KSNR/8CoP/43/2016


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 8.9.2016

Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8CoP/43/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4116204502 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Novotný ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4116204502.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a sudcov JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD. a JUDr. Dany Kálnayovej, v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého G. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky a zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, Nitra ako kolíznym opatrovníkom, dieťa rodičov - matky: Z. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XX, I., občan SR, zastúpená: KOTRUSZ -BENČÍK, s.r.o. so sídlom Štefánikova 57, Nitra, IČO:47 237 252 a otca: B. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom Na K. XX/XX, I., občan SR, zastúpeného Mgr. Eva Citterberg Valková, advokátka v Nitre, Novomeského 17, o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému na návrh matky, o odvolaní otca maloletého proti rozsudku Okresného súdu Nitra č. k. 13P/53/2016-80 zo dňa 19. mája 2016 - len v časti úpravy styku s maloletým v spojení s doplňujúcim rozsudkom č. k. 13P/53/2016-117 zo dňa 02. augusta 2016, takto jednohlasne

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti výroku o úprave styku otca s maloletým G. O. m e n í tak, že otec j e o p r á v n e n ý stretávať sa s maloletým v nepárnom kalendárnom týždni v roku v utorok od 15.00 hod. do 18.30 hod. a od piatku od 15.00 hod. do nedele do 18.30 hod. a v párnom kalendárnom týždni od stredy 15.00 hod. do piatku 08.00 hod. s tým, že otec si maloleté dieťa počas pracovných dní prevezme v predškolskom zariadení, ktoré maloleté dieťa navštevuje a tam ho aj vráti, v ostatných dňoch, vrátane dní, kedy maloletý nebude v predškolskom zariadení, maloletého prevezme a odovzdá matke v mieste bydliska maloletého dieťaťa.

odôvodnenie:

1. Na základe návrhu matky maloletého zo dňa 19.02.2016 Okresný súd Nitra ako súd prvej inštancie vo veci takto rozhodol:

2. Súd zveruje maloletého G. O., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky a otca zaväzuje prispievať na výživu maloletého sumou 200 eur mesačne počnúc dňom 01.04.2016, ktoré je otec povinný platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky.

3. Súd upravuje styk otca s maloletým G. O. tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým deťom každý nepárny týždeň kalendárneho roka: v utorok od 15.00 hod. do 18.30 hod. a od piatka od 15:00 hod. do nedele do 18:30 hod. a každý párny týždeň kalendárneho roka: v utorok od 15:00 hod. do 18.30 hod. a vo štvrtok od 15.00 hod. do 18:30 hod. s tým, že otec si maloleté dieťa prevezme v predškolskom zariadení, ktoré maloleté dieťa navštevuje a po ukončení styku maloleté dieťa matke včas odovzdá v mieste bydliska maloletého dieťaťa.

4. Matka je povinná maloleté dieťa na styk s otcom riadne pripraviť a otcovi včas odovzdať.

5. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 6. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie s poukazom na vykonané dokazovanie, a citované ustanovenia Zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z. - § 24 ods. 3 až 5, § 25 ods. 4, § 26, § 36 ods. 1, § 78 ods. 1, § 62 ods. 1, 2, 4 a 5, § 75 ods. 1 a § 78 ods. 3) v napadnutej časti úpravy styku otca s maloletým odôvodnil nasledovne:

7. Súd upravil styk otca s maloletým tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým aj počas pracovného týždňa- poobedňajšie pobyty u otca ako aj počas víkendu každý druhý týždeň. Otec v uvedenom rozsahu dokáže zabezpečiť starostlivosť o dieťa, dieťa má vytvorenú väzbu na otca a jeho rodinu, pred rozchodom rodičia spolu vychovávali dieťa. Zverením maloletého dieťa do osobnej starostlivosti jedného rodiča zostávajú zachované všetky rodičovské práva a povinnosti aj tomu rodičovi, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti. Tento rodič, ktorý je vylúčený z bezprostredného výkonu svojich rodičovských práv a povinností, hlavne zo sústavného výchovného pôsobenia na maloleté dieťa, nie je pozbavený zodpovednosti za všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Práve úprava styku v adekvátnom rozsahu je prostriedok k zabezpečeniu spoluúčasti otca maloletého G. na jeho výchove a k udržovaniu rodičovského vzťahu a upevňovaniu citovej väzby. Tvrdenia matky o požívaní alkoholu zo strany otca v rozsahu, ktorý by mal vplyv na zabezpečovanie starostlivosti o dieťa neboli v konaní preukázané. Sama matka v písomnom návrhu žiadala upraviť styk otca s dieťaťom aj s prespaní počas víkendu, ak by boli na strane otca tieto problémy, nepožadovala by matka upraviť styk v takomto rozsahu aj s prespaním. Dieťa si musí vzhľadom na rozhodnutie rodičov ukončiť spolužitie zvyknúť na nové usporiadanie vzťahov, je preto možné, že bude určitú dobu aj rozrušené, je však na rodičoch, aby túto zmenu dieťaťu čo najviac uľahčili. Dieťa však potrebuje oboch rodičov a je v záujme dieťaťa, aby bol kontakt s druhým rodičom zabezpečený. Keďže sa rodičia na úprave styku nevedeli dohodnúť a žiadali súdnu úpravu styku, musel súd upraviť styk otca s dieťaťom tak, aby úprava zodpovedala veku a potrebám dieťaťa, dennému režimu (upravený čas odovzdávania dieťa otcom, aby dieťa malo dostatok času pripraviť sa spánok), reagovala na časovú odlúčenosť, citovú naviazanosť dieťaťa, pretože takto bude zabezpečená pravidelnosť v stretnutiach dieťaťa a otca a nebude narušená vzájomná citová väzba otca a maloletého G.. Otec bude môcť naďalej výchovne pôsobiť na maloletého a tým realizovať svoje rodičovské práva.

