KSNR/8CoP/11/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8CoP/11/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4116229172 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Novotný ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4116229172.2Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a sudcov JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD. a JUDr. Ingrid Doležajovej, vo veci starostlivosti súdu o maloletého Mateja Hampla, nar. 01.10.2014, bytom u matky, zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany ako kolíznym opatrovníkom, dieťa rodičov - matka M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. XXX, zastúpená JUDr. Ľubomírom Kišacom, advokátom v Topoľčanoch, Škultétyho 1597/7, a otca - K. nar. XX.XX.XXXX, bytom J. zastúpený JUDr. Beátou Polyákovou, advokátkou v Nitre, Štefánikova 7 o návrhu oboch rodičov na nariadenie neodkladného opatrenia, o odvolaní matky maloletého proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č. k. 11P/336/2016-56 zo dňa 31. januára 2017, takto jednohlasne

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie v napadnutej časti výroku o úprave styku otca s maloletým Matejom p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

1. Dňa 02.11.2016 bol Okresnému súdu Nitra doručený návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa otec domáhal, aby súd dočasne upravil jeho styk s mal. S., nar. 01.10.2014 tak, že bude oprávnený sa s mal. stretávať v párnom týždni v kalendárnom roku utorok a štvrtok v čase v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. a v nepárnom týždni v kalendárnom roku sobotu a nedeľu od 9.00 hod. do 18.00 hod. s tým, že si mal. vyzdvihne a po ukončení stretnutia ho vráti do prechodného bydliska matky. Matka je povinná v určenom čase v mieste prechodného bydliska mal. dieťa na styk s ním riadne pripraviť a včas odovzdať. Zároveň sa domáhal, aby súd vydal uznesenie, ktorým začne konanie o úprave rodičovských práv a povinností k mal. na čas do rozvodu.

2. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia odôvodnil tým, že s matkou mal. dieťaťa sú manželia. Ich manželstvo bolo harmonické do 02-03/2016, kedy z dôvodu matkinej nevery došlo dňa 17.10.2016 k vytrhnutiu mal. dieťaťa z domáceho prostredia a k ich odsťahovaniu do rodinného domu k svojej mame. Do tejto doby mal pravidelný kontakt s mal., pretože žili v spoločnej domácnosti. Vždy dôkladne zabezpečoval starostlivosť aj výchovu mal. dieťaťa a plnil si svoje rodičovské práva a povinnosti, snažil sa o jeho duševný, mravný a citový rozvoj. Brával mal. počas víkendov na prechádzky, zorganizoval pre dieťa aktivity, kde sa mal. dieťa cítilo v jeho prítomnosti veľmi spokojne. Spočiatku jemu matka umožnila navštíviť dieťa v dňoch 19.10.2016 a 27.10.2016, avšak tieto stretnutia boli len v obmedzenom časovom trvaní, cca po jednej hodine, za výlučnej osobnej prítomnosti matky, bez toho, že by on mohol realizovať stretnutie podľa svojich predstáv. Pri stretnutiach sa pokúsil s matkou dohodnúť na urovnaní ich rozvráteného manželstva a na starostlivosti o dieťa, na čo však matka zaujala odmietavý postoj. Naposledy videl mal. dieťa dňa 27.10.2016. Matka začala brániť nielen jeho osobnému kontaktu s mal., ale znemožňuje mu kontaktovať mal. i prostredníctvom telefónu, údajne vzala dieťa k psychológovi, otcovi nechce poskytnúť meno ošetrujúcej lekárky. Posledné dni prestala dvíhať telefón, reagovať na sms správy, nie je možné sa s ňou dohodnúť na styku otca s mal. dieťaťom, čím si on nemôže riadne vykonávať svoje rodičovské práva a prehlbovať citové väzby k dieťaťu. Domnieva sa, že matka výrazným spôsobom ovplyvňuje mal. dieťa. Pri poslednom stretnutí s mal. vycítil, že matka ho vykresľuje v negatívnom zmysle, aby na neho mal. zanevrel. Matka ponecháva mal. v opatere svojej mamy, aby sa mohla venovať iným záľubám, preto je pre neho nepochopiteľné, prečo jemu bráni v styku s mal. dieťaťom. Staral sa o mal. od narodenia, kŕmil ho, prebaľoval, kúpal, hral sa s ním, navštevoval s mal. detského lekára.

