KSNR/5Co/804/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/804/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413200794 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4413200794.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Pribulu a sudcov JUDr. Borisa Minksa a Mgr. Andrey Szombathovej Polákovej, v právnej veci žalobcu: Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 82, IČO: 36 062 235, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR s.r.o., so sídlom Bratislava, Pajštúnska 5, IČO: 36 613 843, proti žalovaným: 1/ Y. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. N., H. XXXX/XX, zast. JUDr. Vlastou Suchanovou, advokátkou, so sídlom Nové Zámky, Podzámska 32 a 2/ Q. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. N., Q. XX, zast. JUDr. Vladimírom Lamačkom ml., advokátom so sídlom Nové Zámky, Hlavné nám. 7, o zaplatenie 7 470,13 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovanej v 1./ rade proti rozsudku Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 22. apríla 2015, č.k. 9C/63/2013-456, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e .

Žalobcovi nepriznáva nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1.1. Okresný súd Nové Zámky (do 30.6.2016 ako súd prvého stupňa v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ďalej len „OSP“ a od 1.7.2016 ako súd prvej inštancie v zmysle § 12 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) rozsudkom zo dňa 22. apríla 2015, č.k. 9C/63/2013-456 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) rozhodol, že žalovaní v 1./ a v 2./ rade sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi istinu 7470,13 eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,00 % ročne zo sumy 7470,13 eur od 24.04.2012 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

1.2. Žalovaný v 2./ rade je povinný zaplatiť na účet súdu trovy štátu znaleckého dokazovania v sume 180,06 eur, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

1.3. Žalovaní v 1./ a v 2./ rade sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť na účet žalobcu titulom náhrady trov konania sumu 448 eur titulom súdneho poplatku, a titulom trov právneho zastúpenia sumu 3641,17 eur, na účet právneho zástupcu žalobcu, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

2.1. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie poukázal na to, že žalobca sa podanou žalobou doručenou súdu dňa 27.03.2013 domáhal od žalovaných v 1./ a v 2./ rade zaplatenia istiny 7470,13 eur s príslušenstvom na tom skutkovom základe, že žalovaná v 1./ rade je fyzická osoba, držiteľka motorového vozidla ŠKODA EČV: NZ XXXCX, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda, a žalovaný v 2./ rade je fyzická osoba - vodič motorového vozidla ŠKODA EČV: NZ XXXCX, ktorého prevádzkou bola dňa 27.08.2011 spôsobená škoda, vyššie uvedeným vozidlom spôsobil, ktorú spôsobil žalovaný v 2./ rade na motorovom vozidle NISSAN, EČV: SB XXX DB, ktorého držiteľom v čase nehody bol U. H.. 2.2. Vzhľadom k tomu, že k predmetnému vozidlu nebolo k dátumu nehody uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ako to vyplýva z ust. § 3 ods. 1 Zák. č. 381/2011 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznikla žalobcovi v zmysle ust. § 24 ods. 2 vyššie uvedeného zákona povinnosť uhradiť poškodenému z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

2.3. Žalobca poskytol dňa 02.02.2012, z poistného garančného fondu poistné plnenie vo výške 8575,13 eur, z čoho suma 1105 eur predstavuje poplatok podľa interných pravidiel, a túto sumu si žalobca neuplatňuje. Žalobca si podľa § 24 ods. 7 zák. č. 381/20001 Z. z., listami zo dňa 23.03.2012 uplatnil právo na náhradu poistného plnenia voči žalovaným v 1./ a v 2./ rade, ktorí dlh do dnešného dňa neuhradili. Žalobcovi vznikol voči žalovanému v 1./ rade oprávnený nárok na základe ust. § 24 ods. 7 vyššie citovaného zákona, a to právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu, podľa § 24 ods. 2 vyššie citovaného zákona, na náhradu toho, čo za neho plnil.

2.4. Právne kvalifikoval svoj nárok u žalovaného v 1./ rade podľa § 427 a nasledujúcich OZ ako prevádzkovateľa motorového vozidla za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky a u žalovaného v 2./ rade podľa § 420 ods. 1 OZ za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti.

2.5. Žalobca si zároveň uplatnil aj zákonný úrok z omeškania v súlade s ust. § 517 ods. 2 OZ, v spojitosti s Nariadením vlády č. 586/2008 Z. z., keď sa žalovaní dostali do omeškania so zaplatením svojho dlhu voči žalobcovi dňom 24.04.2012, lebo výzvou žalobcu zo dňa 23.03.2012 boli vyzvaní, aby tento dlh uhradili najneskôr do 23.04.2012.

3.1. Súd prvej inštancie vydal v predmetnej vec v skrátenom konaní platobný rozkaz dňa 05.03.2013 pod sp. zn. 10Ro/11/2013-72 ktorým vyhovel nároku žalobcu a zaviazal žalovaných v 1./ a 2./ rade, aby spoločne a nerozdielne zaplatili žalobcovi sumu 7470,13 eur s 9,00 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 7470,13 eur od 24.04.2012 do zaplatenia, alebo aby v lehote 15 dní podali odpor na tomto súde s odôvodnením.

