KSNR/8Co/227/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8Co/227/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413219944 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Novotný ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4413219944.4ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a sudcov JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD. a JUDr. Ingrid Doležajovej, v právnej veci navrhovateľa (účastníka konania podávajúceho návrh): U. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. F. XXXX/XX, X. - M. F., t. č. U. XX, X., zastúpený JUDr. Martinom Kanásom, advokátom, so sídlom Školská č. 3, Nitra, proti účastníčke konania (odporkyni): Y. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. F. XX, X. - M. F., zastúpená JUDr. Liborom Hetmerom, advokátom so sídlom Turecká č. 49, Nové Zámky, o zrušenie + zvýšenie príspevku na výživu rozvedenej manželky o odvolaní Y. proti rozsudku Okresného súdu Nové Zámky č. k. 9C/207/2013-210 zo dňa 9. decembra 2015, takto jednohlasne

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutých častiach- okrem výroku o zamietnutí návrhu navrhovateľa na zrušenie príspevku na výživu rozvedenej manželky m e n í tak, že zmeňujúc rozsudok Okresného súdu Nové Zámky č. k. 7P/267/2011-42 zo dňa 14. 12. 2011 v spojitosti s dopĺňacím rozsudkom č. k. 7P/267/2011-72 zo dňa 25. 04. 2012 a v spojení s rozsudkom Krajského súdu Nitra č. k. 25CoP/40+41/2012-87 zo dňa 05. 09. 2012 z v y š u j e príspevok na výživu rozvedenej manželky zo sumy 90,- Eur mesačne na sumu 150,- Eur mesačne počnúc od 31. 10. 2013 do 14. 09. 2016, vždy do 15 dňa v mesiaci vopred, a vo zvyšnej časti protinávrh z a m i e t a .

Zročný príspevok na výživu rozvedenej manželky vzniknutý v dôsledku jeho zvýšenia za obdobie od 31. 10. 2013 do 14. 09. 2016 v sume 2.070.- Eur je navrhovateľ povinný zaplatiť oprávnenej osobe Y. T. do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Žiaden z účastníkov n e m á nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Dňa 19. 08. 2013 podal označený účastník konania - navrhovateľ návrh na zrušenie príspevku na výživu rozvedenej manželky voči Y. (odporkyni ku dňu podania návrhu) s odôvodnením, že bývalá manželka - odporkyňa bola k 29. 07. 2013 vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce v X. na vlastnú žiadosť, teda nechce pracovať a jeho zneužíva, aby jej platil výživné.

2. Dňa 31. 10. 2013 podala Y. T. návrh - protinávrh na zvýšenie určenej výšky príspevku na výživu rozvedenej manželky zo sumy 90,- eur na 300,- mesačne od podania tohto protinávrhu s odôvodnením, že nemá žiaden príjem a je teda odkázaná výživou na bývalého manžela, pričom z plateného výživného nemá ani životné minimum.

3. Napadnutým zhora označeným (v poradí druhým) rozsudkom Okresný súd v Nových Zámkoch ako súd prvého stupňa - prvej inštancie vo veci takto rozhodol: 4. Súd návrh navrhovateľa o zrušenie príspevku na výživu rozvedenej manželky zo dňa 19.8.2013 z a m i e t a.

5. Súd z m e ň u j e rozsudok Okresného súdu Nové Zámky pod sp. zn. 7P/267/2011-42 zo dňa 14.12.2011 v spojitosti s dopĺňacím rozsudkom Okresného súdu Nové Zámky sp. zn. 7P/267/2011-72 zo dňa 25.4.2012, v spojení s rozsudkom Krajského súdu Nitra sp. zn. 25CoP/40/2012-87, 25CoP/41/2012 zo dňa 5.9.2012 tak, že z v y š u j e príspevok na výživu rozvedenej manželky zo sumy 90,- Eur mesačne na sumu 100,- Eur mesačne, počnúc od 31.10.2013, ktorý je povinný platiť navrhovateľ odporkyni vždy do 15. dňa toho-ktorého mesiaca vopred k rukám odporkyne.

6. Súd protinávrh odporkyne zo dňa 31.10.2013 vo zvyšku z a m i e t a.

7. Zročný príspevok na výživu rozvedenej manželky za obdobie od 31.10.2013 do 9.12.2015 v sume 270,- Eur je p o v i n n ý navrhovateľ zaplatiť odporkyni mesačnými splátkami po 50,- Eur spolu s bežným príspevkom na výživu rozvedenej manželky, pod stratou výhody splátok až do úplného vyrovnania, počnúc právoplatnosťou rozsudku.

