KSNR/9Co/151/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9Co/151/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413207329 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4413207329.1Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners a.s., so sídlom Bratislava, Prievozská 37, IČO: 35 944 471, proti žalovanému: X. Y., bytom J., N. XX, o zaplatenie 4,31 eura (130,- Sk), o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 14. júla 2015 č. k. 7Ro/208/2013-12 takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e .

Žalovanému sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len zákon o súdnych poplatkoch), § 146 ods. 1 písm. c) OSP a uviedol, že dňa 31.03.2006 uplatnil žalobca v žalobe právo na zaplatenie peňažnej sumy 130 Sk a náhrady trov konania voči žalovanému. Výzvou zo dňa 18.05.2015 bol žalobca vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu v sume 16,50 eura v lehote 10 dní od jej doručenia. Výzvu na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu prevzal dňa 21.05.2015 právny zástupca žalobcu. Žalobca súdny poplatok v lehote a ani doposiaľ nezaplatil. Súd prvej inštancie ďalej uviedol, že vo veci konanie nezačal, nakoľko vo výzve bol žalobca náležite poučený o následkoch nezaplatenia poplatku a preto konanie zastavil. V závere uviedol, že na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo, pretože konanie bolo zastavené. 2. Uznesenie súdu prvej inštancie napadol včas podaným odvolaním žalobca, odôvodniac ho odvolacím dôvodom podľa § 205 ods. 2 písm. a) OSP, nakoľko žalobcovi sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom. Uviedol, že žalobou na vydanie platobného rozkazu podanou dňa 31. 03. 2006 na Okresnom súde Nové Zámky sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia istiny s príslušenstvom, ktorým boli trovy súdneho konania včítane trov právneho zastúpenia. Podanie v tejto veci urobil elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, t. j. zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný súd Nové Zámky odmietol takto urobené podanie prijať a DVD nosiče vrátil žalobcovi späť. O prípustnosti tohto podania rozhodoval Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý v náleze sp. zn. III. ÚS 131/07 vyslovil záver, že Okresný súd Nové Zámky porušil základné právo obchodnej spoločnosti Lawyer Partners, a. s., na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd neprijatím je podania z 31. marca 2006 urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom a zároveň súdu prvej inštancie prikázal konať vo veci predmetného podania obchodnej spoločnosti Lawyer Partners, a. s. podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pričom právne účinky tohto podania zostanú zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania, lebo žaloba bola podaná v zákonom ustanovenej forme. Dodal, že na tomto zásadnom závere nemôže nič zmeniť prípadná okolnosť, že z technických príčin nemôže súd podanie žalobcu zaevidovať spätne ku dňu jeho doručenia. I tak bude povinnosťou okresného súdu vychádzať z toho, že podanie bolo doručené s účinkami pôvodného doručenia. Žalobca v odvolaní ďalej uviedol, že Okresnému súdu Nové Zámky doručil opätovne podania, o ktorých ústavný súd rozhodol vyššie citovaným nálezom. Žalobca mal za to, že účinky podania zostali zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania, t.j. s účinnosťou ku dňu 31. 03. 2006. Je preto potrebné vychádzať zo záveru, že návrh na vydanie platobného rozkazu v tejto konkrétnej veci, voči ktorej smeruje toto odvolanie a v ktorej súd prvej inštancie zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku, na ktorého zaplatenie vyzval žalobcu až v roku 2013, bol podaný dňa 31. 03. 2006. Žalobca trval na tom, že je nevyhnutné v prejednávanej veci splniť podmienku, že žalobe na vydanie platobného rozkazu sa pripíšu účinky podania k pôvodnému dátumu podania, t. j. ku dňu 31. 03. 2006. Je tomu tak nielen z dôvodu, že súdny poplatok nemožno už v súčasnosti vyrubiť, ale najmä z dôvodu premlčania uplatnenej pohľadávky žalobcu. Žalobcovi nemôže skutočnosť, že Okresný súd Nové Zámky porušil jeho ústavné práva, spôsobiť premlčanie peňažnej pohľadávky. Žalobca nemá zákonnú povinnosť uniesť akési dôkazné bremeno, podľa ktorého by bol povinný preukázať (bez uvedenia zákonného ustanovenia, podľa ktorého má mať túto údajnú povinnosť), že ide skutočne o žaloby podávané pôvodne v roku 2006 a nie len o totožné žaloby, doručené v roku 2013 prvýkrát. Napriek tvrdeniu súdu prvej inštancie o akýchsi nových žalobách (t. j. nie žalobách podávaných na tento súd v roku 2006) súd prvej inštancie koná v týchto veciach s právnym zástupcom žalobcu, ktorý je oprávnený na jeho zastupovanie na základe plnomocenstva v roku 2010, založeného do spisu súdnej správy v roku 2010, vzťahujúceho sa na žaloby, ktoré boli podávané na súd v roku 2006. Na DVD nosičoch s návrhmi na vydanie platobných rozkazov sa nachádza plnomocenstvo pre JUDr. Miroslava Pavelku. Ak to boli teda nové žaloby, podávané v roku 2013, potom nebolo možné doručovať poštu na adresu Advokátskej kancelárie Chabadová, s. r. o., ale na adresu právneho zástupcu označeného v týchto "nových" žalobách. Žalobca uviedol, že sa nestotožňuje ani s tvrdením, že je jeho povinnosťou preukázať, že žaloby doručované teraz sú tie isté (t. j. "znovudoručené" a nie len totožné s tými, ktoré boli podávané v roku 2006), ktorú povinnosť by nemal v prípade, ak by si škodca riadne plnil svoju povinnosť a žaloby v roku 2006 prijal a zapísal. Dôsledkom porušenia povinnosti škodcom nemôže byť vznik novej povinnosti pre poškodeného. Nikto predsa v konaní nedokazuje, kedy a ako doručil žalobu na súd. Je povinnosťou konajúceho súdu zabezpečiť si veci tak, aby nebolo o doručení podania pochýb a ak súd prvej inštancie odmietol podania zapísané na DVD nosiči a vrátil ich žalobcovi v roku 2006 späť, mal si pre vlastné potreby urobiť také opatrenia, aby v prípade potreby vedel posúdiť, ktoré návrhy odmietol (napr. zapísať si úradným záznamom údaj o odmietnutom DVD nosiči tak, aby bol tento daj nezameniteľný - každý DVD nosič obsahuje vyrazené jedinečné číslo). Napriek tejto skutočnosti na preukázanie svojich tvrdení doložil žalobca svojím listom zo dňa 19. 02. 2014 Okresnému súdu Nové Zámky do spisov súdnej správy nasledujúce listinné dôkazy: rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 16. 06. 2009, DVD nosiče z roku 2006 (30. 03. 2006 - OS083_NOVE_ZAMKY 001; 30. 03. 2006. OS083_NOVE_ZAMKY 002; 24. 07. 2006 - OSO83_NOVE_ZAMKY_001; 24. 07. 2006 - OS083_NOVE_ZAMKY_002) a notársku zápisnicu osvedčujúcu právnu skutočnosť, ktoré bez akýchkoľvek pochybností preukazujú tvrdenia žalobcu, že ide o podania z roku 2006. Odvolateľ ďalej poukázal na to, že v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 71/1992 Zb. je poplatok za podanie návrhu splatný vznikom poplatkovej povinnosti, ktorá podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. vzniká podaním žaloby, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom žalobca, odvolateľ a dovolateľ a poukázal tiež na to, že podľa § 13 zákona č. 71/1992 Zb. poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným. Vzhľadom k uvedeným skutkovým okolnostiam, ako aj s ohľadom na citované zákonné ustanovenia a ustálenú judikatúru má za to, že súd prvej inštancie odňal žalobcovi možnosť konať pred súdom, preto navrhol napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

3. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP), viazaný odvolacími dôvodmi (§ 380 ods. 1 CSP), prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia odvolacieho pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné, preto napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

4. Podľa § 387 ods. l CSP odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. 5. Zákon o súdnych poplatkoch upravuje - inter alia - predmet súdnych poplatkov, okruh poplatníkov, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, sadzbu poplatkov, splatnosť poplatku, platenie poplatku, ako aj následky nezaplatenia poplatku.

6. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

7. Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

8. Podľa § 8 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

9. Podľa § 10 ods. 1 prvá a druhá veta zákona o súdnych poplatkoch ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

10. V preskúmavanej veci žalobca tvrdil, že žaloba, v ktorej je uvedený dátum jej vyhotovenia 23. 03. 2006 a ktorá bola doručená súdu prvej inštancie v roku 2013, je pôvodná žaloba, ktorú doručil tomuto súdu ešte v roku 2006 (ako elektronické podanie na DVD nosiči podpísané zaručeným elektronickým podpisom), a že vzhľadom na uplynutie trojročnej lehoty uvedenej v § 13 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch mu už nemožno vyrubiť súdny poplatok za žalobu.

11. Súd prvej inštancie vyzval žalobcu - bezúspešne - na zaplatenie súdneho poplatku 16,50 eura za podaný návrh na vydanie platobného rozkazu (výzva zo dňa 18. 05. 2015, doručená žalobcovi dňa 21. 05. 2015). Súdny poplatok doteraz, do rozhodnutia odvolacieho súdu o podanom odvolaní, žalobca nezaplatil.

