KSNR/7Co/158/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 7Co/158/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413207438 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Madarászová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4413207438.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a sudkýň JUDr. Sidónie Sládečkovej a JUDr. Sone Zmekovej, v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners, a.s., so sídlom Prievozská 37, 821 09 Bratislava, IČO: 35 944 471, proti žalovanému: Q. C., bytom W. A., U. XX, o zaplatenie sumy 40,- Sk, t.j. 1,33 eura, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky č. k. 10Ro/222/2013-26 zo dňa 13.01.2016 takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e .

Žalovanému nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil konanie a zároveň rozhodol o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Rozhodnutie o zastavení konania odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a), § 5 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 1, § 10 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). Uviedol, že na základe podanej žaloby dňa 03.12.2015 zástupca žalobcu prevzal výzvu súdu, aby žalobca pod hrozbou zastavenia konania zaplatil súdny poplatok za návrh vo výške 16,50 eura v lehote 10 dní. Žalobca následne listom zo dňa 24.03.2013 oznámil, že v roku 2006 doručil súdu štandardné nosiče obsahujúce návrhy na vydanie platobných rozkazov vrátane príloh, návrhy boli podpísané zaručeným elektronickým podpisom a ich súčasťou mali byť aj sprievodné listy zo dňa 30.03.2006, 24.06.2006 a 19.10.2006. V r. 2006 súd reagoval tak, že, nemá k dispozícii elektronickú podateľňu, v dôsledku čoho nespĺňa podmienky zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise, a preto mu elektronické dokumenty vrátil. V uvedenom liste žalobca ďalej uvádzal, že Ústavný súd SR, resp. Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že postup súdu pri prijímaní daných podaní nebol legálny a došlo tým k porušeniu základných práv žalobcu. Zároveň bolo oznámené, že žalobca doručuje 46 DVD nosičov obsahujúcich žalobné návrhy spolu s prílohami. V dôsledku toho žalobca súdny poplatok nezaplatil. Súd prvej inštancie s uvedenou argumentáciou nesúhlasil a v odôvodnení uznesenia poukázal na to, že žalobca mohol znovu súdu predložiť totožné žaloby so žalobami podanými elektronicky v r. 2006 s priznaním účinkov tak, ako boli podané pôvodne. Bolo na žalobcovi, aby skutočne doručil pôvodné podanie z roku 2006, urobené elektronickou formou a podpísané zaručeným elektronickým podpisom (nie iné podanie). Žalobca tak neurobil a ničím nedoložil, že žaloba zo dňa 20.07.2006 a žaloba doručená dňa 26.03.2013 sú identické s účinkami pôvodného doručenia. Žalobcovi vznikla poplatková povinnosť podaním žaloby dňa 26.03.2013.

2. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, ktorý žiadal uznesenie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Odvolanie odôvodnil tým, že postupom súdu prvej inštancie mu bola odňatá možnosť konať pred súdom. Poukázal na to, že žalobou na vydanie platobného rozkazu, podanou dňa 24.07.2006 na Okresnom súde Nové Zámky, sa domáhal zaplatenia istiny s príslušenstvom, ktorým boli trovy súdneho konania, včítane trov právneho zastúpenia. Podanie v tejto veci urobil elektronickými prostriedkami, podpísanými zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súd vtedy odmietol podanie prijať a DVD nosiče mu vrátil späť. O prípustnosti tohto podania rozhodoval Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý v Náleze sp. zn. III. ÚS 253/07 vyslovil záver, že Okresný súd Nové Zámky porušil základné právo žalobcu na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd neprijatím jeho podania z 31. marca 2006, urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom, a zároveň súdu prikázal konať vo veci predmetného podania žalobcu podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pričom právne účinky podania zostanú zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania; návrh na začatie konania bol totiž urobený v zákonom ustanovenej forme. Na tomto závere nemôže nič zmeniť okolnosť, že súd z technických príčin nemôže podanie zaevidovať spätne ku dňu jeho doručenia. V odvolaní žalobca ďalej uviedol, že opätovne doručil podania, o ktorých uvedeným nálezom rozhodol ústavný súd. Súd ho na zaplatenie súdneho poplatku nesprávne vyzval, hoci žaloba bola podaná dňa 20.07.2006. Podľa jeho názoru nemá zákonnú povinnosť uniesť akési dôkazné bremeno na preukázanie, že ide skutočne o žaloby podávané pôvodne v roku 2006, a nie len o totožné žaloby, doručené v roku 2013 prvýkrát. Napriek tvrdeniu súdu prvej inštancie o akýchsi nových žalobách, teda nie žalobách podávaných na tento súd v roku 2006, súd koná s právnym zástupcom žalobcu, ktorý je oprávnený na jeho zastupovanie na základe plnomocenstva z roku 2010, založeného do spisu súdnej správy v roku 2010, a vzťahujúceho sa na žaloby, ktoré boli podávané na súd v roku 2006. Na DVD nosičoch s návrhmi na vydanie platobných rozkazov sa nachádza plnomocenstvo pre JUDr. Miroslava Pavelku. Ak išlo o nové žaloby, podávané v roku 2013, potom nebolo možné doručovať poštu na adresu Advokátskej kancelárie Chabadová, s.r.o., ale na adresu zástupcu označeného v týchto „nových“ žalobách.

