KSNR/6Co/360/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 6Co/360/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4214208412 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ingrid Doležajová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4214208412.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ingrid Doležajovej a sudkýň JUDr. Dagmar Podhorcovej a JUDr. Marty Polyákovej, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, proti žalovanému: C. I., nar. XX. XX. XXXX, bytom V. na V. XXX, o zaplatenie 2.525,58 eura s príslušenstvom, o odvolaní VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÁV SPOTREBITEĽOV, so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Šafárikovo námestie 7, zast. JUDr. Bohdanom Jakubisom, advokátom so sídlom Bratislava, Dobrovičova 13, proti uzneseniu Okresného súdu Komárno zo dňa 20. 04. 2016 č. k. 6C/249/2014-84 takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie z r u š u j e .

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nepripustil vstup občianskeho združenia VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÁV SPOTREBITEĽOV, Šafárikovo námestie 7, Bratislava - Staré Mesto, do konania ako vedľajšieho účastníka na strane žalovaného. Svoje rozhodnutie právne oprel o ust. 93 ods. 1 až 4 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“). Poukázal na to, že v konaní sa žalobca domáha uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť mu sumu 2.525,58 eura s príslušenstvom a písomným podaním doručeným súdu dňa 30. 10. 2014 oznámilo občianske združenie VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÁV SPOTREBITEĽOV (ďalej len ZDRUŽENIE) svoj vstup do konania ako vedľajší účastník na strane žalovaného. Oznámenie o vstupe doručil všetkým účastníkom konania, pričom žalovaný na výzvu súdu nereagoval a žalobca vyslovil nesúhlas so vstupom vedľajšieho účastníka do konania na strane žalovaného. Argumentoval, že v predmetnom prípade je súhlas žalovaného potrebný, pretože on má rozhodnúť o tom, či o jeho veci môže aj iný subjekt získať informácie a zúčastniť sa konania, čo platí i za situácie, keď oznámenie o vstupe bolo súdu doručené až dňa 30. 10. 2014, t. j. pred účinnosťou novely Občianskeho súdneho poriadku. Mal za to, že s ohľadom na skutočnosť, že novelizovaný právny predpis nemá prechodné ustanovenie vo vzťahu k podmienkam účasti vedľajšieho účastníka v konaní od jeho účinnosti je súhlas spotrebiteľa s účasťou vedľajšieho účastníka na jeho strane vždy potrebný.

2. Uznesenie súdu prvej inštancie napadlo v zákonnej lehote odvolaním ZDRUŽENIE, domáhajúc sa ním jeho zmeny a vyslovenia, že vedľajšie účastníctvo na strane žalovaného je prípustné. Malo za to, že napadnuté uznesenie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Dôvodilo, že s účinnosťou od 15. 10. 2008 zaviedol Občiansky súdny poriadok druhú skupinu subjektov, ktoré môžu vystupovať ako vedľajší účastník v konaní, ktorým legitimáciu na vstup do konania dáva samotný zákon v prípadoch, ak ide o subjekt, ktorého predmetom činnosti je ochrana spotrebiteľa podľa zák. č. 250/2007 Z. z. Zastalo názor, že k účinnému vstupu vedľajšieho účastníka nie je potrebný výslovný súhlas žalovaného, na ktorého strane vedľajší účastník vystupuje a iba jeho výslovný nesúhlas spôsobuje neprípustnosť vedľajšieho účastníctva a zároveň pre prípustnosť vedľajšieho účastníctva je právne irelevantná námietka protistrany. Dodalo, že v predmetnej veci žalovaný nevzniesol námietku neprípustnosti, a tak nie je dôvod na nepripustenie vedľajšieho účastníctva. Vyzdvihlo, že do konania vstúpilo ešte pred účinnosťou novely zák. č. 353/20145 Z. z. a pre absenciu prechodných ustanovení nie je potrebné dokladať súhlas žalovaných so vstupom vedľajšieho účastníka do konania. V opačnom prípade by išlo o retroaktivitu, ktorá je v slovenskom právnom poriadku zakázaná. Na podporu svojich tvrdení poukázalo na rozhodnutia iných krajských súdov v obdobných veciach.

3. K odvolaniu ZDRUŽENIA sa vyjadril žalobca písomným podaním, v ktorom uviedol, že v konaní o vydanie platobného rozkazu, tzn. skrátenom (rozkaznom) konaní je vedľajšie účastníctvo z povahy veci vylúčené, čo vyjadril aj NS SR v uznesení sp. zn. 6Cdo/207/2011. Tento záver podporuje aj skutočnosť, že vedľajší účastník nie je osobu oprávnenou na podanie odporu proti platobnému rozkazu, keďže niektoré úkony nemôže vedľajší účastník vykonávať už z povahy veci a účastníci konania majú iba tie práva, ktoré im Občiansky súdny poriadok priznáva. Zastal názor, že kým žalovaný nepodá odpor proti platobnému rozkazu, nenastanú tak ani účinky vzniku vedľajšieho účastníctva. Argumentačne svoje závery podporil poukazom na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Cdo/135/2013 a 1Cdo/210/2012. Z uvedeného dôvodu namietal neprípustnosť vedľajšieho účastníctva v skrátenom konaní a navrhol napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdiť.

