KSNR/5Co/984/2015


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 4.5.2016

Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/984/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4314209066 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4314209066.2Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom s predsedu senátu JUDr. Vladimíra Pribulu a sudcov JUDr. Renáty Pátrovičovej a JUDr. Borisa Minksa, v právnej veci žalobcu (pôvodne navrhovateľa) Orange Slovensko a.s., so sídlom Bratislava, Metodova 8, IČO: 35697270, zastúpený Bobák, Bollová a spol., s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Bratislava, Dr. Vl. Clementisa 10, proti žalovanej (pôvodne odporkyni): H. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom L., N. XXX/XX, o zaplatenie 531,86 eura s príslušenstvom, o odvolaní odporkyne (žalovanej) proti rozsudku Okresného súdu Levice zo dňa 2. apríla 2015, č. k. 6C/100/2014-32, o oprave výroku rozsudku Krajského súdu v Nitre zo dňa 4. mája 2016, č. k. 5Co/984/2015-58, takto

rozhodol:

Výrok rozsudku Krajského súdu v Nitre zo dňa 4. mája 2016, č. k. 5Co/984/2015-58 sa opravuje tak, že správne znie:

Odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi sumu 531,86 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne z uvedenej sumy od 26.01.2013 do zaplatenia v pravidelných mesačných splátkach po 30 eur až do zaplatenia, pod následkami straty výhody splátok, počínajúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti tohto rozsudku.

odôvodnenie:

1. Krajský súd v Nitre rozsudkom zo dňa 4. mája 2016, č. k. 5Co/984/2015-58 (ako súd odvolací) rozhodol o zmene rozsudku Okresného súdu Levice (vtedy ako súdu prvého stupňa, od 1. júla 2016 ako súdu prvej inštancie v zmysle § 12 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) zo dňa 2. apríla 2015, č. k. 6C/100/2014-32 takto:

„Odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi sumu 531,86 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 eura ročne z uvedenej sumy od 26.01.2013 do zaplatenia v pravidelných mesačných splátkach po 30 eur až do zaplatenia, pod následkami straty výhody splátok, počínajúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti tohto rozsudku.

Odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku v sume 31,50 eura a trov právneho zastúpenia v sume 106,94 eura, v pravidelných mesačných splátkach po 10 eur, pod následkami straty výhody splátok až do zaplatenia, počínajúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti tohto rozsudku.

Odporkyni nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.“

2. V zápisnici o vyhlásení rozsudku ako aj v písomnom vyhotovení tohto rozsudku Krajského súdu v Nitre došlo k chybe v písaní, keď v prvom odseku výroku rozsudku odvolací súd pri výške úrokov z omeškania nesprávne uviedol „vo výške 8,75 eura ročne“ hoci mal správne uviesť „vo výške 8,75 % ročne “. 3. Podľa § 164 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ďalej len „OSP“, platného a účinného v čase vynesenia rozsudku odvolacieho súdu, súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

4. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení platnom a účinnom do 1. júla 2016, bol zrušený v § 473 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok a podľa § 474 CSP tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

5. Podľa § 470 ods.1 CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

Podľa § 60 CSP stranami sú žalobca a žalovaný.

6. Podľa Čl. 1, § 1 ods.1 zákona č. 125/2015 z 18. novembra 2015, o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „návrh“, „navrhovateľ“, „odporca“, „účastník“, rozumie sa tým podľa povahy veci aj „žaloba“, „žalobca“ , „žalovaný“, „strana“.

Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „súd prvého stupňa“ alebo „súd druhého stupňa“, rozumie sa tým podľa povahy veci „súd prvej inštancie“ alebo !súd druhej inštancie“ (ods. 2 citovaného ustanovenia).

Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „občianske súdne konanie“, rozumie sa tým podľa povahy veci „civilný proces“ alebo „správny súdny proces“ (ods. 3 citovaného ustanovenia).

Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „občianskoprávne konanie“, rozumie sa tým „civilný proces“ (ods. 4 citovaného ustanovenia).

7. Podľa § 224 CSP, súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania.

8. Podľa § 378 ods. 1 CSP, na konanie na odvolacom súde sa primerane použijú ustanovenia o konaní pred súdom prvej inštancie, ak tento zákon neustanovuje inak.

9. Podľa ustanovenia § 224 CSP môže súd kedykoľvek , t. j. aj po právoplatnosti rozsudku, opraviť chyby v písaní a počítaní ako aj iné zrejmé nesprávnosti, pričom tak urobí buď z vlastnej iniciatívy alebo na návrh strany sporu alebo iného subjektu.

10. Zákon vyžaduje, aby súdne rozhodnutie bolo určité, jasné a formálne bezchybné. V prípade, že nespĺňa tieto náležitosti, pripúšťa sa možnosť jeho opravy za stanovených podmienok tak, aby bola zachovaná zásada viazanosti súdu vyhláseným rozsudkom. Súdne rozhodnutie možno opraviť postupom podľa § 224 CSP len v presne stanovených prípadoch, ak ide o chyby v písaní, počítaní a ďalej ak ide o také chyby, ktoré sú ako zrejmé nesprávnosti podobného pôvodu ako chyby v písaní a počítaní, t. j. ku ktorým došlo len zjavným a okamžitým zlyhaním duševnej či mechanickej činnosti osoby, ktorá rozhodnutie vyhlasovala alebo vyhotovovala a ktoré sú každému zrejmé (pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 M Cdo 21/2008).

11. Vzhľadom k tomu, že pri vyhlásení rozsudku Krajského súdu v Nitre dňa 4.mája 2016, č. k. 5Co/984/2015-58 došlo k zjavnej chybe v písaní, keď v zápisnici o vyhlásení rozsudku a následne aj v písomnom vyhotovení rozsudku v prvom odseku výroku rozsudku odvolací súd pri výške úrokov z omeškania nesprávne uviedol „ vo výške 8,75 eura ročne“ hoci mal správne uviesť „vo výške 8,75 % ročne “, odvolací súd priamo v zápisnici o vyhlásení rozsudku túto chybu opravil a zároveň podľa § 224 CSP opravil výrok rozsudku Krajského súdu v Nitre zo dňa 4. mája 2016, č. k. 5Co/984/2015-58 tak, že správne znie: „Odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi sumu 531,86 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne z uvedenej sumy od 26.01.2013 do zaplatenia v pravidelných mesačných splátkach po 30 eur až do zaplatenia, pod následkami straty výhody splátok, počínajúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti tohto rozsudku“.

12. Toto rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods.2 druhá veta CSP a § 3 ods.9 posledná veta zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).