KSNR/8Co/534/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8Co/534/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413208187 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Kálmánová, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4413208187.1Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD. a sudcov Vladimíra Novotného a JUDr. Jarmily Pogranovej, v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners, a.s., so sídlom Bratislava, Prievozská 37, IČO: 35 944 471, proti žalovanému: W. E., bytom F. W., F. XX, o zaplatenie 5,31 eura, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky č. k. 9Ro/308/2013-14 zo dňa 13.05.2016 takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e .

Žalovanému n e p r i z n á v a nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie (vo veci) zastavil. Rozhodnutie odôvodnil s poukazom na obsah spisu a ust. § 10 ods. 1, zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (v znení zák. č. 150/1993 Z. z.) a tým, že žalobca súdny poplatok za žalobu v sume 16,50 eura nezaplatil ani po výzve súdu s poučením o tom, že ak poplatok nebude v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví, pričom konanie vo veci nezačal. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) OSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

2. Proti uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, ktorý navrhol uznesenie zrušiť vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Uviedol, že jeho podania nie sú nové podania, len rovnopisy k odmietnutým podaniam z roku 2006, a preto sa pripíšu účinky podania k pôvodnému dátumu podania, v dôsledku čoho súdny poplatok - podľa § 13 zákona o súdnych poplatkoch v súčasnosti už nemožno vyrubiť. Mal za to, že Okresný súd Nové Zámky porušil jeho ústavné práva, nemôže spôsobiť premlčanie peňažnej pohľadávky a on nemá zákonnú povinnosť niesť dôkazné bremeno o tom, že ide o pôvodné žaloby, podané pôvodne v roku 2006 a nie len o totožné žaloby, doručené v roku 2013 prvýkrát. Žalobu na vydanie platobného rozkazu podal v roku 2006 elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom, o prípustnosti ktorého podania rozhodoval Ústavný súd SR v Náleze sp. zn. III. ÚS 131/07, v ktorom spôsob podania žaloby nespochybnil a okresnému súdu vydal príkaz, aby vo veci jeho podania konal podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, keď právne účinky tohto podania zostanú zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania. Okresnému súdu doručil opätovne podania, o ktorých Ústavný súd SR rozhodol uvedeným Nálezom a v súlade s týmto on má za to, že účinky podania zostali zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania, a je preto v tejto konkrétnej veci potrebné vychádzať zo záveru, že nie je možné zastaviť konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku, na ktorého zaplatenie bol vyzvaný až v roku 2014. Na DVD nosičoch s návrhmi na vydanie platobných rozkazov podaných v roku 2006 sa nachádza plnomocenstvo pre JUDr. Miroslava Pavelku a ak by to teda boli nové žaloby podávané v roku 2013, potom nebolo možné doručovať poštu na adresu Advokátskej kancelárie Chabadová, s.r.o.. Nestotožnil sa ani s tvrdením, že je jeho povinnosťou preukázať, že žaloby doručované teraz sú tie isté (t. j. „znovudoručené“ a nie len totožné s tými, ktoré boli podávané v roku 2006), ktorú povinnosť by nemal v prípade, ak by si škodca riadne splnil svoju povinnosť a žaloby v roku 2006 prijal a zapísal, teda inými slovami dôsledkom porušenia svojej povinnosti škodcom nemôže byť vznik novej povinnosti pre poškodeného. Nikto predsa v konaní nedokazuje, kedy a ako doručil žalobu na súd. Listom zo dňa 13.02.2014 Okresnému súdu Nové Zámky do spisov súdnej správy Spr. 186/2010 doručil nasledujúce listinné dôkazy: 1/ Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 16.06.2009, 2/ DVD nosiče z roku 2006 (30.03.2006 - OS082Levice 001, OS082Levice 001) a 3/ notárska zápisnica osvedčujúca právnu skutočnosť, ktoré listinné dôkazy bez akejkoľvek pochybnosti preukazujú jeho tvrdenie, že ide o podania z roku 2006. S poukazom na ust. § 8, § 5 ods. 1 písm. a/ a § 13 zákona o súdnych poplatkoch poplatok už vyrúbiť nemožno a zastavením konania pre nezaplatenie súdneho poplatku mu súd prvej inštancie odňal možnosť konať pred súdom.

3. Vyjadrenie žalovaného k odvolaniu podané nebolo.

4. Dňom 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (CSP), ktorý zákon zrušil OSP a ustanovil, že platí aj pre (dovtedy) začaté konania, keď účinky úkonov dovtedy učinených podľa OSP zostávajú zachované.

5. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP) prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania viazaný rozsahom a dôvodmi podaného odvolania (prihliadajúc i na prípadné ale nezistené vady konania pred súdom prvej inštancie majúce za následok nesprávne rozhodnutie vo veci) a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné podľa ust. § 387 ods. 1 CSP ako vecne správne potvrdiť.

6. Podľa § 42 ods. 1 OSP, podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom doplniť netreba. podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada. 7. Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.) upravuje predmet súdnych poplatkov, okruh poplatníkov, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, sadzbu poplatkov, splatnosť poplatku, platenie poplatku, ako aj následky nezaplatenia poplatku.

8. Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb., poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

9. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb., poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

10. Podľa § 10 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 71/1992 Zb., ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

11. Súd prvej inštancie vyzval žalobca na zaplatenie súdneho poplatku 16,50 Eura za podanú žalobu. Súdny poplatok doteraz nezaplatil.

