KSNR/7Co/162/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 7Co/162/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413208668 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Zmeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4413208668.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej a sudkýň JUDr. Sidónie Sládečkovej a JUDr. Eriky Madarászovej, v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners, a.s., so sídlom Prievozská 37, 821 09 Bratislava, IČO: 35 944 471, proti žalovanej: S. D., bytom H. XX, XXX XX H. T. 1, o zaplatenie sumy 2,65 eura, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky č. k. 7Ro/352/2013-10 zo dňa 04.08.2016 takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil konanie. Toto rozhodnutie odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. a), § 2 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). Uviedol, že žalobca sa žalobou zo dňa 20.07.2006, doručenou hromadne dňa 26.03.2013 spolu s inými podaniami na nosiči dát (podania vytvorené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom) domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým by súd zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 2,65 eura (80 Sk). V sprievodnom liste k predloženej žalobe uvádzal, že ide o podania, ktoré boli súdu doručené už v roku 2006, avšak túto skutočnosť žiadnym relevantným spôsobom nepreukázal. Preto súd nepovažoval predmetné podania za totožné s podaniami doručenými v roku 2006. Žalobca nezaplatil súdny poplatok za žalobu, ktorý bol splatný podaním žaloby dňa 26.03.2013. Vzhľadom na to súd podľa položky 1 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov a § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu vo výške 16,50 eura v lehote 10 dní od doručenia výzvy, pričom ho poučil o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku. Výzva bola doručená dňa 20.06.2015, ale súdny poplatok do vydania napadnutého rozhodnutia zaplatený nebol, a preto bol daný dôvod na zastavenie konania.

2. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, ktorý žiadal uznesenie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Odvolanie odôvodnil tým, že postupom súdu prvej inštancie mu bola odňatá možnosť konať pred súdom. Poukázal na to, že žalobou na vydanie platobného rozkazu, podanou dňa 31.03.2006 na Okresnom súde Nové Zámky, sa domáhal zaplatenia istiny s príslušenstvom, ktorým boli trovy súdneho konania, včítane trov právneho zastúpenia. Podanie v tejto veci urobil elektronickými prostriedkami, podpísanými zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona, t. j. zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný súd Nové Zámky vtedy odmietol podanie prijať a DVD nosiče mu vrátil späť. O prípustnosti tohto podania rozhodoval Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý v Náleze sp. zn. III. ÚS 253/07 sťažnosť žalobcu ako oneskorene podanú odmietol. Následne sa žalobca obrátil na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a tento súd rozhodol dňa 16.06.2009 tak, že prišlo k porušeniu článku 6 ods. 1 Dohovoru, a teda rozhodol, že Okresný súd Nové Zámky porušil žalobcovo právo na spravodlivé súdne konanie. V obdobných prípadoch rozhodoval aj Ústavný súd Slovenskej republiky so záverom, že súdy takýmto konaním porušili základné právo žalobcu na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd neprijatím jeho podania z 31. marca 2006, urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom, a zároveň súdom prikázal konať vo veci predmetného podania obchodnej spoločnosti Lawyer Partners, a.s., podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pričom právne účinky tohto podania zostanú zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania; návrh na začatie konania bol totiž urobený v zákonom ustanovenej forme. Súd prvej inštancie preto jeho následne doručené návrhy mal posúdiť v tomto zmysle s tým, že boli podané na súd v r. 2006 s návrhmi na vydanie platobných rozkazov s plnomocenstvom pre JUDr. Miroslava Pavelku. Podľa žalobcu na tomto zásadnom závere nemôže nič zmeniť prípadná okolnosť, že z technických príčin nemôže súd podanie žalobcu zaevidovať spätne ku dňu jeho doručenia.

3. Žalobca sa v podanom odvolaní nestotožnil s názorom súdu, že bol povinný preukázať totožnosť žalôb podaných v r. 2006 so žalobami podanými v r. 2013; túto povinnosť by nemal v prípade, ak by si súd riadne plnil svoju povinnosť a žaloby v roku 2006 prijal a zapísal. Dôsledkom porušenia takejto povinnosti nemôže byť vznik novej povinnosti žalobcu. Nikto predsa v konaní nedokazuje, kedy a ako doručil žalobu na súd; je povinnosťou súdu zabezpečiť si veci tak, aby nebolo o doručení podania pochýb, a ak súd odmietol podania zapísané na DVD nosiči a v roku 2006 ich vrátil, mal si pre vlastné potreby urobiť také opatrenia, aby v prípade potreby vedel posúdiť, ktoré návrhy odmietol (napr. zapísať si úradným záznamom údaj o odmietnutom DVD nosiči tak, aby bol tento daj nezameniteľný - každý DVD nosič obsahuje vyrazené jedinečné číslo). Napriek tejto skutočnosti na preukázanie svojich tvrdení doložil žalobca svojím listom zo dňa 19.02.2014 Okresnému súdu Nové Zámky do spisov súdnej správy nasledujúce listinné dôkazy: 1. Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 16.06.2009, DVD nosiče z roku 2006 (30.03.2006 - OS083_NOVE_ZAMKY 001; 30.03.2006 - OS083_NOVE_ZAMKY 002; 24.07.2006 - OSO83_NOVE_ZAMKY_001; 24.07.2006 - OS083_NOVE_ZAMKY_002) a notársku zápisnicu osvedčujúcu právnu skutočnosť. Tieto listiny bez akýchkoľvek pochybností preukazujú tvrdenia žalobcu, že ide o podania z roku 2006, a tak podľa § 13 zákona o súdnych poplatkoch poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným. V odvolaní žalobca ďalej uviedol, že súd ho nesprávne vyzval na zaplatenie súdneho poplatku, hoci žaloba bola podaná dňa 31.03.2006, pretože po uplynutí troch rokov od kalendárneho roka, v ktorom sa stal súdny poplatok splatným, už ho nemožno vyrubiť. Poukázal na ustanovenie § 8, § 5 ods. 1 písm. a), § 13 zákona o súdnych poplatkoch a na ustanovenie § 205 ods. 2 písm. a) ako aj na ustanovenie § 221 ods. 1 písm. f) OSP (zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, účinný do 30.06.2016, ďalej len „OSP“).