3.2. Platobný rozkaz nenadobudol právoplatnosť, lebo žalovaná v 1./ podala voči nemu v zákonnej lehote odpor s odôvodnením, že v čase nehody dňa 27.08.2011 bolo jej manželstvo so žalovaným v 2./ rade rozvedené, bývalý manžel si auto, ktoré bolo vedené na jej mene, ale len z dôvodu exekúcie žalovaného v 2./ rade, zobral bez jej vedomia, inak auto výlučne užíval žalovaný v 2. rade, lebo pracoval v tom čase v H..

3.3. Odpor proti platobnému rozkazu podal aj žalovaný v 2./ rade, ktorý uviedol, že spôsobil škodu na motorovom vozidle zn. NISSAN dňa 27.08.2011, s tým, že oprava poškodeného motorového vozidla zn. NISSAN, podľa predložených dôkazov žalobcu bola neporovnateľná väčšia a nákladnejšia, ako oprava motorového vozidla zn. ŠKODA, EČV: NZ XXX CX. Mal za to, že zahraničná osoba, teda majiteľ vozidla NISSAN, si účelovo dal opraviť aj tie veci na svojom motorovom vozidle, ktoré neboli poškodené predmetnou dopravnou nehodou, preto navrhol do konania pribrať znalca, ktorý by jednoznačne určil rozsah poškodenia motorového vozidla zn. NISSAN a náklady na opravu takto poškodeného motorového vozidla, aby bolo možné presne ustáliť výšku opodstatneného nároku žalobcu voči žalovanému v 2./ rade. Zároveň namietal svoju pasívnu legitimáciu v konaní, keď držiteľom osobného motorového vozidla nebol on, ale žalovaná v 1. rade, s vedomím a so súhlasom ktorej, a v prospech ktorej motorové vozidlo zn. ŠKODA aj viedol.

4. Súd prvej inštancie vykonaným dokazovaním zistil a považoval za preukázané, že dňa 27.08.2011, o 01:15 hod. došlo k dopravnej nehode v H., účastníkmi tejto nehody bol žalovaný v 2./ rade s osobným motorovým vozidlom Škoda Felícia Lxi bielej farby, EČV: NZ XXX CX, vlastníčkou ktorého motorového vozidla bola žalovaná v 1./ rade, a toto vozidlo žalovanej malo poškodenie v celej prednej strane. Druhým účastníkom dopravnej nehody bol rakúsky štátny občan U. H., s osobným motorovým vozidlom zn. NISSAN X-TRAIL, sivej farby, EČV: SB-XXXDB, a poškodenie na tomto vozidle bolo uvedené hlavné miesto nárazu vľavo vpredu, poškodený nárazník, svetlomety, blatník, kapota motora. V správe o nehode ,pretlmočenej z jazyka nemeckého do slovenského jazyka bolo konštatované, že havarované motorové vozidlo účastníka 1/ už nebolo pojazdné a bolo odstavené vľavo vedľa vozovky. Súd k dispozícii pretlmočený dodatočný znalecký posudok, ktorý sa týkal osobného motorového vozidla zn. NISSAN X - TRAIL, podľa ktorého boli vyčíslené náklady na opravu, vrátane 20 % DPH, v sume 7636,78 eur. Tiež bolo uvedené konkrétne na č. l. 129, aké súčiastky bolo nutné vymeniť s presným označením a vyčíslením ceny týchto súčiastok v sume 3388,92 eur. Bolo vyčíslené aj množstvo vynaloženej práce na opravu poškodeného vozidla, bez DPH v sume 592,20 eur. Na č. l. 134 bola presne uvedená sériová základná výbava poškodeného vozidla. Výpočet reprodukčnej ceny vozidla bol uvedený na č. l. 136 v hodnote 12310 eur a prognózovaná hodnota - časová bola vyčíslená sumou 8800,- eur. 5. Rakúska poisťovacia spoločnosť, oznámila svojim podaním pretlmočeným z č. l. 151 spisu, že škodová udalosť zo dňa 27.08.2011, bola celkove uhradená poškodenému H. U. v celkovej sume 8575,13 eur, ktorá pozostáva z odškodnenia vo výške 7366,63 eur, z manipulačného poplatku v sume 1105 eur a z výloh v hotovosti v sume 103,50 eur.

6.1. Výpisom z inkasného účtu poistnej zmluvy žalovanej v 1./ rade z KOOPERATIVA poisťovne, a.s., so sídlom v Bratislave, bolo súdu preukázané, že mala nezaplatené poistné v druhom roku.

6.2. Poistnou zmluvou zo dňa 24.01.2008, bolo súdu preukázané, že žalovaná v 1./ rade mala uzatvorené zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou motorového vozidla a jednalo sa o vozidlo EČV: NZ XXXCX.

