KSNR/8Co/120/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8Co/120/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4114224305 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Novotný ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4114224305.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: ZH Kredit s.r.o. so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8/A, IČO: 36 049 581, zastúpený: JUDr. Félix Neupauer, advokát v Bratislave, Dvořákovo nábrežie 8/ A, proti žalovanému: F. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. V. XXX, občan SR, o zaplatenie 175,60 Eur s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby po uznesení Okresného súdu Nitra č. k. 12C/196/2014-48 zo dňa 27. októbra 2014, takto jednohlasne

rozhodol:

Odvolací súd pripúšťa späťvzatie návrhu, napadnuté uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 12C/196/2014-48 zo dňa 27. októbra 2014 z r u š u j e a konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením zo dňa 27. októbra 2014 Okresný súd Nitra (ako súd prvého stupňa) konanie vo veci zastavil s tým, že vec bude po právoplatnosti uznesenia postúpená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Želová 2, Bratislava, a s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na § 104 ods. 1 OSP (Občianskeho súdneho poriadku - zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov) tým, že v predmetnej veci nie je daná právomoc súdu konať vo veci, pre ktorý nedostatok právomoci, ako neodstrániteľnú podmienku konania, konanie vo veci zastavil s tým, že vec postúpil Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, do ktorého právomoci prejednávanie a rozhodovanie o nej patrí. Výrok o trovách konania odôvodnil poukazom na ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c/ OSP.

Uvedené rozhodnutie po prevzatí dňa 04.11.2014 (prostredníctvom právneho zástupcu) podaním zo dňa 06.11.2014 podaným elektronicky zo ZEP riešil navrhovateľ späťvzatím návrhu, v ktorom uviedol, že v zmysle § 96 ods. 1 OSP svoj návrh berie v celom rozsahu späť a žiada preto odvolací súd o vydanie uznesenia, ktorým súdne konanie vo veci zastaví a žiadnemu z účastníkov neprizná právo na náhradu trov konania.

Odporca sa k uvedenému späťvzatiu návrhu nevyjadril.

Podľa ustanovenia § 208 OSP, ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vychádzajúc z uvedeného zákonného ustanovenia a zo späťvzatia podaného návrhu navrhovateľom v celom rozsahu, voči ktorému odporca nevyjadril nesúhlas, Krajský súd v Nitre ako súd odvolací postupom podľa ustanovenia § 208 OSP rozhodol vo veci tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, keď výrok o trovách konania vychádza z ustanovenia § 224 a § 146 ods. 1 písm. c/ OSP. Z uvedeného dôvodu sa preto vecnou správnosťou rozhodnutia súdu prvého stupňa nezaoberal.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.