § 104 ods. 1 prvá veta OSP a podľa § 104 ods. 1 veta druhá OSP rozhodol o postúpení veci po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, do ktorého právomoci prejednávanie a rozhodovanie o nej patrí.

2. Predmetné uznesenie bolo žalobcovi doručené dňa 17. 03. 2015 a žalovanému dňa 27. 07. 2016. 3. Žalobca podaním zo dňa 20. 03. 2015, doručeným súdu prvej inštancie dňa 20. 03. 2015, v zmysle § 96 ods. 1 OSP zobral žalobu v celom rozsahu späť a navrhol, aby odvolací súd vydal uznesenie, ktorým súdne konanie zastaví a žiadnemu z účastníkov neprizná právo na náhradu trov súdneho konania. 4. V súvislosti so späťvzatím žaloby žalobcom súd prvej inštancie vyzval žalovaného na oznámenie stanoviska, či so spätvzatím žaloby súhlasí, resp. nesúhlasí. Na výzvy súdu prvej inštancie žalovaný nereagoval a svoje stanovisko k späťvzatiu žaloby žalobcom neoznámil.

5. Krajský súd v Nitre ako odvolací súd (§ 34 CSP) preskúmal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania a dospel k záveru, že vzhľadom k späťvzatiu žaloby žalobcom po tom, ako súd prvej inštancie rozhodol a jeho rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, je potrebné podľa § 370 ods. 1 a 2 CSP späťvzatie žaloby pripustiť, uznesenie súdu prvej inštancie zrušiť a konanie zastaviť.

6. Podľa § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

7. Počnúc od 01. 07. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý zrušil dovtedy platný zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov Občiansky súdny poriadok. Keďže v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia § 470 ods. 1 CSP platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti (ak nie je ustanovené inak), je potrebné na danú právnu vec aplikovať právnu úpravu zákona č. 160/2015 Z. z.

8. Podľa § 370 ods. 1 CSP, ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia.

9. Podľa § 370 ods. 2 CSP súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví.

10. Pretože žalobca po rozhodnutí súdu prvej inštancie do času, kým rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, písomným podaním zo dňa 20. 03. 2015 (č. l. 55 spisu) vzal svoju žalobu v celom rozsahu späť a žiadal zastaviť konanie a žalovaný nevyjadril nesúhlas so späťvzatím žaloby z vážnych dôvodov v zmysle ustanovenia § 370 ods. 2CSP, odvolací súd dospel k záveru, že sú splnené všetky podmienky stanovené v § 370 CSP na to, aby pripustil späťvzatie žaloby, uznesenie súdu prvej inštancie zrušil a konanie zastavil.

11. O trovách konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 256 ods. 1 CSP tak, že žiadnej zo strán nevznikol nárok na náhradu trov konania, keď konanie bolo zastavené.

Toto rozhodnutie prijal odvolací senát Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).