6.3. Upomienkou poisťovne KOOPERATIVA, a.s., z č. l. 189, bolo súdu preukázané, že žalovaná v 1./rade, bola touto poisťovňou vyzvaná na zaplatenie neuhradeného poistného k poistnej zmluve za obdobie od 24.01.2009 do 23.01.2010 vo výške 84,45 eur, ktorú mala urýchlene uhradiť, v opačnom prípade poisťovňa pristúpi k stornovaniu jej poistnej zmluvy k nezaplatenému poistnému.

6.4. Faktúrou z č. l. 192, žalobca preukázal, že zaplatil celkovú sumu 448,24 eur za preklad dokumentov z jazyka nemeckého do slovenského spoločnosti Múdry preklad s.r.o., so sídlom v Bratislave. O tejto úhrade žalobca predložil aj kópiu výpisu zo svojho účtu, že dňa 03.05.2013 zaplatil túto sumu prekladateľskej spoločnosti.

7.1. Znaleckým posudkom č. 22/2013, znalec v závere posudku na č. l. 244-246, odpovedal na všetky zadané otázky súdom podľa uznesenia, ktorým bol ustanovený za znalca, najmä k otázkam, ktoré podrobne zadávali právni zástupcovia žalovaných. Výšku škody na poškodenom motorovom vozidle určil sumou 7236,86 eur vrátane DPH, s tým, že pri stanovení reálnych nákladov na opravu vozidla, musia byť fakturované náklady vo výške 7366,63 eur s DPH, znížené za nevykonané práce a nedodaný materiál vo výške 129,77 eur s DPH.

7.2. Doplnkom č. 1 k znaleckému posudku 22/2013, znalecký úkon č. 11/2014 zo dňa 18.05.2014, bolo súdu preukázané, že všeobecná hodnota vozidla NISSAN X- TRAIN 2.2 dCi Elegance, s EČV: SB XXXDB, predstavuje ku dňu 13.09.2011 čiastku 9096,- eur vrátane 20 % DPH.

8.1. Vyjadrením rakúskeho štátneho občana U. H. z č. l. 378, bolo preukázané, že v čase dopravnej nehody dňa 27.08.2011, bol majiteľom osobného auta zn. NISSAN X - TRAIL, so štátnou poznávacou zn. SB-XXXDB, a opravu na tomto vozidle si nechal vykonať v Raiffeisen Lagerhaus Mostviertel Mitte red. Gen. m. b. H., Auto - Technik - Zentrum, Automeile 1, Wolfpassing.

8.2. Pretlmočenou faktúrou rakúskej spoločnosti Auto - Technik - Zentrum, z č. l. 371, bolo preukázané, že faktúrou č. XXXXXX, pre zákazníka U. H. boli dodané súčiastky v celkovej sume 3627,05 eur a vykonaná oprava na jeho poškodenom vozidle v celkovej sume 7366,63 eur.

8.3. Ďalšou listinou od spoločnosti, ktorá vykonávala opravu poškodeného vozidla z č. l. 386, bolo preukázané, že na poškodenom vozidle NISSAN, boli zamontované originálne náhradné diely, a xenónové reflektory.

8.4. Internými pravidlami, ktoré predložil žalobca, preukázal, že na základe týchto pravidiel sa vykonáva plnenie povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod č. L 192/23 zo dňa 31.07.2003. V preambule týchto pravidiel je uvedené, že vychádzajú z európskych smerníc a dohôd schválených na pôde Rady kancelárii. 9. Zistený skutkový stav súd prvej inštancie právne posúdil podľa ustanovení § 24 ods. 2 písm. b/, ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z. v znení platných zmien a doplnkov, podľa ustanovení § 420 ods. 1, § 427 ods. 1 Občianskeho zákonníka (OZ), podľa článkov 1,3 a 8 Vyhlášky č. 130/1976 Zb. o Dohovore o práve použiteľnom na dopravné nehody a poukazujúc na v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 31.07.2008 uverejnené Rozhodnutie komisie zo dňa 28.júna 2003, o uplatňovaní Rady 72/166/EHS, pokiaľ ide o kontrolu plnenia povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a jeho prílohu i Dodatok č. 1 , dospel k záveru, že žaloba žalobcu je dôvodná a preukázaná.

