KSNR/7Co/815/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 7Co/815/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4214207654 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Sidónia Sládečková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4214207654.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: CD Consulting, s. r. o, so sídlom Nagano Office Center, K červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 264 29 705, zastúpeného Advokátskou spoločnosťou Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, proti žalovanej: L. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XXXX/XX, o zaplatenie sumy XXX,- eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Komárno č. k. 14C/478/2014-18 zo dňa 15.10.2014, takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa z r u š u j e .

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením prerušil konanie vedené vo vyššie uvedenej právnej veci do rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie o prejudiciálnej otázke, ktorú položil Krajský súd Prešov vo veci 6Co/132/2013, vedenej pod č. C-328/2014. Toto rozhodnutie odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) s tým, že z jeho rozhodovacej činnosti je mu známa skutočnosť, že Krajský súd v Prešove v konaní sp. zn. 6Co/132/2013 dňa 10.06.2014 položil Súdnemu dvoru Európskej únie prejudiciálnu otázku v znení: "Či sa má čl. 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a čl. 4 smernice Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru, vykladať v tom zmysle, že jej odporuje právna úprava členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá vnútroštátnemu súdu rozhodujúcemu o právach z indosovanej zmenky, neumožňuje v zásade v žiadnej fáze konania ex offo preskúmať zmluvu a kauzu právneho vzťahu a prípadnú nekalú povahu zmluvnej podmienky a tiež prípadné porušenie zákona upravujúceho dôsledky neuvedenia RPMN (ročnej priemernej miery nákladov) v zmluve o spotrebiteľskom úvere, z ktorej zmenka vznikla". Vzhľadom na to súd prvého stupňa konanie prerušil do skončenia konania o tejto otázke, lebo má význam pre rozhodnutie v danej veci. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, ktorý žiadal uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. V odvolaní uviedol, že voči uzneseniu Krajského súdu v Prešove podal dovolanie spolu s návrhom na odklad vykonateľnosti uznesenia o predložení prejudiciálnej otázky. Podľa neho konanie o prejudiciálnej otázke nerieši otázku, ktorá by mala význam pre toto súdne konanie, preto nie je daný dôvod na prerušenie tohto súdneho konania. Poukázal na obsah rôznych rozhodnutí iných súdov. Podľa jeho názoru Krajský súd v Prešove predložil Súdnemu dvoru hypotetickú otázku a navyše nerešpektoval platné procesné predpisy. Okrem toho tvrdil, že prejudiciálna otázka je vykonštruovaná a na konanie vo veci samej je nutné pozerať len v rámci uplatniteľných procesných predpisov, či nariadenie o európskom konaní s nízkou hodnotou sporu umožňuje napriek čl. 5,7,9 a napriek celkovej pasivite žalovaného nariadiť pojednávanie, vykonávanie dôkazov a skúmať ex offo zmluvu a kauzu právneho vzťahu. Krajský súd v Prešove svojím uznesením položil otázku smerujúcu na rozpor vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá nie je primárne použiteľná vo veci samej so sekundárnym právom EÚ. Namietal, že len súd rozhodujúci v poslednom stupni má výlučné právo posúdiť, či je predloženie prejudiciálnej otázky potrebné pre rozhodnutie vo veci samej. Medzinárodné zmluvy majú prednosť pred právom EÚ podľa čl. 351 Zmluvy o EÚ, v dôsledku čoho nie je možné položiť prejudiciálnu otázku tak, že bude pomenovaná z hľadiska rozporu vnútroštátna práva úprava obsahovo zhodná s medzinárodnou právnou úpravou s úpravou sekundárneho práva EÚ. Žalovaná sa k odvolaniu nevyjadrila. Krajský súd v Nitre ako odvolací súd (§ 10 ods. 1 OSP) viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 212 ods. 1 OSP) prejednal vec bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 OSP) a po prejednaní veci dospel k záveru, že nie je daný dôvod ani na zmenu a ani na potvrdenie napadnutého uznesenia. Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca dňa 17.04.2014 podal na súde prvého stupňa návrh na uplatnenie pohľadávky zo zmenkového úroku a úroku zo zmenkovej sumy vyčísleného v návrhu v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Súd prvého stupňa uznesenie o prerušení konania odôvodnil s odkazom na § 109 ods. 2 písm. c) OSP, podľa ktorého pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu alebo ak súd dal na takéto konanie podnet. Uvedené ustanovenie upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, čo znamená, že prerušenie konania je na úvahe súdu a je upravené len ako procesná možnosť. Ide o dispozičnú zásadu súdu prerušiť konanie v prípadoch prebiehajúceho iného konania, ktoré by mohlo dopomôcť k vyriešeniu otázky majúcej význam pre rozhodnutie súdu až do doby jeho právoplatného skončenia. Pre rozhodovanie súdu o prerušení konania je preto významné, či výsledok iného konania môže relevantne ovplyvniť výsledok konania, ktoré by malo byť prerušené. Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie prerušil konanie do rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie o prejudiciálnej otázke položenej Krajským súdom v Prešove sp. zn. 6Co/132/2013. Odvolací súd však v priebehu odvolacieho konania zistil, že konanie o prejudiciálnej otázke Súdneho dvora Európskej únie je ukončené. Krajský súd v Prešove totiž uznesením č. k. 6Co/132/2013-146 zo dňa 29.05.2015 odvolacie konanie podľa § 207 ods. 3 OSP zastavil, pretože žalobca dňa 18.05.2015 vzal svoje odvolanie v celom rozsahu späť. Súdny dvor Európskej únie uznesením predsedu tretej komory Súdneho dvora zo dňa 17. júna 2015 vo veci C-328/14 vydal uznesenie o nariadení výmazu prejednávanej veci z registra Súdneho dvora z dôvodu, že Krajský súd v Prešove listom doručeným do kancelárie Súdneho dvora 2. júna 2015 informoval, že berie späť svoj návrh na začatie prejudiciálneho konania. Podľa § 221 ods. 1 písm. i) OSP odvolací súd rozhodnutie zruší, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, sa rozhodlo bez návrhu, nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali. Na základe uvedeného odvolací súd urobil záver, že v priebehu odvolacieho konania zanikol dôvod, ktorý viedol súd prvého stupňa k prerušeniu konania, preto podľa § 221 ods. 1 písm. i) OSP napadnuté uznesenie zrušil. Súd prvého stupňa, ktorý inak o prerušení konania rozhodol v súlade s procesným predpisom, bude vo veci ďalej konať.

Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.