3. Okresnému súdu Nitra bolo dňa 30. 11. 2016 doručené vyjadrenie matky dieťaťa k návrhu otca na vydanie neodkladného opatrenia, ktorého súčasťou bol aj návrh, ktorým matka žiadala nariadiť neodkladné opatrenie na základe ktorého sa maloletý zveruje do jej osobnej starostlivosti a otec bude zaviazaný prispievať na výživu maloletého S. sumou 200 eur mesačne od 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred k jej rukám s účinnosťou od vykonateľnosti uznesenia na čas do rozvodu. Návrh odôvodnila stavom, že ona nebráni v styku otca s maloletým ani dieťa nehucká proti otcovi. Uviedla, že v G. má od 04. 11. 2016 trvalý pobyt a s maloletým tam býva od 17. 10. 2016. V návrhu ďalej uvádza, že otec s mal. S. nebol 24 hodín sám, nevie aký má rytmus, stravu, nevie ako ho okúpať a ona nikdy nebránila v stretávaní s maloletý S. a otec sa s ním vo štvrtok pravidelne stretáva a dĺžka návštevy závisí vždy od pohody a stavu dieťaťa uviedla, že po návšteve otca je S. vždy neustále doslova prilepený na nej a túli sa ku nej; po návšteve otca bol maloletý agresívny a preto s ním ona navštívila lekárku S.. H. a následne na jej doporučenie psychologičku K.. O. L., ktorá kontaktovala aj otca a mali sa všetci traja stretnúť. Poukázala na stav, že city S. sa nezmenia voči otcovi , lebo sa stretávajú a z jej pohľadu je to dosť, lebo vidí ako sa dieťa správa bez otca a ako sa správa s ním. Ako matka nemôže dopustiť, aby dieťa pendlovalo z miesta na miesto medzi nimi - rodičmi, pretože manželovi - otcovi rodičia po sebe kričia a nevedia sa správať k deťom. Keby sa s manželom dalo dohodnúť, mohol chodiť za synom. Zároveň poukazuje aj na to, že s otcom dieťaťa od 17. 10. 2016 nezdielajú spoločnú domácnosť . Rozhodne nesúhlasí s neodkladným opatrením nakoľko tie dni a hodiny, ako ich navrhol manžel sa majú prispôsobiť manželovi a nie dieťaťu, čo narúša denný rytmus maloletého S., nakoľko má slabučký žalúdok. Podľa návrhu otca dieťaťa ona usudzuje len to, že manžel - otec dieťaťa ju nenávidí a nezáleží mu na S.. Zdôrazňuje, že ona nebráni v styku otca s maloletým ani dieťa nehucká proti nemu. V návrhu tiež matka poukázala na stav, že mal. Matej bol po stretnutiach s otcom agresívny do všetkého kopal. A od 17. 10. 2016 čo je s ňou u matky je dieťa kľudné. Tak isto poukázala na to, že deti boli opakovane svedkami ich denných hádok medzi ňou a otcom dieťaťa a tiež rodičmi dieťaťa., vyjadrila sa, že otec si nasadil sám antidepresíva, a to niekedy v auguste 2016.

4. Zhora označeným uznesením Okresný súd Nitra ako súd prvej inštancie vo veci takto rozhodol: 5. Súd začína konanie o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu S. E., nar. 01. 10. 2014 na čas do rozvodu manželstva rodičov mal. dieťaťa.

6. Súd návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci zverenia maloletého dieťaťa do jej osobnej starostlivosti a určenia výživného otcovi na maloleté dieťa S. E., nar. 01. 10. 2014 zamieta.