10. Súd prvej inštancie považoval v prejednávanej veci za nespornú skutočnosťou, že dňa 27.08.2011, došlo na území H. k dopravnej nehode, ktorej účastníkom bol žalovaný v 2./ rade ako vodič motorového vozidla Škoda EČV: NZ-XXXCX, držiteľom a majiteľom tohto vozidla bola žalovaná v 1./ rade. Nebolo spornou skutočnosťou, že v dôsledku dopravnej nehody došlo k poškodeniu motorového vozidla zn. NISSAN X-TRAIL, EČV: SB XXXDB, ktorého držiteľom bol U. H., štátny občan H.. Predmetná poistná udalosť bola likvidovaná Kanceláriou poisťovateľov v Rakúsku (VVO VERBAND VERS. UNTERNEHMEN, OESTERREICHS, SCHWARZENBERGPLATZ 7, WIEN). Vo veci bolo preukázané, že žalobca z poistného garančného fondu vyplatil poškodenému U. H., cez rakúsku Kanceláriu poisťovateľov v zmysle ust. § 24 ods. 2, písm. b) Zák. č. 381/2011 Z. z., poistné plnenie vo výške 8575,13 eur (z toho suma 1105,- eur predstavuje poplatok podľa Interných pravidiel pre poisťovňu, a túto sumu si žalobca neuplatňoval v tomto konaní), s poukazom na to, že motorové vozidlo, ktorého držiteľom v čase dopravnej nehody bola žalovaná v 1. rade, s EČV: NZ-843CX, nemalo v čase dopravnej nehody uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Z pretlmočených listinných dôkazov, ktoré doložila rakúska strana, bolo nepochybne aj preukázané a vydokladované, že na motorovom vozidle NISSAN X-TRAILE, ktoré bolo poškodené, bola vykonaná celková oprava vo výške 7366,63 eur spolu s DPH, vrátane náhradných dielov, ktoré boli na túto opravu zakúpené a použité na opravu.

11.1. V predmetnej veci súd vykonal rozsiahle dokazovanie aj nariadením znaleckého dokazovania, keď právni zástupcovia žalovaných trvali na vykonaní takéhoto dôkazu, aj keď s takýmto návrhom žalobca nesúhlasil, a súd ho považoval za nadbytočný s poukazom na vyššie citovanú Vyhlášku č. 130/1976 Zb. o Dohovore o práve použiteľnom na dopravné nehody v spojitosti so zák. č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a s poukazom aj na Rozhodnutie Komisie a jeho Dodatku, obsahujúci Dohodu medzi národnými Kanceláriami poisťovateľov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a ostatnými pridruženými štátmi, keď v danom prípade sa jedná o právnu vec s medzinárodným prvkom, keďže k právne významnej skutočnosti pre posúdenie nároku žalobcu, t. j. k dopravnej nehode, došlo v zahraničí (H.), a súčasne i účastník dopravnej nehody bol cudzím štátnym príslušníkom (poškodený U. H.).

11.2. Danú právnu vec preto súd posúdil nielen s ohľadom na vnútroštátnu právnu úpravu SR v zmysle zák. č. 381/2001 Z. z., ale aj v súlade s normami medzinárodného práva upravujúcimi právne vzťahy medzinárodného systému Zelenej karty, vzájomné vzťahy národných kancelárií poisťovateľov pri plnení povinností poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Z vyššie citovaného Rozhodnutia Komisie zo dňa 28.06.2003 a jeho Dodatku (Dohoda medzi národnými kanceláriami poisťovateľov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a ostatnými pridruženými štátmi), ako i Dodatku č. 1 (Vnútorné predpisy Rady kancelárii), je nepochybné, že za likvidáciu poistných udalostí zodpovedá tá národná kancelária poisťovateľov, ktorá sa nachádza na území štátu, v ktorom došlo k poistnej udalosti.

11.3. V prejednávanej veci danú poistnú udalosť šetrila a likvidovala Kancelária poisťovateľov v Rakúsku (VVO VERBAND VERS. UNTERNEHMEN), a to v súlade s rozhodným právom - právom rakúskym (čl. 3 Dohovoru o práve použiteľnom na dopravné nehody). O výške náhrady škody, ako i jej právnom základe bola oprávnená rozhodnúť Kancelária poisťovateľov v Rakúsku a rozhodnutím o likvidácii nárokov z poistnej udalosti bol žalobca - Slovenská kancelária poisťovateľov, viazaný. Pokiaľ žalobca na základe takto prevedeného šetrenia poistnej udalosti plnil poškodenému vo výške poistného plnenia rovnajúcej sa výške náhrady škody ustálenej rakúskym orgánom, jeho postup bol správny (čl. 6 Vnútorných predpisov Rady kancelárii). Nebolo dôvodné, a to ani zo strany žalobcu, ako ani zo strany súdu, spochybniť výsledok šetrenia likvidácie nárokov z poistnej udalosti prevedený rakúskym orgánom podľa rakúskych právnych predpisov v súlade s článkom 3, bod 4 Vnútorných predpisov Rady kancelárií. Z týchto dôvodov boli všetky námietky a indície zo strany právnych zástupcov žalovaných absolútne neopodstatnené a znalecké dokazovanie v tomto konaní, sa preto javilo byť nadbytočné, lebo nič sa tým nevyriešilo.

12.1. Súd prvej inštancie považoval za jednoznačne preukázané, že žalovaní porušili svoju zákonnú povinnosť, keď žalovaná v 1./ rade ako držiteľka motorového vozidla nemala zaplatené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa ust. § 3 ods. 1 zák. č. 381/2011 Z. z. v platnom znení a žalovaný v 2./ rade, napriek tejto skutočnosti a upozorneniu žalovanej v 1./ rade sa vydal na cestu do iného štátu, kde spôsobil dopravnú nehodu a škodu na motorovom vozidle poškodeného rakúskeho štátneho občana. Pokiaľ by žalovaná v 1./ rade mala v súlade splatnými a účinnými právnymi predpismi upravujúcimi povinné zmluvné poistenia zaplatenú zákonnú poistku za predmetné motorové vozidlo, nároky, ktorých sa teraz žalobca domáha, by znášala poisťovňa, a nie žalovaní.