3. Žalobca sa v podanom odvolaní nestotožnil s názorom súdu, že bol povinný preukázať totožnosť žalôb podaných v r. 2006 so žalobami podanými v r. 2013; túto povinnosť by nemal v prípade, ak by si súd riadne plnil svoju povinnosť a žaloby v roku 2006 prijal a zapísal. Dôsledkom porušenia takejto povinnosti nemôže byť vznik novej povinnosti žalobcu. Nikto predsa v konaní nedokazuje, kedy a ako doručil žalobu na súd; je povinnosťou súdu zabezpečiť si veci tak, aby nebolo o doručení podania pochýb, a ak súd odmietol podania zapísané na DVD nosiči a v roku 2006 ich vrátil, mal si pre vlastné potreby urobiť také opatrenia, aby v prípade potreby vedel posúdiť, ktoré návrhy odmietol (napr. zapísať si úradným záznamom údaj o odmietnutom DVD nosiči tak, aby bol tento daj nezameniteľný - každý DVD nosič obsahuje vyrazené jedinečné číslo). Napriek tejto skutočnosti na preukázanie svojich tvrdení doložil žalobca svojím listom zo dňa 19.02.2014 Okresnému súdu Nové Zámky do spisov súdnej správy nasledujúce listinné dôkazy: 1. Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 16.06.2009, DVD nosiče z roku 2006 (30.03.2006 - OS083_NOVE_ZAMKY 001; 30.03.2006 - OS083_NOVE_ZAMKY 002; 24.07.2006 - OSO83_NOVE_ZAMKY_001; 24.07.2006 - OS083_NOVE_ZAMKY_002) a notársku zápisnicu osvedčujúcu právnu skutočnosť. Tieto listiny bez akýchkoľvek pochybností preukazujú tvrdenia žalobcu, že ide o podania z roku 2006, a tak podľa § 13 zákona č. 71/1992 Zb. poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.

4. Krajský súd v Nitre ako odvolací súd (§ 34 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, účinného od 1. júla 2016, ďalej len „CSP“) viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379, § 380 CSP) po prejednaní veci bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1, § 378 ods. 1, § 177 ods. 2 písm. c/ CSP) dospel k záveru, že odvolanie nie je opodstatnené. Preto uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 CSP ako vecne správne potvrdil. Pri rozhodovaní vychádzal z nižšie citovaných ustanovení zákona o súdnych poplatkoch:

5. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

6. Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch v znení účinnom do 30.06.2016 poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolatel' a dovolateľ. 7. Podľa § 8 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

8. Podľa § 10 ods. 1 prvej a druhej vety zákona o súdnych poplatkoch ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

