KSNR/8Co/347/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8Co/347/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4414216677 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 07. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Novotný ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4414216677.3Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a sudcov JUDr. Jarmily Pogranovej a JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD., v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803 zastúpený: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 36 613 843, proti žalovanému: S. Z., nar. XX. XX. XXXX, bytom D., H. XXX/XX, občan SR, o zaplatenie 624,64 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Nové Zámky č. k. 16C/513/2015-37 zo dňa 25. augusta 2015, takto jednohlasne

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie z r u š u j e a vec v r a c i a tomuto súdu na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

1.Žalobca (pôvodne obchodná spoločnosť Consumer Finance Holding a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, keď uznesením súdu prvej inštancie č. k. 10RO/347/2014-27 zo dňa 18. mája 2015 bola pripustená zámena na strane žalobcu) sa žalobou zo dňa 13. 08. 2014 domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by bol žalovaný zaviazaný zaplatiť mu žalovanú sumu (istinu) s príslušenstvom - úrokom z omeškania vo výške 9,5 % ročne od 09. 09. 2011 do zaplatenia a s náhradou trov konania na tom skutkovom základe, že žalovaná suma predstavuje nesplatený zostatok pôžičky poskytnutej žalovanému dňa 18. 11. 2008 zmluvou o pôžičke evidenčného čísla 6060028 vo výške 1416,75 eur, ktorú mal splácať v pravidelných 48 mesačných splátkach po 32,20 eur, keď uhradil doposiaľ sumu 811,07 eur a žalovanú sumu neuhradil ani po výzve a uplatnení si okamžitej úhrady všetkých splátok jednorázovo (po zosplatnení).

2.Súd prvej inštancie (prvého stupňa v zmysle Občianskeho súdneho poriadku - zákona č. 99/1963 Zb. platného v čase rozhodovania) vo veci rozhodol bez nariadenia pojednávania s verejným vyhlásením rozsudku (v zmysle ustanovenie § 156 ods. 3 a § 115 a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku - OSP) tak, že žalobu zamietol a súčasne o trovách konania účastníkov - strán sporu voči sebe navzájom rozhodol tak, že žalovanému náhradu trov konania (proti žalobcovi) nepriznáva.

3.V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol nasledovné:

V prejednávanej veci dospel súd k záveru, že je nepochybné, že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu, ktorý uzatvoril žalovaný s postupcom dňa 18. 11. 2008, v zmysle ktorej mu bola poskytnutá pôžička vo výške 1416,75 eur, ktorú sa zaviazal splácať v mesačných splátkach vo výške 32,20 eur po dobu 48 mesiacov, RPMN vo výške 19,65 %. Žalovaný porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy, pretože nerealizoval riadne a včas mesačné splátky, a preto veriteľ listom zo dňa 25. 08. 2011 ho vyzval k okamžitej úhrade všetkých splátok jednorazovo vo výške 617,96 eur. Z predloženého prehľadu splátok a úhrad mal súd preukázané, že žalovaný uhradil poslednú splátku dňa 15. 04. 2011 a odvtedy žiadne splátky nerealizoval. I predtým žalovaný nedodržiaval platobnú disciplínu riadne a neuhrádzal mesačné splátky pravidelne od 18. 11. 2009, najbližšiu splátku uhradil až 12. 03. 2010 vo výške 67 eur, následne až dňa 20. 06. 2010 vo výške 131,70 eur a rovnako od 16. 11. 2010 realizoval najbližšiu splátku až 16. 03. 2011. Z uvedeného mal súd za to, že veriteľ mal možnosť uplatniť si žalovanú pohľadávku na súde po realizovaní poslednej splátky dňa 16. 04. 2011 ak by súd zohľadnil i trojmesačnú lehotu v prípade nesplácania splátok, najneskôr dňa 16. 07. 2011 s tým, že trojročná premlčacia doba by uplynula 16. 07. 2014 a žaloba bola podaná na súd až dňa 13. 08. 2014.

4.Premlčacia doba začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz podaním žaloby na súde. Keďže žalobcom uplatnený nárok je nárokom zo spotrebiteľskej zmluvy, bol súd v zmysle ust. § 5b Zákona o ochrane spotrebiteľa povinný prihliadnuť na premlčanie ex offo bez toho, aby sa žalovaný premlčania dovolával v zmysle Občianskeho zákonníka, keďže ust. § 5b Zákona o ochrane spotrebiteľa je špeciálnym ustanovením k ustanoveniu § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka a je ho nutné aplikovať prednostne v prípade nároku uplatneného z spotrebiteľskej zmluvy, ktorým je aj nárok uplatnený v tomto konaní. Ustanovenie § 5b Zákona o ochrane spotrebiteľa bolo zavedené zákonom č. 102/2014 Z. z. s účinnosťou od 01. 05. 2014. Vo vzťahu k nemu neboli prijaté žiadne prechodné ustanovenia. Uvedené ustanovenie je ustanovenie procesným, keď orgánu rozhodujúcemu o nároku zo spotrebiteľskej zmluvy ukladá povinnosť prihliadať na premlčanie aj bez námietky premlčania vznesenej spotrebiteľom. Z týchto dôvodov s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a zákonné ustanovenia súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku a žalobu zamietol.