12.2. Z uvedených dôvodov súd žalobe vyhovel v plnom rozsahu a zaviazal žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi istinu 7470,13 eur spolu s príslušenstvom podľa § 517 ods. 2 OZ v spojitosti s Nariadením vlády č. 586/2008 Z.z., keď žalovaní sa dostali do omeškania so zaplatením dlžnej sumy 24.04.2012, pretože výzvou na zaplatenie dlhu boli žalobcom dňa 23.03.2012 vyzvaní , aby túto sumu zaplatili najneskôr do 23.04.2012, dobrovoľne ju nezaplatili, resp. ani jeden z nich, preto sa dostali do omeškania. Žalovanú sumu, spolu s príslušenstvom sú žalovaní v 1. a v 2. rade, povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť na účet žalobcu, ktorý má vedený vo VUB, a.s., Bratislava, č. ú. XXXXXXXXXX/XXXX, VS: XXXXXXXXXX, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, s tým, že pokiaľ jeden zo žalovaných zaplatí žalovanú sumu spolu s príslušenstvom, druhému zo žalovaných táto povinnosť zaniká.

13.1. Žalovaného v 2./ rade zaviazal k povinnosti zaplatiť trovy štátu znaleckého dokazovania v sume 180,06 eur podľa ust. § 148 ods. 1 O.S.P., nakoľko právny zástupca žalovaného v 2./ rade navrhol v tomto konaní znalecké dokazovanie a trval na nariadení znaleckého dokazovania z dôvodu, že oprava poškodeného motorového vozidla zn. NISSAN X-TRAIL, bola neporovnateľne väčšia a nákladnejšia ako oprava motorového vozidla zn. Škoda, EČV: NZ XXXCX, s tým, že za sumu vo výške 7401,13 eur, ktorú vyplatil žalobca poškodenému z garančného fondu, je možné kúpiť ojazdené motorové vozidlo, takej istej značky, rovnakej kategórie a výbavy, ako bolo poškodené motorové vozidlo. Podľa jeho názoru tu boli indície, že zahraničná osoba si účelovo dala vyplatiť aj tie veci na svojom motorovom vozidle, ktoré neboli poškodené predmetnou dopravnou nehodou. Znalca preto navrhol do konania pribrať z dôvodu, aby tento jednoznačne určil rozsah poškodenia motorového vozidla zn. NISSAN X-TRAIL a náklady na opravu takto poškodeného motorového vozidla.