7. Súd upravuje styk otca s maloletým dieťaťom S. E., nar. 01. 10. 2014 tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým synom v každom párnom týždni kalendárneho roka v utorok a vo štvrtok v čase od 15.00 hod. do o 18.,00 hod. a v nepárnom týždni kalendárneho roka každú sobotu od 9.00 hod. do 18.00 hod.

8. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie s poukazom na citované ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa (článok 3 bod 1., 2, článok 12 bod 1, a článok 18 bod 1), citované ustanovenia Civilného mimosporového poriadku (§ 23 ods. 2 a § 2 ods. 2, zákon č. 161/2016 Z. z. - CMP) a citované ustanovenia Civilného sporového poriadku (zákon č. 160/2015 Z. z. - CSP - § 324 ods. 1, § 325 ods. 1 a 2, § 328 ods. 1 a ods. 2 veta druhá) odôvodnil nasledovne:

9. Podľa názoru súdu vyžadujú súčasne vzťahy rodičov dieťaťa dočasnú úpravu pomerov, a to neodkladným opatrením, keďže vzťahy rodičov dieťaťa sú vážne narušené. Matka s mal. S. a jej starším synom odišla ku jej matke do obvodu Okresného súdu Topoľčany a zmenila bez súhlasu otca detí trvalé bydlisko mal. S.. S otcom dieťaťa sa na tom nedohodla, pričom ide o podstatnú vec týkajúcu sa mal. dieťaťa. Táto ovplyvňuje stav príslušnosti súdu, ktorá ostáva zachovaná Okresnému súdu Nitra, v obvode, ktorého mal maloletý posledné bydlisko, pričom ku jeho zmene nedošlo ani na základe rozhodnutia súdu, ani po dohode rodičov. To, že matka s mal. S. má v súčasnej dobe trvalé bydlisko v obvode OS Y. potvrdzuje jej vyjadrenie sa k návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia. V súčasnej dobe otec platí na syna S. matke výživné 150 eur mesačne, ako to vyplýva zo zisťovania súdu u otca dopytom na neho, pri ktorom potvrdil, že na syna S. mesačne platí výživné 150 eur. Súd má za to, že takáto suma výživného pre mal. S. dočasne pokrýva odôvodnené potreby na mal. dieťaťa a preto považoval za nedôvodný návrh matky dieťaťa na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým požadovala , aby otec bol zaviazaný platiť na výživu dieťaťa sumu 200 eur mesačne. Súd má za to, že v tomto smere za stavu, že sa otec na výžive syna dobrovoľne podieľa sumou 150 eur mesačne, je návrh matky na určenie výživného v nevyhnutnej miere, ktoré zákon neodkladným opatrením umožňuje určiť, nedôvodný. Výživa dieťaťa je nevyhnutnou mierou i zo stany otca dieťaťa nateraz zabezpečovaná.