12. Žalobca vedome nehovoril pravdu (zavádzal), keď v odvolaní tvrdil, že Ústavný súd Slovenskej republiky v Náleze sp. zn. III. ÚS 131/07 vyslovil záver, že Okresný súd Nové Zámky porušil základné právo obchodnej spoločnosti Lawyer Partners, a. s. na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd neprijatím jej podania z 31. marca 2006 urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom a že prikázal tomuto súdu prvej inštancie konať vo veci predmetného podania obchodnej spoločnosti Lawyer Partners, a. s. (pôvodne B., a. s.) podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pričom právne účinky tohto podania zostanú zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania.

13. Odvolací súd zistil, že Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 15. mája 2007 pod sp. zn. III. ÚS 131/07 síce predbežne prerokoval sťažnosť BSP Lawyer Partners, a. s., Benediktiho 5, Bratislava proti postupu Okresného súdu Nové Zámky v súvislosti s neprijatím jej podaní, realizovaných elektronickými prostriedkami a podpísanými zaručeným elektronickým podpisom, avšak uznesením túto sťažnosť odmietol ako oneskorene podanú a vo veci teda nevydal nález, ako to nepravdivo tvrdil vo svojom odvolaní navrhovateľ. Okresný súd Nové Zámky preto nemohol rešpektovať príkaz vyplývajúci zo žalobcom tvrdeného nálezu ústavného súdu, keďže nález pod sp. zn. III. ÚS 131/07 v predmetnej veci nebol vydaný a ak v iných obdobných veciach týkajúcich sa postupu niektorého okresného súdu bol vydaný nález so záverom, že okresný súd porušil základné právo obchodnej spoločnosti Lawyer Partners, a. s., potom iba ten súd, ktorého sa nález týkal, mal a mohol rešpektovať príkaz vyplývajúci z takéhoto nálezu. Nie je možné súhlasiť s názorom žalobcu, že právne účinky jeho podania zo dňa 23. 03. 2006 zostali zachované k tomuto dňu aj v prípade jeho návrhu podaného na Okresný súd Nové Zámky dňa 26. 03. 2013.

14. Žalobca v odvolaní tvrdil, že Okresnému súdu Nové Zámky doručil opätovne podania, o ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol vyššie citovaným nálezom a v súlade s vysloveným názorom tohto súdu mal a má žalobca za to, že účinky podania zostali zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania, t. j. s účinnosťou ku dňu 31. 03. 2006, preto je podľa jeho názoru potrebné vychádzať zo záveru, že návrh na vydanie platobného rozkazu v tejto konkrétnej veci, voči ktorej smeruje toto odvolanie a v ktorej Okresný súd Nové Zámky zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku, na zaplatenie ktorého vyzval žalobcu až v roku 2013, bol podaný na súd v roku 2006.

15. Ako už odvolací súd uviedol, žiadny nález vo veci pred ústavným súdom pod sp. zn. III. ÚS 131/07 v predmetnej veci vydaný nebol, preto bol žalobca povinný preukázať, že žaloba (žaloby) doručená (doručené) Okresnému súdu Nové Zámky dňa 26. 03. 2013 je totožná (sú totožné) so žalobou (žalobami) doručenou (doručenými) Okresnému súdu Nové Zámky dňa 31. 03. 2006.

16. Žalobca ničím nedoložil, že toto jeho podanie je identické s podaním doručeným súdu na DVD nosiči v roku 2006. Keďže z ničoho nevyplývala totožnosť žalobcovho podania z roku 2006 s podaním z roku 2013, nemožno súdu prvej inštancie vytýkať ako nesprávny procesný postup, pokiaľ vychádzal z toho, že v preskúmavanej právnej veci vyvolalo právne účinky podania žaloby podanie doručené súdu prvej inštancie v roku 2013. Žalobca bol povinný preukázať, že žaloba doručená súdu prvej inštancie v roku 2013 je totožná so žalobou doručenou súdu prvej inštancie v roku 2006 predložením originálu nosiča DVD.

17. Okresný súd Nové Zámky prípisom zo dňa 30. 06. 2016, okrem iného uviedol, že štvrté a zároveň posledné podanie spoločnosti Lawyer Partners, a. s. bolo doručené súdu 26. 03. 2013 a obsahovalo 45 DVD nosičov, sprievodný list a plnomocenstvo. Na uvedených DVD nosičoch, a to na všetkých sa nachádzali návrhy adresované súdu, ako aj návrhy adresované na iné súdy, čo znamená, že návrhy adresované Okresnému súdu Nové Zámky sa nenachádzali sústredene len na 2 ks DVD nosičoch. Z tejto skutočnosti zároveň vyplýva, že pokiaľ by aj návrhy na 2 ks DVD v roku 2006 boli obsahovo totožné s návrhmi v roku 2013 rozloženými na 45 DVD nosičoch, nejednalo sa o pôvodné nosiče dát a preto má za to, že podania doručené dňa 26. 03. 2013 adresované súdu na 45 DVD nosičoch nemohli byť totožné s podaniami, doručenými na súd v roku 2006 na 2ks DVD nosičoch.