4. Krajský súd v Nitre ako odvolací súd (§ 34 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, účinného od 1. júla 2016, ďalej len „CSP“) viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379, § 380 CSP) ako aj skutkovým stavom zisteným súdom prvej inštancie (§ 383 CSP) po prejednaní veci bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1, § 378 ods. 1, § 177 ods. 2 písm. c/ CSP) dospel k záveru, že odvolanie nie je opodstatnené. Preto uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 CSP v spojení s § 470 ods. 1 CSP ako vecne správne potvrdil. Pri rozhodovaní vychádzal z nižšie citovaných ustanovení zákona o súdnych poplatkoch v znení účinnom do 30.06.2016:

5. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

6. Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolatel' a dovolateľ.

7. Podľa § 8 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

8. Podľa § 10 ods. 1 prvej a druhej vety zákona o súdnych poplatkoch ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. 9. Z obsahu spisu súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca doručil dňa 26.03.2013 žalobu na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie sumy 560 Sk, t. j. 18,58 eura, a trov konania z dôvodu, že žalovaná nezaplatila svoj dlh voči pôvodnému veriteľovi, Slovenskému rozhlasu so sídlom Mýtna 1, 817 55 Bratislava, z titulu koncesionárskych poplatkov podľa zákona č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pričom tento dlh pôvodný veriteľ rámcovou zmluvou o postúpení pohľadávok postúpil žalobcovi BSP Lawyer Partners, a.s., so sídlom Benediktiho 5, 811 05 Bratislava - v súčasnosti podľa aktuálneho zápisu v obchodnom registri Lawyer Partners, a.s., so sídlom Prievozská 37, 821 09 Bratislava. Žaloba bola datovaná dňom 20.07.2006 s označeným zástupcom JUDr. Miroslavom Pavelkom, advokátom so sídlom Vajnorská 48, 831 04 Bratislava. V sprievodnom liste k žalobe žalobca uvádzal, že predložil súdu štandardné nosiče obsahujúce žaloby na vydanie platobných rozkazov podľa § 42 ods. 1 OSP, pričom ide o podania urobené v dňoch 30.03.2006, 24.07.2006 a 19.10.2006 elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Súd v r. 2006 tieto podania vrátil s oznámením, že nemá k dispozícii elektronickú podateľňu a že nespĺňa podmienky zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. Za účelom naplnenia rozhodnutia Ústavného súdu SR, resp. Európskeho súdu pre ľudské práva, žalobca predložil žaloby nanovo a tieto sa majú zapísať ako žaloby podané v r. 2006. Jednou z príloh k žalobám je aj plnomocenstvo udelené JUDr. Miroslavovi Pavelkovi, ktorý však má pozastavený výkon advokácie, a tak zastupovanie spoločnosti nemôže vykonávať osobne. Plná moc bola následne udelená Advokátskej kancelárii Chabadová, s.r.o., so sídlom Pri Starej prachárni 13, Bratislava; dňom 31.12.2015 došlo k ukončeniu tohto právneho zastúpenia. V uvedenom podaní žalobca tvrdil, že žaloby po troch rokoch už nemožno spoplatniť. Súd prvej inštancie požiadavku na nespoplatnenie žaloby neuznal, žalobcu vyzval na zaplatenie súdneho poplatku a v dôsledku nezaplatenia súdneho poplatku v stanovenej lehote napadnutým uznesením konanie zastavil.