9. Z obsahu spisu súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca doručil dňa 26.03.2013 žalobu na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie sumy 40,-Sk t. j. 1,33 eura, a trov konania z dôvodu, že žalovaný nezaplatil svoj dlh voči pôvodnému veriteľovi, Slovenskému rozhlasu so sídlom Mýtna 1, 817 55 Bratislava, z titulu koncesionárskych poplatkov podľa zákona č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pričom tento dlh pôvodný veriteľ rámcovou zmluvou o postúpení pohľadávok postúpil žalobcovi BSP Lawyer Partners, a.s., so sídlom Benediktiho 5, 811 05 Bratislava - v súčasnosti podľa aktuálneho zápisu v obchodnom registri Lawyer Partners, a.s., so sídlom Prievozská 37, 821 09 Bratislava. Žaloba bola datovaná dňom 20.07.2006 s označeným zástupcom JUDr. Miroslavom Pavelkom, advokátom so sídlom Vajnorská 48, 831 04 Bratislava. V sprievodnom liste k žalobe žalobca uvádzal, že predložil súdu štandardné nosiče obsahujúce žaloby na vydanie platobných rozkazov podľa § 42 ods. 1 OSP, pričom ide o podania urobené v dňoch 30.03.2006, 24.07.2006 a 19.10.2006 elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Súd v r. 2006 tieto podania vrátil s oznámením, že nemá k dispozícii elektronickú podateľňu a že nespĺňa podmienky zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. Za účelom naplnenia rozhodnutia Ústavného súdu SR, resp. Európskeho súdu pre ľudské práva, žalobca predložil žaloby nanovo a tieto sa majú zapísať ako žaloby podané v r. 2006. Jednou z príloh k žalobám je aj plnomocenstvo udelené JUDr. Miroslavovi Pavelkovi, ktorý však má pozastavený výkon advokácie, a tak zastupovanie spoločnosti nemôže vykonávať osobne. Plná moc bola v súčasnosti udelená Advokátskej kancelárii Chabadová, s.r.o., so sídlom Pri Starej prachárni 13, Bratislava. V tomto podaní žalobca tvrdil, že žaloby po troch rokoch už nemožno spoplatniť. Súd prvej inštancie akceptoval zastúpenie žalobcu označenou advokátskou kanceláriou, no požiadavku na nespoplatnenie žaloby neuznal, žalobcu vyzval na zaplatenie súdneho poplatku a v dôsledku nezaplatenia súdneho poplatku v stanovenej lehote napadnutým uznesením konanie zastavil. Dňom 31.12.2015 došlo k ukončeniu právneho zastúpenia žalobcu.

10. Žalobca v odvolaní tvrdil, že Ústavný súd Slovenskej republiky v Náleze sp. zn. III. ÚS 253/07 rozhodol, že Okresný súd Nové Zámky porušil základné právo obchodnej spoločnosti Lawyer Partners, a.s., na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd neprijatím jej podania z 31. marca 2006 urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom a že zároveň súdu prikázal konať vo veci predmetného podania, pričom právne účinky tohto podania zostanú zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania, lebo návrh na začatie konania bol urobený v zákonom ustanovenej forme. Odvolací súd však zistil, že Ústavný súd Slovenskej republiky dňa 27. apríla 2007 pod sp. zn. III. ÚS 253/07 predbežne prerokoval sťažnosť BSP Lawyer Partners, a.s., proti postupu Okresného súdu Nové Zámky v súvislosti s neprijatím jej podaní, realizovaných elektronickými prostriedkami a podpísaných zaručeným elektronickým podpisom a uznesením túto sťažnosť odmietol ako oneskorene podanú. Až neskôr, v písomnom podaní zo dňa 22.04.2016 žalobca oznámil, že prišlo k chybe, pretože Ústavný súd SR odmietol jeho sťažnosť ako oneskorene podanú. Je teda zrejmé, že nález vo veci sp. zn. III. ÚS 253/07 s takým znením, aké pôvodne žalobca opisoval, nebol vydaný. S ohľadom na to žalobca mal preukázať, že žaloby doručené Okresnému súdu Nové Zámky dňa 26.03.2013 sú totožné so žalobami doručenými tomuto súdu v r. 2006. V danom prípade žalobca nad všetky pochybnosti túto totožnosť podaní nepreukázal preložením originálu nosiča DVD, a tak súdu prvej inštancie nemožno vytýkať nesprávny procesný postup spočívajúci s realizovaním výzvy na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu (návrh na začatie konania) podanú v roku 2013.