13.2. Súd nariadil znalecké dokazovanie na základe uznesenia zo dňa 19.09.2013, č.k. 9C/63/2013-197 a znalec vypracoval Znalecký posudok č. 22/2013, ako aj Doplnok č. 1 k znaleckému posudku č. 22/2013, znalecký úkon č. 11/2014, a vyúčtoval si odmenu za posudok a doplnok v sume 355,04 eur a v sume 125,02 eur, ktoré sumy mu boli súdom prvého stupňa priznané na základe uznesenia zo dňa 14.01.2014 v celkovej sume 355,04 eur, ktorá suma bola vyplatená zo záloh zložených žalobcom pod D4 2864/2013 v sume 150 eur, a žalovaným v 2./ rade pod D4 2799/2013 tiež v sume 150 eur, a zvyšok v sume 55,04 eur, súd poukázal znalcovi z rozpočtových prostriedkov súdu na jeho účet. Ďalším uznesením zo dňa 21.11.2014, súd priznal znalcovi odmenu v sume 125,02 eur za vypracovanie Doplnku 1 k znaleckému posudku č. 2/2013, znalecký úkon 11/2014, ktorá suma bola znalcovi vyplatená z rozpočtových prostriedkov súdu. Suma 180,06 eur pozostáva zo sumy 55,04 eur, ktorú sumu súd vyplatil znalcovi na základe uznesenia zo dňa 14.01.2014 z rozpočtových prostriedkov súdu a zo sumy 125,02 eur, ktorú súd vyplatil znalcovi na základe uznesenia zo dňa 21.11.2014, tiež z rozpočtových prostriedkov súdu. Vzhľadom k tomu, že žalovaný v 2./ rade, spolu so žalovanou v 1./ rade boli v tomto konaní neúspešní a žalovaná v 1./ rade bola uznesením zo dňa 03.05.2013 oslobodená od zaplatenia súdnych poplatkov a trov štátu, ktoré uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2015, tak tieto trovy štátu znaleckého dokazovania je povinný zaplatiť žalovaný v 2./ rade na účet tunajšieho súdu, priloženým príkazom k úhrade, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Zvyšných 150 eur, ktoré zaplatil žalobca preddavkovo na účet tunajšieho súdu si mal žalobca uplatniť v písomnom vyčíslení náhrady trov konania, vzhľadom na jeho úspech, tieto si ale neuplatnil, preto mu ich súd nepriznal. Súd zaviazal žalovaného v 2./ rade, iba na zaplatenie tých trov štátu znaleckého dokazovania, ktoré vyplatil z rozpočtových prostriedkov súdu. 14. O trovách konania súd prvej inštancie rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 OSP a žalobcovi, ktorý mal vo veci plný úspech, priznal trovy konania vo výške 4089,17 eur, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh v sume 448 eur, podľa položky 1a Sadzobníka súdnych poplatkov, zák. č. 71/1991 Zb., v znení platných zmien a doplnkov, ktorí sú žalovaní v 1./ a v 2./ rade povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť na účet žalobcu, ktorý má vedený vo VUB, a.s., č. ú. XXXXXXXXXX/XXXX, VS: XXXXXXXXXX, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, a z trov právneho zastúpenia v sume 3641,17 eur, podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z., za 9 právnych úkonov po á 284,81 eur (príprava, prevzatie zastúpenia, písomné podanie protistrane - pokus o zmier, podanie žaloby, vyjadrenie k odporu, vyjadreniu zo dňa 27.01.2015, účasť na pojednávaniach dňa 26.06.2013, 10.03.2014, 06.10.2014 a 22.04.2015) vrátane 20 % DPH, náhrady režijných paušálov 5 x po 9,37 eur vrátane 20 % DPH, 2 x po 9,65 vrátane 20% DPH, 2 x 10,07 vrátane 20 % DPH, ďalej súd žalobcovi priznal trovy konania v sume 471,74 eur za preklad rakúskych listín na základe faktúry č. XXXXXXXXX z č. l. 192, cestovné náhrady za 4 cesty na pojednávania Bratislava - Nové Zámky - Bratislava, 102 km/1 cesta, za dni 26.06.2013, 10.03.2014, 06.10.2014 a 22.04.2015, pri náhrade za použitie motorového vozidla: 408 km x 0,18 eur = 73,44 eur, spotreba PHM: 408 k mx7,5 l/100km x 1,21 eur cena benzínu=37,03 eur a 20 % DPH = 22,09 eur, spolu cestovné náhrady 132,56 eur. Súd priznal žalobcovi aj náhradu za stratu času za 4 pracovné cesty vyššie citované za všetky účasti na pojednávania 6 polhodín pri náhrade za rok 2013: 06 polhodiny x 13,01 eur = 78,06 eur, pri náhrade za rok 2014: 12 polhodiny x 13,40 eur = 160,80 eur, pri náhrade za 2015: 06 polhodiny x 13,98 eur = 83,88 eur + 20 % DPH = 64,55 eur, spolu náhrada za stratu času 387,29 eur, ktoré trovy právneho zastúpenia sú žalovaní v 1./ a v 2./ rade povinní spoločne a nerozdielne podľa § 149 ods. 1 O.S.P. zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu, ktorý má vedený v UniCredit Bank a.s., Bratislava, č. ú. XXXXXXXXXX/XXXX, VS: XXXXXXXXXX, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že pokiaľ jeden zo žalovaných zaplatí žalovanú sumu spolu s príslušenstvom, druhému zo žalovaných táto povinnosť zaniká.

15.1. Proti tomuto rozsudku podala odvolanie žalovaná v 1./ rade Y., v ktorom uviedla, že v danej veci zaujala stanovisko a aj napriek vykonanému dokazovaniu ako aj právnemu zdôvodneniu nároku žalobcu, s ustálením právneho nároku žalobcu tak, ako je to prezentované v napadnutom rozsudku, nemôže súhlasiť.

15.2. Základom pre priznanie nároku žalobcovi je podľa názoru súdu Vyhláška č.130/76 Zb. o dohovore o práve použiteľnom na dopravné nehody v spojitosti so zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, s poukazom na Rozhodnutie Komisie a jeho Dodatku, obsahujúci Dohodu medzi národnými kanceláriami poisťovateľov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a ostatnými pridruženými štátmi, keď v danom prípade sa jedná o právnu vec s medzinárodným prvkom, keďže právne významnej skutočnosti pre posúdenie nároku žalobcu došlo v zahraničí a súčasne aj účastník dopravnej nehody bol cudzím štátnym príslušníkom.

15.3. Súd ustálil, že o výške náhrady škody, ako i jej právnom základe bola oprávnená rozhodnúť Kancelária poisťovateľov v Rakúsku a žalobca bol rozhodnutím o likvidácii nárokov viazaný, pričom nebolo dôvodné spochybniť výsledok šetrenia likvidácie nárokov z poistnej udalosti vykonané rakúskymi orgánmi. Napriek tomuto konštatovaniu, ktoré žalobca oprel aj o rozhodnutie Krajského súdu v Nitre sp. zn. 9Co/249/2013 zo dňa 22.5.2014, sa nemôže stotožniť.