10. Z obsahu spisu ďalej vyplýva, že Ústavný súd Slovenskej republiky dňa 27. apríla 2007 pod sp. zn. III. ÚS 253/07 predbežne prerokoval sťažnosť BSP Lawyer Partners, a.s., proti postupu Okresného súdu Nové Zámky v súvislosti s neprijatím jej podaní, realizovaných elektronickými prostriedkami a podpísaných zaručeným elektronickým podpisom a uznesením túto sťažnosť odmietol ako oneskorene podanú. Žalobca bol aj podľa názoru odvolacieho súdu povinný preukázať, že žaloby doručené Okresnému súdu Nové Zámky dňa 26.03.2013 boli totožné so žalobami doručenými tomuto súdu v r. 2006. V danom prípade žalobca nad všetky pochybnosti túto totožnosť podaní nepreukázal predložením originálu nosiča DVD, a tak súdu prvej inštancie nemožno vytýkať nesprávny procesný postup spočívajúci s realizovaním výzvy na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu (návrh na začatie konania) podanú v roku 2013.

11. Súd prvej inštancie založil do spisu doplnenie chronológie podaní spoločnosti žalobcu zo dňa 30.06.2016, v ktorom uviedol, že posledné podanie žalobcu bolo doručené na súd dňa 26.03.2013 a toto obsahovalo 45 DVD nosičov. Na nich sa nachádzali návrhy adresované Okresnému súdu Nové Zámky ako aj návrhy adresované iným súdom, čo znamená, že návrhy pre tento súd sa nenachádzali sústredene len na 3 ks DVD nosičov. Ak by teda aj boli návrhy na 2 ks DVD nosičov v r. 2006 obsahovo totožné s návrhmi z r. 2013 rozloženými na 45 DVD nosičoch, nešlo by o pôvodné nosiče dát, a preto podania doručené dňa 26.03.2013 na 45 DVD nosičoch nemohli byť totožné s podaniami doručenými na súd v r. 2006 na 2 ks DVD nosičov.

12. Na základe uvedeného aj odvolací súd urobil záver, že žalobca v konaní nepreukázal, že predmetná žaloba je identická so žalobou doručenou tomuto súdu na 2 ks DVD nosičov v roku 2006, kedy došlo k nesprávnemu postupu zo strany súdu v súvislosti s vrátením elektronicky podaných žalôb, a z toho dôvodu jeho žalobu podanú v r. 2013 nemožno považovať za totožnú so žalobou podanou v r. 2006. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v rozhodnutiach, ktorými prejednal sťažnosti spoločnosti Lawyer Partners, a.s., proti Slovenskej republike konštatoval, že sťažujúca spoločnosť nemala predkladať originály dokumentov na účely individuálnej sťažnosti podľa čl. 24 Dohovoru, čo znamená, že predložením originálov DVD nosičov a nepožiadaním o ich vrátenie jej argument týkajúci sa nemožnosti predkladať všeobecným súdom tieto DVD nosiče je neudržateľný (rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o sťažnosti č. 50645/08 zo dňa 25.09.2012). Nemožnosť predložiť originálne 2 ks DVD nosičov z roku 2006 zavinil žalobca, ktorý sa svojím postupom v konaní pred ESĽP dostal do nepriaznivej situácie a ktorý tak nemohol preukázať, že žaloby doručené súdu prvej inštancie na 45 ks DVD nosičoch v roku 2013, spolu s množstvom žalôb adresovaných aj iným súdom, sú identické so žalobami doručenými súdu prvej inštancie na 2 ks DVD nosičov ešte v roku 2006. V prípade nespornej totožnosti žalôb by súd vo veci samej konal a rozhodol.

13. Odvolací súd v tomto smere poukazuje aj na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v skutkovo a právne obdobných veciach, ktorý ako dovolací súd vo svojich rozhodnutiach o odmietnutí dovolaní žalobcu proti uzneseniam krajských súdov (napr. sp. zn. 6Cdo 2/2014, 3Cdo 338/2013, 8Cdo 994/2015, 4Cdo 982/2015), ktorými boli potvrdené rozhodnutia súdov prvej inštancie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, okrem iného uvádzal, že žalobca v roku 2013 doručil súdu návrh s dátumom vyhotovenia v roku 2006, no nepreukázal, že ide o ten istý návrh, ktorý podal v roku 2006; súdom preto nemožno vytýkať, že v roku 2013 podanému návrhu nepriznali účinky, ktoré by jeho návrh mal, keby bol podaný v roku 2006, a ak žalobca namietal, že už nemá k dispozícii originálne DVD s jeho návrhmi podanými v roku 2006 a vytýkal súdom, že mali prijať opatrenia na zachovanie možnosti preveriť totožnosť týchto návrhov, bolo práve na žalobcovi, aby sa týchto nosičov nezbavil a nevystavil riziku, že nevie preukázať, aký návrh na začatie konania podal v roku 2006. Odvolací súd preto v tejto veci prijal záver, že súd prvej inštancie postupoval správne, keď žalobcu vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za návrh na začatie konania (žalobu) podaný dňa 26.03.2013 a keď v dôsledku nezaplatenia súdneho poplatku v súlade s ustanovením § 10 ods. l zákona o súdnych poplatkoch konanie zastavil. Odvolanie žalobcu preto odvolací súd posúdil ako neopodstatnené a uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. l CSP potvrdil.

14. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).