8. Uvedený rozsudok včas podaným odvolaním napadol len otec maloletého domáhajúci sa jeho zmeny len v časti úpravy jeho styku s maloletým tak, aby bol tento upravený počas každého nepárneho týždňa kalendárneho roka od utorka od 16.00 hod. do stredy do 08.00 hod. s tým, že maloletého si prevezme a následne odovzdá v predškolskom zariadení a od piatku od 16.00 hod. do nedele do 19.30 hod. s tým, že ho prevezme v predškolskom zariadení a odovzdá matke v mieste bydliska a ďalej počas každého párneho týždňa kalendárneho roka od stredy od 16.00 hod. do piatku do 08.00 hod., kde opäť maloletého prevezme a odovzdá predškolskému zariadeniu. Poukázal na to, že jeho styk s maloletým je upravený nedostatočne a prakticky aj nezrealizovateľne. Nakoľko jeho pracovná doba končí až v čase 16.30 hod. nemohol by ho preberať v určený čas a došlo by k skráteniu doby jeho styku, pričom v nepárnom kalendárnom týždni je jeho úprava styku nedostatočná a nerešpektujúca právo dieťaťa na styk so svojím otcom. Maloletý ako chlapec by mal tráviť so svojím otcom čo najviac času, pre svoj zdravý vývin potrebuje odmalička aj mužský vzor, keď pre dieťa a stabilitu styku je najlepšie, aby nešlo o viacej samostatných stretnutí, ale o jedno dlhšie obdobie styku, aby vedeli spolu niečo aj reálne podniknúť, keď pre „ostrejší vzťah“ medzi rodičmi nezvládajúcimi rozchod je zabezpečené preberanie a odovzdávanie dieťaťa prostredníctvom predškolského zariadenia. K styku s maloletým počas týždňa aj s prespatím sa kladne vyjadril aj kolízny opatrovník maloletého.

9. Kolízny opatrovník maloletého vo vyjadrení k podanému odvolaniu otca poukázal na to, že sa stotožňuje s rozhodnutím súdu prvej inštancie, keď poukázal na to, že už na pojednávaní sa vyjadroval kladne k styku každý druhý víkend od piatka do nedele a v druhom týždni od utorka do stredy, keď nevidí dôvod, prečo by dieťa nemohlo prespávať u otca.

10. Matka maloletého vo vyjadrení k podanému odvolaniu žiadala rozsudok v napadnutej časti ako vecne správny potvrdiť. Poukázala na to, že otec maloletého na poslednom pojednávaní súhlasil s názorom kolízneho opatrovníka maloletého a tento žiada rozšírenie styku v odvolaní, keď ona sa s prespatím maloletého u otca aj počas pracovných dní nestotožňuje, nakoľko otec nepreukázal dostatočnú starostlivosť o maloletého, ju ohľadom maloletého neinformuje (počas doby, kedy je dieťa u neho) o stave dieťaťa a nie je ani zvyknutý byť sám s dieťaťom, nakoľko počas spoločného bývania s ním trávil osamote najviac 4 hodiny, pričom so starostlivosťou mu pomáhala stará matka maloletého, prípadne sestra otca aj jeho nová partnerka. Z dôvodu predaja domu bude musieť otec dieťaťa nanovo riešiť svoju otázku bývania (byt v jeho výlučnom vlastníctve prenajíma) a ona s prihliadnutím na vek maloletého má za to, že úprava styku otca s maloletého počas noci je postačujúca zatiaľ počas víkendu až do času, kedy dieťa dovŕši určitý vek a bude vedieť samo definovať svoje potreby. Počas pracovných dní by mala ona dieťa pod kontrolou a vedela by včas zasiahnuť v prípade nejakého zdravotného problému. Má tiež obavy z požívania alkoholických nápojov otcom. Uvedené skutočnosti súd prvej inštancie dostatočne zohľadnil pri rozhodnutí a otcovi dal dostatočný priestor na uplatnenie pripomienok a návrhov. V podanom odvolaní neuvádza žiadne nové skutočnosti odôvodňujúce vydanie odlišného rozhodnutia.