15.4. Pokiaľ interné pravidlá, na ktoré sa odvoláva žalobca, uvádzajú podmienky prejednania nárokov a následne refundácie, podľa jej názoru tento postup nebol zo strany žalobcu dodržaný a z vykonaného dokazovania táto skutočnosť nie je ani preukázaná. Podľa názoru odvolateľky aj žalobca porušil svoje povinnosti konania s odbornou starostlivosťou, pretože bez verifikovania rozhodných skutočností preplatil škodu z poistnej udalosti poškodenej osobe. Z predloženej fotodokumentácie žalobcu je zrejmé, že rozsah poškodenia zdokumentovaný príslušnými orgánmi a inštitúciami rakúskych orgánov absolútne nekorešponduje so žalobou a preplácaná peňažná suma na opravu bola platená bez toho, aby bolo overené, či takéto náklady na opravu zodpovedajú poškodenému konkrétnemu motorovému vozidlu.

16.1. Podľa vyčíslenej hodnoty poškodeného motorového vozidla, ktorá mala byť cca 7000 eur, bolo nadbytočné predmetné motorové vozidlo opravovať, keď náklady na opravu boli vyššie ako hodnota motorového vozidla, preto je otázne, aké motorové vozidlo bolo v podstate opravované, keďže z predloženej fotodokumentácie takýto rozsah poškodenia motorového vozidla nebol preukázaný, že by bolo potrebné vynaložiť tak zásadnú opravu motorového vozidla.

16.2. Taktiež nebolo preukázané zo strany žalobcu, že vykonaná oprava bola v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou, ktorú mal spôsobiť žalovaný v 2./rade dňa 27.8.2011. Súd sa nezaoberal a nevysporiadal s účelnosťou vynaloženého plnenia zo strany žalobcu.

16.3. V tomto smere odvolateľka poukázala na správu polície zo šetrenia škodovej udalosti zo dňa 27.8.2011, kde sa nachádza fotodokumentácia v počte 7 ks fotografií, z toho 4 ks fotografie sa týkajú motorového vozidla, ktorého oprava bola likvidovaná z garančného fondu, pričom na takomto zázname z fotodokumentácie je uvedený dátum 27.8.2011 a v dolnej časti sa nachádza dátum 25.7.2011, takže je vôbec otázne, aké motorové vozidlo sa nachádza na fotodokumentácii , keďže nehoda sa stala dňa 27.8.2011.

16.4. Navrhla, aby súd v zmysle § 221 ods.1 písm. h/ OSP zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa.

17. K odvolaniu žalovanej v 1./ rade sa písomne vyjadril žalobca. Uviedol, že sa v plnom rozsahu stotožňuje s rozhodnutím Okresného súdu Nové Zámky sp. zn. 9C/63/2013-456 zo dňa 22.04.2015 a s odôvodnením v ňom obsiahnutom. K správnosti rozhodnutia poukázal na všetky v konaní predložené dôkazy a svoje vyjadrenia, najmä vyjadrenie zo dňa 27.01.2015. Navrhol, aby Krajský súd v Nitre napadnutý rozsudok potvrdil.

18. Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací podľa § 34 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) po zistení, že odvolanie bolo podané oprávnenou osobou v zákonom stanovenej lehote, viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379, § 380 CSP), prejednal odvolanie bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 a contrario CSP) a dospel k záveru, že odvolanie žalovanej v 1./ rade nie je dôvodné, preto napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie v celom rozsahu ako vo výroku vecne správny podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

19. S účinnosťou od 01.07.2016, prijatím zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), došlo v súlade s § 473 CSP k zrušeniu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Nová právna úprava dôsledne dodržiava princíp okamžitej aplikovateľnosti procesnoprávnych noriem, ktorý znamená, že nová procesná úprava sa použije na všetky konania, a to aj na konania začaté pred dňom účinnosti CSP. Zároveň však uvedený právny predpis v ustanovení § 470 ods. 2 stanovuje výnimky z tohto základného pravidla. Podľa tohto ustanovenia právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

20. Podľa § 470 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

Podľa § 470 ods. 2 prvej vety CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

Podľa § 60 CSP stranami sú žalobca a žalovaný.

Podľa § 387 ods. 1 CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 387 ods. 2 CSP ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

21. Podľa čl. 1, § 1 ods.1 zákona č. 125/2015 z 18. novembra 2015, o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „návrh“, „navrhovateľ“, „odporca“, „účastník“, rozumie sa tým podľa povahy veci aj „žaloba“, „žalobca“, „žalovaný“, „strana“. Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „súd prvého stupňa“ alebo „súd druhého stupňa“, rozumie sa tým podľa povahy veci „súd prvej inštancie“ alebo „súd druhej inštancie“ (ods. 2 citovaného ustanovenia).

Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „občianske súdne konanie“, rozumie sa tým podľa povahy veci „civilný proces“ alebo „správny súdny proces“ (ods. 3 citovaného ustanovenia).

Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „občianskoprávne konanie“, rozumie sa tým „civilný proces“ (ods. 4 citovaného ustanovenia).