10. Súd sa kladne stavia k požiadavke otca dočasne upraviť jeho styk s maloletým synom, s ktorým do 17.10. 2016 žili s matkou dieťaťa v spoločnej domácnosti v J. E., pričom maloletý pochádza z manželského spolužitia jeho rodičov. Ich manželstvo je v súčasnej dobe predmetom rozvodového konania, ktoré je vedené na Okresnom súdu Nitra, pričom návrh na rozvod podal manžel. Zatiaľ sa neuskutočnilo pojednávanie vo veci, ktoré je však súdom už nariadené na 16. 03. 2017 na Okresnom súdu v Nitre, v obvode, ktoré mali manželia ich posledné spoločné bydlisko a v obvode uvedeného súdu naďalej žije manžel - otec dieťaťa v J. E., kde žili manželia spolu s maloletým a starším synom matky dieťaťa, ktorého otcom nie je otec mal. S.. Vzhľadom k tomu, že obaja rodičia sú nositeľmi rodičovských práv a povinností, ktoré im priznáva zákon, obaja majú právo i povinnosť dieťa vychovávať a zabezpečovať jeho výživu. Výchova dieťaťa je v súčasnej dobe v prevažnej miere na matke, ktorá ma mal. syna u seba tým, že s maloletým odišla do iného miesta bydliska a sama urobila takéto rozhodnutie, bez toho, aby túto situáciu riešila s druhým rodičom - otcom dieťaťa. V danom stave je logické, že otec dieťaťa nemá rovnocenné postavenie s matkou dieťaťa, podieľať sa na výchove syna S. a v tomto smere je v jeho rodičovských kompetenciách obmedzovaný. Pravidlá pre styk otca s dieťaťom určuje matka, ktorá síce umožňuje otcovi navštíviť syna S., avšak v obmedzenom krátkom čase cca jednu hodinu trvajúcom intervale za jej osobnej prítomnosti v rámci, ktorých stretnutí otec nemôže realizovať stretnutia podľa jeho predstáv, aby dieťaťu mohol vytvoriť vhodnú program, mohol s ním navštíviť starých rodičov z jeho strany. Matka podľa vyjadrenia otca dieťaťa neumožňuje kontaktovať mal. dieťa prostredníctvom telefónu a podľa otca dieťa výrazným spôsobom ovplyvňuje a hucká proti nemu. Otec v jeho návrhu vyjadruje presvedčenie o tom, že matka začala mal. S. i jej staršieho syna voči nemu manipulovať, nakoľko maloletý Y. mu ledva odpovedal. Otec mal. i s mal. Y. - synom jeho manželky vytvorené pozitívne citové väzby a staral i o neho ako o vlastné dieťa a nerobil medzi deťmi žiadne rozdiely. V takomto stave má otec obavu, aby neochladli citové väzby medzi ním a maloletým z dôvodu opakovaného bezdôvodného marenie styku otca s dieťaťom zo strany matky dieťaťa a preto otec požaduje od súdu zásah do rodičovským kompetencií, aby sa i on mohol na starostlivosti o syna S. podieľať. Súd považoval za dôvodné dočasne upraviť pomery rodičov dieťaťa, čo sa týka zabezpečenia výchovy dieťaťa - S. zo strany otca, keďže otec je tiež rodičom a v plnom rozsahu mu patria rodičovské práva povinnosti ku maloletému. Stretnutia otca so synom rozhodne napomôžu stavu, aby sa otec a syn nevzďaľovali, aby aj otec bol svedkom stavu, ako jeho dieťa vyrastá, čo potrebuje, aby sa podieľal na formovaní jeho osobnostného rozvoja. Zásah súdu je dôvodný predovšetkým z hľadiska, že dieťa vo veku mal. S., a to dvoch rokov a štyroch mesiacov otca jednoznačne pozná a otec je kompetentný zabezpečiť odôvodené potreby syna, venovať sa mu v domácom prostredí, v ktorom do odchodu matky s deťmi žili spoločne, kde dieťa pozná prostredie a rodinu otca. Preto súd v danom prípade využil inštitút procesného práva, a to neodkladné opatrenia k tomu, aby dal priestor stavu, že by sa v primeranej miere i otec na výchove syna S. podieľal, a to v širšom rozsahu ako doteraz, samozrejme s usmernením matky, ktorá najlepšie pozná režim dieťaťa, jeho návyky a potreby a preto je jej povinnosťou na tieto otca upozorniť, aby ich otec mohol u dieťaťa napĺňať. Súd preto upravil rozsah styku otca s maloletým tak ako uvádza výroková časť tohto uznesenia, a to v najlepšom záujme mal. dieťaťa, aby bola výchova dieťaťa v oddelenom spolužití rodičov zabezpečená pre dieťa aspoň istým pomerom aj zo strany otca dieťaťa. Naviac súčasná situácia vzťahov manželov nesmeruje k tomu, že by rodičia boli schopní robiť určité kompromisy, a preto sa javí autoritatívne rozhodnutie súdu vo veci ako nevyhnutné a preto súd vykonal zásah do ich výkonu rodičovských práv ku mal. synovi dočasným opatrením.