12. V danej veci dôvodil žalobca tým, že žaloba (návrh na začatie konania) je pôvodnou žalobou (návrhom na začatie konania), ktorú doručil tomuto súdu ešte v roku 2006 a o ktorom súd nekonal (elektronické podanie na DVD nosiči podpísané zaručeným elektronickým podpisom), a že vzhľadom na uplynutie trojročnej lehoty uvedenej v § 13 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. mu už nemožno vyrubiť súdny poplatok za žalobu (návrh na začatie konania). Žalobca tvrdil, že Ústavný súd Slovenskej republiky v Náleze sp. zn. III. ÚS 131/07 vyslovil záver, že Okresný súd Nové Zámky porušil základné právo obchodnej spoločnosti Lawyer Partners, a.s. na súdnu ochranu neprijatím jej podania z roku 2006 urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom a že mu prikázal súdu prvej inštancie konať vo veci predmetného podania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pričom právne účinky tohto podania zostanú zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania, lebo návrh na začatie konania bol urobený v zákonom ustanovenej forme.

13. Odvolací súd zistil, že Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu rozhodnutím sp. zn. III. ÚS 131/07 predbežne prerokoval sťažnosť BSP Lawyer Partners, a.s., Benediktiho 5, Bratislava proti postupu Okresného súdu Nové Zámky v súvislosti s neprijatím jej podaní, realizovaných elektronickými prostriedkami a podpísanými zaručeným elektronickým podpisom a uznesením túto sťažnosť odmietol ako oneskorene podanú. Súd prvej inštancie preto nemohol rešpektovať príkaz vyplývajúci z nálezu Ústavného súdu, keďže nález v predmetnej označenej veci nebol vydaný, pričom ak v iných obdobných veciach týkajúcich sa postupu niektorého okresného súdu bol vydaný nález, potom iba ten súd, ktorého sa nález týkal, mal a mohol rešpektovať príkaz vyplývajúci z takéhoto nálezu. Nie je preto možné súhlasiť s názorom žalobcu, že v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu SR právne účinky jeho podania z roku 2006 zostali zachované k tomuto dňu aj v prípade jeho žaloby podanej na Okresný súd Nové Zámky v roku .2013. Preto bol žalobca povinný preukázať, že žaloba (návrh) na začatie konania doručená (doručený) Okresnému súdu Nové Zámky v roku 2013 je totožná (sú totožné) so žalobou (návrhmi) doručenými Okresnému súdu Nové Zámky v roku 2006. Žalobca ničím nedoložil, že jeho podanie - žaloba v tejto veci je identická s podaním doručeným súdu na DVD nosiči v roku 2006. Keďže z ničoho nevyplývala totožnosť žalobcovho podania z roku 2006 s podaním z roku 2013, nemožno súdu prvej inštancie vytýkať ako nesprávny procesný postup, pokiaľ vychádzal z toho, že v preskúmavanej právnej veci vyvolalo právne účinky podania žaloby (návrhu) na začatie konania podanie doručené súdu prvého stupňa v roku2013. Odvolací súd na podporu svojej právnej argumentácie v tejto súvislosti poukazuje i na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v skutkovo a právne obdobných veciach, ktorý vo svojich rozhodnutiach (napr. 3Cdo 436/2013, 7Cdo 9/2014, 3Cdo 336/2013, 3Cdo 338/2013, 3Cdo 341/2013, 3Cdo 36/2013, 3Cdo 374/2013) ako dovolací súd uvádzal, že súdom nemožno vytýkať, že v roku 2013 podanému návrhu (žaloby) nepriznali účinky, ktoré by jeho návrh (žaloba) mal(a), kedy bol(a) podaný(á) v roku 2006 a že bolo práve na žalobcovi, aby sa nosičov nezbavil a nevystavil riziku, že v súčasnosti nevie preukázať, aký návrh (žalobu) na začatie konania podal v roku 2006.

14. Vychádzajúc z uvedeného mal potom odvolací súd za to, že žaloba podaná v tomto konaní je novým návrhom (žalobou) navrhovateľa, v dôsledku čoho podaním tohto návrhu (žaloby) žalobcovi vznikla poplatková povinnosť a teda neobstojí jeho argument (o tom, že nejde o nové podanie a pre uplynutie 3 rokov od splatnosti súdneho poplatku v pôvodnom konaní už nemožno toto konanie zastaviť). Toto potvrdzuje aj Úradný záznam Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 19.07.2016, v ktorom vysvetľuje genézu postupu vo veciach podaní navrhovateľa (žalobcu) doručených mu na 2 kusoch DVD nosiča.

15. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 a § 255 ods. 1 CSP a v odvolacom konaní úspešnému žalovanému priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu, avšak keďže mu žiadne trovy odvolacieho konania nevznikli, náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Odvolací súd v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 CSP nerozhodoval len o nároku na náhradu trov konania, pretože v takomto prípade by o výške náhrady trov konania po právoplatnosti rozhodnutia musel rozhodovať podľa § 262 ods. 2 CSP súd prvej inštancie, aj keď v čase rozhodovania odvolacieho súdu bolo zrejmé, že žalovanému žiadne trovy odvolacieho konania nevznikli, preto v záujme, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá v zmysle čl. 17 CSP rozhodol, že žalovanému sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

Toto rozhodnutie prijal odvolací senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).