KSNR/6Co/193/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 6Co/193/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413209037 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dagmar Podhorcová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4413209037.1Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dagmar Podhorcovej a sudkýň JUDr. Marty Polyákovej a JUDr. Ingrid Doležajovej, v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners a.s., so sídlom Bratislava, prievozská 37, IČO: 35 944 471, proti žalovanému: S. J., bytom M., Y. XX, o zaplatenie 3,98 eura, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky zo 4. júna 2015 č. k. 5Ro/395/2013-15, takto

rozhodol:

Odvolací súd odvolanie žalobcu o d m i e t a . Žiadna zo strán nemá na náhradu trov odvolacieho konania právo.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku v súdom určenej 10 dňovej lehote od doručenia výzvy a náležitom poučení o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ OSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené. 2. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca domáhajúc sa ním jeho zrušenia a vrátenia veci súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Skôr ako odvolací súd pristúpil k preskúmaniu napadnutého uznesenia súdu prvej inštancie z hľadiska jeho vecnej správnosti a správnosti postupu súdu v konaní, ktoré mu predchádzalo, zaoberal sa včasnosťou podaného odvolania a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania. 4. Podľa § 470 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej ako „CSP“), ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. 5. Podľa § 470 ods. 2 prvej vety CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. 6. Podľa § 362 ods. 1 CSP odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. 7. Podľa § 121 ods. 5 CSP lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť; to platí aj vtedy, ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami doručené súdu mimo pracovného času. 8. Podľa § 386 ods. 1 písm. a) CSP odvolací súd odmietne odvolanie, ak bolo podané oneskorene. 9. V danej veci z dokladu o doručení uznesenia (doručenky) založenom v spise na č. l. 15 je zrejmé, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie bolo zástupcovi žalobu doručené dňa 22. 06. 2015. Lehota na podanie odvolania preto začala žalobcovi plynúť dňa 23. 06. 2015 a posledný deň lehoty na podanie odvolania pre žalobcu bol deň 07. 07. 2015 (utorok). Zo spisu však vyplýva, že žalobca i napriek správnemu poučeniu o lehote aj o mieste podania odvolania toto podal na pošte až dňa 13. 07. 2015, t.j. po uplynutí zákonnej 15-dňovej odvolacej lehoty a teda oneskorene. 10. S ohľadom na vyššie popísané zistenie preto odvolací súd odvolanie žalobcu ako oneskorene podané podľa § 386 ods. 1 písm. a) CSP odmietol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 12. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 ods. 2 CSP tak, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov odvolacieho konania právo. Toto rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii; ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP); dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP); povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba, jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).