8. O trovách konania súd rozhodne osobitným rozhodnutím po právoplatnosti tohto rozsudku.

9. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie s poukazom na doplnené dokazovanie, citované ustanovenie § 78 ods. 1-3 Zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z.) a citované ustanovenia § 97 ods. 1-3 OSP (Občianskeho súdneho poriadku - zákon č. 99/1963 Z. z.) odôvodnil nasledovne:

10. Čo sa týka majetkových pomerov účastníkov konania, jednoznačne bolo preukázané, že v čase rozhodovania vo veci určenia príspevku na výživu rozvedenej manželky, odporkyňa poberala od 15.4.2011 dávku v nezamestnanosti od príslušného úradu práce mesačne sumou 272,- eur. Navrhovateľ v tom čase poberal invalidný dôchodok mesačne v sume 497,30 eur a plat ako zamestnanec v sume 681,55 eur, spolu mal príjem 1.178,85 eur. V tom čase tak ako súd vyššie uviedol, navrhovateľ platil všetky poplatky a náklady spojené s užívaním spoločnej nehnuteľnosti mesačne v sume 280,25 eur. Tieto skutočnosti boli preukázané zo spisu tunajšieho súdu 7P/267/2011.

11. V súčasnosti navrhovateľ naďalej poberá invalidný dôchodok vo výške 536,30 eur za rok 2015, v roku 2014 poberal vo výške 531,70 eur a v roku 2013 poberal vo výške 523,90 eur. Navrhovateľ je zamestnaný naďalej v Mestskom podniku služieb X. ako riaditeľ s priemerným čistým mesačným zárobkom za rok 2015 v sume 707,- eur, za rok 2014 v sume 694,55 eur a tak isto za rok 2013 v sume 694,55 eur, to znamená, že čistý mesačný príjem navrhovateľa je v súčasnosti 1.243,30 eur. Z tejto sumy platí navrhovateľ nájomné a ostatné úhrady spojené s užívaním predmetného bytu v sume 175,- eur, zálohovitú platbu za odber elektriny mesačne sumou 17,50 eur a zálohovitú platbu za odber plynu mesačne spoločnosti SPP a.s. v sume 76,- eur. Pri prevzatí bytu do nájmu navrhovateľ zložil na účet prenajímateľa finančnú zábezpeku vo výške 6 mesačného nájomného t. j. 954,- eur. Po odpočítaní nákladov nájomného, odberu elektriny a plynu, zostáva navrhovateľovi 1.149,95 eur s tým, že navrhovateľ má ešte aj ďalšie výdavky, keď platí ročné poistné na spoločne nevyporiadané auto spoločnosti ČSOB poisťovňa a.s. sumu 73,52 eur, ďalej polovicu ročnej dane z nehnuteľnosti spoločne nevyporiadanej v sume 10,70 eur a za komunálny odpad ročne 15,- eur.

12. Naproti tomu odporkyňa má mesačný príjem dávku v hmotnej núdzi, ktorú poberá od ÚPSVaR, odbor sociálnych vecí a rodiny, pracovisko X. v sume 117,40 eur od 1.7.2015. Z tejto sumy tak ako súd vyššie uviedol odporkyňa platí 88,64 eur zálohovité platby za plyn, elektrinu, rozhlas a TV, ďalej 4,96 eur poplatok za mobilný telefón spoločnosti Orange a 6,52 eur poplatky za lieky v lekárni a okrem toho polovicu tých istých nákladov, čo sa týka dani z nehnuteľnosti a komunálneho odpadu zo spoločne nevyporiadanej nehnuteľnosti ako navrhovateľ, pretože tieto platby realizujú na polovicu.