5.O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP, avšak procesne úspešnému účastníkovi, t. j. žalovanému trovy konania nepriznal, pretože mu s týmto konaním žiadne nevznikli.

6.Uvedený rozsudok včas podaným odvolaním napadol len žalobca, domáhajúci sa jeho zmeny (a vyhovenia jeho žaloby) alebo jeho zrušenia a vrátenia veci súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, keď si uplatnil aj náhradu trov celého konania. Súdu prvej inštancie vyčítal nedostatočné zistenie skutkového stavu a nesprávne právne posúdenie veci. Nesúhlasí s právnym posúdením danej veci súdom a vyhodnotením otázky premlčania. Súd prvej inštancie pre posúdenie plynutia premlčacej doby vychádzal z nepreukázaných údajov, a to z dátumu úhrady poslednej splátky dňa 16. 04. 2011, čím došlo k začiatku plnenia premlčacej doby najneskôr 16. 04. 2011. Má zato, že súd posúdil splatnosť poskytnutého úveru nesprávne, vychádzal z nepreukázaných tvrdení, resp. odvodzoval začiatok plynutia premlčacej doby od skutočností, s ktorými nie je možné spájať ukončenie zmluvy. Poukazuje na skutočnosť, že listom zo dňa 25. 08. 2011 jeho právny predchodca vyzval žalovaného úhradu dlžnej sumy do troch dní od jej doručenia, upomienku žalovaný prevzal 05. 09. 2011 a trojdňová lehota mu teda uplynula dňa 08. 09. 2011, teda nasledujúcim dňom - 09. 09. 2011 došlo k splatnosti celej dlžnej sumy, zároveň je od tohto dátumu potrebné posudzovať začiatok plynutia premlčacej doby. Začiatok je vymedzený objektívne, nezávisle na subjektívne okolnosti. Svoj nárok si nemohol uplatniť skôr, nakoľko by bol posúdený ako predčasne uplatnený. Uvedený názor vyplýva aj zo súdnej praxe, rozhodnutia Najvyššieho súdu zo dňa 31. 07. 2008 spisovej značky 4Cdo/146/2008, ktoré sa odklonilo od doterajšej judikatúry (R28/84). Zastáva teda názor, že súd mal posúdiť splatnosť dlžnej sumy, a teda aj začiatok plynutia premlčacej doby odo dňa, kedy reálne došlo k zosplatneniu celej dlžnej sumy t. j. dňa 09. 09. 2011, vzhľadom načo potom jeho nárok nemožno považovať za premlčaný, vzhľadom k podaniu žaloby 13. 08. 2014, kedy premlčacia doba neuplynula.

7.Žalovaný sa k podanému odvolaniu žalobcu nevyjadril.

8.Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z. z. - Civilného sporového poriadku - CSP) prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania a prihliadajúc na splnenie podmienok konania pred súdom prvého stupňa - súdom prvej inštancie dospel k záveru, že napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné podľa ustanovenia § 389 ods. 1 písm. a, b/ CSP zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie z dôvodov, že pre jeho vydanie neboli splnené zákonné podmienky a zároveň je nepreskúmateľný pre nedostatok dôvodov jeho odôvodnenia, čím došlo k porušeniu práva účastníkov na spravodlivý proces.

9.V danej veci súd prvej inštancie vo veci rozhodoval bez nariadenia pojednávania len s verejným vyhlásením rozhodnutia, pričom žalobu doručil žalovanému až spoločne s napadnutým rozsudkom. Keďže nemal v spise založenú predmetnú zmluvu o pôžičke medzi žalovaným a právnym predchodcom žalobcu, podľa odvolacieho súdu nemal splnené podmienky rozhodnutia bez nariadenia pojednávania. Súd prvej inštancie v odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že medzi účastníkmi sa nepochybne jedná o spotrebiteľskú zmluvu, bez jej poznania však nemohol a ani nevykonal ex offo posúdenie uvedenej zmluvy z hľadiska ochrany žalovaného ako spotrebiteľa, teda neposudzoval platnosť zmluvy a jednotlivých jej ustanovení z hľadiska toho, či prípadne neobsahujú neprijateľné zmluvné podmienky. Ďalej mal odvolací súd za to, že záver súdu prvého stupňa o tom, že žalobca, resp. veriteľ mal možnosť uplatniť si žalovanú pohľadávku na súde po realizovaní poslednej splátky dňa 16. 04. 2011, resp. pri zohľadnení i trojmesačnej lehote v prípade nesplácania splátok najneskôr 16. 07. 2011, nie je náležite a riadne, a teda i preskúmateľne odôvodnený, čo robí rozhodnutie v tejto časti nepreskúmateľným, keď inak treba posudzovať vec z hľadiska splátok splatných do uplatnenia práva veriteľa na zosplatnenie a vyporiadať sa i treba s námietkami žalobcu z odvolania.

10.Zo všetkých zhora uvedených dôvodov, preto odvolací súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, keď súd prvého stupňa v ďalšom konaní po zadovážení si predmetnej zmluvy o pôžičke vo veci nariadi pojednávanie, vykoná dokazovanie (a pre svoje nové rozhodnutie i náležitým spôsobom vyhodnotí) a jeho výsledky právne relevantným spôsobom právne posúdi a vo veci rozhodne, i o trovách strán sporu v celom konaní.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh - § 428 CSP).