11. Súd prvej inštancie na výzvu odvolacieho súdu na vykonanie lustrácie predchádzajúcich spisov a doplnenie podkladov listom zo dňa 24.09.2015 oznámil, že prvé podanie žalobcu: 31.03.2006-Spr 316/06-2ks DVD nosičov s názvom OS083 Nové Zámky 001, OS 083 Nové Zámky 002 bolo vrátené spoločnosti 05.04.2006-Spr 328/06, druhé podanie: 26. 07. 2006-Spr 637/06- 2ks DVD nosičov s názvom OS083 Nové Zámky 001 a OS 083 Nové Zámky 002, bolo vrátené spoločnosti 30.10.2006-Spr 875/06, tretie podanie: 19.10.2006 Spr 875/06-2 ks DVD nosičov doručených na súd už dňa 31.03.2006, bolo vrátené spoločnosti 30.10.2006-Spr 875/06 a napokon bolo podané aj štvrté - posledné podanie dňa 26.03.2013 - 46 DVD nosičov. Posledné podania žalobca doručil súdu osobne dňa 26.03.2013 na 46 nosičoch spolu so sprievodným listom a plnomocenstvom. DVD nosiče boli spracované informatikom súdu a obsahovali 29.689 podaní, ktoré boli adresované 25 okresným súdom. Okresného súdu Nové Zámky sa týkalo 1.858 podaní, ktoré boli prekopírované na externý hard disk, vytlačené a odovzdané na postupné spracovanie do podateľne súdu. Potvrdenia o zaručenom elektronickom podpise vytlačené neboli z dôvodu, že po zobrazení obsahu DVD nosičov certifikovaným spôsobom prostredníctvom aplikácie pre ZEP, obsahovali certifikát použitého zaručeného elektronického podpisu pre tieto podania s platnosťou od 24.03.2006 do 24.03.2007. Žalobca dňa 03.03.2014 doručil súdu prvej inštancie list zo dňa 19.02.2014, ku ktorému boli pripojené 4 DVD nosiče, a požiadal o založenie dokladov so spisov správy súdu pod Spr.138/2010.

12. Žalobca teda nepreukázal, že predmetná žaloba je identická so žalobou doručenou tomuto súdu na DVD nosičoch v roku 2006 a z toho dôvodu jeho žalobu podanú v r. 2013 nemožno považovať za totožnú so žalobou podanou v r. 2006. Európsky súd pre ľudské práva v rozhodnutiach, ktorými prejednal sťažnosti spoločnosti Lawyer Partners, a.s., proti Slovenskej republike konštatoval, že sťažujúca spoločnosť nemala predkladať originály dokumentov na účely individuálnej sťažnosti podľa čl. 24 Dohovoru, čo znamená, že predložením originálov DVD nosičov a nepožiadaním o ich vrátenie jej argument týkajúci sa nemožnosti predkladať všeobecným súdom tieto DVD nosiče je neudržateľný (rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o sťažnosti č. 50645/08 zo dňa 25.09.2012). Odvolací súd na základe toho dospel k záveru, že nemožnosť predložiť originálne DVD nosiče z roku 2006 zavinil žalobca, ktorý sa svojím postupom dostal do nepriaznivej situácie a ktorý tak nemohol preukázať, že žaloby doručené súdu prvej inštancie v roku 2013 sú identické so žalobami doručenými súdu prvej inštancie na DVD nosičoch ešte v roku 2006. V prípade nespornej totožnosti žalôb by súd vo veci samej konal a rozhodol.

13. Odvolací súd v tomto smere poukazuje aj na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v skutkovo a právne obdobných veciach, ktorý ako dovolací súd vo svojich rozhodnutiach o odmietnutí dovolaní žalobcu proti uzneseniam krajských súdov (napr. sp. zn. 6Cdo 2/2014, 3Cdo 338/2013, 8Cdo 994/2015, 4Cdo 982/2015), ktorými boli potvrdené rozhodnutia súdov prvej inštancie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, okrem iného uvádzal, že žalobca v roku 2013 doručil súdu návrh s dátumom vyhotovenia v roku 2006, no nepreukázal, že ide o ten istý návrh, ktorý podal v roku 2006; súdom preto nemožno vytýkať, že v roku 2013 podanému návrhu nepriznali účinky, ktoré by jeho návrh mal, keby bol podaný v roku 2006, a ak žalobca namietal, že už nemá k dispozícii originálne DVD s jeho návrhmi podanými v roku 2006 a vytýkal súdom, že mali prijať opatrenia na zachovanie možnosti preveriť totožnosť týchto návrhov, bolo práve na žalobcovi, aby sa týchto nosičov nezbavil a nevystavil riziku, že nevie preukázať, aký návrh na začatie konania podal v roku 2006. Odvolací súd preto v tejto veci prijal záver, že súd prvej inštancie postupoval správne, keď žalobcu vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za návrh na začatie konania (žalobu) podanú dňa 26.03.2013 a keď v dôsledku nezaplatenia súdneho poplatku v súlade s ustanovením § 10 ods. l zákona o súdnych poplatkoch konanie zastavil. Odvolanie žalobcu preto odvolací súd posúdil ako neopodstatnené a uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. l CSP potvrdil.

14. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 a § 255 ods. 1 CSP tak, že v odvolacom konaní úspešnému žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania, pretože mu nevznikli žiadne trovy odvolacieho konania, na náhradu ktorých by mal nárok. 15. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).