11. Doplňujúcim rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol o zročnom výživnom, pričom na základe návrhu otca maloletého na nariadenie neodkladného opatrenia v štádiu odvolacieho konania Krajský súd v Nitre ako súd odvolací uznesením č. k. 8Cop/43/2016-132 zo dňa 08. septembra 2016 nariadil neodkladné opatrenie do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, ku ktorému sa matka maloletého vyjadrila tak, že maloletý mal v čase podania návrhu otca zdravotné problémy, po vyliečení ktorých si ho otec prevzal vždy v dohodnutých termínoch, resp. sa dohodli na náhradných dňoch styku, teda v období, kedy súd rozhodoval o nariadení neodkladného opatrenia už neexistovali dôvody, pre ktoré bol styk otca s maloletým obmedzený a pre ktoré návrh podával. V rozpore s rozsudkom nekonala a dieťa otcovi na styk pripravovala v zmysle rozsudku, bude tak postupovať aj v ´dalšom období podľa neodkladného opatrenia.

12. Dňom 01.07.2016 nadobudol účinnosť Civilný sporový poriadok (CSP - zákon č. 160/2015 Z. z.), ktorý zákon zrušil Občiansky súdny poriadok (zákon č 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov), pričom ustanovil, že (Civilný sporový poriadok) platí aj pre konania začaté predo dňom jeho účinnosti, keď účinky úkonov dovtedy vykonaných zostávajú zachované. Dňom 01. júla 2016 nadobudol účinnosť aj Civilný mimosporový poriadok (CMP - zákon č. 161/2015 Z. z.), ktorý zákon je vo vzťahu k Civilnému sporovému poriadku lex specialis (ustanovenia CSP sa použijú, ak CMP neustanovuje inak), pričom Civilný mimosporový poriadok obsahuje ustanovenia o konaniach v niektorých rodinnoprávnych veciach (podľa CMP súdy prejednávajú a rozhodujú veci uvedené v tomto zákone, t. j. CMP). V dôsledku uvedených zmien odvolací súd v konaní postupoval v zmysle ustanovení Civilného mimosporového poriadku resp. podporne podľa ustanovení Civilného sporového poriadku, vtedy pokiaľ Civilný mimosporový poriadok nemá osobitnú úpravu a naň odkazuje.

13. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP) prejednal vec bez nariadenia pojednávania s verejným vyhlásením rozhodnutia a po preskúmaní rozhodnutia súdu prvej inštancie v napadnutej časti výroku o úprave styku otca s maloletým dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvej inštancie je v napadnutej časti potrebné v zmysle ustanovenia § 388 CSP zmeniť (tak, ako to je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia) z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie ani zrušenie, keď mal za to, že odvolanie otca maloletého je sčasti dôvodné, pre sčasti nesprávne právne posúdenie veci súdom prvej inštancie.

14. V danom prípade rodičia maloletého nie sú manželia a nežijú spoločne, matka chce stretávanie otca so synom, nie je medzi nimi sporná úprava styku otca s maloletým počas víkendu v nepárnom týždni kalendárneho roka (nepárnom kalendárnom týždni v roku), sporným je len rozsah styku otca s maloletým počas pracovných dní týždňa v párnom i nepárnom kalendárnom týždni, keď otec maloletého požaduje oproti napadnutému rozhodnutiu rozsiahlejší styk s maloletým a s prespaním maloletého u neho, voči ktorému prespaniu má matka výhrady, teda rozsah styku otca s maloletým považuje nateraz za primeraný veku maloletého. Do rozhodnutia súdu prvej inštancie sa styk otca s maloletým realizoval podľa dohody rodičov (u kolízneho opatrovníka maloletého) tak, že v prvom týždni otec strávil so synom dva dni s prespaním a počas víkendu bol syn u matky, v druhom týždni so synom strávil jeden deň s prespaním a to utorok a víkend od piatku do nedele. S poukazom na správne závery súdu prvej inštancie ohľadom úpravy samotného styku otca s maloletým a odvolacie dôvody otca maloletého dospel odvolací súd k záveru, že požiadavka otca ohľadom úpravy rozsiahlejšieho styku s maloletým počas pracovných dní je sčasti opodstatnená a na prospech maloletého čo do styku počas párneho kalendárneho týždňa, keď je vhodnejší jeden súvislý termín styku otca s maloletým s jeho prespaním u otca, voči ktorému nemal výhrady ani kolízny opatrovník maloletého a ktoré prespanie, aj vzhľadom k nespornej úprave styku cez víkend, nepovažoval odvolací súd za nemožné, teda s názorom matky sa nestotožnil. Vzhľadom k prípadnej zmene pracovného času otca, resp. prípadnej realizácii styku v dňoch jeho dovolenky (pracovného voľna) odvolací súd nemenil počiatočnú hodinu styku, keď konečná hodina je daná vekom a režimom maloletého. Odvolací súd úpravu doplnil pre riešenie prípadov, kedy maloletý nebude v predškolskom zariadení - toto je matka povinná oznámiť.

15. Zo všetkých zhora uvedených dôvodov preto odvolací súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).