KSNR/5Co/637/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/637/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4112237066 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4112237066.2Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom s predsedu senátu JUDr. Vladimíra Pribulu a sudcov JUDr. Renáty Pátrovičovej a JUDr. Borisa Minksa , v právnej veci žalobcu: BL Telecom debt, s. r. o., so sídlom Bratislava, Šoltésovej 14, IČO: 45 535 108, zastúpený: Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, , s.r.o., so sídlom Bratislava, Šoltésovej 14, IČO: 36 862 711, proti žalovanému: T. K., nar. X.X.XXXX, bytom E.-H., H. č. d. XXXX, o zaplatenie 25,44 eura s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Nitra zo dňa 30. mája 2016, č. k. 7C/178/2014-100, takto

rozhodol:

Odvolací súd odvolanie žalovaného o d m i e t a.

Žalobcovi priznáva nárok na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1.1. Okresný súd Nitra (súd prvej inštancie v zmysle § 12 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) rozsudkom zo dňa 30. mája 2016, č. k. 7C/178/2014-100 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) rozhodol, že odporca (ďalej len „žalovaný“ v zmysle§ 60 CSP) je povinný zaplatiť navrhovateľovi (ďalej len „žalobcovi“ v zmysle § 60 CSP) sumu 25,44 eura s 9%-ným úrokom z omeškania ročne od 21.6.2010 do zaplatenia, a to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

1.2. Vo výroku rozsudku rozhodol aj o trovách konania tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 74,65 eura do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, pričom náhrada trov konania pozostáva zo sumy 16,50 eura za zaplatený súdny poplatok za návrh, ktoré je povinný zaplatiť žalobcovi a zo sumy 58,15 eura, čo sú trovy právneho zastúpenia, ktoré je povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu.

2. V odôvodnení rozhodnutia, ktoré súd prvej inštancie právne odôvodnil podľa § 52 ods. 1, § 53 ods.1,3 a 4, § 488, § 524 ods.1, 2 , § 517 ods.2 a § 559 Občianskeho zákonníka (OZ) ako aj podľa § 43 ods.1 a 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách , poukázal na to, predmetom konania je zaplatenie faktúry za poskytnutie telekomunikačných služieb na základe uzavretej Zmluvy o pripojení a jej Dodatkov, pričom z pohľadu právnej kvalifikácie ide o zmluvu uzavretú v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a zároveň o spotrebiteľskú zmluvu podľa § 52 ods.1 Občianskeho zákonníka. 3. Žalobu žalobcu považoval za dôvodne podanú a preto jej v celom rozsahu vyhovel, majúc za to, že právny predchodca žalobcu spoločnosť Slovak Telekom, a.s. , ktorá mohla aj bez súhlasu žalovaného písomnou zmluvou postúpiť svoju pohľadávku voči žalovanému na žalobcu, na základe uzatvorenej zmluvy poskytol žalovanému telekomunikačné a nehlasové služby, za čo bol žalovaný povinný zaplatiť vystavenú faktúru na sumu 35,44 eura, čo neurobil, preto ho k tejto povinnosti zaviazal súd. 4. Žalobca si uplatňoval aj úrok z omeškania vo výške 9% ročne odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do zaplatenia. Súd konštatoval, že počiatok omeškania je uplatnený správne a je to deň nasledujúci po dni splatnosti faktúry, správna je požadovaná výška úroku z omeškania.

5. O trovách konania rozhodol súd prvej inštancie podľa § 142 ods.1 O.s.p. a v konaní úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 74,65 eura.

6. Proti tomuto rozsudku a rozsudku č.k. 25C/638/2015-40 podal žalovaný v zákonnej lehote odvolanie na Krajský súd v Nitre z dôvodu, že vzhľadom na nefunkčnú tlačiareň a nefunkčný počítač je nútený podať odvolanie v tejto, bohužiaľ, smutnej podobe. Uvedené rozsudky považuje za minimálne rozporuplné s občianskym právom, trestným právom a dokonca aj so samotným etickým kódexom týchto spoločností.

7. Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 27.júna 2016, č. k. 7C/178/2014-110 , ktoré vydal vyšší súdny úradník, vyzval odvolateľa T. K., aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia doplnil a opravil svoje podanie doručené Krajskému súdu v Nitre dňa 17.6.2016-odvolanie tak, že presne uvedie, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje (označiť dátumom vydania) , v akom rozsahu rozhodnutie napáda ( či smeruje proti celému rozhodnutiu, resp. len proti jeho časti), v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Poučil ho, že odvolanie je potrebné vlastnoručne podpísať a datovať a predložiť súdu v dvoch rovnopisoch a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis. Zároveň ho poučil, že odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods.1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

8. Žalovaný prevzal toto uznesenie súdu prvej inštancie dňa 25.07. 2016 a v písomnom podaní osobne podanom na Okresnom súde Nitra dňa 8.07.2016 uviedol, že doplňuje svoje odvolanie voči rozsudku okresného súdu č.k. 7C/178/2014-100. Odvoláva sa vo svetle práva a taktiež na Ústavu Slovenskej republiky, kde sa okrem iného píše, že každý má právo na spravodlivý súdy proces.

9. V písomnom podaní zo dňa 8.8.2016, ktoré žalovaný osobne podal na Okresný súd Nitra dňa 9.08.2016, uviedol, že týmto dopĺňa a podáva odvolanie voči rozsudku Okresného súdu Nitra č. 7C/178/2014-110 4112237066, nakoľko súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, nezohľadnil jeho námietky a taktiež nezobral do úvahy fakt, že bol možno ako klient podvedený tým, že podpísal nevýhodnú zmluvu, ktorá by bola podľa Občianskeho zákonníka neplatná. Súd prvého stupňa odobril všetky nároky žalobcu, neskúmal nevýhodné dodatky k zmluvám, ktoré existujú a žalobca ich zámerne neuvádza, ktoré by umožnili vyhlásiť zmluvy za neplatné. Zaplatením uvedenej pohľadávky a súdnych poplatkov mu súd nedáva absolútne žiadnu záruku a právnu istotu, že tieto pohľadávky nebude od neho vymáhať nejaká ďalšia spoločnosť s ručením obmedzeným.

10.1. Žalobca sa k odvolaniu písomne vyjadril v písomnom podaní zo dňa 4.10.2016, došlom Okresnému súdu Nitra dňa 6.10.2016 a konštatoval, že podané odvolanie žalovaného ako ani jeho doplnenie odvolania nespĺňa zákonné náležitosti odvolania podľa ustanovenia § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Žalovaný vo svojom odvolaní neuviedol žiadne relevantné skutočnosti , ktorými by spochybnil nárok žalobcu a svoje tvrdenia nepodložil žiadnym relevantným dôkazom, preto je odvolanie bezpredmetné. Žalovaný nepoukázal a ani nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by bez svojej viny nemohol uplatniť pred súdom a podaným odvolaním sa iba snaží oddialiť rozhodnutie súdu a tým aj úhradu svojho dlhu žalobcovi.

10.2. Nakoľko žalobca má za to, že podanie žalovaného nespĺňa zákonné náležitosti odvolania, navrhol, aby odvolací súd v zmysle § 386 písm. d/ Civilného sporového poriadku odvolanie žalovaného odmietol. V prípade, ak by konajúci súd mal za to, že podanie žalovaného spĺňa všetky zákonné náležitosti, žalobca navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v zmysle § 387 ods.1 CSP ako vecne správny potvrdil.

11. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP) prejednal odvolanie žalovaného proti napadnutému rozsudku súdu prvej inštancie bez nariadenia odvolacieho pojednávania v zmysle § 385 ods.1 CSP a contrario a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je potrebné podľa § 386 písm. d) CSP odmietnuť, pretože nemá náležitosti podľa § 363 a pre vady odvolania nemožno v odvolacom konaní pokračovať. 12.1. Podľa § 470 ods.1 CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

12.2. Podľa § 470 ods.2 prvá veta CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

12.3. Podľa § 60 CSP stranami súd žalobca a žalovaný.

12.4. Podľa § 386 písm. d/ CSP odvolací súd odmietne odvolanie, ak nemá náležitosti podľa § 363, ak pre vady odvolania nemožno v odvolacom konaní pokračovať.

13. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok („OSP“) v znení platnom a účinnom do 1.júla 2016, bol zrušený v § 473 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok a tento zákon v zmysle § 474 CSP nadobudol účinnosť 1. júla 2016.

14. Z odvolania žalovaného , ktoré podal proti napadnutému rozsudku súdu prvej inštancie sa nedá zistiť, v akom rozsahu sa rozsudok napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie súdu prvej inštancie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ odvolaním domáha (odvolací návrh), pričom rozsah , v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 363 a § 364 CSP).

15. Žalovaný v odvolaní vôbec neuviedol skutočnosti týkajúce sa obsahu (dôvodov) napadnutého rozsudku, ale sa v odvolaní vôbec k vecnej správnosti napadnutého rozsudku. Súd prvej inštancie preto správne postupoval, keď uznesením zo dňa 27.júna 2016, č. k. 7C/178/2014-110 vyzval žalovaného pod následkami odmietnutia odvolania v zmysle § 218 ods.1 písm. d/vtedy platného a účinného Občianskeho súdneho poriadku (OSP) na odstránenie vád podaného odvolania. Výzva bola žalovanému doručená dňa 25.07. 2016, ale na výzvu v podstate z hľadiska doplnenia odvolania nereagoval, keďže iba uviedol, že sa odvoláva sa vo svetle práva a taktiež na Ústavu Slovenskej republiky, kde sa okrem iného píše, že každý má právo na spravodlivý súdy proces. Žalovaný neodstránil vady podaného odvolania ani v písomnom podaní zo dňa 8.8.2016, keďže ani z tohto podania sa nedá zistiť rozsah podaného odvolania , ani to, čoho sa odvolaním domáha a v čom ako odvolateľ vidí vecnú nesprávnosť napadnutého rozsudku alebo postupu súdu. Ak má , rozhodnutie viacero výrokov, je potrebné označiť konkrétne, ktorý výrok alebo ktoré výroky sa napádajú), z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody, ktoré sú v zákone taxatívne uvedené) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh, t.j. petit, napr. potvrdenie rozhodnutia, zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci súdu prvej inštancie).

16. Odvolacie dôvody sú v zákone ustanovené taxatívne, t.j. odvolanie možno odôvodniť len tým, že neboli splnené procesné podmienky, súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

17. Vzhľadom k tomu, že odvolanie žalovaného neobsahovalo zákonom požadované náležitosti odvolania, keďže sa z neho nedal zistiť rozsah podaného odvolania, v odvolaní chýba petit odvolania (odvolací návrh) a konkrétne odvolacie dôvody, odvolací súd podľa 386 písm. d) CSP odvolanie žalovaného odmietol a nemohol sa už zaoberať vecnou správnosťou napadnutého rozsudku súdu prvej inštancie.

18. Podľa § 396 CSP ustanovenie o trovách konania pred súdom prvej inštancie sa použijú aj na odvolacie konanie. 19. Podľa § 255 ods.1 CSP súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. 20. Podľa § 262 ods.1 CSP o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

21. V predmetnej veci odvolací súd o trovách odvolacieho konania rozhodol podľa ust. § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods.1 a § 262 ods.1 CSP a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Podľa § 262 ods. 2 CSP o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

22.Toto rozhodnutie prijal odvolací senát Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods.2 druhá veta CSP a § 3 ods.9 posledná veta zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) .

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).