13. Z vyššie uvedených dôvodov súd jednoznačne dospel k takému záveru, že zmena pomerov ako na strane povinného, teda navrhovateľa, tak aj na strane oprávnenej, teda odporkyni, bola preukázaná. U navrhovateľa došlo k zvýšeniu mesačného príjmu oproti rozsudku, ktorým bolo rozhodnuté o príspevku na výživu rozvedenej manželky o 64,45 eur a u odporkyni došlo k zníženiu mesačného príjmu o 154,60 eur. Okrem toho z výpisu z osobného účtu navrhovateľa bolo jednoznačne súdu preukázané, že za obdobie od 1.9.2013 do 31.3.2014 mal stav účtu od 8.572,28 eur do 3.610,67 eur a v decembri 2013 vykonal jednorazový výber v sume 4.000,- eur, naproti tomu odporkyňa nepreukázala v konaní žiadny výpis z účtu, iba rozhodnutia ÚPSVaR, odbor sociálnych vecí a rodiny O. o poberaní dávok v hmotnej núdzi s rôznymi sumami podľa jednotlivých období. Od podania návrhu navrhovateľ preukázal, že si zabezpečil nové bývanie vo forme nájomného bytu, pretože nemieni čakať na majetkové vyporiadanie s odporkyňou, ktorá nie je ochotná pristúpiť na žiadny kompromis. Okrem toho navrhovateľ preukázal, že vlastní svoje osobné motorové vozidlo, okrem spoločne nevyporiadaného motorového vozidla, za ktoré platí ročné poistné a preukázal, že má neporovnateľne vyšší mesačný príjem oproti odporkyni. Navrhovateľ má príjem 1.243,30 eur (536,30 eur dôchodok + 707,- eur čistý mesačný príjem ako zamestnanec) a odporkyňa má oproti tomu príjem iba dávku v hmotnej núdzi mesačne vo výške 117,40 eur. Odporkyňa v tomto konaní preukázala, že má problém nájsť si prácu a zamestnať sa, keď prácu si aktívne hľadá, čo bolo preukázané potvrdeniami príslušného ÚPSVaR odbor služieb zamestnanosti, stále pracovisko X., ale lekárskymi správami preukázala, že má dlhodobé zdravotné problémy a je liečená na chrbticu a v súčasnosti hradí v jednej polovici režijné náklady spojené z tohto nízkeho príjmu s užívaním predmetnej nehnuteľnosti a ďalšie mesačné poplatky tak, ako to súd vyššie citoval.

14. Z vyššie uvedených dôvodov, vyvodiac zo všetkého tohto, čo súd zistil a čo mal preukázané, rozhodol tak, že návrh navrhovateľa zo dňa 19.08.2013 na zrušenie príspevku na výživu rozvedenej manželky zamietol ako nedôvodný, lebo navrhovateľ má nepomerne vyšší mesačný príjem oproti odporkyni, a preto bola preukázaná jednoznačná zmena pomerov podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia u oboch účastníkov konania, a však viac v prospech odporkyne, u ktorej bolo preukázané oveľa väčšie zníženie mesačného príjmu oproti pôvodne stanovenému rozhodnutiu tunajšieho súdu o príspevku na výživu rozvedenej manželky, pričom výška životného minima v súčasnosti predstavuje sumu 198,09 eur, a okrem toho súd pri rozhodovaní veci bral do úvahy aj tú možnosť, že odporkyňa napriek svojím zdravotným problémom a aj iným je schopná sa zamestnať, aktívne si prácu hľadá a sú u nej predpoklady, aby si ju našla. Nie je celkom odkázaná iba na príjem od navrhovateľa, a preto súd túto skutočnosť zohľadnil pri rozhodovaní o protinávrhu odporkyne, a preto súd rozhodol tak, že čiastočne mu vyhovel a to tak, že zvýšil príspevok na výživu rozvedenej manželky zo sumy 90,- eur na 100,- eur, počnúc od 31.10.2013, teda od jeho podania, ktorý je povinný platiť navrhovateľ odporkyni vždy do 15. dňa, toho - ktorého mesiaca vopred k rukám odporkyne, čím vlastne zmenil rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch, pod sp. zn. 7P/267/2011-42 zo dňa 14.12.2011, v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Nitre pod sp. zn. 25CoP/40/2012-87 a 25CoP/41/2012-87 zo dňa 05.09.2012. Z týchto dôvodov vlastne aj zamietol súd prvého stupňa návrh navrhovateľa na zrušenie jeho vyživovacej povinnosti voči odporkyni.

15. Keďže zvýšením príspevku na výživu rozvedenej manželky zo sumy 90,- eur mesačne na 100,- eur mesačne počnúc od 31.10.2013, došlo k zročnému príspevku za obdobie od 31.10.2013 do 9.12.2015 v sume 270,- eur (október, november, december 2013 - 30,- eur; 3 x po 10,- eur za každý mesiac, rok 2014 - 120,- eur, rok 2015 - 120,- eur), ktorý zročný príspevok povolil súd navrhovateľovi zaplatiť odporkyni mesačnými splátkami po 50,- eur, spolu s bežným príspevkom na výživu rozvedenej manželky, pod stratou výhody splátok, až do úplného vyrovnania, počnúc právoplatnosťou rozsudku. Pod stratou výhody splátok znamená, že pokiaľ nezaplatí čo i len jednu splátku, stane sa zročnou celá zvyšná suma, ktorá podlieha exekúcii.