11. Uvedené rozhodnutie včas podaným odvolaním napadla len matka maloletého a to len v časti výroku o nariadení neodkladného opatrenia na úpravu styku otca s maloletým, keď v zmysle ustanovenia § 388 CSP sa domáhala zmeny úpravy styku otca s maloletým tak, že v rozsahu určenom napadnutým uznesením sa bude styk otca s maloletým realizovať za jej osobnej prítomnosti a v mieste jej bydliska. V dôvodoch odvolania poukázala na to, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a vec nesprávne právne posúdil, keďže spôsob, akým bol styk upravený - bez jej osobnej prítomnosti a mimo miesta jej súčasného bydliska i bydliska maloletého, nie je v záujme maloletého. Súhlasí s tým, aby sa otec s maloletým v určené dni a v určenom čase stretával, avšak maloletý je na ňu zvyknutý, nie je zvyknutý byť od nej odlúčený a pri rozlúčke s otcom nechce ísť za ním a je na jej rukách, keď aj počas hry s otcom k nej odbieha. Pokiaľ by sa mal realizovať styk otca s maloletým v jej neprítomnosti, určite by to nebolo v záujme maloletého. Ona nebránila a ani nebráni otcovi v styku s maloletým, trvá však na tom, aby tento prebiehal v jej prítomnosti a v mieste jej bydliska, na ktoré prostredie je maloletý navyknutý. Vzhľadom na vek a zdravotný stav maloletého, ako aj jeho denný režim, naviazanosť maloletého na ňu, je v jeho záujme, aby sa styk s otcom u maloletého realizoval v jej prítomnosti a v prostredí, na ktoré je zvyknutý. V podrobnostiach poukazuje na svoje vyjadrenie k návrhu otca.

12. K podanému odvolaniu matky sa vyjadril otec maloletého a takisto aj jeho kolízny opatrovník.

13. Otec poukázal na to, že sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, keď súd správne vyhodnotil, že jeho stretnutia s dieťaťom napomôžu stavu, aby sa on a maloletý nevzďaľovali, aby on bol svedkom toho, ako dieťa vyrastá a aby sa podieľal na formovaní jeho osobného rozvoja. S argumentáciou matky nesúhlasí, nakoľko maloletý bol rovnako zvyknutý na oboch rodičov, pokiaľ žili v spoločnej domácnosti, a preto matkou tvrdené skutočnosti o tom, že dieťa nie je zvyknuté byť od nej odlúčené, považuje za účelové, v snahe privodiť si priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Jeho rodičovské práva a povinnosti k maloletému zostávajú zachované, nepovažuje za potrebné ustanoviť miesto výkonu styku, pretože on je osobou, ktorá určuje, kde a akým spôsobom styk so synom bude realizovať v súlade s riadnym vývinom dieťaťa, aby sa mu rozširovali duševné obzory a aby poznávalo aj nové veci bez dohľadu nad výchovou zo strany druhého rodiča, ktorý dohľad by bol obmedzením jeho práv. Maloletý žil v jeho domácnosti, až pokiaľ ho matka z nej nevytrhla, dôkladne zabezpečoval starostlivosť aj výchovu maloletého, organizoval mu aktivity, dieťa sa v jeho prítomnosti cítilo spokojne. Má reálny záujem podieľať sa v plnom rozsahu na výchove a starostlivosti o maloleté dieťa, je k tomu plne spôsobilý aj bez prítomnosti matky, čo táto ani nespochybňuje, i keď tvrdí, že mu v styku s dieťaťom nebráni, nemožno s tým úplne súhlasiť, nakoľko dieťa na styk nepripravuje, nemotivuje, nepovzbudzuje, práve naopak sa snaží u dieťaťa vyvolať pocit viny, smútku a strachu zo stretnutia s otcom. Pri realizácii styku bez matky po nariadení predbežného opatrenia sa dieťa v jeho domácnosti ihneď etablovalo. Zákon taxatívne neuvádza výpočet hranice veku maloletého dieťaťa, podľa ktorej by mali súdy postupovať pri určovaní rozsahu styku druhého rodiča s dieťaťom, preto nie je možné, aby súd aplikoval akúsi „pomyselnú“ hranicu veku dieťaťa a tým prispel k znemožneniu rovnocenného a pravidelného jeho styku s maloletým dieťaťom. Je v záujme ochrany zdravého vývoja maloletého dieťaťa, aby nebolo dlhodobo vystavované jednostrannej výchove zo strany matky, bez mužského vzoru, pričom matka žiadnym hodnoverným listinným dôkazom nepreukázala, v čom má zhoršenie zdravia dieťaťa spočívať; maloletý je podľa neho úplne zdravý, nemá diagnostikované žiadne ochorenie a netrpí žiadnymi zdravotnými ťažkosťami.