4. Žalovaný sa k odvolaniu písomne nevyjadril. 5. Prijatím zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) s účinnosťou od 01. 07. 2016 došlo k zrušeniu zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (§ 473 CSP). Podľa prechodného ust. § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 veta prvá CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Znamená to, že nová právna úprava dôsledne dodržiava princíp okamžitej aplikability procesnoprávnych noriem, a teda sa použije na všetky konania a to i na konania začaté predo dňom účinnosti Civilného sporového poriadku s výnimkami z tohto základného pravidla ustanovenými v § 470 ods. 2 CSP. 6. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP) po zistení, že odvolanie bolo podané oprávnenou osobou v zákonom stanovenej lehote (§ 362 CSP), a že spĺňa náležitosti § 365 a nasl. CSP preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379 a § 380 CSP) bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 OSP) a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné podľa § 389 ods. 1 písm. d/ CSP zrušiť.

7. Podľa § 81 CSP intervenient je ten, kto sa zúčastňuje na konaní popri žalobcovi alebo žalovanom a má právny záujem na výsledku konania. 8. Podľa § 83 CSP súd na návrh rozhodne, či je vstup intervenienta prípustný. 9. Podľa § 291 CSP spotrebiteľ sa môže dať v spotrebiteľskom spore zastupovať právnickou osobu založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže mať len jedného takto zvoleného zástupcu.

10. Spotrebiteľský spor je spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou (§ 290 CSP).

11. Ako už bolo vyššie uvedené účinnosťou zák. č. 160/2015 Z. z. došlo k zrušeniu Občianskeho súdneho poriadku, ktorý v ust. § 93 upravoval inštitút vedľajšieho účastníka a podmienky jeho vstupu do konania. Nová právna úprava, ktorá sa použije i na konania začaté predo dňom nadobudnutia jej účinnosti, preberá niektoré prvky pôvodnej právnej úpravy vedľajšieho účastníctva, túto však podstatným spôsobom modifikuje. Úprava podľa § 93 OSP pod pojmom vedľajší účastník zahŕňala vedľajšieho účastníka, ktorý mal právny záujem na výsledku konania (§ 93 ods. 1 OSP) a vedľajšieho účastníka - právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti bola ochrana práv spotrebiteľa alebo ochrana práva na rovnaké zaobchádzanie (§ 93 ods. 2 OSP). Tento vedľajší účastník nemal vlastný právny záujem na výsledku konania, keď jeho cieľom bolo pomáhať v konaní slabšej strane sporu. V porovnaní s touto pôvodnou úpravou nová právna úprava nepovažuje za intervenciu, ak právnická osoba vystupuje v spore na ochranu práv spotrebiteľa alebo práv žalobcu z antidiskriminačného sporu.

12. Potreba regulácie spotrebiteľských vzťahov a ochrany spotrebiteľa ako slabšej strany sa premietla v novom civilnom kódexe do II. hlavy CSP (ust. § 290 a nasl.). Zákonodarca činnosť právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „združení“) v novom civilnom procese upravil v zásade nanovo. Základnou myšlienkou činnosti združení podľa Civilného sporového poriadku je, že združenie poskytne najúčinnejšiu ochranu individuálnym záujmom spotrebiteľov ako ich zástupca. Združenie od 01. 07. 2016 sa tak nemôže zúčastniť na konaní popri spotrebiteľovi ako intervenient, pretože nemá právny záujem na výsledku konania (§ 81 CSP), ale môže byť súdom pribraté do konania len ako osobitný subjekt, ak s tým spotrebiteľ súhlasí za splnenia podmienok podľa § 95 CSP alebo ako zástupca spotrebiteľa podľa § 219 ods. 1 CSP.

13. Predmetom tohto odvolacieho konania je uznesenie súdu prvej inštancie, ktorým rozhodoval v intenciách § 93 ods. 3 OSP o prípustnosti vedľajšieho účastníctva ZDRUŽENIA na strane žalovaného. Za situácie, že niet sporu o tom, že v danej veci ide o spotrebiteľský spor, v zmysle novej právnej úpravy a zhora podaného výkladu odvolacieho súdu dôvody, pre ktoré bolo preskúmavané rozhodnutie vydané zanikli, pričom nejde o rozhodnutie vo veci samej, v dôsledku čoho odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 389 ods. 1 písm. d/ CSP zrušil.

14. Toto rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii; ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP); dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP); povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba, jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).