16. S poukazom na všetko vyššie uvedené a najmä s poukazom na doplnenie podľa uznesenia odvolacieho súdu mal súd za to, že dostatočným spôsobom odôvodnil svoje rozhodnutie a doplnil dokazovanie tak, ako to nariadil odvolací súd a preukázal rozhodujúce skutočnosti, pre ktoré rozhodol vo veci tak, ako rozhodol.

17. O trovách konania súd rozhodol tak, že o nich rozhodne osobitným rozhodnutím po právoplatnosti tohto rozsudku.

18. Uvedený rozsudok včas podaným odvolaním napadla len Y. T. v časti rozhodnutia o jej protinávrhu a žiadala rozsudok súdu prvej inštancie zmeniť tak, aby bolo vyhovené jej protinávrhu na zvýšenie príspevku na rozvedenú manželku zo sumy 90,- eur na sumu 300,- eur mesačne od podania protinávrhu, keď zároveň žiadala zaviazať bývalého manžela zaplatiť jej zročný príspevok jednorázovou sumou a tiež tohto zaviazať aj k náhrade trov konania a jej právneho zastúpenia. V dôvodoch odvolania poukázal na to, že súd prvej inštancie nesprávne vyhodnotil vykonané dôkazy a nesprávne určil výšku príspevku a splatnosť zročného príspevku. Súd správne vyhodnotil to, že je výživou odkázaná na príspevok od rozvedeného manžela a správne teda jeho návrh na zrušenie príspevku zamietol. Poberá sociálne dávky vo výške 117,40 eura len ako náhradné výživné a od doby od kedy jej bude navrhovateľ podľa výroku rozsudku platiť príspevok 100,- eur mesačne, bude poberať len zvyšok príspevku v sume 17,40 eura, takže na svoju výživu bude mať aj naďalej iba 117,40 eura, ktorá suma je pod životným minimom a nestačí na jej výživu. Doposiaľ poberanú sociálnu dávku bude povinná ihneď jednorázovou sumou štátu vrátiť, čo samozrejme nebude schopná, keď súd umožnil zaplatiť zročný príspevok v splátkach, pričom na výživnom pre manželku v dôsledku neplatenia jej bývalý manžel dlhuje ešte najmenej ďalších 600,- eur, teda bude hroziť exekúcia na jej majetok. Je preto nevyhnutné, aby navrhovateľ bol zaviazaný uhradiť zročný zaostalý príspevok jednorázovou sumou, keď ona požadovanú sumu 300,- príspevku považuje za primeranú z hľadiska ňou preukázaných mesačných nákladov a predovšetkým z hľadiska možností navrhovateľa. Dôrazne namieta voči tzv. „nálepku“ závislého alkoholika a opakovane žiada v odvolacom konaní prehodnotiť vykonané dokazovanie, predovšetkým tú skutočnosť, že pre zdravotné problémy nie je schopná nájsť si vhodné zamestanie, a je preto odkázaná na poberanie príspevku na výživu od navrhovateľa ako osoby plne zárobkovo činnej s nadštandardnými príjmami.

19. Navrhovateľ ako druhý účastník konania odvolanie nepodal a k podanému odvolaniu sa nevyjadril.

20. Dňom 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok (CSP), ktorý zrušil Občiansky súdny poriadok a zároveň ustanovil, že ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti, keď právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti, zostávajú zachované. Dňom 1. júla 2016 nadobudol účinnosť aj zákon č. 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok (CMP), podľa ktorého zákona súdy prejednávajú a rozhodujú veci ustanovené v tomto zákone. Pargrafy 154 a 157 CMP upravujú konanie vo veciach výživného plnoletých osôb, pričom ustanovenie § 2 ods. CMP ustanovuje, že na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak. Na účely tohto zákona (CMP) sa pojmy žaloba, strana a spor vykladajú ako návrh na začatie konania, účastník konania a konanie podľa tohto zákona, ak z povahy veci nevyplýva inak. Civilný mimosporový poriadok v § 59-86 upravuje opravné prostriedky, teda v rozsahu tejto úpravy platí úprava v CMP a nie v CSP. Čo však CMP neupravuje, pre to platia ustanovenia Civilného sporového poriadku.

21. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP) prejedal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania s verejným vyhlásením rozhodnutia viazaný rozsahom a dôvodmi podaného odvolania Y. T. (ako odporkyne, keďže k podaniu odvolania došlo za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a účinky úkonov vykonaných počas účinnosti tohto zákona zostali zachované) a viazaný skutkovým stavom tak ako ho zistil súd prvej inštancie a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné v napadnutých častiach - okrem prvého výroku rozhodnutia zmeniť v zmysle ust. § 388 CSP (pre nesplnenie podmienok na jeho potvrdenie ani zrušenie) z dôvodu, že súd prvej inštancie daný skutkový stav z časti nesprávne právne posúdil, čo do určenia primeranosti zvýšenia príspevku na výživu rozvedeného manžela, keď zároveň musel prihliadnuť aj k tomu, že v zmysle § 72 ods. 3 Zákona o rodine je možné poberanie príspevku len do piatich rokov od rozvodu manželstva, keď návrh na predĺženie tejto doby podaný nebol a manželstvo účastníkov konania bolo právoplatne rozvedené dňom 14. 09. 2011.

22. Pri konštatovanom znížení príjmu poberateľky príspevku Y. T. podávajúcej protinávrh na jeho zvýšenie o 154,60 eura (z 272,- eur na 117,40 eura) a zistenej zmene, že navrhovateľka zvýšenia príspevku si od roku 2013 už sama platí zálohové platby za energie a polovicu nákladov spojených s užívaním domovej nehnuteľnosti, keď tieto v minulosti uhrádzal v celosti bývalý manžel U. T., ako aj s prihliadnutím na mierne zvýšený jeho príjem oproti predchádzajúcemu rozhodovaniu o 64,45 eura mal odvolací súd za to, že došlo k takej zmene pomerov na strane účastníkov konania, ktorá je podstatná pre zmenu určenej výšky príspevku a že táto zmena vzhľadom na svoj rozsah opodstatňuje zvýšenie príspevku nielen o 10,- eur mesačne, ale o sumu 60,- eur mesačne na sumu150,- eur mesačne. V prípade príspevku na výživu rozvedeného manžela tento príspevok nie je určený na pokrytie všetkých nevyhnutných potrieb odkázanej osoby (ide len o príspevok na tieto potreby) a nemusí teda pokrývať životné minimum oprávnenej osoby, resp. jej reálne požiadavky a už vôbec nemá zabezpečovať dosiahnutie rovnakej životnej úrovne medzi osobou oprávnenou a povinnou (ako to je v prípade vyživovacej povinnosti medzi manželmi). Pri rozhodovaní o výške zvýšenia príspevku prihliadol odvolací súd tiež k tomu, že odvolateľka si uspokojuje svoju bytovú potrebu v spoločnej domovej nehnuteľnosti účastníkov konania voči navrhovateľovi bez proti plnenia (bezodplatne), keď toho z jej užívania (výmenou zámkov) vylúčila a spôsobila mu tak vznik jeho nákladov na zabezpečenie si bývania, ktoré by sčasti inak nemal. Obsah rozhodnutí o dávkach v hmotnej núdzi odvolateľke ňou uvádzané tvrdenie o nutnosti ich vrátenia (zálohového - náhradného charakteru) nepreukazuje, právna argumentácia tohto tvrdenia (napriek právnemu zastúpeniu) chýba a samo osebe uvedené ani nie je pre rozhodnutie významné.

23. V dôsledku zmeny výšky príspevku došlo aj k vzniku zročného, resp. zameškanej časti tohto príspevku, ktorú odvolací súd vypočítal za označené obdobie ako sumu vo výške 2.070,- eur (34,5 mesiacov x 60,- eur), pričom považoval za dôvodnú námietku odvolateľky o nesprávnosti - nedôvodnosti povolenia splátok, a preto, vzhľadom k výške tejto sumy, príjmovým pomerom U. T. a jeho majetkovým pomerom (aj peniazom na jeho účte), určil lehotu na plnenie na 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

24. Zo všetkých zhora uvedených dôvodov preto odvolací súd rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, keď o trovách odvolacieho konania rozhodol v zmysle ust. § 52 CMP a keď o trovách konania pred súdom prvej inštancie bude konať súd prvej inštancie (o všetkých trovách do tohto odvolacieho konania).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).