22. Koncepcia zjednodušeného rozhodnutia odvolacieho súdu v zmysle § 387 ods. 2 CSP vychádza zo situácie, že ak odvolací súd zastáva názor, že súd prvej inštancie nielen vecne správne rozhodol, ale v odôvodnení sa správne argumentačne vysporiadal so skutkovým stavom i právnym posúdením, v takom prípade nemusí vyhotovovať štandardné rozhodnutie s náležitosťami podľa § 220 CSP, ale obmedzí sa len na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia. Odvolací súd zároveň môže doplniť ďalšie dôvody na zdôraznenie správnosti preskúmavaného rozhodnutia.

23. Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav, teda ak súd nepoužil správny právny predpis , alebo síce aplikoval správny právny predpis, ale ho nesprávne interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne záver.

24.1. Súd prvej inštancie vykonal v rozsahu dôkazných návrhov sporových strán v prejednávanej veci dokazovanie potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností dôležitých pre posúdenie charakteru právneho nároku žalobcu na náhradu ním vyplateného plnenia z garančného fondu a po zhodnotení výsledkov vykonaného dokazovania dospel k správnym skutkovým záverom a na ich základe následne vyvodil aj správny právny záver, že žalobcovi vznikol v zmysle ust. § 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z. nárok voči žalovaným v 1./ a 2./ rade na náhradu toho, čo za nich z garančného fondu poškodenému na základe ust. § 24 ods. 2 písm. b/ zákona č. 381/2001 Z.z. plnil, pričom svoje dôvody vedúce k vyhoveniu žaloby aj náležite v súlade s vtedy platným a účinným ustanovením § 157 ods. 2 OSP odôvodnil. 24.2. Obsah odvolania žalovanej v 2./ rade nie je spôsobilý spochybniť správnosť záverov súdu prvej inštancie, ktoré je založené na právnom posúdení, ktoré zodpovedá vyššie uvedeným zákonným ustanoveniam a Dohovoru o práve použiteľnom pre dopravné nehody, ktorý bol publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 130/1976 Zb. ( ďalej len „Dohovor“).

25. Odvolací súd poukazuje na to, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia je aj v duchu Uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 115/03 z 3.júla 2003, v ktorom, okrem iného, uviedol: „Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré postačuje pre záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces“.

26. V danej veci odvolateľka v odvolaní neuvádzala žiadne nové skutočnosti, než tie, ktoré uvádzala v prvoinštančnom konaní, s ktorými sa ale súd prvej inštancie v podstate správne vysporiadal.

27.1. Na margo vecnej správnosti odvolaním napadnutého rozsudku odvolací súd iba dodáva, že v zmysle Dohovoru o právnom základe ako aj o spôsobe a výške náhrady škody rozhodovali príslušné rakúske orgány podľa rakúskeho právneho poriadku, výšku škody vypočítala Kancelária poisťovateľov v Rakúsku a žalobca, ktorý v zmysle § 24 ods.2 písm. b/ zákona č. 381/2001 Z.z., v znení účinnom v čase vzniku dopravnej nehody v Rakúsku, vyplatil z poistného garančného fondu poistné plnenie, ktoré rakúska poisťovňa vyplatila poškodenému rakúskemu občanovi U. H., bol výškou výpočtu viazaný podľa článku 6 Interných pravidiel, v zmysle ktorých „ Každá kancelária zaručuje, že jej členovia uhradia akúkoľvek sumu, ktorá bude uplatnená Kanceláriou tej krajiny, v ktorej došlo k nehode, alebo zástupcom, ktorého menovala pre tento účel“. 27.2. Žalobca navyše v konaní pred prvoinštančným súdom predložil ďalšie dôkazy o opodstatnenosti jeho žaloby, ktoré plne preukázali jeho nárok voči žalovaným v 1./ a 2./ rade. Žalobca okrem žalovanej sumy refundoval rakúske poisťovni navyše aj poplatok systému Zelenej karty v sume 1 105 eur, ktoré však od žalovaných nepožadoval.

28.1. So zreteľom na vyššie uvedené sa odvolací súd stotožnil so záverom súdu prvej inštancie stupňa, že v danej veci boli naplnené všetky zákonné predpoklady pre vznik nároku žalobcu a voči žalovaným na náhradu ním poskytnutého plnenia z garančnému fondu v zmysle ust. § 24 ods. 7 zák.č. 381/2001 Z.z.

28.2. Správne bolo rozhodnuté aj o nároku žalobcu na zaplatenie úrokov z omeškania a o náhrade trov konania, preto odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie v celom rozsahu potvrdil.

29. V odvolacom konaní úspešnému žalobcovi (§ 396 ods. 1, § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 CSP) odvolací súd nepriznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania, pretože mu v odvolacom konaní preukázateľne žiadne trov nevznikli a žalobca za svoje stručné vyjadrenie, v ktorom iba poukázal na svoje predchádzajúce vyjadrenie vo veci z 27.01.2015, ani náhradu trov odvolacieho konania nepožadoval.

30. Toto rozhodnutie prijal odvolací senát Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods.2 druhá veta CSP a § 3 ods. 9 posledná veta zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).