18. Žalobca v preskúmavanej veci nepreukázal, že žaloba doručená na Okresný súd Nové Zámky v roku 2013 je identická so žalobou doručenou tomuto súdu na DVD nosičoch v roku 2006. Za uvedenej situácie nemožno považovať žalobný návrh žalobcu zo dňa 23. 03. 2006, doručený okresnému súdu až 26. 03. 2013 za totožný so žalobným návrhom, ktorý mal byť obsahom podaní z roku 2006. Sám Európsky súd pre ľudské práva v rozhodnutiach, ktorými prejednal sťažnosti spoločnosti Lawyer Partners, a. s. vs. Slovenská republika konštatoval, že sťažujúca spoločnosť nemala predkladať originály dokumentov na účely individuálnej sťažnosti podľa čl. 24 Dohovoru, to znamená, že tým, že predložila originály DVD nosičov a o ich vrátenie nepožiadala, jej argument týkajúci sa nemožnosti predkladať všeobecným súdom tieto DVD nosiče je preto neudržateľný. Nemožnosť predložiť originálne DVD nosiče z roku 2006 tak zavinil žalobca, ktorý sa svojim postupom sám dostal do ťaživej situácie, a nedokázal už preukázať, že žaloby doručené súdu prvej inštancie v roku 2013 sú identické so žalobami doručenými súdu prvej inštancie na DVD nosičoch ešte v roku 2006.

19. Odvolací súd na podporu svojej právnej argumentácie v tejto súvislosti poukazuje na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v skutkovo a právne obdobných veciach, ktorý vo svojich rozhodnutiach o odmietnutí dovolaní žalobcu proti uzneseniam krajských súdov (napr. 6Cdo2/2014, 3Cdo 338/2013, 3Cdo 341/2013, 3Cdo 368/2013, 8 Cdo 994/2015, 4 Cdo 982/2015), ktorými potvrdili rozhodnutia súdov prvej inštancie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, okrem iného, ako dovolací súd uvádzal, že žalobca v roku 2013 doručil súdu žalobný návrh s dátumom vyhotovenia v roku 2006, nepreukázal ale ničím, že ide o ten žalobný návrh, ktorý podal v roku 2006; súdom preto nemožno vytýkať, že v roku 2013 podanému žalobnému návrhu nepriznali účinky, ktoré by jeho žalobný návrh mal, keby bol podaný v roku 2006, a pokiaľ žalobca namietal, že už nemá k dispozícii originálne DVD s jeho žalobnými návrhmi podanými v roku 2006 a vytýkal súdom, že mali prijať opatrenia na zachovanie možnosti preveriť totožnosť týchto žalobných návrhov, bolo práve na žalobcovi, aby sa týchto nosičov nezbavil a nevystavil riziku, že v súčasnosti nevie preukázať, akú žalobu podal v roku 2006.

20. Súd prvej inštancie preto správne postupoval, keď vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za podanie žaloby na súd prvej inštancie výzvou zo dňa 18. 05. 2015, doručenou žalobcovi dňa 21. 05. 2015. Keďže žalobca na výzvu súdu súdny poplatok za podanú žalobu nezaplatil, boli splnené podmienky na zastavenie konania podľa § 10 ods. l zákona č. 71/1992 Zb. Odvolanie žalobcu preto nebolo dôvodné a odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. l CSP potvrdil.

21. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 a § 255 ods. 1 CSP. V odvolacom konaní úspešnému žalovanému síce vznikol nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu, avšak keďže mu žiadne trovy odvolacieho konania nevznikli, odvolací súd rozhodol, že žalovanému sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva. Odvolací súd síce v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 CSP mal rozhodovať len o nároku na náhradu trov konania, ale keďže v takomto prípade by o výške náhrady trov konania po právoplatnosti rozhodnutia musel rozhodovať podľa § 262 ods. 2 CSP súd prvej inštancie, aj keď v čase rozhodovania odvolacieho súdu bolo zrejmé, že žalovanému žiadne trovy odvolacieho konania nevznikli, preto v záujme, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá v zmysle čl. 17 CSP rozhodol, že žalovanému sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

Toto rozhodnutie bolo v senáte prijaté pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).