14. Kolízny opatrovník maloletého k podanému odvolaniu matky uviedol, že vzhľadom na aktuálny zdravotný stav maloletého nie je možné verifikovať jednotlivé tvrdenia oboch rodičov o príčinách stavu maloletého, na základe toho nie je možné ani určiť dôvodnosť požiadavky matky na jej osobnú prítomnosť počas realizácie styku otca s maloletým. Je vhodné, aby otec bezpodmienečne rešpektoval potreby maloletého, a aby obaja rodičia spolu konštruktívne komunikovali. Otec má vytvorené vhodné podmienky na hru a odpočinok dieťaťa, matke sa nepáči to, že otec sa dožaduje kontaktu s maloletým nevhodným spôsobom alebo v nevhodnom čase a že nemá pochopenie pre aktuálny zdravotný stav maloletého.

15. Otec po podanom vyjadrení k odvolaniu súdu zaslal aj kópiu zápisnice o pojednávaní vo veci rozvodu zo dňa 16. 03. 2017 a poukázal na to, že matka mal. už čiastočne (3 dni) pracuje a mal. ponecháva v starostlivosti, že potvrdila na pojednávaní vzťah mal. k nemu (dieťa má rado otca) a že nespochybnila, že by sa o mal. nevedel postarať.

16. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP) prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania a dospel k záveru, že uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné v napadnutej časti výroku o úprave styku otca s maloletým podľa ustanovenia § 387 ods. 1 CSP potvrdiť ako vecne správne rozhodnutie. 17. Nakoľko sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia v napadnutej časti, obmedzuje sa v odôvodnení svojho rozhodnutia v zmysle ust. § 387 ods. 2 CSP len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, keď na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia aj vzhľadom k odvolacím dôvodom poukazuje i na to, že

- nebol preukázaný zdravotný stav dieťaťa vylučujúci danú úpravu styku otca s maloletým, - na strane otca neboli tvrdené a preukázané okolnosti vylučujúce ho zo schopnosti realizovať styk s maloletým samostatne, keď je jeho právom počas upravenej doby styku s maloletým organizovať priebeh styku s maloletým, - maloletému je prostredie v domácnosti otca známe, keďže spolu s oboma rodičmi v ňom do októbra roku 2016 žil, - samotná okolnosť útleho veku maloletého nie je sama osebe dôvodom pre úpravu styku otca s maloletým výlučne v prítomnosti matky, a naviac v mieste jej bydliska, keď ani odvolací súd nevzhliadol žiaden dôvod, pre ktorý by sa styk otca s maloletým objektívne nemohol realizovať samostatne bez prítomnosti matky, a že - vzťah maloletého k otcovi treba vytvárať (je v záujme dieťaťa) práve od útleho veku.

18. Zo všetkých zhora uvedených dôvodov preto odvolací súd rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Záverom odvolací súd apeluje na oboch rodičov maloletého, aby komunikovali otvorene a racionálne o potrebách svojho maloletého dieťaťa, prihliadali na jeho záujem a vyvarovali sa pred dieťaťom komentárov na adresu druhého z rodičov, a tak na minimum obmedzili dôsledky toho, že ich dieťa nevyrastá v spoločnej domácnosti svojich rodičov, ktorých však oboch má rád.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).